بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی: فرصت ها، چالش ها و راهکارهای تجاری

Rural and agriculture marketing

تالیف: م‍ک‍ش‌ پ‍ان‍دی‌، دی‍پ‍ع‍ل‍ی‌ ت‍واری‌

ترجمه:‌ دکتر ناصر شاهنوشی، دکتر سیاوش دهقانیان، دکتر فرخ دین قزلی

تاریخ نشر: 1385 

بازاررسانی و بازاریابی را باید به عنوان یکی از مهمترین اجزای ساختار تولید محصولات کشاورزی به حساب آورد.