جلسات دفاع

فیلتر
نمایش # 
برگزاری جلسه دفاع آقای جلال برادران مطیع
برگزاری جلسه دفاع آقای علی محمدی
برگزاری جلسه دفاع خانم شیوا قائد رحمتی
برگزاری جلسه دفاع آقای جواد کامران فر
برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم محمد زاده
برگزاری جلسه دفاع خانم منصوره جوزای
برگزاری جلسه دفاع آقای سید نوید نبوی
برگزاری جلسه دفاع خانم مریم آهنگرانی
برگزاری جلسه دفاع خانم زینب کامرانی راد
برگزاری جلسه دفاع خانم اسما صابری نژاد
برگزاری جلسه دفاع خانم طاهره عربی
برگزاری جلسه دفاع آقای مسعود قدمگاهی
برگزاری جلسه دفاع آقای بیژن کمایی
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه نادعلی زاده
برگزاری جلسه دفاع خانم فائزه آراسته
برگزاری جلسه دفاع آقای احسان اسماعیلی
برگزاری جلسه دفاع خانم شیما نعیمی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا رجبی
برگزاری جلسه دفاع خانم مائده فرخی
برگزاری جلسه دفاع آقای جواد کامران نژاد
برگزاری جلسه دفاع خانم ناهید جوزانی
برگزاری جلسه دفاع خانم سحر رشید نژاد
برگزاری جلسه دفاع آقای حامد حیدری
برگزاری جلسه دفاع آقای افشین طالب العلم
برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا کیامرثی

جلسات دفاع

2020-02-09-07-18-30
عنوان پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر فرسایش پذیری حوضه با استفاده از مدل های WEPP و SWAT...
2020-02-09-07-18-22
عنوان پایان نامه بررسی عوامل شکست سدهای خاکی و خصوصیات مکانیکی هسته در نوسانات تر و خشک...
2020-02-09-07-18-40
عنوان پایان نامه تاثیر سطوح نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب و کارآیی مصرف نیتروژن، عملکرد و...
2020-02-09-07-18-39
عنوان پایان نامه تأثیر شکل فیزیکی خوراک و سطوح مکمل ویتامینه در جیره پایانی جوجه گوشتی...
2020-02-09-07-18-38
عنوان پایان نامه مطالعه ی تأثیر شوری و بافت خاک بر عملکرد و مواد مؤثره ی سیر نام...
2020-02-09-07-18-37
عنوان پایان نامه بهبود الگوریتم ETLook به منظور تخمین تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس دشت با...
2020-02-09-07-18-36
عنوان پایان نامه تحلیل فراوانی دو متغیره سیلاب در حوضه آبریز سفیدرود با استفاده از توابع...
2020-02-09-07-18-35
عنوان پایان نامه مدل سازی طراحی MAP و بررسی تاثیر اسانس مینایی و غلظت گاز اکسیژن روی...
2020-02-09-07-18-34
عنوان پایان نامه بررسی اثرات قارچ تریکودرما هارزیانوم بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های...
2020-02-09-07-18-33
عنوان پایان نامه اثر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانس جعفری...
2020-02-09-07-18-28
عنوان پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکو - بیوشیمیایی برخی ارقام آلوی خراسان به منظور معرفی...
2020-02-09-07-18-27
عنوان پایان نامه بهینه سازی هیدرولیکی سرریزهای P.K با تغییر شیب و نسبت عرض کلید ورودی به...
2020-02-09-07-18-26
عنوان پایان نامه ارزیابی تاثیر سن نشا و تراکم گیاهی‌ در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل...
2020-02-09-07-18-25
عنوان پایان نامه بررسی اثر شرایط استخراج و غلظت هیدروکلوئید شنبلیله بر پایداری فیزیکی و...
2020-02-09-07-18-24
عنوان پایان نامه آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیت تصادفی...