نرم افزارها

نرم افزارها

معرفی نرم افزارهای مورد نیاز گروه

Catia (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی

SolidWorks (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی 

Autodesk Mechanical Desktop (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت سه‌بعدی 3D CAD)

Microstation (نرم‌افزار طراحی قطعات به‌صورت دو بعدی 2D CAD)

Autodesk Autocad (نرم‌افزار طراحی به‌صورت دو بعدی 2D CAD)

Autodesk Autocad Mechanical (نرم‌افزار طراحی مکانیکی قطعات)

Ansys (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

Abaqus (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

Adina (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

Nisa (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

++CSM (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEM)

++CAA (نرم‌افزار شبیه سازی پدیده های آیروآکوستیکی)

MSC Actran (نرم‌افزار شبیه سازی پدیده های آکوستیکی)

MSC Sinda (نرم‌افزار حل مسائل حرارتی پیشرفته به روش اجزاء محدود FEM)

FEHT (نرم‌افزار حل مسائل حرارتی پیشرفته به روش اجزاء محدود FEM)

Fluent (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)

Gambit (نرم‌افزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل هندسی برای نرم‌افزار Fluent)

Matlab (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

Mathcad (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

Maple (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

Mathematica (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

Scilab (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

 

EES (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای ترمودینامیکی و حرارتی)

 

CFTurbo (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)

 

Numeca FINE/Turbo (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)

 

Autodesk Alias Automotive (نرم‌افزار طراحی بدنه خودرو)

 

GT Suite (نرم‌افزار طراحی موتور خودرو)

 

Engine Analyzer Pro (نرم‌افزار طراحی موتور خودرو)

 

CarSim (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل دینامیکی حرکت خودرو)

 

ADVISOR (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل دینامیکی حرکت خودرو)

 

Robotics Developer studio (نرم‌افزار طراحی ربات)

 

Automation Studio (نرم‌افزار طراحی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک)

 

Festo Fluidsim (نرم‌افزار طراحی مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک)

 

Deform (نرم‌افزار آنالیز فرایند شکل‌دهی)

 

COADE PV Elite (نرم‌افزار طراحی مخازن تحت فشار)

 

COADE TANK (نرم‌افزار طراحی مخازن ذخیره)

 

Minitab (نرم‌افزار کنترل کیفیت آماری