ترویج کشاورزی

Agricultural extension تالیف: ون دن بن و هاوکینز

ترجمه: دکتر محسن تبرایی - دکتر اسدالله زمانی پور

تاریخ نشر: 1388

کتاب حاضر با نام ترویج کشاورزی حاوی تجارب با ارزش نویسندگان و حاصل تجارب بسیاری از آگاهان و کارشناسان در نقاط مختلف دنیا در قرن گذشته می باشد. این کتاب تاکنون به هشت زبان زنده دنیا ترجمه شده و نهمین زبان هم فارسی است.