الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی

همچنین در مورد هر الگو، جزئیات آن همچون ساختار الگو از نظر آماری و اقتصادسنجی، تحلیل تجربی الگو، نمونه‌های واقعی و تفسیر نتایج و یافته‌های آن در مورد نمونه‌های مورد بررسی ارائه گردیده است. این کتاب برای سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین محققین و پژوهشگران حوزه‌های مختلف و مرتبط با بازرایابی توصیه می‌گردد.