Article Title Author(s) Publication Date
بهینه سازی فعالیت های کشاورزی شرکت سهامی زراعی نیل آباد- -1994-4
کارآیی اعطای وام به کشاورزان هزینه های پنهان وامMohammad Ghorbani1997-2
تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیهMohammad Ghorbani1997-2
اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگینMohammad Ghorbani1998-2
بررسی سازه های موثر بر پس انداز روستائیان: مطالعه موردی استان فارسMohammad Ghorbani1998-2
تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی: مطالعه موردی در استان فارسMohammad Ghorbani1998-2
ساختار ظرفیت پس انداز روستایی در ایران: مطالعه موردی استان فارسMohammad Ghorbani1998-2
مبانی بیمه محصولات کشاورزیMohammad Ghorbani1998-2
تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافتهMohammad Ghorbani1998-2
آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسانNaser Shahnoushi froshani,- -,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Mohammad Ghorbani1999-2
مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواریMohammad Ghorbani1999-2
عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساریMohammad Ghorbani1999-11
بررسي ارزيابي مالي طرحهاي آبياري قطره اي در استان خراسانMahmoud Daneshvar Kakhki2000-3
بررسي اقتصاد توليد عشاير خراسان- -2000-3
بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضويMahmoud Daneshvar Kakhki2000-3
نگرشي اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات راهبردي ويژه خراسان(مطالعه موردي محصول زرشك)Mahmoud Daneshvar Kakhki2000-7
بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در برنامه سوم توسعهMahmoud Daneshvar Kakhki2000-8
نقش سيستمهاي آبياري تحت فشار در بهينه سازي تخصيص منابع آبMahmoud Daneshvar Kakhki2000-12
تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان- -,Mohammad Ghorbani2001-1
بررسي آثار تغييرات قيمت بر الگوي كشت محصولات مهم زراعي استان خراسانMahmoud Daneshvar Kakhki2001-3
بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسان- -,Mohammad Ghorbani2002-2
تورم و پس انداز خانوارهای روستایی ( مطالعه موردی استان فارس)Mohammad Ghorbani2002-2
مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایرانMohammad Ghorbani2002-2
بررسي ميزان رضايت شغلي دانش آموختگان رشته هاي كشاورزي و برخي عوامل موثر بر آنMohsen Tabraei2003-3
تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدن- -,Naser Shahnoushi froshani2003-3
عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسانMohammad Ghorbani,Naser Shahnoushi froshani2003-4
کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان- -,Mohammad Ghorbani,Naser Shahnoushi froshani2003-9
مقایسه عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست-تیلArash Dourandish2003-9
برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان- -,Mohammad Ghorbani2003-10
ارزيابي مالي پروژه هاي آبياري باراني در استان خراسانMahmoud Daneshvar Kakhki2004-3
نقش آموزش ها و توصيه هاي تدريجي در پايداري كشاورزي استان خراسانMohsen Tabraei2004-3
ساخت و ارزیابی سمپاش دستی با نازل دیسکی گریز از مرکزMohammad Ghorbani2004-4
بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان- -,Naser Shahnoushi froshani,Mohammad Ghorbani2004-4
بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان- -,Mohammad Ghorbani,Naser Shahnoushi froshani2004-4
بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسانNaser Shahnoushi froshani,- -,Mohammad Ghorbani2004-4
بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد- -,Mohammad Ghorbani2004-4
سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالیMohammad Ghorbani,- -2004-4
تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزی چن منظورهMahmood Sabouhi Sabouni2004-6
مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازیHosein Mohammadi2004-11
برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایرانMohammad Ghorbani2005-1
فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاکMohammad Ghorbani2005-5
بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایرانMohammad Ghorbani2005-5
بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380Naser Shahnoushi froshani,- -,Mohammad Ghorbani2005-5
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسانAli Reza Karbasi,Mahmoud Daneshvar Kakhki2005-9
Energy Management for Agriculture Sustainable In KHORASAN ProvinceMohammad Reza Kohansal2006-1
The estimating of Malmquist productivity index for selected agricultural products in Khorasan provinceMohammad Reza Kohansal2006-3
برآورد توابع تقاضای نهاده‌های تولید و عرضه سیب‌زمینی: مطالعه موردی استان خراسانMahmoud Daneshvar Kakhki2006-3
بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362Mahmoud Daneshvar Kakhki,- -2006-3
Study of Socio-Economic Effects of Agriculture Product InsuranceMohammad Reza Kohansal2006-3
A study on linkages of research-extension systems and farmers:A case study of cotton in Golestan province, IranMohsen Tabraei2006-4
Study of Role of Insurance in Wheat ProductionMohammad Reza Kohansal2006-4
کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسانMohammad Ghorbani,- -2006-4
تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرندAli Reza Karbasi,Mahmoud Daneshvar Kakhki2006-5
تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسانMohammad Ghorbani2006-6
تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسانMohammad Ghorbani,- -2006-6
ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعیNaser Shahnoushi froshani2006-7
بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید)Mohammad Ghorbani2006-7
The study of attitude of the agricultural students on the employment in the rural areasMohsen Tabraei2006-7
تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اولNaser Shahnoushi froshani,- -,Mohammad Ghorbani2006-7
الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانیArash Dourandish2006-9
بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی)Mahmoud Daneshvar Kakhki,- -2006-9
Study of Affecting Demand for Crop InsuranceMohammad Reza Kohansal2006-9
بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایرانMahmoud Daneshvar Kakhki,- -2006-10
بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)- -,Naser Shahnoushi froshani2006-10
تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایرانHosein Mohammadi2007-1
کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایرانHosein Mohammadi2007-1
تغیین راهبردهای مناسب کم آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعیMahmood Sabouhi Sabouni2007-2
ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسانMahmood Sabouhi Sabouni2007-5
تعیین استراتژی های غالب (Non - Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه ریزی چندهدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فساMahmood Sabouhi Sabouni2007-5
کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایرانMohammad Ghorbani2007-7
A simulaton model for price support policies of sugar beet in khorasanMohammad Reza Kohansal2007-7
بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیNaser Shahnoushi froshani,- -,Mohammad Ghorbani2007-7
تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسانNaser Shahnoushi froshani,Mohammad Ghorbani2007-7
کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزیMahmood Sabouhi Sabouni2007-8
بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهدMahmoud Daneshvar Kakhki,- -2007-9
مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایرانAli Reza Karbasi2007-9
برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشکMahmoud Daneshvar Kakhki2007-11
تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آنMahmoud Daneshvar Kakhki2007-11
برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضویMohsen Tabraei2007-12
رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتع داری در ایرانMohammad Ghorbani2007-12
بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستانAli Reza Karbasi2008-1
کاربرد روش هزینه جایگزین در برآورد هزینه سالانه فرسایش آبی خاک در ایرانMohammad Ghorbani2008-1
بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آنMahmoud Daneshvar Kakhki,- -2008-3
تعیین الگوی بهینه کشت زراعی براساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطیMohammad Reza Kohansal2008-3
کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعیMohammad Reza Kohansal2008-3
کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ایMohammad Reza Kohansal2008-3
انتخاب و رتبه بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در استان خراسان رضویMohammad Reza Kohansal2008-4
پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایرانAli Reza Karbasi2008-4
بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)Mahmood Sabouhi Sabouni2008-5
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالیMohammad Reza Kohansal2008-6
برآورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمانAli Reza Karbasi2008-7
تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدارMohammad Reza Kohansal2008-7
تعیین کارآیی مزارع موز دراستان سیستان و بلوچستانMahmood Sabouhi Sabouni2008-7
مدیریت بقایای گندم با استفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارسMahmood Sabouhi Sabouni2008-7
الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ).Mohammad Ghorbani2008-8
بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاکMohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal,Mohsen Tabraei2008-8
بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضویMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2008-8
بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام)Mohammad Ghorbani2008-8
بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)Mohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2008-8
بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایرانAli Reza Karbasi2008-8
رابطه بین سطح قیمت محصولات کشاورزی و نااطمینانی تورمی در ایران: 1350-1383Ali Reza Karbasi2008-8
بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایرانAli Reza Karbasi2008-9
اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرندAli Reza Karbasi2008-10
بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفتMohammad Reza Kohansal2008-10
تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایرانNaser Shahnoushi froshani2008-11
کاربرد برنامه ریزی چند منظوره و توافقی در برنامه ریزی زراعی: مطالعه موردی خراسان رضویMahmood Sabouhi Sabouni2008-11
الگوی اقتصادی حفاظت خاک (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران)Mohammad Ghorbani2008-12
بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد(مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران)Hosein Mohammadi2008-12
تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات زردآلو (مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی)Ali Reza Karbasi2009-1
برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستانMohammad Ghorbani2009-2
برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت e تعمیم یافته (مطالعه ی موردی زارعین پیشرو دشتستان)Mahmood Sabouhi Sabouni2009-2
تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار)Naser Shahnoushi froshani2009-2
تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستانMahmood Sabouhi Sabouni2009-2
مدل حمایت تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه ی آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگونMahmood Sabouhi Sabouni2009-2
نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالیMohammad Ghorbani2009-3
بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایرانMahmoud Daneshvar Kakhki,- -,Ali Firoozzare2009-4
بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان با کارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل (رهیافت رگرسیون خطی فازی)Ali Reza Karbasi2009-4
تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایرانHosein Mohammadi2009-4
تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستانAli Reza Karbasi2009-4
بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتیAli Reza Karbasi2009-5
بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی با روی کرد حد تغییرات مجاز: مطالعه ی موردی شهرستان نیشابورMahmood Sabouhi Sabouni2009-5
تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیتMahmood Sabouhi Sabouni2009-5
تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمانAli Reza Karbasi2009-5
کاربرد تصمیم گیری چند معیاره تعاملی در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: استان فارسMahmood Sabouhi Sabouni2009-5
ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسانMohammad Ghorbani2009-6
برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضویMohammad Ghorbani2009-6
بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضویMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2009-6
قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی بازه ای: مطالعه ی موردی منطقه ی دشتستانMahmood Sabouhi Sabouni2009-6
اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی تولید و توزیع گوشت گاو و گوساله در ایرانMahmood Sabouhi Sabouni2009-7
بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی)Ali Reza Karbasi2009-7
بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزیMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2009-7
کاربرد برنامه ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه ی ساوجبلاغMahmood Sabouhi Sabouni2009-7
مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایرانNaser Shahnoushi froshani2009-7
نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهانHosein Mohammadi2009-7
ارزیابی نظام های تولیدی فرش دست باف با استفاده از تکنیک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقیNaser Shahnoushi froshani2009-8
برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیسMahmood Sabouhi Sabouni2009-8
بررسی کارایی پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهیافت پارامتریکMahmood Sabouhi Sabouni2009-8
تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچانMahmood Sabouhi Sabouni2009-8
رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهریNaser Shahnoushi froshani2009-8
عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایرانNaser Shahnoushi froshani2009-8
امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضویMohammad Ghorbani2009-9
برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیریMohammad Ghorbani2009-9
بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایرانMohammad Reza Kohansal,Naser Shahnoushi froshani2009-9
بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغدارانMohammad Reza Kohansal2009-9
بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی : مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهدMohsen Tabraei2009-9
بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالیMohammad Ghorbani2009-9
بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابلAli Reza Karbasi2009-10
تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایرانAli Reza Karbasi2009-10
بررسی عوامل موثربربیمه دامداری هاMohammad Reza Kohansal2009-11
معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستانMahmood Sabouhi Sabouni2009-11
بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابلMahmood Sabouhi Sabouni2009-12
نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضویMahmoud Daneshvar Kakhki2010-1
بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگورMohammad Reza Kohansal2010-1
آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟Mohammad Ghorbani2010-2
الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضویMohammad Ghorbani2010-2
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمنMohammad Ghorbani2010-2
بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستانAli Reza Karbasi2010-2
بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضویNaser Shahnoushi froshani2010-2
کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند)Mohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2010-2
ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهدMohammad Ghorbani2010-3
ارزیابی سیاستهای حمایتی دولت در بازار گندم ایرانArash Dourandish2010-3
انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام)Naser Shahnoushi froshani,Mohammad Ghorbani2010-3
بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایرانMohammad Ghorbani2010-3
تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضویMohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2010-3
دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامعHosein Mohammadi2010-3
سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضویMohammad Reza Kohansal2010-3
بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایرانAli Reza Karbasi2010-4
کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایبادMahmoud Daneshvar Kakhki,Naser Shahnoushi froshani2010-4
شاخص کامیابی لگاتیوم برای سال 2009Hosein Mohammadi2010-5
برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایرانMohammad Ghorbani2010-5
بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایرانAli Reza Karbasi2010-5
بررسی ساختار بازار و تحلیل بازارهای هدف زردآلوی ایرانAli Reza Karbasi2010-5
بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایرانAli Reza Karbasi2010-5
برنامه ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه ریزی چند هدفه فازیMahmood Sabouhi Sabouni2010-5
تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی گندم: مقایسه روی کردهای اقتصادسنجی کلاسیک و بیزAli Reza Karbasi2010-5
الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایرانArash Dourandish2010-6
برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطیMohammad Ghorbani2010-6
بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلاییNaser Shahnoushi froshani2010-6
برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزیMohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2010-6
تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)Mahmoud Daneshvar Kakhki2010-6
عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاکMohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2010-6
بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدیArash Dourandish2010-7
بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضویNaser Shahnoushi froshani2010-7
تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنوردMahmood Sabouhi Sabouni2010-7
شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادیAli Reza Karbasi2010-7
برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروطMahmood Sabouhi Sabouni2010-8
بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشورAli Reza Karbasi,Mahmood Sabouhi Sabouni2010-8
عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقیNaser Shahnoushi froshani2010-8
مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)Naser Shahnoushi froshani2010-8
ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایرانMohammad Ghorbani2010-9
بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کارانMohammad Reza Kohansal2010-9
عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایرانMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2010-9
نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی )Mohammad Ghorbani2010-9
بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آبMahmoud Daneshvar Kakhki,Naser Shahnoushi froshani2010-10
پیامدهای رفاهی سیاستهای کشاورزی در بازار گندم و نانArash Dourandish2010-10
انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایرانMohammad Ghorbani2010-11
بررسی کارایی مصرف آب در گل خانه های سیستانMahmood Sabouhi Sabouni2010-11
بررسی موقعیت کشاورزان شهرستان های خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاریNaser Shahnoushi froshani2010-11
تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جامNaser Shahnoushi froshani,Mohammad Ghorbani2010-11
مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ایMahmood Sabouhi Sabouni2010-11
امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلیMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2010-12
بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی)Naser Shahnoushi froshani2010-12
رابطه ی بلندمدت میان درآمد خانوار روستایی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایرانAli Reza Karbasi2010-12
اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایرانAli Reza Karbasi2011-1
ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضویMohammad Ghorbani2011-1
بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهانNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2011-1
استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی نوع تصمیم گیری (مطالعه ی موردی: توسعه ی پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان)Mahmood Sabouhi Sabouni2011-2
الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایرانArash Dourandish2011-2
الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایرانArash Dourandish2011-2
بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیر تعاونی پرورش میگوی شهرستان‌ چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (کاربرد مدل‌ CCR و FDH )Ali Reza Karbasi2011-2
بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاکاربرد مدل FDH و CCRAli Reza Karbasi2011-2
تحلیلی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو کشورArash Dourandish2011-2
تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)Mahmood Sabouhi Sabouni2011-2
تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزنMahmood Sabouhi Sabouni2011-2
ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهریMohammad Ghorbani2011-3
بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگNaser Shahnoushi froshani2011-3
بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندمMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2011-3
بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازیNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2011-3
تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیاتMohammad Ghorbani2011-3
تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره)Mohammad Ghorbani2011-3
رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست: کاربرد ارزشگذاری مشروطMohammad Ghorbani2011-3
عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزیAli Reza Karbasi2011-3
بررسی اقتصادی روابط بین زیر بخشهای زراعت و دام در استان فارسAli Reza Karbasi2011-4
تعیین برنامه ی زراعی استان فارس با استفاده از ره یافت برنامه ریزی مطلوبیت کاراMahmood Sabouhi Sabouni2011-4
کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهدNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2011-4
بررسی بازارهای تعاونی های صنایع دستی استان سیستان و بلوچستانAli Reza Karbasi2011-5
برآورد میزان تمایل به پرداخت (WTP)1 بازدیدکنندگان روستای تفریحی کردشت واقع در استان آذربایجان‎شرقیMahmood Sabouhi Sabouni2011-5
بررسی تمایل شهروندان به پرداخت ماهانه برای کاهش آلودگی های آب مشهدMohammad Ghorbani2011-5
تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبیNaser Shahnoushi froshani2011-5
تعیین کارایی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تاکید بر محدودیت های وزنیMahmood Sabouhi Sabouni2011-5
عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضویMohammad Ghorbani2011-5
الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)Mohammad Ghorbani2011-6
بررسی پیامدهای واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی دشت سیستان به تشکل های خصوصیMohsen Tabraei2011-6
بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایرانMahmoud Daneshvar Kakhki,Hosein Mohammadi2011-6
بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی)Mohammad Ghorbani2011-6
عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی زنان استان مازندران)Mohammad Reza Kohansal2011-6
برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروطMahmood Sabouhi Sabouni2011-7
بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)Mohammad Ghorbani2011-7
کاربرد برنامه ریزی چند هدفه و پارامتر های کنترل کننده میزان محافظه کاری در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: شهرستان مشهدMahmood Sabouhi Sabouni2011-7
مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMAMahmood Sabouhi Sabouni2011-7
ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجیMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2011-7
بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد، کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمنMohammad Ghorbani2011-8
بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعهNaser Shahnoushi froshani2011-8
بررسی نقش تعاونی های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعه موردی چغندرکاران استان فارس)Mahmood Sabouhi Sabouni2011-8
بررسی و ارائه شیوه‏ های نوین خدمات رسانی در بازارهای ارزاق شهرداری: مطالعه موردی بازارهای ارزاق شهرداری مشهدMohammad Reza Kohansal2011-8
بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی: مطالعه موردی بازارهای میوه شهرداری مشهدMohammad Reza Kohansal2011-8
ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبیAli Reza Karbasi2011-9
ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قندMohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2011-9
برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداریHosein Mohammadi2011-9
برآورد کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی مطالعه موردی شهرستان سیرجانAli Reza Karbasi2011-9
بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضویNaser Shahnoushi froshani2011-9
بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین )Mohammad Reza Kohansal2011-9
بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی ۹۰-۱۳۴۰)Mahmoud Daneshvar Kakhki2011-9
سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایرانMohammad Ghorbani2011-9
عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبیMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2011-9
مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبیNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki,- -2011-9
بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبهNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2011-10
کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد)Naser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki,- -2011-10
مدیریت تخصیص آب سد مهاباد با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتیMahmood Sabouhi Sabouni2011-10
بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در محدوده ی شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآبادMahmood Sabouhi Sabouni2011-11
تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چنارانMohammad Ghorbani2011-11
تعیین راه بردهای بهینه ی آبیاری ذرت دانه یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی مطالعه ی موردی منطقه ی زرقان فارسMahmood Sabouhi Sabouni2011-11
نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطیMohammad Ghorbani2011-11
ارزیابی سودآوری و کارایی واحدهای پرورش میگو:مطالعه موردی منطقه ی گواتر شهرستان چابهارAli Reza Karbasi2011-12
بررسی عوامل مؤثر بر احتمال تمایل چغندرکاران به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزیMohsen Tabraei2011-12
بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروریNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Mohammad Ghorbani2011-12
رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی)Mohammad Ghorbani2011-12
کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضویMohammad Ghorbani2011-12
بررسی رابطه هزینه تحقیقات و بهره وری تولیدات کشاورزی در ایرانAli Reza Karbasi2012-1
برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروطMahmood Sabouhi Sabouni2012-2
تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگیMahmood Sabouhi Sabouni2012-2
مدیریت پایدار جنگل زرین آباد شهرستان ساری، با استفاده از کاربرد برنامه ریزی فازی و مدل سازی ایجاد گزینهMahmood Sabouhi Sabouni2012-2
آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوارMohammad Ghorbani2012-3
بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایرانMahmoud Daneshvar Kakhki2012-3
بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایرانNaser Shahnoushi froshani,Arash Dourandish2012-3
بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشکArash Dourandish,Mahmoud Daneshvar Kakhki2012-3
بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دستبافNaser Shahnoushi froshani2012-4
بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلاییNaser Shahnoushi froshani2012-4
بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران)Mohammad Ghorbani2012-4
پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی هالت وینترزMohammad Reza Kohansal2012-4
کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذارMohammad Ghorbani2012-4
اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایرانMahmood Sabouhi Sabouni2012-5
ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎنMohammad Reza Kohansal,Arash Dourandish2012-5
برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیشترین بی نظمی)Mahmood Sabouhi Sabouni2012-6
کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده هاAli Reza Karbasi2012-6
تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند)Mohammad Ghorbani2012-7
کاربرد توام روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی پویا در تدوین مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلانMahmood Sabouhi Sabouni2012-7
بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغMohammad Reza Kohansal2012-8
بررسی کارایی گلخانه های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه ایMahmood Sabouhi Sabouni2012-8
نقش تعاونی های روستایی در تقاضای بیمه محصولات کشاورزی منطقه سیستان با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره توبیتMahmood Sabouhi Sabouni2012-8
به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین)Mohammad Reza Kohansal2012-9
نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)Naser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi,Arash Dourandish2012-9
بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل)Hosein Mohammadi2012-10
بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضویNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Mohsen Tabraei2012-10
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهرمشهد)Mohammad Ghorbani2012-10
حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضویNaser Shahnoushi froshani2012-10
عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضویMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2012-10
ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومیMahmood Sabouhi Sabouni2012-11
تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی هاMahmood Sabouhi Sabouni2012-11
تعیین کارایی شالیکاران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شهرستان رشت)Mahmood Sabouhi Sabouni2012-11
کاربرد برنامه ریزی فرا آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان نیشابورMahmood Sabouhi Sabouni2012-11
همسویی رفتار اقتصادی و زیست‎محیطی کشاورزان در مدیریت علف‎های هرزMohammad Ghorbani2012-11
انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهیNaser Shahnoushi froshani2012-12
برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهانNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2012-12
بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارسAli Reza Karbasi2012-12
رفتارهای غیر خطی در رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات : مطالعه موردی کشورهای حاشیه دریای خزرAli Reza Karbasi2012-12
بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداریNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Mohammad Ghorbani2013-1
بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطیMohammad Reza Kohansal2013-1
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایرانNaser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi,Arash Dourandish2013-1
بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی برای حفاظت از منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)Naser Shahnoushi froshani2013-1
پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه (MLP)Mahmood Sabouhi Sabouni2013-1
تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی)Arash Dourandish2013-1
شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفیMahmood Sabouhi Sabouni,Naser Shahnoushi froshani2013-1
بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)Mahmood Sabouhi Sabouni2013-2
تعیین الگوی کشت دشت کاشمر بر اساس حفظ و نگهداری کیفیت منابع آب زیرزمینیMahmood Sabouhi Sabouni2013-2
طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهابادMahmood Sabouhi Sabouni2013-2
برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه­ ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچانMohammad Reza Kohansal,Arash Dourandish2013-3
بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسانNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2013-3
بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبیArash Dourandish,Mohammad Reza Kohansal,Naser Shahnoushi froshani2013-3
بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندرانAli Reza Karbasi2013-4
بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازیMahmoud Daneshvar Kakhki,Naser Shahnoushi froshani2013-4
حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیاییAli Reza Karbasi2013-4
رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضویMohammad Ghorbani2013-4
بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانهHosein Mohammadi2013-5
بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزیNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Mohammad Ghorbani2013-5
تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی: استان خراسان رضویMahmood Sabouhi Sabouni2013-5
تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد)Mahmood Sabouhi Sabouni2013-5
تعیین برنامه زراعی شهرستان سبزوار با استفاده از برنامه ریزی فازی دو نواMahmood Sabouhi Sabouni2013-5
شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-GMahmood Sabouhi Sabouni,Naser Shahnoushi froshani2013-5
بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای)Mohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2013-6
بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعهHosein Mohammadi2013-6
شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنیNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Arash Dourandish2013-6
بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش کشاورزی در عرصه‌های اقتصاد شهر و روستا: مطالعه موردی استان خراسان رضویMohammad Reza Kohansal2013-7
تأثیر سیاست‎های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلاییNaser Shahnoushi froshani2013-7
بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیارهNaser Shahnoushi froshani2013-8
تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوارMohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2013-8
تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالیArash Dourandish2013-8
برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی)Arash Dourandish2013-9
بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایرانMahmoud Daneshvar Kakhki,Naser Shahnoushi froshani,Arash Dourandish2013-9
تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنعت خودروسازیMohammad Reza Kohansal2013-9
تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه‏ ریزی خطی چند هدفه فازی و تابع عضویت هذلولی (مقایسه الگوهای برنامه‏ ریزی ریاضی)Mohammad Reza Kohansal2013-9
راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد (SWOT) تحلیل عوامل استراتژیکMohammad Ghorbani2013-9
عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایرانHosein Mohammadi2013-9
کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد)Mohammad Reza Kohansal2013-9
آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذاییNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2013-10
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقرAli Reza Karbasi,Mahmoud Daneshvar Kakhki2013-10
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی: تعاونی های گاوداران مشهد)Ali Reza Karbasi2013-10
بررسی نقش دولت بر تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیا)Ali Reza Karbasi2013-10
بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاریAli Reza Karbasi2013-10
تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایرانHosein Mohammadi2013-10
تعیین کارایی فنی همراه با ریسک تولید برنج: مطالعه موردی; شهرستان مرودشت استان فارسAli Reza Karbasi2013-10
شناسایی عامل های موثر در ایجاد ضایعات نان و تمایز نانوایی ها با کاربرد تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن )مطالعه موردی شهر مشهد(Naser Shahnoushi froshani2013-10
نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایرانHosein Mohammadi2013-10
الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزیMahmood Sabouhi Sabouni2013-11
بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضیArash Dourandish2013-11
بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده ها (RDEA)Mahmood Sabouhi Sabouni2013-11
تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیستHosein Mohammadi2013-11
شبیه سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبیMahmood Sabouhi Sabouni2013-11
طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رودMahmood Sabouhi Sabouni2013-11
اثر شاخص‏ های حکومتی و سرمایه‏ گذاری خارجی بر سرمایه‏ گذاری خصوصی در کشورهای آسیاییAli Reza Karbasi,Ali Reza Karbasi2013-12
بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات(Naser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi2013-12
بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مالکیت ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضویMohammad Reza Kohansal2013-12
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهدMohammad Ghorbani2013-12
راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیتMahmood Sabouhi Sabouni2013-12
رهیافتی نو در ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی حوزة آبخیز نوررود، استان مازندران)Mohammad Ghorbani2013-12
سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهریMohammad Ghorbani2013-12
شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترسMahmood Sabouhi Sabouni2013-12
بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمانMahmood Sabouhi Sabouni2014-1
تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوینMahmood Sabouhi Sabouni2014-2
تحلیل اقتصادی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوینMahmood Sabouhi Sabouni2014-2
ارزیابی عامل های موثر بر عرضه و تقاضای پسته در ایران(رهیافت خودتوضیح برداری)Hosein Mohammadi2014-3
بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه مناMohammad Reza Kohansal2014-3
شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه تعاونی های تولید کشاورزی ایرانAli Reza Karbasi2014-4
بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضویAli Reza Karbasi2014-4
بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفرانAli Reza Karbasi2014-4
تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده)Ali Reza Karbasi2014-4
رتبه بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستانMahmood Sabouhi Sabouni2014-5
عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایرانHosein Mohammadi,Naser Shahnoushi froshani2014-5
کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)Mahmood Sabouhi Sabouni2014-5
مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین‌شناسی در گرادیان‌های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نورـ استان مازندران)Mohammad Ghorbani2014-5
ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدانMohammad Reza Kohansal2014-6
ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخبMohammad Reza Kohansal2014-6
بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخبNaser Shahnoushi froshani2014-6
تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیاییNaser Shahnoushi froshani2014-6
کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراینArash Dourandish,Mohammad Reza Kohansal2014-6
تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستانAli Reza Karbasi2014-7
شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل)Mahmood Sabouhi Sabouni2014-7
کاربرد گزینش دوگانه یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف کننده گردشگران پارک جنگلی سی سنگانMahmood Sabouhi Sabouni2014-7
مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالیMahmood Sabouhi Sabouni2014-7
بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایرانMahmood Sabouhi Sabouni2014-8
بررسی و تحلیل تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی: مطالعه موردی استان خراسان رضویMohammad Reza Kohansal2014-8
درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چینNaser Shahnoushi froshani2014-8
مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلیMahmood Sabouhi Sabouni2014-8
بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارArash Dourandish2014-9
بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ایMohammad Ghorbani2014-9
بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامیHosein Mohammadi2014-9
جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآنMohammad Ghorbani,Arash Dourandish,Mohammad Reza Kohansal2014-9
بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی)Mohammad Reza Kohansal2014-10
بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهانHosein Mohammadi2014-11
بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمرMahmood Sabouhi Sabouni2014-11
تخصیص بهینه آب سد چند منظوره مهاباد با استفاده از تلفیق روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانیMahmood Sabouhi Sabouni2014-11
تعیین سهم عوامل موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)Mahmood Sabouhi Sabouni2014-11
مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان آق قلاMahmood Sabouhi Sabouni2014-11
مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آنMahmood Sabouhi Sabouni2014-11
نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایرانMahmood Sabouhi Sabouni2014-11
آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبیAli Reza Karbasi2014-12
بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آنMohammad Ghorbani2014-12
پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیکMohammad Reza Kohansal,Arash Dourandish2014-12
تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزینMohammad Ghorbani2014-12
بررسی ناپایداری صادرات بخش کشاورزی ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگHosein Mohammadi2015-1
بررسی وضعیت پایداری و تعادل سفره آب زیرزمینی در جهت دستیابی به مدیریت پایدار(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)Mahmood Sabouhi Sabouni2015-2
کاربرد CVM در ارزش گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایرانMahmood Sabouhi Sabouni2015-2
اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)Hosein Mohammadi2015-3
اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویهMahmoud Daneshvar Kakhki2015-3
بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)Naser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi2015-3
برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)Hosein Mohammadi2015-3
بهره‌برداری بهینه از مخزن سد لار کاربرد برنامه‌ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله‌ایAli Reza Karbasi2015-3
کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستاندهMohammad Ghorbani2015-3
کاربرد مدل برنامه‎ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله‎ای جهت تدوین الگوی بهینه کشت (مطالعه‌ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد)Mohammad Reza Kohansal,Mahmood Sabouhi Sabouni2015-3
مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضاییMohammad Ghorbani2015-3
بررسی عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)Mohammad Reza Kohansal2015-5
مقایسه اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه در تولید بخش‌های مختلف اقتصادیMohammad Reza Kohansal2015-5
استفاده از نقشه علی بیزین جهت بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایرانNaser Shahnoushi froshani2015-6
بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعه موردی شهر مشهد)Mohammad Ghorbani2015-6
بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد)Naser Shahnoushi froshani,Arash Dourandish,Leili Abolhassani2015-6
بررسی عومل موثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایرانNaser Shahnoushi froshani2015-6
تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعهHosein Mohammadi,Leili Abolhassani2015-6
تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود)Arash Dourandish,Naser Shahnoushi froshani,Mohammad Reza Kohansal2015-6
عوامل موثر بر صادرات پسته ایرانAli Reza Karbasi2015-6
گزینش الگوی بهینه زراعی پایدار با تاکید بر محدودیت منابع آبی (مطالعه موردی: شهرستان کوزران در استان کرمانشاه)Arash Dourandish2015-6
آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)Mohammad Ghorbani2015-7
ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدیNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2015-7
بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG)Mohammad Reza Kohansal2015-7
تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)Mohammad Ghorbani,Arash Dourandish2015-7
شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)Mohammad Ghorbani2015-7
بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهدMohammad Ghorbani,Naser Shahnoushi froshani2015-8
داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهدMohammad Reza Kohansal2015-9
تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایرانNaser Shahnoushi froshani,Arash Dourandish2015-9
عامل های موثر بر انتخاب خط مشی شرکت های فعال در صنایع غذایی ایران در راستای کسب مزیت رقابتیHosein Mohammadi2015-9
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)Mohammad Ghorbani2015-9
عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته در ایرانHosein Mohammadi2015-9
کاربرد مدل پروبیت چندگانه در تحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی- کاربردی کشاورزیHosein Mohammadi2015-9
تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبهNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2015-10
بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضویMohammad Ghorbani,Naser Shahnoushi froshani2015-11
بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء)Hosein Mohammadi,Naser Shahnoushi froshani,Ali Reza Karbasi2015-11
بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان)Mahmood Sabouhi Sabouni2015-11
ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابورNaser Shahnoushi froshani,Leili Abolhassani2015-12
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزانArash Dourandish,Mohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2015-12
برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایرانMohammad Ghorbani2015-12
بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیار معامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس)Hosein Mohammadi,Mahmood Sabouhi Sabouni2015-12
بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزیMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2015-12
بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایرانAli Reza Karbasi2015-12
بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمهMohammad Reza Kohansal2015-12
تحلیل اثرات زیرساخت های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران با استفاده از رگرسیون ریجHosein Mohammadi2015-12
عوامل موثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه‌گذاریMohammad Reza Kohansal2015-12
کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی)Naser Shahnoushi froshani2015-12
بررسی استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی (رویکردهای پویای داده های تابلویی)Mohammad Ghorbani2016-1
بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران)Mohammad Ghorbani2016-1
تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادHosein Mohammadi2016-1
کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد)Hosein Mohammadi2016-1
بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایرانHosein Mohammadi2016-2
تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفتNaser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi2016-2
کارایی گاوداری های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی)Mohammad Ghorbani2016-2
ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضویMohammad Ghorbani,Ali Reza Karbasi,Mohammad Reza Kohansal2016-3
ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژیNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2016-3
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحیMohammad Ghorbani2016-3
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: (مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن)Arash Dourandish2016-3
بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نانNaser Shahnoushi froshani,Leili Abolhassani2016-5
بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیستHosein Mohammadi,Leili Abolhassani2016-5
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما)Mohammad Ghorbani2016-5
اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفیMohammad Ghorbani2016-6
بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغMohammad Ghorbani2016-8
شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاوHosein Mohammadi2016-8
گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالیMohammad Ghorbani2016-8
آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلوییMohammad Reza Kohansal2016-9
بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیست محیطی اتخاذ سیاستNaser Shahnoushi froshani2016-9
برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود)Mohammad Ghorbani2016-9
بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روشLeili Abolhassani2016-9
بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان داروییHosein Mohammadi,Naser Shahnoushi froshani,Ali Reza Karbasi2016-9
جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزاتLeili Abolhassani,Naser Shahnoushi froshani2016-9
عوامل موثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهدMohammad Ghorbani2016-9
کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندرانMahmood Sabouhi Sabouni2016-9
مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندرانNaser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi2016-9
مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمانNaser Shahnoushi froshani2016-9
اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تاثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیرMahmood Sabouhi Sabouni2016-11
برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایرانMohammad Ghorbani,Naser Shahnoushi froshani2016-11
حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه)Naser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2016-11
مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت وتوبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفران مطالعه موردی:شهرستان قاینAli Reza Karbasi2016-11
ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏ المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضهMohammad Ghorbani2016-12
برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم یافته تفاضلی (DGIDS) برای موادغذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستاییMohammad Ghorbani2016-12
بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهارMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2016-12
بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفیMohammad Ghorbani,Naser Shahnoushi froshani2016-12
تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی)Hosein Mohammadi2016-12
تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی تولیدMahmoud Daneshvar Kakhki2016-12
اثر محدودیت عرضه آب کشاورزی بر الگوی کشت زراعی شهرستان چناران (کاربرد برنامه ریزی فازی چند هدفه با تابع عضویت غیرخطی)Arash Dourandish2017-2
ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشورMahmood Sabouhi Sabouni2017-2
ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایرانMohammad Reza Kohansal2017-2
برآورد کمی تهدیدها و فرصت های اصلاح قیمت آب کشاورزی در ایران (محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)Mohammad Ghorbani2017-2
همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی)Mohammad Ghorbani2017-2
بررسی آثار تغییر قیمت گوشت قرمز بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانAli Reza Karbasi2017-3
بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏Mahmoud Daneshvar Kakhki,Mohammad Reza Kohansal,Naser Shahnoushi froshani2017-3
بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشتMohammad Ghorbani2017-3
راهبردهای تخصیص بهینه آب سد وشمگیر با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ایMahmood Sabouhi Sabouni2017-3
عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول(مطالعه موردی شهر مشهد)Hosein Mohammadi2017-3
عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد)Hosein Mohammadi2017-3
مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهدMohammad Ghorbani,Ali Reza Karbasi,Mohammad Reza Kohansal2017-3
مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهدMohammad Ghorbani2017-3
برآورد تأثیر کاهش یارانه‌‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آنMohammad Reza Kohansal2017-4
تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشورNaser Shahnoushi froshani,Leili Abolhassani2017-4
مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی کسری چند هدفه 1 : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جامNaser Shahnoushi froshani2017-4
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن)Leili Abolhassani2017-5
تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفیMahmood Sabouhi Sabouni2017-5
ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزیArash Dourandish2017-6
رتبه بندی عوامل مؤثر بر بسته بندی زعفران از دید مصرف کنندگانArash Dourandish2017-6
سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد)Mohammad Ghorbani,Ali Reza Karbasi,Mohammad Reza Kohansal2017-6
اثرگذاری نگرش ها نسبت به محصولات دارای برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: برنج)Ali Reza Karbasi2017-7
بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیرAli Reza Karbasi2017-7
بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه)Ali Reza Karbasi2017-7
عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به انجام فعالیتهای تعاونی در شهرستان نیشابورAli Reza Karbasi2017-7
بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آنAli Reza Karbasi,Mahmoud Daneshvar Kakhki2017-8
دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهارMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2017-8
شبیه سازی توسعه سیستم های مدرن آبیاری بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خراسان رضویMahmood Sabouhi Sabouni2017-8
مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاست های قیمتی و مقداری آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)Mahmood Sabouhi Sabouni2017-8
برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایرانMohammad Ghorbani2017-9
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامیHosein Mohammadi2017-9
تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضاییMohammad Ghorbani2017-9
درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضاییMohammad Ghorbani2017-9
ارزیابی ظرفیت سیستم نهادی از منظر حلقه های یادگیری اجتماعی در سطح آببران؛ مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رفسنجانLeili Abolhassani2017-10
بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضویLeili Abolhassani,Naser Shahnoushi froshani2017-10
پارادوکس تثبیت در کشاورزی و اثر ضد حمایتی سیاست قیمت کف گندم در ایرانMohammad Ghorbani2017-11
ارزیابی عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- ﺧـﻮد ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺟﻤﻌـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮک (ARIMA-ANN) در پیش بینی صادرات زعفران ایرانMohammad Reza Kohansal2017-12
بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایرانAli Reza Karbasi2017-12
تدوین راهبردهای مدیریت تولید، فرآوری و بازاریابی زعفران مطالعه موردی: استان خراسان رضویAli Reza Karbasi,Mohammad Ghorbani2017-12
ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهدMohammad Ghorbani2018-1
شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با بحران آنفولانزای پرندگان: مورد استان خراسان رضویMahmood Sabouhi Sabouni2018-1
بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی(مطالعه موردی استان مازندران)Mohammad Ghorbani2018-2
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مصرف کنندگان به لبنیات برندAli Reza Karbasi2018-2
قیمت گذاری کیفی قارچ در تهرانMohammad Ghorbani2018-2
مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابورMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani,Mahmood Sabouhi Sabouni2018-2
ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قند و شکر در بورس اوراق بهادار تهرانAli Reza Karbasi,Hosein Mohammadi2018-3
ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه مناMohammad Reza Kohansal2018-3
بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص‌های حکمرانیHosein Mohammadi2018-3
ارزیابی نهاد رسمی آب ایران متناظر با سازوکارهای حاکم بر شکل گیری تقاضای آب در بخش کشاورزی از منظر چارچوب یادگیری اجتماعیLeili Abolhassani2018-4
بررسی اثر ناطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایرانHosein Mohammadi2018-4
بررسی تأثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیرهHosein Mohammadi,Ali Reza Karbasi2018-5
تعیین مناسب ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازیMahmood Sabouhi Sabouni2018-5
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفهHosein Mohammadi2018-6
بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضویAli Reza Karbasi2018-6
تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائناتAli Reza Karbasi2018-6
تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسیArash Dourandish,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Hosein Mohammadi2018-6
بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKKMahmood Sabouhi Sabouni2018-8
عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضویAli Reza Karbasi,Hosein Mohammadi2018-8
اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد)Mohammad Ghorbani,Ali Reza Karbasi,Mohammad Reza Kohansal2018-9
ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایرانMohammad Ghorbani2018-9
ارزیابی اثرات زیست‌‌ محیطی ارقام مختلف شلتوک برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان کردکویLeili Abolhassani,Mahmood Sabouhi Sabouni2018-9
ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه آبریز طشک – بختگانLeili Abolhassani2018-9
بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندمLeili Abolhassani,Naser Shahnoushi froshani,Arash Dourandish2018-9
بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبیHosein Mohammadi2018-9
تاثیر روند زمانی برمیانگین وزنی عمر برخی ارقام گندم نان آبی و تحلیل اقتصادی آنMohammad Ghorbani2018-9
اثر سیاست قیمت گذاری آب آبیاری بر سطح تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابورMahmood Sabouhi Sabouni2018-10
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده کشاورزی در دهستان بلهرات نیشابور با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیاتLeili Abolhassani2018-10
بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضویNaser Shahnoushi froshani,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Arash Dourandish,Hosein Mohammadi2018-10
بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایرانArash Dourandish2018-11
فرا تحلیل کششهای قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایرانLeili Abolhassani,Naser Shahnoushi froshani2018-11
واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلانMohammad Ghorbani2018-11
اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنجArash Dourandish,Mahmood Sabouhi Sabouni2018-12
ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیاییHosein Mohammadi2018-12
بررسی تاثیر سیاست های قیمتی و سرمایه گذاری در فنآوری های آب اندوز بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه های اجتماعی در استان خراسان رضویMahmood Sabouhi Sabouni2018-12
بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادیHosein Mohammadi2018-12
بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیکAli Reza Karbasi,Mohammad Ghorbani2018-12
تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومهMahmoud Daneshvar Kakhki,Mahmood Sabouhi Sabouni2018-12
مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفرانAli Reza Karbasi2018-12
بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضویArash Dourandish2019-2
تحلیل اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر ناکارایی مزارع زعفران شهرستان گنابادArash Dourandish2019-2
اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آنMohammad Ghorbani2019-3
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوندArash Dourandish,Mahmoud Daneshvar Kakhki,Hosein Mohammadi2019-3
بررسی عوامل موثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی -موردمطالعه: روستاهای شهرستان اسلامشهر-Mohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2019-3
تعیین‏ کننده‏ های نظام‏ های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضویNaser Shahnoushi froshani2019-3
تنوع زیستی حشرات در بوم نظام های زراعی ارگانیک و رایج گندم -Triticum aestivumL.-و سیب زمینی -Solanum tuberosum L.-در منطقه فریمانNaser Shahnoushi froshani2019-3
شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی - مطالعه موردی استان خراسان رضوی-Arash Dourandish,Mohammad Ghorbani2019-3
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارتMohammad Reza Kohansal2019-5
اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایرانAli Reza Karbasi2019-6
اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد)Arash Dourandish,Mahmood Sabouhi Sabouni2019-7
Investigating the Effect of Economic Variables on Export of Iranian Traditional and Agricultural GoodsMohammad Reza Kohansal2019-7
بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد مزیت نسبی، ساختار بازار جهانی و نقشهریزی تجاری ایرانMohammad Reza Kohansal2019-7
برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه(Leili Abolhassani,Naser Shahnoushi froshani,Ali Reza Karbasi2019-8
بررسی تأثیر آگاهی از ویژگی های محصولات ارگانیک بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک برای خانوارهای شهرستان مشهدMohammad Ghorbani2019-8
رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاریAli Reza Karbasi2019-8
بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاریAli Reza Karbasi2019-9
تعیین مؤلفه های حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیست در بخش کشاورزی ایرانMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2019-9
شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبانMohammad Ghorbani2019-9
نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزیLeili Abolhassani,Naser Shahnoushi froshani2019-9
بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)Arash Dourandish2019-10
تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینیMahmood Sabouhi Sabouni2019-10
آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادیMohammad Ghorbani2019-11
الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبیAli Reza Karbasi2019-11
بررسی اثر مدیریت تقاضای آبیاری بر تعادل منابع آب و رفاه اقتصادی کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)Mahmood Sabouhi Sabouni2019-11
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریمهای تجاریAli Reza Karbasi2019-11
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی با استفاده از رگرسیون فضایی: مطالعه موردی دشت نیشابورMohammad Reza Kohansal2019-11
بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه)Mahmoud Daneshvar Kakhki,Naser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi2019-11
عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضاییMohammad Ghorbani,Ali Reza Karbasi,Mohammad Reza Kohansal2019-11
نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جامMahmoud Daneshvar Kakhki,Naser Shahnoushi froshani,Mahmood Sabouhi Sabouni2019-11
ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شدهMahmood Sabouhi Sabouni2019-12
بررسی عامل‌های مؤثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی(رهیافت سویچینگ رگرسیون)Ali Reza Karbasi2019-12
تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضویAli Reza Karbasi2019-12
رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک در شهر مشهدMohammad Ghorbani2019-12
ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفرانAli Reza Karbasi2020-1
ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیستMohammad Reza Kohansal2020-1
الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر -مبتنی بر انتخاب گردشگران-Mohammad Ghorbani2020-1
تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاریAli Reza Karbasi,Hosein Mohammadi2020-1
بررسی عوامل موثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزاد سازی قیمت در حوزه آرد و نانLeili Abolhassani,Naser Shahnoushi froshani,Arash Dourandish2020-2
تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیکAli Reza Karbasi,Mohammad Ghorbani2020-2
ارزیابی تاثیر طرح‬های آبیاری تحت فشار بر افزایش بهره‬وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان خراسان رضویNaser Shahnoushi froshani2020-3
بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایرانHosein Mohammadi,Naser Shahnoushi froshani2020-3
بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی )مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت(Mohammad Ghorbani2020-3
پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزیArash Dourandish,Mahmood Sabouhi Sabouni2020-3
تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایرانMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2020-3
تبیین تأثیراشتغال غیرکشاورزی و هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور: کاربرد روش همسانسازی بر مبنای نمره گرایشMahmoud Daneshvar Kakhki,Mohammad Ghorbani,Ali Reza Karbasi2020-3
The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in IranMohammad Ghorbani2020-4
سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تأثیر آن بر بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشت‌بوم‌های زعفران شهرستان گنابادArash Dourandish2020-4
بررسی نوسانات نرخ ارز بر صادرات و ارزش ‌افزوده صنایع‌ غذایی ایران (کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری)Mohammad Reza Kohansal2020-5
آینده پژوهی گندم ایرانNaser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi2020-6
ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامینMahmood Sabouhi Sabouni2020-6
الگوی تأثیرگذاری نهاده‌ها بر ریسک تولید گندم آبی و دیم (شرق استان گلستان)Mohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2020-6
شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایرانMahmoud Daneshvar Kakhki,Mahmood Sabouhi Sabouni,Arash Dourandish2020-6
عوامل اثرگذار بر سطح مصرف محصولات لبنی بومی (مطالعه موردی: خانوارهای شهری در کرمانشاه)Hosein Mohammadi2020-6
عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)Ali Reza Karbasi2020-6
کارکرد تنظیم آب در اکوسیستم های مرتعی، ارزش گذاری اقتصادی تغییر شرایط مراتع (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز ارناوه، خراسان شمالی)Mohammad Ghorbani2020-6
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات)Arash Dourandish,Mohammad Ghorbani2020-7
تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانیAli Reza Karbasi,Hosein Mohammadi2020-7
سنجش کارایی صادرات پسته ایران با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفیHosein Mohammadi2020-8
شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به اتحادیه اروپاMohammad Ghorbani2020-8
مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضویMahmood Sabouhi Sabouni2020-8
بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه‌خشک بر بازار محصولات کشاورزیArash Dourandish,Mahmood Sabouhi Sabouni2020-9
تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضویAli Reza Karbasi2020-9
تعیین اثر نهایی عوامل اقلیمی و فنوتیپی بر ریسک و میانگین عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادیMohammad Ghorbani2020-9
بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسانرضویAli Reza Karbasi2020-10
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای آبیاری محصولات زراعی (مطالعه موردی: دشت مشهد)Ali Reza Karbasi2020-10
تعیین عوامل حکمرانی در بخش کشاورزی با استفاده از فازی نوع دومMohammad Reza Kohansal,Mohammad Ghorbani2020-10
رتبه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری دشت مشهد نسبت به کاهش منابع آب زیرزمینی با روش بیزین بهترین-بدترین.Arash Dourandish,Mohammad Ghorbani2020-10
تحلیل تأثیرات ادراکشدة رویداد ورزشی کشتی با چوخه از دیدگاه تماشاگرانMohammad Ghorbani2020-11
داده‌کاوی رفتار خریداران مواد غذایی (مورد مطالعه: شهر مشهد)Naser Shahnoushi froshani,Ali Firoozzare2020-11
شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایرانMahmoud Daneshvar Kakhki,Mahmood Sabouhi Sabouni,Arash Dourandish2020-11
ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسنHosein Mohammadi,Ali Reza Karbasi2020-12
اثر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و عملکرد بخش کشاورزی استان مازندرانMahmood Sabouhi Sabouni2021-1
تحلیل برنامه‌های محرومیت‌زدایی بر شاخص‌های امنیت غذایی در سطح خانوار: کاربرد تحلیل فرارگرسیون فضایی در حوزه روش‌شناسی جورسازی نمره گرایش (PSM)Mohammad Ghorbani2021-2
بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبیHosein Mohammadi2021-3
بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضاییMahmood Sabouhi Sabouni2021-3
بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشورNaser Shahnoushi froshani,Hosein Mohammadi2021-3
بررسی توان بالقوه توسعه زیربخش‌های کشاورزی استان‌های کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویاHosein Mohammadi,Ali Reza Karbasi2021-3
تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبطMohammad Ghorbani,Mohammad Reza Kohansal2021-3
An Assessment of Uncertainty of Regional Climate Change Models, Error Correction Methods and Forecasting Climate Change in Birjand TownshipMohammad Ghorbani2021-4
بررسی و انتخاب شاخص های ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه‌ های آبریزLeili Abolhassani2021-5
تمین مالی روستاییان در فضای تمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیهNaser Shahnoushi froshani,Leili Abolhassani2021-5
ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالیNaser Shahnoushi froshani,Mahmood Sabouhi Sabouni2021-6
بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات(Mohammad Ghorbani,Mahmoud Daneshvar Kakhki2021-6
بررسی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ( مطالعه موردی بانک کشاورزی)Mohammad Ghorbani,Mahmood Sabouhi Sabouni,Arash Dourandish2021-6
سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد)Ali Reza Karbasi2021-6
بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهدMohammad Ghorbani,Ali Reza Karbasi2021-7
عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحیMahmoud Daneshvar Kakhki,Mohammad Ghorbani,Ali Reza Karbasi2021-7
ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان‎ های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینیMohammad Ghorbani2021-8
اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضویMahmoud Daneshvar Kakhki,Hosein Mohammadi2021-8
برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآبادNaser Shahnoushi froshani,Mohammad Ghorbani,Mahmood Sabouhi Sabouni2021-8
مؤلفه‌های اثرگذار بر ترجیح مصرف‌کنندگان به گوشت مرغ با برچسب‌های پایداری (مطالعه موردی: شهر مشهد)Ali Reza Karbasi2021-8
واکاوی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی در استان خراسان شمالیAli Firoozzare2021-8
Investigating Effective Factors on the buying behavior of consumers of green food productsAli Reza Karbasi2021-11
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصولAli Reza Karbasi,Mahmood Sabouhi Sabouni2021-11
تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایرانHosein Mohammadi,Ali Reza Karbasi2021-11
تلفیق ارزیابی و مدیریت ریسک و سنش عملکرد در زنیره تامین محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان (مطالعه موردی)Mohammad Ghorbani2021-11
اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا)Mohammad Ghorbani2021-12
تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسانNaser Shahnoushi froshani,Mahmood Sabouhi Sabouni2021-12
مقایسه جنبه های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه ی بره پی و شیردوشی در مرتعMohammad Ghorbani2021-12
نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشورArash Dourandish2021-12
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید داروهای گیاهی: مطالعه موردی شهر مشهدAli Reza Karbasi2022-1
طراحی پروفیل ریسک محصول خربزه شهرستان مشهدMohammad Ghorbani,Arash Dourandish2022-1
بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستاMahmoud Daneshvar Kakhki,Hosein Mohammadi2022-2
پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای هانی و عوامل مؤثر بر آنAli Reza Karbasi2022-3
بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با ارای روش مبتنی بر مذاکرهMohammad Ghorbani2022-4
شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته: کاربرد الگوی پانل توبیت و پانل توبیت فضاییMohammad Ghorbani2022-4
بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه مناHosein Mohammadi2022-5
سنجش کارایی صادرات زعفران ایرانHosein Mohammadi2022-5
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تریحات مصرف‌کنندگان در انتخاب برن ایرانی و خاری (مورد مطالعه: شهر مشهد)Ali Firoozzare2022-5
ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از کووید 19 و عوامل موثر بر بهبود تاب آوری مناطق ساحلی مکران در استان سیستان و بلوچستانMahmood Sabouhi Sabouni,Mahmoud Daneshvar Kakhki2022-6
عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی)Mahmoud Daneshvar Kakhki,Mahmood Sabouhi Sabouni2022-6
بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایرانMohammad Ghorbani2022-7
اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستاییMahmoud Daneshvar Kakhki,Mahmood Sabouhi Sabouni2022-9
اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر عملکرد تولید محصول غلات عمده در ایرانArash Dourandish,Mahmood Sabouhi Sabouni2022-9
عارضه یابی شرکتهای دانشبنیان کشاورزی استان خراسان رضوی و ارائهی نقشه ارتقای کارایی آنMohammad Ghorbani,Mahmood Sabouhi Sabouni2022-9
شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدیAli Reza Karbasi2022-10
ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخهMohammad Ghorbani2022-11
بررسی عوامل مؤثر بر نوع و میزان روغن خوراکی مصرفی در بین خانوارهای شهرستان مشهدHosein Mohammadi2022-11
برنامهریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصیMahmood Sabouhi Sabouni,Mahmoud Daneshvar Kakhki2022-11
بررسی نگرش مصرف‌کنندگان بر ارزش ویژه نشان طیب و تاثیر آن بر تمایل به صرف هزینه در خریداری فراورده‌های طیبAli Reza Karbasi2023-2
Evaluation of Household Resilience Capacity Index to Food insecurity Case study: Hosein Abad Rekhneh Gol village - Iran.Mahmoud Daneshvar Kakhki,Mahmood Sabouhi Sabouni2023-3
برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضویAli Reza Karbasi,Hosein Mohammadi2023-3
شناسایی مخاطرات اخالقی و انتخاب نامناسب دربیمه گندم آبی استان خراسان رضویMohammad Ghorbani2023-7
یشبینی عوامل مؤثر برقصد کشاورزان در استفاده ایمن از پسابهای شهری در مزارع ایرانAli Firoozzare2023-10
بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش بسته‌های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی استان خراسان رضویMohammad Ghorbani,Ali Firoozzare2024-1
ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخابMohammad Ghorbani2024-2
بررسی عنصرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار محصول خرما در ایران با رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای زء خطاMohammad Ghorbani2024-4
کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها در بررسی عملکرد تولیدکنندگان گندم‌آبی با رویکرد محیط‌زیستیMahmoud Daneshvar Kakhki,Leili Abolhassani,Mahmood Sabouhi Sabouni2024-4
شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های کسب و کار واحدهای تولیدی طیورAli Reza Karbasi,Hosein Mohammadi2024-5
بررسی رابطه بین آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی و تولیدات کشاورزی در ایرانMahmood Sabouhi Sabouni2024-6
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای بیمه محصولات کشاورزیArash Dourandish,Mohammad Ghorbani2024-6
سیاستگذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشکسالی پسته در شهرستان سبزوارMohammad Ghorbani,Mohammad Ghorbani,Mahmood Sabouhi Sabouni,Mahmood Sabouhi Sabouni2024-6