کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

صدیقه آجری

صدیقه آجری صدیقه آجری

سمت: تکنسین آزمایشگاه های گروه آموزشی صنایع غذایی

غلامعلی امیری

غلامعلی امیری   غلامعلی امیری

 سمت: نامه رسان

 شماره تماس: 38804612-051

قاسم فدایی

فدائی قاسم فدائی

مسئول حسابداری و امور مالی

شماره تماس: 05138804669

علی اتابک

اتابک   علی اتابک

  سمت: متصدی خدمات

علی اسماعیلی دربندی سفلی

علی اسماعیلی-3   علی اسماعیلی دربندی سفلی

  سمت: راننده ماشین های کشاورزی

  شماره تماس: 38804692-051

حبیب اله اخلاقی

بدون عکس   حبیب اله اخلاقی

  سمت: متصدی خدمات مرکز خدمات گاوشیری

رمضان ابراهیمیان

ابراهیمیان   رمضان ابراهیمیان

  سمت: متصدی خدمات

علی پورولی

valizadeh علی پورولی

سمت: متصدی خدمات

 

 

غلامرضا ابرش جغری

ابرش   غلامرضا ابرش جغری

 سمت: متصدی خدمات

خسرو ادیبی

بدون عکس   خسرو ادیبی

 سمت: تکنسین آزمایشگاه های گروه آموزشی صنایع غذایی