سنجش پایداری

و در پایان تجارب به دست‌آمده در زمینه‌ی پایداری محیط زیست همراه با توصیه‌ها و پیشنهاداتی برای حفظ زیست و ... درج گردیده‌است.