عنوان الكتاب‌ المؤلفون المنشورات سنة آخر نشر
المنشورات سنة آخر نشر
اقتصاد و بوم شناسیمحمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۷۱
جغرافیای کشاورزیسیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۷۳
اقتصاد محیط زیستسیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۷۴
اقتصاد اکولوژیک و اقتصاد کشاورزی ارگانیکسیاوش دهقانیان قطب ابادیجهاد دانشگاهی۱۳۷۵
دنیای بیکران، اقتصاد، محیط زیست و توسعه پایدارسیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۷۷
مبانی پایداریسیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمود دانشورکاخکی۱۳۸۰
زیره سبز، فناوری و تولیدعلی رضا کرباسیانتشارات زبان و ادب۱۳۸۱
مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزیسیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۸۲
اقتصاد کشاورزی و کشاورزی تجاریمحمد قربانی۱۳۸۳
اقتصاد فرسایش خاکمحمد قربانی۱۳۸۴
اقتصاد منابع طبيعي .محيط زيست و سياستگذاري هاسیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۸۵
اقتصاد محيط زيست براي غير اقتصاد دانانسیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۸۵
اقتصاد مرتعسیاوش دهقانیان قطب ابادی,ناصر شاه نوشی فروشانی۱۳۸۵
سنجش پایداریناصر شاه نوشی فروشانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۸۶
اقتصاد نوآور فناوریهای جدید و تغییر ساختاریمحمدرضا کهنسال۱۳۸۶
ریشه واحد، هم جمعی و تغییر ساختاریمحمد قربانی۱۳۸۹
بازاریابی محصولات کشاورزی و روستاییناصر شاه نوشی فروشانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۸۹
مقدمه ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی)محمد قربانی۱۳۸۹
زنان و اقتصاد خانواده، کار و درآمدمحمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۳۹۰
environmental health & biomedicineمحمد قربانیWIT Press۱۳۹۰
نهادها و رشد اقتصادی-مجموعه مقالاتحسین محمدینشر علم۱۳۹۰
مدلسازی در اقتصاد اکولوژیکمحمدرضا کهنسال۱۳۹۰
تأمین مالی کشاورزی (اصول و مبانی)محمد قربانی۱۳۹۰
زبان انگلیسی برای دانشجویان اقتصاد مدیریت و حسابداریعلی رضا کرباسینور علم۱۳۹۰
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در اقتصاد کشاورزی با تاکید بر استفاده از نرم افزار اکسلمحمود صبوحی صابونیدانشگاهزابل و نور علم۱۳۹۱
سیاستهای توسعه کشاورزیعلی رضا کرباسیدانشگاه تربت حیدریه۱۳۹۱
اقتصاد توسعه کشاورزیعلی رضا کرباسیدانشگاه تربت حیدریه۱۳۹۱
اقتصادسنجی کاربردی رهیافتی مدرن با استفاده از ایویوز و میکروفیتحسین محمدی,علی رضا کرباسی۱۳۹۲
گیاهان دارویی: بوم شناسی، تولید و بهره برداری پایدارمحمد قربانیدانشگاه تهران۱۳۹۳
اقتصاد سنجی سری های زمانی با ایویوزحسین محمدیتهران- نشر علم۱۳۹۳
Agroecologyمحمد قربانیIntech۱۳۹۴
درآمدی بر مالیات سبزناصر شاه نوشی فروشانی۱۳۹۴
استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان‏های خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانیجهاد دانشگاهی۱۳۹۵
سیاست های حمایت از محصولات باغیناصر شاه نوشی فروشانیموسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه۱۳۹۵
ساختار بازار مصرف محصولات ارگانیکمحمد قربانیتحقیقات آموزش کشاورزی۱۳۹۵
اصوا اقتصاد تعاونعلی رضا کرباسیدانشوران رشید۱۳۹۶
اصول بیمه کشاورزیمحمد قربانی۱۳۹۷
اقتصادسنجی خرد کاربردی -متغیرهای وابسته محدود شده با استفاده از Stataمحمد قربانی۱۳۹۸
روش تحقیق پیمایشیمحمد قربانی۱۳۹۸
Saffron: Science, Technology and Health - chapter 23لیلی ابوالحسنیElsevier, Woodhead Publishing۱۳۹۸
Saffron: Science, technology and health - chapter 21لیلی ابوالحسنی,ناصر شاه نوشی فروشانیimprint of Elsevier۱۳۹۸
Saffron: Science, technology and health - chapter 22حسین محمدیElsevier۱۳۹۸
زنجیره ارزش و تامین در کشاورزی و غذاعلی رضا کرباسینور علم۱۳۹۹
The Economics of Agriculture and Natural Resourcesآرش دوراندیش,محمود دانشورکاخکی,حسین محمدیSpringer۱۳۹۹
The Economics of Agriculture and Natural Resourcesمحمود دانشورکاخکی,محمود صبوحی صابونیSpringer۱۳۹۹
Resources Use Efficiency in Agriculture - chapter 10محمد قربانیSpringer۱۳۹۹
The Saffron Genomeعلی رضا کرباسیSpringer Cham۱۴۰۱
اقتصادسنجی داده های مقطعی و طبقه بندی شده با نرم افزار STATAحسین محمدی۱۴۰۱
اگرواکولوژی مناطق خشک (دفتر دوم : مدیریت منابع و بوم نظام های تولید)لیلی ابوالحسنی۱۴۰۱
Modeling the Adaptations of Agricultural Production to Climate Changeناصر شاه نوشی فروشانی,محمود صبوحی صابونی,حسین محمدیMDPI۱۴۰۱
اگرواکولوژی مناطق خشک: دفتر اول بوم شناخت غذا (فصل 13- تجارت آب مجازی در غذا)علی فیروز زارع۱۴۰۲
گرواکولوژی مناطق خشک: دفتر اول بوم شناخت غذاحسین محمدی۱۴۰۲
گرواکولوژی مناطق خشک: دفتر اول بوم شناخت غذاحسین محمدی۱۴۰۲
بازاریابی کشاورزی و تحلیل قیمتعلی رضا کرباسی۱۴۰۲