کتاب های گروه اقتصاد کشاورزی

اقتصاد و بوم شناسی: مرزهای نو و توسعه پایدار

Economics and Ecology الیف: ادوارد باربیر

ترجمه: دکتر محمود دانشور کاخکی - دکتر سیاوش دهقانیان - دکتر فرخ دین قزلی

تاریخ نشر: 1385

اقتصاد و بوم شناسی اغلب به عنوان بررسی روابط میان موجودات و محیط زیست آن ها تعریف می شود. کتاب حاضر سعی دارد تا به مبانی تلفیق این دو رشته نگاهی داشته باشد و این موضوع را از دیدگاههای مختلفی بررسی می کند و به دنبال مسائلی چون توسعه پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی است.

مبانی پایداری

The priniciples of sustainability تالیف: سیمون درسنر
ترجمه: دکتر محمود دانشور کاخکی، دکتر سیاوش دهقانیان، دکتر فرخ دین قزلی
تاریخ نشر: 1386
 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فناوری در سطح جهانی از یکسو و مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی و تخریب روزافزون محیط زیست از سوی دیگر موجب به وجود آمدن تفکر پایداری شده است؛ امروزه بحث پایداری جای خود را در میان بسیاری از علوم بازکرده و لزوم کاربرد و استفاده صحیح از محیط زیست توسط نسل حاضر و انتقال آن به نسل های آینده همگان را بر آن داشته تا با نگاهی جدی به بررسی این موضوع بپردازند.

اقتصاد بازارهای کشاورزی

Economics of Agricultural Markets تاليف: رونالد شريمپر
ترجمه: دكتر سياوش دهقانيان، دكتر محمد قرباني، دكتر فرخ دين قزلي
تاريخ انتشار: 1384
وجود چالش های جدی در بخش کشاورزی به ویژه سودآوری واحدهای کشاورزی و لزوم رفتار بر اساس اصول اقتصادی و مدیریتی، اقتصاد کشاورزی را به عنوان یکی از کاربردی‌ترین رشته‌‌ها مطرح ساخته است. به موازات آن بازاریابی محصولات کشاورزی و شناخت ساز و کارهای مربوط به مدیریت بازار، الزام آور می‌سازد تا ابعاد اقتصادی بازارهای کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر رفتار‌شناسی بازارهای مختلف محصولات کشاورزی و تطبیق آن با شرایط محلی، از دیگر عواملی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

مطالعه بیشتر...

اقتصاد فرسایش خاک

Economics of soil Erosion تالیف: دکتر سید صفدر حسینی - دکتر محمد قربانی

تاریخ نشر: 1384

این کتاب برای استفاده درسی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی در درس‌های اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی مناسب است. همچنین برخی از مباحث آن برای استفاده کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی و نیز سیاست‌گذاران و برنامه ریزان عرصه کشاورزی مطلوب می باشد. خاک، یکی از عناصر چهارگانه حیات و مهمترین مؤلفه‌ها در فرایند تولید محصولات زراعی محسوب می‌شود. اهمیت این عنصر تا حدی است که در فرهنگ و ادب فارسی به استعاره ای معنوی تبدیل شده است و حفاظت و نیالودن آن در دستورهای مذهبی و فرهنگ مردم ایران، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

مطالعه بیشتر...