مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه ای

مسئول واحد کامپیوتر

rezafaall -personal picture مهندس رضا فعال

سمت: مسئول مرکز کامپیوتر

شماره تماس: 38804737-051

کارشناس کامپیوتر

001 مهندس سمانه اکبرزاده

سمت: کارشناس کامپیوتر

شماره تماس: 38804735-051

کارشناس کامپیوتر

001e مهندس عمار قنبری

سمت: کارشناس کامپیوتر

شماره تماس: 38804734-051