بدون عکس  Mohammad Amar

 Supervisor of Scientific Journals

 Email:

 Phone Number: 051- 38804618

فاطمه سلطانی  Fatemeh Soltani

 Scientific Journals Executive Coordinator – Library Science Specialist

 Email:.

 Phone Number: 051- 38804654

بدون عکس  Somaie Tavana

  Supervisor of Scientific Journals

  Phone Number: 051- 38804622