Article Title Author(s) Publication Date
بررسی آنالیزهای رشدی سه گونه رازیانه کنجد و لوبیا در ترکیبهای مختلف کشت مخلوطAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati
خشکی و گیاهAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam1989-6
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهدAhmad Nezami,M0hammad Hassan Rashed Mohassel1996-2
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویاAhmad Nezami,M0hammad Hassan Rashed Mohassel1996-7
بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L)Ahmad Nezami,Ali Asghar Mohammad abadi1997-4
اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهانAlireza Koocheki,Ahmad Nezami1997-9
اثرتاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد و نمو و زودرسی پنبه رقم ورامینAlireza Koocheki1998-1
بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik )Alireza Koocheki1998-4
عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنیAhmad Nezami1998-9
اثر انواع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوبهای متفاوت زراعیAlireza Koocheki2000-3
بررسی جنبه های اقتصادی نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک در تناوبهای مختلف گندم با گندم ذرت و چغندر قنAlireza Koocheki2000-3
تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانهAlireza Koocheki2000-3
تاثیر توام تنش شوری و دما بر جوانه زنی ارقام یونجهAlireza Koocheki2000-3
تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهدAhmad Nezami2000-3
مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسانAhmad Nezami,Javad Shabahang2000-4
تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.).Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2000-6
اثر رقابت یولاف وحشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم گندم زمستانهM0hammad Hassan Rashed Mohassel2001-1
تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسانMehdi Nassiri Mahallati2001-1
ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعهAhmad Nezami2001-2
اثر تنش رطوبت تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان 2001-3
اثر شدت تشعشع و كيفيت نور بر سرعت نمو و توزيع ماده خشك تاج خروس 2001-3
اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریزAlireza Koocheki2001-3
BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامباراMohammad Bannayan Aval2001-3
تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخودMohammad Kafi2001-3
دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در ذرت سيلويي(zea mays) 2001-3
شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2001-3
فراساختمان فولیکول اولیه پس از انجماد شیشه ای تخمدان موشEsmat Abbasyan moghaddam2001-6
خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادیParviz Rezvani Moghaddam2001-10
بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروانGhorban Ali Asadi2001-12
بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتونParviz Rezvani Moghaddam2001-12
مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروانGhorban Ali Asadi2001-12
اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندمM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mohammad Kafi2002-3
ارزيابي رقابت نسبي ارقام سويا و تاج خروس ريشه قرمز در شرايط گلخانهM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2002-3
بررسی روند تغییرات 50 ساله خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندم های ایرانیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati, 2002-3
بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati, 2002-3
تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرتAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2002-3
تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژنMohammad Bannayan Aval,Ali Ghanbari, 2002-3
شاخص هاي موثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كشت مخلوطM0hammad Hassan Rashed Mohassel2002-3
مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; BlattellidacAhmad Nezami2002-3
واکنش رقابتی گندم زمستانه Triticum aestivum به تغییر تراکم یولاف وحشی Avena ludoviciana و مصرف کود نAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2002-3
واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعیAlireza Koocheki2002-3
بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسانAhmad Nezami,Ali Asghar Mohammad abadi2002-4
اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویکMehdi Nassiri Mahallati2002-4
اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگیMehdi Nassiri Mahallati2002-7
توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1Mohammad Bannayan Aval, 2002-9
به گزینی در ژرم پلاسم نخود کابلی (Cicer arietinum L.) برای کاشت انتظاری در شرایط آب و هوایی مشهدMehdi Nassiri Mahallati,Ahmad Nezami2002-9
تاثیر خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه در مقادیر و زمان های مصرف نیتروژنMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,Mohammad Bannayan Aval2003-1
اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزهParviz Rezvani Moghaddam2003-3
ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسانAlireza Koocheki,Mohammad Bannayan Aval2003-3
انباشتگي فلزات سنگين در كرم خاكي ايسنيا فتيداMehdi Nassiri Mahallati2003-3
بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیمAlireza Koocheki2003-3
بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسانMahdi Parsa,Alireza Koocheki2003-3
تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فارياAhmad Nezami2003-3
تغییر ساختار کانوپی در برخی ارقام گندم اصلاح شده ایرانیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2003-3
ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خرAhmad Nezami2003-3
شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردشAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2003-3
ارزيابي برخي از ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام سويا Glycine max و تاج خروس ريشه قرمز AmaranM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2003-4
دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسانAhmad Nezami2003-4
میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندمAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2003-4
تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور )Ahmad Nezami,Ali Asghar Mohammad abadi2003-4
اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبزM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mohammad Kafi2003-5
استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرقAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2003-5
مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوريM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mohammad Kafi2003-5
اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L)Mohammad Bannayan Aval,Ebrahim Izadi Darbandi2003-7
تأثير سه سيستم تاوب بر روي تنوع و پراكنش بانك بذر جوامع علف هاي هرزMohammad Bannayan Aval,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2003-7
مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیاEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Nassiri Mahallati2003-7
Effect of energy level and time of feed replacement from starter to finisher diets of broilers weighted less than two kgMehdi Nassiri Mahallati2003-9
بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قندMohammad Bannayan Aval2003-10
بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیشFariba Kharghani,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2003-11
بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگیMehdi Nassiri Mahallati2003-11
بوم شناسی کشاورزیAlireza Koocheki2003-12
مطالعه و پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی و مدل سه پارامتری کرافEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Nassiri Mahallati2003-12
بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Echinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Nassiri Mahallati2004-1
تأثیر کشت ارگانیک بابونه بر ترکیبات شیمیایی آنMohsen Jahan2004-2
بررسي قابليت هضم ماده خشك و درصد پروتئين علوفه سه رقم سورگوم علوفه اي در زمان هاي مختلف برداشتMehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2004-3
تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلفParviz Rezvani Moghaddam2004-3
مطالعه پويايي مكاني جمعيت هاي علف هرز يك مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتيستيكMohammad Bannayan Aval,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2004-3
بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمتMehdi Nassiri Mahallati2004-3
بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شدهMehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Kafi2004-3
مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت و عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سور گوم علوفه ایParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2004-3
ديده باني فصلي علفهاي هرز يك مزرعه چغندرقند در شرايط مشهدMohammad Bannayan Aval,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2004-4
بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum )Mohammad Kafi2004-4
تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزنMohammad Kafi2004-4
تنوع واریته های گیاهان زراعی در ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2004-4
واکنش فنولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاریMohammad Kafi2004-4
اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم پاييزه (Triticum aestiMohammad Bannayan Aval,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Ali Ghanbari2004-5
بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد پايين زميني گياه هرز شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ali Ghanbari2004-5
بررسي جمعيت علفهاي هرز موجود در تيمارهاي مختلف تناوب زراعي و آيشM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2004-5
کشت ارگانیک اسفرزه(Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago Psyllium) درواکنش به تنش آبیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2004-5
مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2004-5
مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2004-5
اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزهMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,Mohammad Bannayan Aval2004-5
تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2004-6
شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2004-7
ممانعت اجزای روزنه ای و غیرروزنه ای از فتوسنتز برگهای گیاهان چغندرقند تحت تنش شوریALI REZA DADKHAH2004-7
بررسي اثر دوره بحراني رقابت علف هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات مورفوفيزيولوژيك لوبيا رقمM0hammad Hassan Rashed Mohassel2004-8
ارزیابی تنوع نظام های زراعی ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2004-8
ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزنBehnam Kamkar,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2004-9
بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردانAlireza Koocheki2004-9
تأثیر رقابت چندگونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندمAli Ghanbari2004-9
تعيين آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هرزسوروف (Echinocloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflM0hammad Hassan Rashed Mohassel2004-9
بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاریParviz Rezvani Moghaddam,Ali Asghar Mohammad abadi2004-9
بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis) و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژنMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,Mohammad Bannayan Aval2004-9
تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز سوروف (Echinocloa crus- galli) و تاج خروش (Amaranthus retroflexus) در لوبیاEbrahim Izadi Darbandi2004-11
مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم لوبیاEbrahim Izadi Darbandi2004-12
تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنیMehdi Nassiri Mahallati2005-2
بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ) ,Mohammad Kafi2005-2
Effects of climate change on agroclimatic indices in rainfed wheat production areas of IranMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2005-3
اثر تناوب زراعي بر تركيب، تراكم و نحوه پراكنش گياهچه هاي علف هرزM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2005-3
اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و موAhmad Nezami2005-3
اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکردAhmad Nezami2005-3
بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativAlireza Koocheki2005-3
بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و اAlireza Koocheki2005-3
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيمMehdi Nassiri Mahallati2005-3
Effect of organic and inorganic fertilizers on yield and yield components of Plantago ovata ForskMehdi Nassiri Mahallati2005-3
تأثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی وکلپورهAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2005-3
اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)Mohammad Kafi2005-3
تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترونAlireza Koocheki2005-3
واكنش عملكرد دانه ارقام سويا و اجزاي آن به تأخير در كاشتMehdi Nassiri Mahallati2005-3
اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخاMohammad Kafi,Ahmad Nezami2005-3
Effects of different weed management system on potato yield under conservation and conventional tillage systemsAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2005-3
Effects of different irrigation intervals and plant density on morphological characteristics, grain and oil yields of sesame (Sesamum indicum).Parviz Rezvani Moghaddam,Ali Asghar Mohammad abadi2005-3
Effect of reduced metribuzin rate compared to cultivator and hand hoeing on potato weeds in conventional and conservation tillage systemsAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2005-3
ِDiversity of Crop Species in IranMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2005-3
دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهدParviz Rezvani Moghaddam2005-3
ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در گندم در منطقه مشهدAli Ghanbari2005-4
Study weed seed bank dynamics of corn fieldParviz Rezvani Moghaddam2005-4
بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسانAhmad Nezami,Mohammad Kafi2005-4
The Evaluation of Quantitative Relationships between Saffron Yield and Nutrition (On farm trial)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2005-4
Study the effect of drought stress on morphological and physiological characteristics of milletsHamid Reza Khazaei2005-4
اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزهMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,Mohammad Bannayan Aval2005-5
ارزيابي پويايي بانك بذر علف هاي هرز در تناوب هاي مختلف لوبيا – چغندرقند و ذرت آيشM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2005-5
بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد بالاي زميني گياه شيرين بيان (Glyeyrrhiza glabra L)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ali Ghanbari2005-5
اثر تناوب زراعی بر بر ترکیب، تراکم و نحوه پراکنش گیاهچه های علف های هرزM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Fariba Kharghani2005-5
جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دماAli Ghanbari,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Kafi,Mehdi Rastgoo2005-5
اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدسAhmad Nezami,Mohammad Kafi2005-5
گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l)Mohammad Kafi2005-5
Effect of different treatments on breaking dormancy of Teucrium poliumAlireza Koocheki2005-6
Evaluation of germination behaviors and optimum planting date of Ferula gummosaAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2005-6
Effects of different input levels on weed seed bank in wheat fields of MashhadAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2005-6
Ecological Sustainability of a Wheat-cotton Agroecosystem in KhorassanAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2005-6
استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوریBehnam Kamkar,Mohammad Kafi,Mehdi Nassiri Mahallati2005-8
امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزاMehdi Nassiri Mahallati2005-8
ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي نمونه اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDSAhmad Nezami2005-9
ارزیابی پویایی بانک بذر علف های هرز در تناوب های مختلف لوبیا، چغندقند، ذرت و آیشFariba Kharghani,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2005-10
اثرات تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزهParviz Rezvani Moghaddam2005-12
بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgoris) تحت دو سطح تنش شوريALI REZA DADKHAH2005-12
بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In VitroMehdi Nassiri Mahallati2006-2
Effect of water and salinity stress in seed germination on Isabgol (Plantago ovata)Parviz Rezvani Moghaddam2006-3
Analysis of agroclimatic indices of Iran under future climate change scenariosMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2006-3
The effect of irrigation intervals on qualitative and quantitative traits of forage millet, sorghum and cornParviz Rezvani Moghaddam2006-3
اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلفHamid Reza Khazaei2006-3
تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقندALI REZA DADKHAH2006-3
Effect of different irrigation intervals and plant density on yield and yield components of Black Cumin (Nigella sativa)Parviz Rezvani Moghaddam2006-3
اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبیMehdi Nassiri Mahallati2006-3
Effect of different irrigation intervals and plant density on oil yield and essences percentage of black cumin (Nigella sativa)Parviz Rezvani Moghaddam2006-3
The effect of different irrigation intervals and plant densities on yield and yield components of two fennel (Foenicolum vulgare) landracesAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2006-3
Weed seed bank dynamics under various rotations andAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2006-3
ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتاتAlireza Koocheki2006-3
effect of climate change in agroclimatic indices of iranMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2006-3
The effects of integrated and single managementAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2006-3
Trend analysis of yield, production and cultivated area of cereal in Iran during the last 50 years and prediction of future situationAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2006-3
بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شترMehdi Nassiri Mahallati2006-3
تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروانALI REZA DADKHAH2006-3
Effect of Salinity on Germination and seedling Growth of Four Sugar Beet GenotypesALI REZA DADKHAH2006-3
تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L)Hamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2006-3
تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداریMehdi Nassiri Mahallati2006-3
Crop BiodiversityAlireza Koocheki2006-3
درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2006-3
بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوریALI REZA DADKHAH2006-4
بررسي اثرات آللوپاتي اسانس زيره سياه (Bunium persicum) و زيره سبز (Cuminum cyminum) بر جوانه زني بذور برخي از علفهاي هرزM0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-4
The effects of phosphorus nutrition on wheat response to water deficitHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2006-4
تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژئوتیپ چغندرقندALI REZA DADKHAH2006-4
effect of saline water and Zn fertilizer on yeild and chemichal components of wheatMehdi Nassiri Mahallati2006-4
اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر شاخص های اگروکلیماتی ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2006-5
نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشورAhmad Nezami2006-5
اثر تراکم بر فنولوژی و صفات فیزیولوژیک ورابطه آنها با عملکرد در چهار رقم سورگوم دانه ایM0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ایM0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L)M0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
اثرات الگوی کاشت و تراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays) در شرایط رقابت با تاج خروس (Amaranthus retroflexus)M0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهدM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Bannayan Aval2006-6
ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتیM0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیکM0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند بر درصد سبز شدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرتM0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
بررسی اثر تاریخ کاشت، اندازه بنه و غلظتهای جیبرلین بر عملکرد زعفرانM0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
بررسی اثر گاوپنبه بر عملکرد و اجزا عملکرد سویا در تراکم های مختلف گیاهی و تاریخ های مختلف کاشتM0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوباتAhmad Nezami2006-6
روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)M0hammad Hassan Rashed Mohassel2006-6
ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشورAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohsen Jahan2006-6
بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیکMehdi Nassiri Mahallati2006-6
بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویوMehdi Nassiri Mahallati2006-6
Effect of leachate and solid waste compost on yield and yield components of wheatMehdi Nassiri Mahallati2006-6
Critical period of weed control In cumin (Cuminum cyminum)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2006-9
اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتونMehdi Nassiri Mahallati2006-10
تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندمMehdi Nassiri Mahallati2006-11
بررسی رشد و نمو سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در تاریخ های مختلف کاشت.Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2006-12
بررسی مقدماتی خصوصیات فنولوژیکی، اجزاء عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهدAhmad Nezami2006-12
The effects of application of 2-4-D and tribenuron- methyl herbicides in cereal fields on insects: aphids and aphidophagous syrphidsAli Asghar Mohammad abadi2006-12
اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاکAlireza Koocheki2007-3
بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهدMehdi Nassiri Mahallati2007-3
بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis JamzAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Rastgoo2007-3
Effect of OM, Zn and Cu on the concentration of trace elements in soil and wheat plantMehdi Nassiri Mahallati2007-3
مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیمAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2007-3
Effect of farmyard manure and planting depth onAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2007-3
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Mehdi Nassiri Mahallati2007-3
امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشورAlireza Koocheki2007-3
بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرزMohammad Kafi2007-3
بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کشت بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزهHamid Reza Khazaei2007-3
تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرجParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2007-3
تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندمMehdi Nassiri Mahallati2007-3
رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخودMohammad Kafi2007-3
مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصلMehdi Nassiri Mahallati2007-3
مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2007-3
بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارسParviz Rezvani Moghaddam2007-4
مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهیALI REZA DADKHAH2007-5
اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهدmorteza goldani,Parviz Rezvani Moghaddam2007-5
Evaluation of cold tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars under controlled conditionsAhmad Nezami,Mehdi Nassiri Mahallati,Hamid Reza Khazaei2007-6
ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایرانReza Ghorbani,Alireza Koocheki2007-6
نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در کلزاAhmad Nezami2007-6
اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L)M0hammad Hassan Rashed Mohassel2007-7
بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوسM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2007-7
بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)M0hammad Hassan Rashed Mohassel2007-7
بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیلM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2007-7
مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقیAlireza Koocheki2007-7
اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذیMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2007-7
تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولیMohammad Kafi2007-7
Effects of drought stress on yield and yield components of three Sofflower CultivarsMohammad Kafi2007-8
اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mil)lParviz Rezvani Moghaddam2007-9
Effects of Priming on Seed Germination and GerminationAlireza Koocheki2007-9
Agroecosystem Health Assessment in MashhadAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2007-9
Effects of Corm Size and Storage Period Storage on Allocation of Assimilate in Different Parts of Saffron Plant (Crocus sativus L.)Mehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2007-9
تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)Behnam Kamkar2007-9
رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیکMohsen Jahan,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2007-9
ارزیابی توانایی رقابتی دو رقم لوبیا با استفاده از آزمایش دوره بحرانی تداخل علف های هرزMehdi Rastgoo2007-10
ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرزM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Bannayan Aval,Ali Asghar Mohammad abadi2007-10
مدلی برای شبیه سازی نمو گیاهان زراعیMohammad Bannayan Aval2007-10
بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه در شرایط قایناتParviz Rezvani Moghaddam2007-12
بررسی الگوهای توزیع مکانی علف هرز اوبارسلام بنفش ( Cyperus rotundus) تحت مدبربت های مختلف نیتروژن و علف کش در ذرتM0hammad Hassan Rashed Mohassel2007-12
بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر رشد رویشی تلخهM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2008-1
تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش2,4-D MCPA بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس خوابیده و تاج خروس ریشه قرمز در مزرعه ذرتM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati2008-1
واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشیBehnam Kamkar2008-1
اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceumParviz Rezvani Moghaddam2008-2
ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسانAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2008-2
بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.).Mohammad Kafi2008-2
تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگومM0hammad Hassan Rashed Mohassel2008-2
آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازیBehnam Kamkar,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2008-3
اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارآیی مصرف نیتروژن عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهارMehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2008-3
ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2008-3
بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی سه گیاه علوفه‌ای سورگوم، ذرت و ارزنParviz Rezvani Moghaddam2008-3
تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.)Hamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami,Mehdi Nassiri Mahallati2008-3
تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندر قندAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2008-3
ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترشMehdi Nassiri Mahallati2008-4
بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-XMehdi Nassiri Mahallati2008-4
اثر فرسودگی بذر بر تخلیه ذخایر بذر و رشد هتروتروفیک گیاهچه گندمBehnam Kamkar2008-5
بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutitaAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2008-5
کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکیMahdi Parsa2008-5
اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جاروMohammad Kafi,Mehdi Nassiri Mahallati2008-6
ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهوازMohammad Bannayan Aval2008-6
بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسانAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2008-6
بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریاHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi2008-6
اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانهSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2008-7
ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازینEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2008-7
ارزیابی توان رقابتی ارقام مختلف کلزا (Brasica napus) با خردل وحشی (Sinapis arvensis) و رابطه آن با میزان و نحوه توزیع سطح برگ در کانوپیBehnam Kamkar2008-7
بررسی اثرات شوری و دما بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف کلزاBehnam Kamkar2008-7
بررسی تاثیر برش غده و تیمار با اتیلن بر تعداد و طول جوانه‏ها و تغییرات میزان آنتوسیانین، آمیلاز و محتوای کلروفیلی غده‏های سیب‏زمینیBehnam Kamkar2008-7
بررسی تاثیر تاریخ کاشت تاخیری و تراکم بر صفات کمی و کیفی کانولا (RGS-003) در گرگانBehnam Kamkar2008-7
بررسی چند جنینی در بذور نارنج (Citrus aurantium) جمع آوری شده از نقاط مختلف استان های مازندران و گلستانBehnam Kamkar2008-7
بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزهAhmad Nezami2008-7
فیزیولوژی مقایسه‏ای گندم و نخود: تولید و زوال برگ‏ها.Behnam Kamkar2008-7
فیزیولوژی مقایسه‏ای گندم و نخود: شاخص سطح برگ، دریافت و استفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ‏هاBehnam Kamkar2008-7
مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایرانM0hammad Hassan Rashed Mohassel2008-7
effect of drought stress on radiation use eficiency and yield of winter canolaMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2008-8
مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیکM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mohammad Bannayan Aval,Mehdi Nassiri Mahallati2008-8
effect of biofertilizer on agronomic and quliyty criteria of hyssopAlireza Koocheki,Reza Ghorbani2008-8
بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاکAlireza Koocheki2008-8
بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینیM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ebrahim Izadi Darbandi2008-8
Allelopathic effects of barley straw on germination and seedling growth of corn , sugerbeet and sunflowerMtaghi Naseri,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2008-8
effect of organic ammendments and compost extracts on tomato pruduction and storability in ecological pruduction systemReza Ghorbani,Alireza Koocheki,Mohsen Jahan2008-8
بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)Alireza Koocheki2008-8
impacts of climate change and co2 concentration on wheat yield in Iran and adaptation strategiesAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2008-8
اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش MCPA+2,4-D بر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرتM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati2008-9
اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفرانMehdi Nassiri Mahallati2008-9
بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهادهAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2008-9
تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلفBehnam Kamkar2008-9
مقایسة چند راهکار مدیریتی برای کنترل علفهای هرز باغات پرتغال شمال ایرانParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2008-9
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شورMohammad Kafi,Javad Shabahang2008-10
تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر عفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ebrahim Izadi Darbandi2008-11
بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربریMehdi Nassiri Mahallati2008-12
ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدیBehnam Kamkar,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2008-12
اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم ،چاودار، ماش و لوبیاM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2009-1
اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جوMohammad Kafi2009-1
ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیوناتM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Ali Ghanbari2009-1
بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه ترهHamid Reza Khazaei,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Reza Ghorbani2009-1
تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2009-1
اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیاHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi,Javad Shabahang2009-2
اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea)Reza Ghorbani2009-2
اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی نخودMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2009-2
ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ایAhmad Nezami,Jafar Nabati,Mohammad Kafi2009-2
بررسی اثر بقایای علف کشهای مصرفی رایج در شالیزار هابر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندرانM0hammad Hassan Rashed Mohassel2009-2
اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچکParviz Rezvani Moghaddam,Ali Asghar Mohammad abadi2009-3
اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2009-3
بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قندAhmad Nezami,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2009-3
بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرتAlireza Koocheki,Ahmad Nezami,Mehdi Nassiri Mahallati2009-3
بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپورهAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Hamid Reza Khazaei2009-3
تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسانAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2009-3
مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقندAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Mehdi Rastgoo2009-3
ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعهAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei,Mehdi Nassiri Mahallati2009-3
ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضویM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2009-3
ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروانGhorban Ali Asadi,Reza Ghorbani2009-3
بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقمILC3279 در شرایط آب و هوایی نیشابورParviz Rezvani Moghaddam2009-3
بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهدHamid Reza Khazaei2009-3
تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه جعفری-Petroselikum criscumM0hammad Hassan Rashed Mohassel2009-3
تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شورMohammad Kafi,Javad Shabahang2009-3
مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایرانAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Rastgoo2009-3
نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالیAlireza Koocheki2009-3
تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminumMehdi Nassiri Mahallati2009-4
بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربریMehdi Nassiri Mahallati2009-4
اثر الگوی کاشت و تراکم بر رشد، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروسM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2009-5
اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخودReza Ghorbani2009-5
فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داریMehdi Nassiri Mahallati2009-5
اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شورMohammad Kafi,Javad Shabahang,Hamid Reza Khazaei2009-6
ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسانAlireza Koocheki2009-6
برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضویAlireza Koocheki2009-6
تاثیر تراکم گیاهی و مقادیر کاهش یافته علفکش 2,4D+MCPA برکنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)در ذرت (Zea mays L)Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2009-6
تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ایParviz Rezvani Moghaddam2009-6
مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آنALI REZA DADKHAH2009-6
اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرتM0hammad Hassan Rashed Mohassel2009-7
اثر زوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنشهای محیطیBehnam Kamkar2009-7
اثر نیتروژن و علفکش بر توزیع و تغییرپذیری مکانی لکه‌های علف‌های‌هرز پهن‌برگ طی یک فصل رشد در ذرتM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2009-7
اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس و سلمه ترهM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Rastgoo2009-7
بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani,Alireza Koocheki2009-7
بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2009-7
بررسی جنین زایی رویشی دو رقم تجاری و خودروی گوجه فرنگی در محیط های کشت بافت مختلفBehnam Kamkar2009-7
بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضویAhmad Nezami2009-7
اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهدAhmad Nezami2009-8
تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالیALI REZA DADKHAH2009-8
واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهدAhmad Nezami,Soroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati,Ali Asghar Mohammad abadi2009-8
اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلانHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi2009-9
اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزاMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2009-9
اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشتAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2009-9
ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعیAlireza Koocheki2009-9
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2009-9
استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغیReza Ghorbani,Alireza Koocheki,Mohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2009-9
برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیریAlireza Koocheki2009-9
بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبزReza Ghorbani,Alireza Koocheki,Ali Asghar Mohammad abadi2009-9
بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونهAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2009-9
بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشتAlireza Koocheki,Mahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati2009-9
بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GISAhmad Nezami2009-9
پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالیALI REZA DADKHAH2009-9
تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزاAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2009-9
تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاکMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2009-9
مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندمMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2009-9
مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2009-9
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیاAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2009-10
بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینیHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2009-10
پیش ‏بینی تعداد دانه در گندمBehnam Kamkar2009-10
تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت‏های میکروبی. مجله علومBehnam Kamkar2009-10
تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرتSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2009-10
اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندیMohammad Kafi2009-11
بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی چهار توده بومی کوشیاMohammad Khajeh Hosseini2009-11
تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازینEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2009-11
اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرزSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2009-12
اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیباmorteza goldani2009-12
سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابیMohammad Kafi2009-12
بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2009-12
تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیاMehdi Nassiri Mahallati2009-12
تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla)ALI REZA DADKHAH,Mohammad Kafi2009-12
ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفرMohammad Kafi2010-1
ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای پیش بینی سرعت به ساقه رفتن گندم(رقم تجن) در پاسخ به دما و طول روزBehnam Kamkar2010-1
استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذاییReza Ghorbani,Alireza Koocheki,Mohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2010-1
بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفهMohammad Kafi2010-1
بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شدهAhmad Nezami2010-1
پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur. ) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذرMehdi Rastgoo,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2010-1
اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرزReza Ghorbani,Alireza Koocheki,Ali Asghar Mohammad abadi2010-2
اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیکMohsen Jahan,Alireza Koocheki,Reza Ghorbani2010-2
اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهیAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2010-2
ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرتAlireza Koocheki2010-2
ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaClAlireza Koocheki2010-2
ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیکAhmad Nezami,Mahdi Parsa2010-2
الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضویReza Ghorbani2010-2
بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)Alireza Koocheki,Mahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati2010-2
بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه ریحان بذری و لوبیاAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2010-2
پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکردMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2010-2
پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2010-2
تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان دانه و اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مرفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجدHamid Reza Khazaei,Mehdi Nassiri Mahallati,Ahmad Nezami2010-2
کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکمmorteza goldani,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Kafi2010-2
کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند)Alireza Koocheki2010-2
گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزینReza Ghorbani2010-2
مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2010-2
مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نانMohammad Kafi,Mehdi Nassiri Mahallati2010-2
اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاکReza Ghorbani,Alireza Koocheki,Ali Asghar Mohammad abadi2010-3
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه داروئی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague)Parviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2010-3
اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامیM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mahdi Parsa,Reza Ghorbani2010-3
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami2010-3
ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامبParviz Rezvani Moghaddam2010-3
ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود درکشت پاییزه در شرایط ‌آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکردAhmad Nezami,Mahdi Parsa2010-3
ارزیابی کارایی مدل های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2Mohammad Bannayan Aval2010-3
بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانهParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2010-3
تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضویReza Ghorbani2010-3
ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه‌ بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرمBehnam Kamkar2010-4
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2010-4
بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه زنیAhmad Nezami,Mohammad Khajeh Hosseini2010-4
بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2010-4
بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران)Mohammad Bannayan Aval2010-4
تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانهMahdi Parsa2010-4
تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخى صفات مورفولوژیک لوبیا چشم بلبلى(Vigna unguiculataL.) تحت تنش کم آبى در مرحله غلا فبندىMehdi Rastgoo2010-4
مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2010-4
اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L ) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندیMehdi Rastgoo2010-5
اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبزReza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati,Ali Asghar Mohammad abadi,Soroor Khorramdel2010-5
اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum)Parviz Rezvani Moghaddam,Hamid Reza Khazaei,Reza Ghorbani2010-5
بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحراییReza Ghorbani,Alireza Koocheki2010-5
بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبزReza Ghorbani,Alireza Koocheki,Ghorban Ali Asadi2010-5
بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوهاMohammad Bannayan Aval2010-5
بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایرانMohammad Bannayan Aval2010-5
تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زدهMehdi Nassiri Mahallati2010-5
تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکالهHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2010-5
مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum LParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2010-5
اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ایParviz Rezvani Moghaddam2010-6
اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرتHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi,Mohammad Bannayan Aval2010-6
ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum)Parviz Rezvani Moghaddam2010-6
ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleraceaMohammad Kafi2010-6
بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسینParviz Rezvani Moghaddam2010-6
بررسی اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی وامکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل مترHamid Reza Khazaei,Mehdi Nassiri Mahallati2010-6
بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهیReza Ghorbani,Alireza Koocheki2010-6
بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma sppFarnoush Fallahpour2010-6
تاثیر جنستئین بر گره زایی و میزان نیتروژن سه گونه یونجه یکساله در دمای پایین منطقه ریشهALI REZA DADKHAH2010-6
عکس العمل ژنو تیپ های نخود(Cicer arietinum L) به تنش یخ زدگی در شرایط آزمایشگاهAhmad Nezami2010-6
اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانهParviz Rezvani Moghaddam2010-7
اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نانMohammad Kafi2010-7
اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرزAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2010-7
اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیکParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2010-7
بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگومMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2010-7
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچیFarnoush Fallahpour,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2010-7
بررسی تأثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل‏ دهنده محیط‌های کشت بر جنین‏زایی رویشی دم‌برگ هویج (Daucus carota L.)Behnam Kamkar2010-7
بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‏هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوطAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2010-7
تاثیر تاریخ کاشت بر طول دوره‎های فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکردBehnam Kamkar2010-7
تاثیر سطوح و دوره های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه (.Hordeum vulgare L)Behnam Kamkar2010-7
تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L )Alireza Koocheki2010-7
تعیین پارامترهای مدل‏سازی عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندمBehnam Kamkar2010-7
مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفهMohammad Kafi2010-7
اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L)Mehdi Nassiri Mahallati,Ahmad Nezami,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2010-8
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو( Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami2010-8
ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهدAhmad Nezami,Mahdi Parsa2010-8
بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیتها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقندKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,Ahmad Nezami2010-8
بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.)Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2010-8
اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانهMohammad Kafi2010-9
ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2010-9
بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشتParviz Rezvani Moghaddam,Ali Asghar Mohammad abadi2010-9
پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسکMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2010-9
تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایرانAlireza Koocheki2010-9
تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکیMohammad Kafi2010-9
مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز)Hamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi2010-9
مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبانMohammad Kafi2010-9
مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شورMohammad Kafi2010-9
اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)Ahmad Nezami,Ali Asghar Mohammad abadi2010-10
اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی-Cucurbita pepo LJavad Shabahang,Soroor Khorramdel,Ghorban Ali Asadi2010-10
اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepoMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2010-10
ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف های هرز در یک مزرعه گندمM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2010-10
بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شدهKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,Mehdi Nassiri Mahallati,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2010-10
بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)Ahmad Nezami2010-10
بررسی نقش تقسیط نیتروژن برالگوی تخصیص ماده خشک درچغندرقندMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2010-10
پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)Ahmad Nezami,Mehdi Nassiri Mahallati,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2010-10
تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندمAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2010-10
کارایی مصرف نیتروژن در تناوب های زراعی دو گانه گندم در شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایای محصولAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2010-10
محاسبه فراوانی نسبی چرخه های یخ و ذوب به منظور شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی مهم در استان خراسان رضویAhmad Nezami2010-10
بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285ALI REZA DADKHAH2010-11
ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلیAhmad Nezami2010-11
ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسیAhmad Nezami2010-11
بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود)Mohammad Bannayan Aval2010-11
بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفهMohammad Kafi2010-11
بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجهMahdi Parsa2010-11
تاثیر عناصر غذایی پرمصرف (NPK) بر برخی از خصوصیات رشدی دو رقم تجاری ذرت (Zea maize L.) KWS2360) و (Ressuda Pionee در محیط آبکشتmorteza goldani2010-11
تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانهMahdi Parsa,Ahmad Nezami2010-11
تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبزMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2010-11
تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L)Mahdi Parsa2010-12
اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)Mehdi Nassiri Mahallati,Ahmad Nezami,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2010-12
اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2010-12
ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت هاAhmad Nezami2010-12
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2010-12
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2010-12
بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum)Ahmad Nezami,Hamid Reza Khazaei,Mehdi Nassiri Mahallati2010-12
بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگیAhmad Nezami2010-12
بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و (Foeniculum vulgare Mill)Parviz Rezvani Moghaddam2010-12
بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum)Hamid Reza Khazaei,Parviz Rezvani Moghaddam2010-12
تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه هاAlireza Koocheki2010-12
تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضویAhmad Nezami2010-12
ثر فاصله ردیف و تراکم بر رطوبت خاک، تولید ماده خشک، عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم در شرایط دیمBehnam Kamkar2010-12
مطالعه اثر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی شنبلیله، کنجد، شاهدانه و زنیانALI REZA DADKHAH2010-12
اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانهSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Ghorbani2011-1
اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخودMahdi Parsa,Mohammad Kafi,Mehdi Nassiri Mahallati2011-1
اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L)Soroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2011-1
بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالیALI REZA DADKHAH2011-1
تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانهMehdi Nassiri Mahallati2011-1
مطالعه مکانیسمهای مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپهای فالاریس (phalaris minor Retz.) مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیوناتM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Ali Ghanbari2011-1
آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشتMohammad Bannayan Aval2011-2
اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه (Sature hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوطAlireza Koocheki,Hamid Reza Khazaei,Mehdi Nassiri Mahallati2011-2
اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در شش رقم گلرنگAhmad Nezami2011-2
ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاکEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2011-2
بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نهاParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2011-2
تاثیر پرواکسید هیدروژن برکمبود آب در گیاهان گل تکمه‌ای (Gomphrena globosa L.) و تاج ‌خروس زینتی (Amaranthus tricolor L.)morteza goldani2011-2
تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرفParviz Rezvani Moghaddam2011-2
تأثیر سس (Cuscuta sp.) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چنارانParviz Rezvani Moghaddam2011-2
کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرتMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki,Mohsen Jahan2011-2
مستند سازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستمهای GIS و ArcView (مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه فردو سی مشهد)Alireza Koocheki,Javad Shabahang,Soroor Khorramdel2011-2
نقش پنجه ‏ها بر عملکرد گندم در شرایط کشت دیم و خاک شور در فواصل ردیف و تراکم‎های مختلفBehnam Kamkar2011-2
اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی‏های کیفی علوفه ارزن نوتریفیدBehnam Kamkar2011-3
اثر تنش های اسمزی و شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی ارتیشو (Echinacea purpurea) و سرخارگل (Cynara scoolymus)Parviz Rezvani Moghaddam2011-3
اثر رژیم های آبیاری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های کنجد(. Sesamum indicum L) در شرایط گلخانهmorteza goldani2011-3
اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)Mehdi Nassiri Mahallati2011-3
ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)Parviz Rezvani Moghaddam2011-3
ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش سولفوسولفوران (آپیروس ) در خاک بر هفت گیاه زراعیEbrahim Izadi Darbandi2011-3
بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیاییParviz Rezvani Moghaddam,Hamid Reza Khazaei2011-3
بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیکMohammad Kafi2011-3
بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتارMehdi Nassiri Mahallati2011-3
بررسی مقاومت علف های هرز باریک برگ به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل با استفاده از روش های مولکولی و گلخانه ایMehdi Rastgoo2011-3
رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست: کاربرد ارزشگذاری مشروطReza Ghorbani2011-3
اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط رقابت با علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و ارزنMohammad Bannayan Aval2011-4
برآورد میزان تعرق گیاه با استفاده از اندازه گیری دمای برگMohammad Kafi2011-4
بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار گونه علف هرزM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mohammad Bannayan Aval2011-4
بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقرهParviz Rezvani Moghaddam2011-4
تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهدParviz Rezvani Moghaddam,Hamid Reza Khazaei,Ali Asghar Mohammad abadi2011-4
اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانهMohammad Kafi2011-5
برآورد رقابت چند گونه ای علفهای هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته...Ali Ghanbari,Ali Asghar Mohammad abadi2011-5
اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندمMohammad Kafi2011-5
ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami2011-5
بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندمMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2011-5
بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپ های رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami2011-5
بررسی مورفولوژیک بذر برخی گونه های مرتعی استان خراسان شمالی از منظر مکانیسم پراکنش بذر آنهاMohammad Khajeh Hosseini2011-5
پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکیParviz Rezvani Moghaddam2011-5
تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهریMohammad Kafi,Ahmad Nezami2011-5
تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس، رزماری و زوفا در شرایط مشهدAlireza Koocheki2011-5
تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2011-5
مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شورMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2011-5
مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالیMohammad Bannayan Aval2011-5
اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام مختلف گندمBehnam Kamkar2011-6
اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.)Ali Asghar Mohammad abadi,Parviz Rezvani Moghaddam2011-6
ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت کم آبیاریmorteza goldani2011-6
ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاریMohammad Kafi,Jafar Nabati2011-6
بررسی اندام‌زایی و کالوس‌زایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) در شرایط درون شیشه‌ایBehnam Kamkar2011-6
بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی)Reza Ghorbani2011-6
بررسی کارآیی مصرف نور، شاخص های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت در تراکم های مختلف کاشتmorteza goldani,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Kafi2011-6
بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آنEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Nassiri Mahallati2011-6
اثرات آبیاری تکمیلی با نسبتهای مختلف فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای نوتریفید در برداشت های مختلفParviz Rezvani Moghaddam2011-7
اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقندAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2011-7
بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2011-7
بررسی تاثیر نیتروژن آزادشده از بقایای گیاهان مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم.Behnam Kamkar2011-7
تأثیر بقایای گندم، یونجه، ذرت، سویا و پنبه بر محتوای پتاسیم خاک و جذب آن در گندم(Triticum aestivum L.)Behnam Kamkar2011-7
مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شدهEbrahim Izadi Darbandi,Ahmad Nezami2011-7
مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینیHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2011-7
ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجیAlireza Koocheki2011-7
اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.)Ahmad Nezami,Mahdi Parsa,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2011-8
ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش توتال( مزوسولفورون+ یدوسولفورون) در خاکEbrahim Izadi Darbandi2011-8
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتیAlireza Koocheki2011-8
برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتاMohammad Kafi,Ahmad Nezami,Mohammad Bannayan Aval2011-8
بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شنبلیلهTrigonella foenum-graecum LAli Asghar Mohammad abadi,Parviz Rezvani Moghaddam2011-8
پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدسAhmad Nezami2011-8
اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیاMohammad Kafi2011-9
اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها (morteza goldani,Mehdi Nassiri Mahallati2011-9
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ارزن از طریق تأثیر بر طول دوره‏های فنولوژیکBehnam Kamkar2011-9
اثر کاربرد نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی، باریم و لیتیوم بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی گندمParviz Rezvani Moghaddam2011-9
ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2011-9
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائوMohammad Kafi,Mahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Bannayan Aval2011-9
بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد جوMohammad Kafi2011-9
بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباینMehdi Rastgoo2011-9
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتارMehdi Nassiri Mahallati2011-9
پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکیMohammad Kafi2011-9
پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ایKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2011-9
تأثیر پرایمینگ سالیسلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله زایشیMehdi Rastgoo2011-9
تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام (Phaseolus vulgaris L.) با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمزMehdi Rastgoo2011-9
تأثیر کمیت و کیفت نور بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام ذرت (Zea maize L.) در شرایط گلخانهmorteza goldani,Mehdi Nassiri Mahallati2011-9
کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni (Acarina: Eriophyidae) (Shevchenko & Kacalev)Ghorban Ali Asadi,Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel2011-9
واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکیmorteza goldani,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Kafi2011-9
اثر تراکم کاشت و تیپ رشدی بر عملکرد، اجزای عملکرد و جامعه علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L)Mehdi Rastgoo2011-10
ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2011-10
بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایشMehdi Nassiri Mahallati2011-10
تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهدHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2011-10
تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شوریmorteza goldani2011-10
تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2011-10
تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.)Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2011-10
فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2011-10
ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000Mohammad Bannayan Aval2011-11
ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان داروییMohammad Bannayan Aval2011-11
بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2011-11
بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایرانMohammad Bannayan Aval2011-11
بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2011-11
بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمزEbrahim Izadi Darbandi2011-11
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کاشت انتظاری در مشهدMahdi Parsa,Ahmad Nezami2011-11
بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.)Parviz Rezvani Moghaddam2011-11
تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهدMahdi Parsa,Ahmad Nezami2011-11
در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن ORYZA ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج 2000 (واسنجی و اعتباریابی)Mohammad Bannayan Aval2011-11
مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود)Mohammad Bannayan Aval2011-11
اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی کاسنی پاکوتاه (Jacq. pumilum Cichorium)Parviz Rezvani Moghaddam2011-12
اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2011-12
اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندیMohammad Kafi2011-12
اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر در شرایط آب و هوایی مشهدMohammad Kafi2011-12
اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( Nigella sativa)Parviz Rezvani Moghaddam2011-12
ارزیابی جوانه زنی وسبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشکM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Parviz Rezvani Moghaddam,Ali Ghanbari2011-12
برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)Mahdi Parsa2011-12
بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ایAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2011-12
‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬Mohammad Kafi2011-12
بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)Javad Shabahang2011-12
پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگMohammad Kafi2011-12
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fesca L. kunth) به تنش های ترکیبی خشکی و شوری در شرایط کنترل شدهKamal Hajmohammadnia Ghalibaf2011-12
تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوریMahdi Parsa2011-12
مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2011-12
مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense)Ghorban Ali Asadi,Reza Ghorbani2011-12
مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوریMohammad Kafi2011-12
واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژیMahdi Parsa,Ahmad Nezami2011-12
تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانهMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2012-1
تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهدMohammad Kafi2012-1
اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scopariaJafar Nabati,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam2012-2
اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهیAhmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi2012-2
اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شدهEbrahim Izadi Darbandi,Ahmad Nezami2012-2
ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه هاAlireza Koocheki,Ali Asghar Mohammad abadi2012-2
ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوتMohammad Kafi2012-2
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهدAhmad Nezami2012-2
بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آبMohammad Kafi,Ahmad Nezami,Mohammad Bannayan Aval2012-2
تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaselous vulgaris)Mehdi Rastgoo2012-2
تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosamorteza goldani2012-2
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهدReza Ghorbani,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2012-2
ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان داروییMohammad Khajeh Hosseini2012-3
بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونه های علف هرزAli Ghanbari,Ali Asghar Mohammad abadi2012-3
بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفیدParviz Rezvani Moghaddam,Hamid Reza Khazaei,Mehdi Nassiri Mahallati2012-3
بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو (Hordeum vulgare) بر جوانه زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی (Lens esculenta )Reza Ghorbani,Ghorban Ali Asadi2012-3
بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیکMohammad Kafi2012-3
بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia)Jafar Nabati,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam2012-3
بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه داروییParviz Rezvani Moghaddam2012-3
بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایاAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2012-3
بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رودMohammad Bannayan Aval2012-3
بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاریMohammad Kafi2012-3
تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2012-3
تأثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) تحت تنش کم آبیMehdi Rastgoo2012-3
تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و مهار علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L)Mehdi Rastgoo2012-3
تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستانMohammad Kafi2012-3
تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمیHamid Reza Khazaei2012-3
برآورد پارامترهای تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهارهBehnam Kamkar2012-4
بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.) تحت تاثیر تنش خشکی و شوریParviz Rezvani Moghaddam2012-4
پهنه بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)Behnam Kamkar2012-4
تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوریMohammad Khajeh Hosseini2012-4
تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)Mahdi Parsa,Ahmad Nezami2012-4
اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati2012-5
ارزیابی روشهای زمین آمار جهت تخمین و پهنه‌بندی عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستانBehnam Kamkar2012-5
ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهدAhmad Nezami,Mehdi Nassiri Mahallati,Ali Asghar Mohammad abadi2012-5
به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیکAhmad Nezami,Mahdi Parsa,Mohammad Kafi2012-5
تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوید Anethum graveolens) )، گشنیز (( Coriandrum sativum و رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط گلخانهParviz Rezvani Moghaddam2012-5
تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آنReza Ghorbani,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2012-5
خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکیHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2012-5
مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبیMohammad Bannayan Aval2012-5
آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آنMehdi Nassiri Mahallati2012-6
اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.)و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوطAlireza Koocheki,Hamid Reza Khazaei,Mehdi Nassiri Mahallati2012-6
ارزیابی تاثیر تنش خشکی و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس ( Amaranthus retroflexus L.) و ذرت ( Zea mays L.)Ebrahim Izadi Darbandi2012-6
ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوتMohammad Kafi2012-6
اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: NoctuidaeGhorban Ali Asadi2012-6
بررسی اثر کاربرد بیرونی پراکسید هیدروژن بر افزایش تحمل به خشکی گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa L.)morteza goldani2012-6
بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris LAlireza Koocheki,Javad Shabahang,Soroor Khorramdel2012-6
بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراینReza Ghorbani,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2012-6
بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)Ebrahim Izadi Darbandi2012-6
بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینو سولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( Chenopodium album)Ebrahim Izadi Darbandi2012-6
بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami2012-6
تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفهALI REZA DADKHAH,Mohammad Kafi2012-6
تاثیرکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati2012-6
تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شدهKamal Hajmohammadnia Ghalibaf2012-6
مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاBehnam Kamkar2012-6
مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آبادM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Hamid Reza Khazaei,Ali Ghanbari,Reza Ghorbani2012-7
اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2012-7
ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) مزارع گندم استان خوزستانMehdi Rastgoo,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2012-7
بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت هاEbrahim Izadi Darbandi,Ahmad Nezami2012-7
بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسانMohammad Bannayan Aval2012-7
تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرزMohammad Bannayan Aval,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2012-7
تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)morteza goldani2012-7
تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علفهای هرز بر شاخصهای رشدی سویا (Glycine max L)Mehdi Rastgoo2012-7
تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیلهMohammad Kafi2012-7
شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشکMohammad Bannayan Aval2012-7
مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش: مزایا و معایبMehdi Rastgoo2012-7
بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردنMehdi Nassiri Mahallati2012-8
کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده‌Mohsen Jahan2012-8
گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط این ویتروAhmad Nezami2012-8
تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris)Ali Ghanbari2012-9
اثر فواصل آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد اکوتیپ‌های ریحان Ocimum basilicum Lmorteza goldani2012-9
اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)morteza goldani2012-9
اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد Sesamum indicumEbrahim Izadi Darbandi2012-9
ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلیAhmad Nezami2012-9
ارزیابی بودجه انرژی و بهره وری آن در مزارع تولید سیب زمینی استان کردستان، مطالعه موردی: دشت دهگلانMohammad Kafi2012-9
ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندجBehnam Kamkar2012-9
ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرتAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2012-9
ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشتAlireza Koocheki,Soroor Khorramdel2012-9
ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهدMahdi Parsa,Ahmad Nezami2012-9
بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutitaALI REZA DADKHAH,Mohammad Kafi2012-9
بررسی تاریخ‏ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بر عملکرد و کمیت اسانس زیره سبز و شنبلیلهParviz Rezvani Moghaddam2012-9
بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2012-9
بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیاJafar Nabati,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam2012-9
بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقالهMehdi Nassiri Mahallati2012-9
بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاهزراعی جو رقم ریحان (Hordeum vulgare cv Reyhan)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2012-9
تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبهMohammad Kafi2012-9
ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشکAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2012-9
مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2012-9
اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیرGhorban Ali Asadi,Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel2012-10
ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L.Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2012-10
تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهدAlireza Koocheki2012-10
تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذرParviz Rezvani Moghaddam2012-11
اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شورMohammad Kafi,Jafar Nabati,Hamid Reza Khazaei2012-12
ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوطGhorban Ali Asadi2012-12
بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیرMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei,Mohammad Bannayan Aval2012-12
بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاماMohammad Kafi2012-12
بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوریMahdi Parsa2012-12
بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2012-12
بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2012-12
بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش های مختلف در شرایط گلخانه ایM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2012-12
مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor)Hamid Reza Khazaei,Parviz Rezvani Moghaddam2012-12
مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربنmorteza goldani2012-12
بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی - اثر بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه فرنگیAlireza Koocheki,Ghorban Ali Asadi2013-1
بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوریMohammad Kafi,Ahmad Nezami,Mohammad Bannayan Aval2013-1
بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکیMohammad Kafi,Mahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Bannayan Aval2013-1
تأثیر شوری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف کود در گندم با استفاده از ایزوتوپ پایدار15NMohammad Kafi2013-1
ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاکEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2013-2
بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)Hamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2013-2
بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شدهEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2013-2
شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدیMohammad Bannayan Aval,Mohammad Khajeh Hosseini,Ebrahim Izadi Darbandi2013-2
کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهارهMohammad Kafi2013-2
اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاکMehdi Nassiri Mahallati2013-3
اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیکMohsen Jahan2013-3
اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.)Soroor Khorramdel2013-3
ارزیابی اثرات روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندمEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2013-3
ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعهReza Ghorbani,Mohsen Jahan2013-3
ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاکEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2013-3
استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسانMohammad Bannayan Aval,Ahmad Nezami2013-3
بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوریMohammad Kafi,Jafar Nabati,morteza goldani2013-3
بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانهSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam2013-3
بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علف کش یدوسولفورن+مزوسولفورن (شوالیه) در خاکEbrahim Izadi Darbandi2013-3
تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجدAhmad Nezami,Mohammad Khajeh Hosseini,Ebrahim Izadi Darbandi2013-3
تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف های هرزگندمEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2013-3
تأثیر اختلاط بقایای گیاهی و خاک بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکردBehnam Kamkar2013-3
مروری بر گونه پونه سای برگه دار (.Nepeta bracteata Benth) و بررسی اتنوبوتانی آن در چند شهرستان در استان خراسان رضویMohammad Kafi2013-3
اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانیMohsen Jahan2013-4
اثر کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.)Mohsen Jahan,Javad Shabahang2013-4
اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.)Ghorban Ali Asadi,Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel2013-4
اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)Soroor Khorramdel2013-4
ارزیابی اثر روش های خشک کردن بر زمان خشک شدن، کمیت و کیفیت ماده مؤثره تعدادی از گونه های داروییSoroor Khorramdel,Javad Shabahang,Ghorban Ali Asadi2013-4
ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایرانGhorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel,Reza Ghorbani2013-4
ارزیابی تأثیر همزیستی با میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Carum copticum L.) تحت تأثیر مقادیر نیتروژنJavad Shabahang,Soroor Khorramdel2013-4
ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنهParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2013-4
بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیمAlireza Koocheki,Javad Shabahang,Soroor Khorramdel2013-4
بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا ( Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداریReza Tavakkol Afshari2013-4
در پاسخ به نور و R. crispus و Rumex obtosifolius مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک شرایط رطوبتی خاکReza Tavakkol Afshari2013-4
رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضویReza Ghorbani2013-4
عکس العمل بنیه و سختی بذر دو گونه یونجه یکساله به تنش خشکی و محلول پاشی ریزمغذی های آهن و رویReza Tavakkol Afshari2013-4
اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک سالهReza Tavakkol Afshari2013-5
اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.)Alireza Koocheki2013-5
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج)Mehdi Nassiri Mahallati2013-5
ارزیابی تحمل به یخ زدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami2013-5
ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپهای عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت هاAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2013-5
سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایرانGhorban Ali Asadi2013-5
اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانهParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani,Farnoush Fallahpour2013-6
ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel,Javad Shabahang2013-6
ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزینEbrahim Izadi Darbandi2013-6
ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجدParviz Rezvani Moghaddam2013-6
ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale)Mohammad Kafi2013-6
بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزینKamal Hajmohammadnia Ghalibaf2013-6
بررسی رقابت چند گونه ای علف هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.)Ali Ghanbari2013-6
بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2013-6
پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلاBehnam Kamkar2013-6
پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علفهای هرز خاکشیر Descurainia sophia (L.) ) Desv.) و ازمک( Cardaria draba (L.) (Webb.در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجانMehdi Rastgoo2013-6
تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.)Behnam Kamkar2013-6
کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرزReza Ghorbani,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2013-6
نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونیMohammad Kafi2013-6
ارتباط تجمع برخی متابولیتها با سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحمل سرما و انجماد در گندم نانReza Tavakkol Afshari2013-7
بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2013-7
بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحانALI REZA DADKHAH2013-7
بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلیMohsen Jahan2013-7
نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوریReza Tavakkol Afshari2013-7
استفاده از پاسخ های کوتاه مدت هدایت روزنه ای در غربال گیری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم به شوریReza Tavakkol Afshari2013-8
اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.)Parviz Rezvani Moghaddam2013-8
ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسانAlireza Koocheki2013-8
ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik به دماهای یخ زدگی با استفاده از عوامل فلورسانس کلروفیلAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2013-8
ارزیابی کارایی انرژی و تحلیل اقتصادی تولید پیاز (Allium cepa L.) در استان خراسان رضویParviz Rezvani Moghaddam2013-8
ارزیابی کاشت بقولات به عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالیAhmad Nezami2013-8
بررسی اثرکودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)Parviz Rezvani Moghaddam2013-8
بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.)Soroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam,Javad Shabahang2013-8
تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه...Ali Ghanbari,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2013-8
واکنش جامعه ماکروفون خاک به تغییر در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروانALI REZA DADKHAH2013-8
اثر سطوح مختلف آبیاری بر تنوع، ترکیب و تراکم علفهای هرز در مزرعه ذرتAli Ghanbari,Reza Ghorbani2013-9
اثرات عمق های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم های (Capsicum annum L.) فلفل ر شرایط گلخانهMohammad Khajeh Hosseini2013-9
ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2013-9
ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2013-9
ارزیابی شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ایAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2013-9
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد (Sesamum indicum L.)Parviz Rezvani Moghaddam2013-9
استفاده از مدلهای چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس)Behnam Kamkar2013-9
بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوریMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei,Javad Shabahang,Jafar Nabati2013-9
بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob)Mohammad Kafi2013-9
بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa orizy cola و Echinochloa. crus galli سوروفMohammad Khajeh Hosseini,Mohammad Bannayan Aval2013-9
بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)Farnoush Fallahpour,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2013-9
بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاکBehnam Kamkar2013-9
بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکMohammad Javad Ahmadi-Lahijani2013-9
بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیکMohammad Kafi2013-9
پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروانALI REZA DADKHAH2013-9
تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی برکارایی یک مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانهmorteza goldani2013-9
تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهدParviz Rezvani Moghaddam,Ali Asghar Mohammad abadi2013-9
تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.))Mahdi Parsa2013-9
تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانهHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami2013-9
تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بوم نظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوتParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2013-9
تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنهاMehdi Nassiri Mahallati2013-9
مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شورMohammad Kafi,Ahmad Nezami2013-9
اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرزMehdi Rastgoo,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ali Ghanbari2013-10
اثر روش کاشت و نسبت‌های مختلف بذر بر شاخص‌های رشدی در کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2013-10
اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ایmorteza goldani2013-10
بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (L. Ocimum basilicum)ALI REZA DADKHAH2013-10
تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت(Zea Mays L) و لوبیا( Phaseolus vulgaris L ) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علفهای هرز در شرایط اقلیمی زنجانMehdi Rastgoo2013-10
جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجانMehdi Rastgoo2013-10
اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati2013-11
امکان‌سنجی استفاده از سوپر جاذب رطوبت به‌‌منظور کاهش تنش خشکی وارده به ذرت (Zea mays L.) در یک نظام زراعی کم‌‌نهاده در شرایط مشهدMohsen Jahan2013-11
بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدسAhmad Nezami2013-11
بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum)Parviz Rezvani Moghaddam2013-11
تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایینReza Tavakkol Afshari2013-11
صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایرانMohammad Bannayan Aval2013-11
مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichoriumintybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چینParviz Rezvani Moghaddam2013-11
مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و داروییAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohsen Jahan2013-11
واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهدAhmad Nezami,Mohammad Kafi2013-11
اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدیMehdi Nassiri Mahallati2013-12
اثر اسید آسکوربیک (ویتامین ث) و آلفا توکوفرول (ویتامین ای) بر فرایند زوال بذر دو رقم کنجدReza Tavakkol Afshari2013-12
اثر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارزن پادزهریmorteza goldani2013-12
اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفرانParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2013-12
اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دومParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2013-12
ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)Mohammad Bannayan Aval,Mohammad Bannayan Aval2013-12
ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه سینگل کراس 704 (Zea mays L.) ذرتMohammad Javad Ahmadi-Lahijani2013-12
ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضویMohammad Kafi2013-12
بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلفReza Tavakkol Afshari2013-12
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهدAlireza Koocheki2013-12
بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388Mehdi Rastgoo2013-12
پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آیندهAlireza Koocheki2013-12
تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Bannayan Aval2013-12
تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهدAlireza Koocheki,Soroor Khorramdel2013-12
واکنش ویژگی های فنومورفولوژیک ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) به آبیاری تکمیلی در شرایط مشهدAhmad Nezami,Mahdi Parsa,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2013-12
اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت Zea mays LAli Ghanbari,Reza Ghorbani2014-1
ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L)Ali Ghanbari,Mehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi2014-1
ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزاAlireza Koocheki,Soroor Khorramdel,Farnoush Fallahpour2014-1
برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیمMohammad Bannayan Aval2014-1
بررسی رفتار جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکیMahdi Parsa2014-1
تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهدMehdi Nassiri Mahallati2014-1
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. )Alireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2014-1
اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)Jafar Nabati,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam2014-2
ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.)morteza goldani2014-2
ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهدMehdi Nassiri Mahallati2014-2
بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرزAlireza Koocheki,Ghorban Ali Asadi,Reza Ghorbani2014-2
بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرزMohammad Bannayan Aval2014-2
بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.)Mohsen Jahan,Javad Shabahang2014-2
بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)Parviz Rezvani Moghaddam2014-2
بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایرانMohammad Bannayan Aval2014-2
پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییBehnam Kamkar2014-2
تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz LMohammad Kafi,Ahmad Nezami2014-2
تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L.Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2014-2
تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونیReza Ghorbani2014-2
تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر توسعه‌ی سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)morteza goldani,Mohammad Bannayan Aval2014-2
مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوریJafar Nabati,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam2014-2
30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت هاMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki,Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel2014-3
اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط آزمایشگاهMohammad Khajeh Hosseini,Mohammad Bannayan Aval2014-3
اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)Ghorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2014-3
ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفرانSoroor Khorramdel2014-3
ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae)Reza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati,Farnoush Fallahpour2014-3
اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایرانGhorban Ali Asadi2014-3
بررسی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش های فورام سولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون در خاک بر رشد حبوبات در شرایط گلخانهEbrahim Izadi Darbandi2014-3
پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندمM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2014-3
پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداریAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2014-3
تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2014-3
سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهشMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki,Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel2014-3
کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آبBehnam Kamkar2014-3
گونه های جدید از Passalora و Ramularia از ایرانGhorban Ali Asadi2014-3
مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگانBehnam Kamkar2014-3
مطالعه ویژگی های جوانه زنی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ های کاشت پاییزهSoroor Khorramdel,Ahmad Nezami2014-3
مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2014-3
اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cicer arietinum L.) و نخود زراعی (Cuminum cyminum L.)Mtaghi Naseri,Mehdi Nassiri Mahallati2014-4
اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria)ALI REZA DADKHAH2014-4
اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغیMohammad Kafi2014-4
اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهیReza Ghorbani,Mohammad Bannayan Aval2014-4
اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOSTAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2014-4
اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفرانAlireza Koocheki2014-4
اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصریMohammad Bannayan Aval,Ali Ghanbari2014-4
ارزیابی اثرات اختلاط علف کشهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + امسی پی آ در کنترل علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه ترهAli Ghanbari,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Mehdi Rastgoo2014-4
ارزیابی تاثیر کیفیت آب و محتوای نیتروژن خاک بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)Ebrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2014-4
ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگوAlireza Koocheki2014-4
ارزیابی تأثیر مدیریت تلفیقی مصرف کود دامی و تلقیح با میکوریزا بر ویژگی های رشدی، عملکرد کمّی و اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط آب و هوایی مشهدSoroor Khorramdel2014-4
ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)Alireza Koocheki,Soroor Khorramdel2014-4
ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانهMohammad Bannayan Aval2014-4
ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبهReza Tavakkol Afshari2014-4
استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2014-4
بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص های رشد و عملکرد علوفه ذرت در منطقه مشهد (Zea mays L.)Mohammad Khajeh Hosseini,Ali Asghar Mohammad abadi2014-4
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam2014-4
بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلفMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2014-4
بررسی عصاره آبی تاج خروس بر میزان جوانه زنی غده سیب زمینیGhorban Ali Asadi2014-4
بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2014-4
بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوّع و تراکم علف های هرزAlireza Koocheki,Farnoush Fallahpour,Soroor Khorramdel2014-4
بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دومAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2014-4
تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی(اکوتیپ ایلامReza Tavakkol Afshari2014-4
تأثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.)Alireza Koocheki2014-4
تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2014-4
حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقیمانده علف کش هاEbrahim Izadi Darbandi2014-4
نقش موسیلاژ بر جوانه زنی سیزده گونه گیاه دارویی تحت سطوح مختلف پتانسیل اسمزی (پلی­اتیلن­گلایکول)Mohammad Khajeh Hosseini,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2014-4
اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)Jafar Nabati,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam2014-5
اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه‌زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.)Parviz Rezvani Moghaddam2014-5
ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)Ali Ghanbari,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Mehdi Rastgoo2014-5
ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.)Ali Ghanbari2014-5
ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و رشد نهال بذر سه رقم کنجد( Sesamum indicum)، در شرایط تنش شوری و خشکیEbrahim Izadi Darbandi2014-5
بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهدParviz Rezvani Moghaddam2014-5
بررسی امکان جانشینی روش تجاری مینی تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب زمینیReza Tavakkol Afshari2014-5
تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجهReza Tavakkol Afshari2014-5
نقش کودهای آلی و بیولوژیک در جذب فسفر و پتاسیم توسط سیاهدانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam2014-5
اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکردSoroor Khorramdel,Ghorban Ali Asadi2014-6
اثر هیدروژل سوپر جاذب رطوبت در خاک و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مشهدMohsen Jahan2014-6
اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش سالهParviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2014-6
اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید‌هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شرایط مشهدMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2014-6
اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)Mohammad Bannayan Aval,Parviz Rezvani Moghaddam2014-6
ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cerealeMohammad Kafi2014-6
ارزیابی نقش ویژگی های ریخت شناسی ریشه گیاه تریتیکاله(Triticale spp) در تولید دانه تحت شرایط کمبود آبHamid Reza Khazaei2014-6
بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمیAmir Ali Sadeghi,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2014-6
بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاکEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2014-6
بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) تحت شرایط‌های اقلیمی یزد و مشهدMohammad Bannayan Aval,Hamid Reza Khazaei2014-6
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهدMohammad Kafi2014-6
تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط آب و هوایی تربت جامSoroor Khorramdel2014-6
تجزیه و تحلیل فلوریستیکی و مطالعه تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده حسین آباد - استان خراسان جنوبیParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2014-6
رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیاMohammad Bannayan Aval,Ahmad Nezami2014-6
آزمون دقت شبیه ‏سازهای LARS-WG، WeatherMan و CLIMGENدر شبیه‏ سازی پارامترهای اقلیمی سه اقلیم مختلف (گرگان، گنبد و مشهد)Behnam Kamkar2014-7
اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهدMahdi Parsa,Mohammad Bannayan Aval,Mehdi Nassiri Mahallati2014-7
ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلیMehdi Nassiri Mahallati2014-7
بررسی تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی با استفاده از چهار گونه قارچ گندروی خاکزی و چوبزیBehnam Kamkar2014-7
بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلفReza Tavakkol Afshari2014-7
تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2014-7
تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهریMohammad Kafi,Ahmad Nezami2014-7
تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اولParviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Bannayan Aval2014-7
تعیین نوع خواب بذر گیاه باریجة تودة دماوند و نیازهای بذر برای شکست خوابReza Tavakkol Afshari2014-7
مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam2014-7
مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، ذرت (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2014-7
اثر سالیسیلیک اسید در تخفیف تنش خشکی از طریق بهبود برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد بوته و اجزای آن در گیاه خردل (Brassica compestris var. parkland)morteza goldani2014-8
ارزیابی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپmorteza goldani2014-8
بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوانAhmad Nezami2014-8
بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسانAhmad Nezami2014-8
پهنه‏ بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره ‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)Behnam Kamkar2014-8
در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورونMohammad Bannayan Aval,Ali Ghanbari2014-8
مقاومت علف‏های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) و شلمی (Rapistrum rugosum) به علف‏کش تری‏بنورون متیل در آق‏قلاBehnam Kamkar2014-8
مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی ( Avena ludoviciana L.)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ahmad Nezami,Mehdi Nassiri Mahallati2014-8
اثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند(Polygonum aviculare)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Parviz Rezvani Moghaddam2014-9
اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیکParviz Rezvani Moghaddam2014-9
اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوریMohammad Kafi,Jafar Nabati2014-9
اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)Mehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2014-9
ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.)Alireza Koocheki2014-9
اعتبار سنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآورد حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستانMohammad Bannayan Aval2014-9
بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانیMohammad Kafi2014-9
بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ایAlireza Koocheki2014-9
بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دماییMohammad Khajeh Hosseini,Farnoush Fallahpour2014-9
تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذیMohammad Bannayan Aval,Ghorban Ali Asadi,Javad Shabahang2014-9
تأثیر انواع و مقادیرکودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2014-9
تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهدMohammad Kafi,Ahmad Nezami2014-9
تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) بر عملکرد گلبرگ و دانهMehdi Rastgoo2014-9
تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونیParviz Rezvani Moghaddam2014-9
تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسانAlireza Koocheki2014-9
گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPDM0hammad Hassan Rashed Mohassel2014-9
مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)Alireza Koocheki2014-9
نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.)Alireza Koocheki2014-9
ارزیابی شاخص‌های رشد و تنوع علف‌های هرز در سری‌های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط زنیان (Trachyspermum ammi L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)Soroor Khorramdel2014-10
بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت(Zea mays L.)Ali Ghanbari,Mehdi Nassiri Mahallati2014-10
بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)Javad Shabahang2014-10
بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروانALI REZA DADKHAH2014-10
بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ahmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi2014-10
تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکالهHamid Reza Khazaei2014-10
تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشتMohammad Kafi2014-10
توزیع تاج پوشش سویا (.Glycine max L)، توق (.Xanthium strumarium L ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخلMehdi Rastgoo2014-10
بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاکEbrahim Izadi Darbandi2014-11
بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانه زنیReza Tavakkol Afshari2014-11
بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفرانAlireza Koocheki2014-11
بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشیAhmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi2014-11
تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Trigonella foenum-graecum L.) و شنبلیله (Coriandrum sativum L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2014-11
تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبهKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2014-11
کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنهAlireza Koocheki2014-11
اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاریMohammad Bannayan Aval2014-12
اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)Reza Ghorbani,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2014-12
اثر مدیریت تغذیه ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Ali Asghar Mohammad abadi2014-12
اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد (Sesamum indicum L.)Parviz Rezvani Moghaddam2014-12
ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati2014-12
ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایرانJafar Nabati,Mohammad Kafi2014-12
ارزیابی روشهای درونیابی جهت تعیین پراکندگی برخی عناصر غذایی کم مصرف در اراضی کشاورزی استان گلستانBehnam Kamkar2014-12
ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشورMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2014-12
ارزیابی سلامت سامانه‏ های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏ سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش ‏هاBehnam Kamkar2014-12
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شورAhmad Nezami,Mahdi Parsa,Mohammad Kafi2014-12
ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش خشکیMohammad Kafi,Mahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Bannayan Aval2014-12
ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوریAhmad Nezami,Mahdi Parsa,Mohammad Kafi2014-12
اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایرانGhorban Ali Asadi2014-12
پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیمBehnam Kamkar2014-12
تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندمParviz Rezvani Moghaddam,morteza goldani2014-12
تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.)Mahdi Parsa,Ahmad Nezami2014-12
تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecumMohammad Kafi2014-12
تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجدReza Tavakkol Afshari2014-12
تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیاJafar Nabati,Mohammad Kafi2014-12
آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیاMohammad Bannayan Aval,Ahmad Nezami2015-1
اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهیMehdi Rastgoo2015-1
اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)Jafar Nabati,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam2015-1
اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)Alireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2015-1
اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ایParviz Rezvani Moghaddam2015-1
اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Mohammad Kafi,morteza goldani2015-1
اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam2015-1
ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشتAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2015-1
ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2015-1
بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضویMohammad Bannayan Aval2015-1
بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش و تحمل به یخزدگی در بیوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)Ebrahim Izadi Darbandi,Ahmad Nezami2015-1
بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. )morteza goldani,Parviz Rezvani Moghaddam2015-1
تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغالBehnam Kamkar2015-1
تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشترAli Ghanbari,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ebrahim Izadi Darbandi2015-1
شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالیMohammad Kafi2015-1
مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهدMohammad Bannayan Aval2015-1
واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهدAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Javad Shabahang2015-1
اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلفMohammad Bannayan Aval2015-2
اثر گیاهان پوششی بر تراکم علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2015-2
اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2015-2
اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانه زنیParviz Rezvani Moghaddam2015-2
ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.)morteza goldani2015-2
ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2015-2
امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفرEbrahim Izadi Darbandi2015-2
بررسی اثر تعدیل کنندگی پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا 330 تحت تنش شوری ناشی ازNaClmorteza goldani2015-2
بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید زعفران در استان خراسان بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتSoroor Khorramdel2015-2
بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی مدیریت شیمیایی علف های هرزKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2015-2
بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2015-2
بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیلM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2015-2
بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2015-2
بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid ( در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوستMohammad Bannayan Aval,Hamid Reza Khazaei2015-2
تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانهmorteza goldani2015-2
تأثیر انواع کودهای آلی و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل و دانه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)Parviz Rezvani Moghaddam2015-2
تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.) در شرایط مشهدAlireza Koocheki2015-2
تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شدهHamid Reza Khazaei,Jafar Nabati,Mohammad Kafi2015-2
مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزیParviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Bannayan Aval2015-2
اثر تاریخ کاشت و زمان کنترل بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی شوید (Anethum graveolens L.)Soroor Khorramdel2015-3
اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزاMohammad Kafi2015-3
ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus LParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2015-3
ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهدMohammad Kafi2015-3
بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آنKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2015-3
بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراوانAhmad Nezami2015-3
پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهریMohammad Bannayan Aval2015-3
تأثیر پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus)Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani2015-3
تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia BenthMohammad Kafi2015-3
تیمارهای کودی بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)Soroor Khorramdel2015-3
شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجانBehnam Kamkar2015-3
فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیلهMohammad Bannayan Aval2015-3
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستانEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Rastgoo2015-3
مدلسازی خسارت آفت سن گندم (Eurygaster integriceps. Put) بر رشد و عملکرد گندم پائیزه (Triticum aestivum) تحت شرایط تغییر اقلیمMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2015-3
مروری بر کاربردهای عملی نانوفن آوری در پالایش بقایای علف کش ها و آفت کش ها در محیطEbrahim Izadi Darbandi2015-3
مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهدMohammad Bannayan Aval2015-3
مطالعه زادآوری و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر حاصل از علف‌هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم نانMohammad Kafi2015-3
مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهندهMohammad Kafi,Mohammad Bannayan Aval,Hamid Reza Khazaei2015-3
نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعیAlireza Koocheki2015-3
اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2015-4
اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.)Soroor Khorramdel2015-4
اثر روشهای خاک ورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکرد و عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزیSoroor Khorramdel2015-4
ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمینSoroor Khorramdel2015-4
ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاکALI REZA DADKHAH2015-4
ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودیGhorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2015-4
بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) در منطقه شیروانGhorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2015-4
بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفرانMohammad Bannayan Aval,Ahmad Nezami,Mehdi Nassiri Mahallati2015-4
تأثیر پیش‌تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گوجه‌فرنگیSoroor Khorramdel2015-4
تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگانBehnam Kamkar2015-4
کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطیBehnam Kamkar2015-4
کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطیBehnam Kamkar2015-4
اثر غلظت های عصاره آبی اندام های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرزMohammad Khajeh Hosseini,Soroor Khorramdel2015-5
ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژلHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2015-5
ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2015-5
ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمنMohammad Bannayan Aval2015-5
بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهدAhmad Nezami,Ali Asghar Mohammad abadi2015-5
بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و (Pimpinella anisum L.) کیفی گیاه دارویی انیسونParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2015-5
بررسی امکان کاهش مصرف علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر با استفاده از روغن های گیاهی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)Mehdi Rastgoo2015-5
بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگانBehnam Kamkar2015-5
بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنجmorteza goldani2015-5
بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-DM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ahmad Nezami,Mehdi Nassiri Mahallati2015-5
تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخودM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ahmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi2015-5
مقایسه شاخص‎های مختلف استخراج شده از تصاویر ماهواره لندست برای پهنه‏بندی شوری خاک در مزرعه نمونه ارتش گرگانBehnam Kamkar2015-5
آنالیز خلاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازیMahdi Parsa,Mohammad Bannayan Aval,Mehdi Nassiri Mahallati2015-6
اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)Parviz Rezvani Moghaddam2015-6
اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهدMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2015-6
ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانهMohammad Khajeh Hosseini,Parviz Rezvani Moghaddam2015-6
ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشتAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2015-6
ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قره ‏سو)Behnam Kamkar2015-6
ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه ( Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدانMehdi Rastgoo2015-6
ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخصهای دماییParviz Rezvani Moghaddam2015-6
ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه(Cucumis melo L.) در استانهای خراسان رضوی و جنوبیParviz Rezvani Moghaddam2015-6
بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزاmorteza goldani,Mohammad Kafi2015-6
بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)Mohammad Kafi2015-6
بررسی تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‌سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)Behnam Kamkar2015-6
بررسی خواب بذر در هفت گونه گیاه دارویی از تیره چتریان (Apiaceae)Mohammad Khajeh Hosseini,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2015-6
بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)Mehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2015-6
بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفرانParviz Rezvani Moghaddam2015-6
بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینیMohammad Kafi2015-6
تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد پروتئین خام، روغن و اسیدهای چرب سیاهدانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam2015-6
تاثیر مراحل کنترل بر شاخص های اکولوژیکی علف های هرز در مزرعه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شیروانSoroor Khorramdel2015-6
تعیین تناسب اراضی استان‏های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدل‏سازیBehnam Kamkar2015-6
تعیین دمای های کاردینال جوانه زنی بذور علفهای هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانهmorteza goldani2015-6
کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه با استفاده از روش سطح-پاسخMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2015-6
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ایMahdi Parsa,Mohsen Jahan2015-7
اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبهAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2015-7
ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS)Behnam Kamkar2015-7
ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسانAlireza Koocheki2015-7
ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردانBehnam Kamkar2015-7
تأثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیکAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohsen Jahan2015-7
تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان)Behnam Kamkar2015-7
روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2015-7
شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)Mohammad Bannayan Aval2015-7
ارزیابی تحمل به یخ زدگی بارهنگ سرنیزه ای (.Plantago lanceolata L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت هاAhmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi,Mahdi Parsa2015-8
ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت هاAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Ghorban Ali Asadi2015-8
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRMohammad Kafi2015-8
ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزاmorteza goldani,Ahmad Nezami2015-8
بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)Alireza Koocheki,Soroor Khorramdel2015-8
بررسی ویژگی های اگرواکولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت، اسیدهیومیک و دورهای آبیاریMohsen Jahan2015-8
کمّی‏ سازی و تحلیل واکنش های جوانه‏ زنی گیاه دارویی مرزه به دما و تنش شوریBehnam Kamkar2015-8
مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتSoroor Khorramdel,Reza Ghorbani2015-8
اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخودEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo,Mahdi Parsa2015-9
اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهدSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki2015-9
اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna)Parviz Rezvani Moghaddam2015-9
اثر دگرآسیبی اندام های مختلف کرچک (Rricinus communis L.) در کاهش جوانه‌زنی بذر‌‌ها و رشد گیاهچه های سس (Cuscuta campestris Yuncker)Parviz Rezvani Moghaddam2015-9
اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa L.)Mohammad Khajeh Hosseini,Parviz Rezvani Moghaddam2015-9
اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهدMohsen Jahan,Mohammad Bannayan Aval,Alireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2015-9
ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیاJafar Nabati,Mohammad Kafi2015-9
ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)Soroor Khorramdel,Reza Ghorbani2015-9
ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجهAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2015-9
بر هم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)Farnoush Fallahpour,Reza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati2015-9
بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Trachyspermum ammi L.)Alireza Koocheki,Javad Shabahang,Soroor Khorramdel2015-9
بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنیReza Tavakkol Afshari2015-9
بررسی تأثیر بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک بر رشد و گره‌زایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)Ebrahim Izadi Darbandi2015-9
بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفیParviz Rezvani Moghaddam2015-9
بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادریParviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Khajeh Hosseini2015-9
تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.)Alireza Koocheki2015-9
تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناجMohammad Kafi2015-9
تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جامReza Ghorbani,Parviz Rezvani Moghaddam2015-9
تأثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوان هزنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash)morteza goldani2015-9
تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.)Mohsen Jahan,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam2015-9
تأثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus mosseaeو G. intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2015-9
شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقندMohammad Bannayan Aval2015-9
شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاریMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2015-9
مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبولBehnam Kamkar2015-9
مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آبMohammad Kafi2015-9
مطالعه دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر دوره‌های کنترل و تداخلParviz Rezvani Moghaddam2015-9
مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان)Behnam Kamkar2015-9
اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ایMohammad Kafi2015-10
مقایسه خصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه ی بذور گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) حاصله از پایه مادری در تراکم های گیاهی مختلف و در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیاییParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2015-10
ارزیابی نیمه عمر و تجزیه علف کش متری بیوزین در محیط خاک تحت تاثیر کودهای آلی مختلف در شرایط مزرعه ایEbrahim Izadi Darbandi,Mtaghi Naseri,Mehdi Rastgoo2015-10
تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهدMohammad Bannayan Aval2015-10
تأثیر رنگ پوسته و تیمارهای مختلف بر خواب و ویژگی های جوانه زنی بذر خردل وحشیmorteza goldani2015-10
تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2015-10
معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانیAlireza Koocheki,Reza Ghorbani,Ghorban Ali Asadi2015-10
Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation Classes and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil ProvinceMohammad Kafi,Ahmad Nezami2015-11
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید سیب‌زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتSoroor Khorramdel2015-11
تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.(Ebrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2015-11
مکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GISBehnam Kamkar2015-11
نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانهParviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Khajeh Hosseini2015-11
اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در تعدادی از ارقام چغندرقندAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2015-12
ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیکParviz Rezvani Moghaddam2015-12
ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L)Parviz Rezvani Moghaddam2015-12
ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel,Ghorban Ali Asadi2015-12
ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناریM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ahmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi2015-12
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.)Mohammad Bannayan Aval,Soroor Khorramdel2015-12
برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایرانAlireza Koocheki2015-12
برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداریReza Tavakkol Afshari2015-12
بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo,Mahdi Parsa2015-12
بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقندBehnam Kamkar2015-12
بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها در کنترل یولاف وحشی و علف خونیM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ahmad Nezami2015-12
بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقندBehnam Kamkar2015-12
بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa)Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2015-12
بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران 2- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBMMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2015-12
بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکیAhmad Nezami,Mohammad Kafi2015-12
تاثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia)Ahmad Nezami,Mohammad Kafi,Jafar Nabati2015-12
تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.)morteza goldani2015-12
شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (.Beta vulgaris L) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROSMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2015-12
فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشدAlireza Koocheki2015-12
اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستانBehnam Kamkar2016-1
اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاکMohammad Kafi2016-1
اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2016-1
اثر کاربرد عصاره کمپوست و کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی چین های مختلف مرزنجوش Origanum hortensis L.))Soroor Khorramdel2016-1
ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)Mehdi Rastgoo2016-1
امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژنEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2016-1
برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک ازطریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیکMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2016-1
بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران)Mohammad Bannayan Aval2016-1
بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبهKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2016-1
بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشیKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2016-1
تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمشMehdi Nassiri Mahallati2016-1
تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ایMohammad Kafi,Ahmad Nezami2016-1
مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سربParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2016-1
واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگانBehnam Kamkar2016-1
اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)Alireza Koocheki2016-2
ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi,Mahdi Parsa2016-2
ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L.Ebrahim Izadi Darbandi2016-2
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابورMohammad Kafi2016-2
بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM)Mohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2016-2
تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز بنگ دانه(Hyoscyamus niger) ، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus)Reza Ghorbani2016-2
تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی وضعیت اگروکلیماتیک آیندهAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-2
تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌ هرز کشیده‌ برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum)Ali Ghanbari,Reza Ghorbani2016-2
تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذربا باکتری های افزاینده رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و پرشدن دانه سویاSoroor Khorramdel2016-2
تأثیر یون پتاسیم روی مهار شوری در گیاه دارویی گل مغربیmorteza goldani2016-2
مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزاMohammad Kafi2016-2
اثر بستر کود دامی و محلول پاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش سالهSoroor Khorramdel2016-3
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L)Mohammad Kafi2016-3
اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.)Soroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2016-3
اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهادهParviz Rezvani Moghaddam2016-3
اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. )Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati2016-3
ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays LMehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi,Ali Ghanbari2016-3
ارزیابی زراعی بوم شناختی اراضی شهرستان آق قلا (استان گلستان) جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)Behnam Kamkar2016-3
بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیکMohammad Bannayan Aval,Alireza Koocheki2016-3
بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوریReza Tavakkol Afshari2016-3
بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایرانMohammad Bannayan Aval2016-3
بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-3
تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایرانMohammad Kafi2016-3
تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهیEbrahim Izadi Darbandi,Mtaghi Naseri,Mehdi Rastgoo2016-3
اثر کاربرد حاصلخیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.)Soroor Khorramdel2016-4
ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی بر اساس (Solanum tuberosum L.) برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیلAhmad Nezami,Mohammad Kafi2016-4
بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum.L.) در شرایط آب و هوایی مشهدAli Ghanbari2016-4
تأثیر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش سرماSoroor Khorramdel2016-4
تدوین الگوی کشت بهینه برای استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)Behnam Kamkar2016-4
نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفرانAlireza Koocheki2016-4
اثر کاربرد حاصلخیز کننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (sorghum bicolor)Mahdi Parsa,Mohsen Jahan2016-5
اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ایParviz Rezvani Moghaddam2016-5
ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالیMohammad Kafi2016-5
بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاهParviz Rezvani Moghaddam2016-5
بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراهAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2016-5
بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت هاAhmad Nezami,morteza goldani,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2016-5
بررسی واکنش گیاه زعفران (.Crosus sativus L) به تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami2016-5
تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیکMohammad Kafi2016-5
تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani2016-5
مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژلHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2016-5
مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-5
اثر برهمکنش علف های هرز و پرایمینگ بذور بر شاخص های رشدی توده های مختلف هندوانه بذر (Citrullus lanatus)Mohammad Khajeh Hosseini2016-6
اثر سطوح بقایای آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر خصوصیات جمعیت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)Ghorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2016-6
اثر غلظت، زمان و نحوهی مصرف عصارهی جلبک دریایی بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2016-6
اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)Soroor Khorramdel2016-6
اثر میدان‌های مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.)Ahmad Nezami,Hamid Reza Khazaei,morteza goldani2016-6
ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربنAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-6
ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر نخود (Cicer arietinumL.)Ali Ghanbari,Mehdi Rastgoo2016-6
ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo,Ali Ghanbari2016-6
ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودیParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2016-6
بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L.Ali Ghanbari,Reza Ghorbani2016-6
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانهGhorban Ali Asadi2016-6
بررسی تأثیر غلظت های مختلف علف‌کش متری بیوزین در خاک بر رشد و گره زایی نخودEbrahim Izadi Darbandi2016-6
بررسی تنوع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-6
بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohsen Jahan2016-6
بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر بر کیفیت بذرهای تولیدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)Mohammad Khajeh Hosseini,Parviz Rezvani Moghaddam2016-6
تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاریAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-6
تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزاmorteza goldani,Mohammad Kafi2016-6
تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های (Ocimum basilicum L.) رشد دو اکوتیپ ریحmorteza goldani2016-6
تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)Ahmad Nezami,Mohammad Kafi,Jafar Nabati2016-6
جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسانParviz Rezvani Moghaddam2016-6
ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالینM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ahmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi2016-6
مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهیParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2016-6
اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.)Ebrahim Izadi Darbandi,Ahmad Nezami2016-7
اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکردSoroor Khorramdel2016-7
اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.)Ghorban Ali Asadi,Reza Ghorbani2016-7
ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهدAhmad Nezami2016-7
ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیکAlireza Koocheki2016-7
بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمشMehdi Nassiri Mahallati2016-7
بررسی عملکرد، اجزای‌ عملکرد و شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-7
بررسی میزان ارتباط بین آزمون های آزمایشگاهی و قدرت سبز شدن ارقام کلزا در شرایط مزرعهReza Tavakkol Afshari2016-7
بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دماهای مهم بذر اسفرزهReza Tavakkol Afshari2016-7
بهبود جنبه­ های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چربParviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Khajeh Hosseini2016-7
تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)morteza goldani,Ahmad Nezami2016-7
تأثیر آبیاری تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخصهای رشدی ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در منطقه مشهدAhmad Nezami,Mahdi Parsa,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2016-7
تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326)Behnam Kamkar2016-7
ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرزEbrahim Izadi Darbandi2016-7
آزمون فرسودگی کنترل‌شده به‌عنوان روشی برای ارزیابی بنیه و پیش‌بینی سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus) در مزرعهMohammad Khajeh Hosseini2016-9
اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی‌آمین ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه بامیه در شرایط تنش دمای پایینSoroor Khorramdel2016-9
اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهدGhorban Ali Asadi,Mtaghi Naseri,Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel2016-9
اثر تیمارهای کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)Javad Shabahang,Soroor Khorramdel2016-9
اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با زعفران (Crocus sativus L.) بر عملکرد و اجزای عملکردSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2016-9
ارزیابی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز عدس (Lens culinaris L)Mehdi Rastgoo2016-9
بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاکEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Rastgoo2016-9
بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاریAhmad Nezami,Mohammad Kafi2016-9
بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستیParviz Rezvani Moghaddam2016-9
تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدودMohammad Khajeh Hosseini,Ahmad Nezami2016-9
تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاش محتوی کربنات کلسیم بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبهKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2016-9
تأثیر پیش‌تیمار با باکتری های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایینSoroor Khorramdel2016-9
تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلفReza Tavakkol Afshari2016-9
مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمانParviz Rezvani Moghaddam,Mahdi Parsa,Ghorban Ali Asadi2016-9
اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزاmorteza goldani,Mohammad Kafi2016-10
اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکردGhorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2016-10
ارزیابی اثر بسترهای کشت حاوی ورمی کمپوست، کمپوست و کود دامی تحت شرایط تنش خشکی در گیاه اطلسی ایرانیmorteza goldani2016-10
ارزیابی راهکار های سازگاری نخود دیم (Cicer arietinum L.) به تغییرات اقلیمی آینده در استان زنجانBehnam Kamkar2016-10
ارزیابی صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تاثیر سولفات آهن و رویJafar Nabati2016-10
بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzeria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.:Gelechiidae) برای فون ایرانGhorban Ali Asadi2016-10
پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزهMohammad Bannayan Aval2016-10
تاثیر تنوع زیستی بر عملکرد اقتصادی و تنظیم جمعیت علف‌های‌ هرز در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-10
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخصهای رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)morteza goldani2016-10
تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indiucmL.) در شرایط اقلیمی مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2016-10
تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهدMehdi Nassiri Mahallati,Mtaghi Naseri,Reza Ghorbani2016-10
تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita)Reza Tavakkol Afshari2016-11
تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه ( Mellissa officinalis L. ) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آبReza Tavakkol Afshari2016-11
اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در سه گونه علف‌ هرزKamal Hajmohammadnia Ghalibaf2016-11
اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)Ali Ghanbari,Ebrahim Izadi Darbandi2016-11
ارزیابی اثر کودهای آلی بر شاخص های رشد و گل دهی توده اطلسی ایرانی در شرایط کم آبیاریmorteza goldani2016-11
برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایرانAlireza Koocheki2016-11
بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایرانGhorban Ali Asadi2016-11
بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاریMohammad Bannayan Aval2016-11
تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgarisL.) تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف های هرزAli Ghanbari,Mehdi Rastgoo2016-11
دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.) (Parviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Bannayan Aval2016-11
آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینیMohammad Bannayan Aval,Mohammad Bannayan Aval,Reza Ghorbani,Reza Ghorbani2016-12
اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرتAhmad Nezami,Mohammad Kafi2016-12
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانهHamid Reza Khazaei2016-12
اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)Alireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2016-12
ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستانMohsen Jahan,Mtaghi Naseri,Reza Ghorbani2016-12
ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا (Brassica napus L.) در استان خراسان رضویSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam2016-12
ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ایAhmad Nezami,Mohammad Kafi2016-12
امکان سنجی اختلاط علف کش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum)Reza Ghorbani,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Rastgoo2016-12
برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیقMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2016-12
براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)Reza Tavakkol Afshari2016-12
بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه های جوانه زنی بذر برخی از علف های هرز و ذرتGhorban Ali Asadi,Reza Ghorbani2016-12
بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (.Pistacia vera L) در شهرستان زرند کرمانParviz Rezvani Moghaddam2016-12
بررسی تأثیر نظامهای خاکورزی و پرایمینگ بر سهم ساقه اصلی و فرعی در عملکرد سویاReza Tavakkol Afshari2016-12
بررسی رفتار جوانه زنی و خواب بذر در علف های هرز جغجغه (Prosopis farcta L.) چرخه (Launaea acanthodes (Boiss) و علف مورچه )Cressa cretica L.( در باغات پسته رفسنجانMohammad Khajeh Hosseini,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2016-12
پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سالMohammad Bannayan Aval2016-12
تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوسHamid Reza Khazaei2016-12
تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتعMohammad Khajeh Hosseini2016-12
تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. )Jafar Nabati2016-12
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت Ramond Chrysanthemum maximumReza Tavakkol Afshari2016-12
تغییرات شاخص‌های رشدی توده بومی زیره‌سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاریMohammad Kafi2016-12
مطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف‌های هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزیBehnam Kamkar2016-12
مطالعه غنای گونه‌های گیاهی در زیستگاه‌های با شدت‌های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوارReza Ghorbani,Mohammad Bannayan Aval2016-12
مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهدParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2016-12
اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آنGhorban Ali Asadi,Reza Ghorbani2017-1
اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندمParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2017-1
ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیریMohammad Bannayan Aval2017-1
بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرزmorteza goldani,Reza Ghorbani,Mohammad Kafi2017-1
بررسی تاثیر پرایمینگ بذر و نشاکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق‏شیرین (Zea mays L. var. saccharata)Mohammad Khajeh Hosseini,Mehdi Nassiri Mahallati2017-1
بررسی رفتار جوانه‌زنی و خواب بذر در علف‌های هرز سلمه‌تره (Chenopodium album)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و دم‌روباهی سبز (Setaria viridis) در باغ‌های پسته رفسنجانMohammad Khajeh Hosseini2017-1
بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحیMahdi Parsa2017-1
بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقیParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2017-1
بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاریMohammad Bannayan Aval2017-1
تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاهParviz Rezvani Moghaddam2017-1
تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L)morteza goldani,Mohammad Kafi2017-1
تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهدMohammad Kafi,Jafar Nabati2017-1
اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2017-2
ارزش اقتصادی خدمات اگرواکوسیستم در مزارع گندم استان خراسان رضویAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Farnoush Fallahpour2017-2
ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهیMohammad Kafi,Mohammad Bannayan Aval,Jafar Nabati2017-2
بررسی اثر عوامل مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع بیماری های قارچی و عملکرد گندم در شهرستان گرگان با استفاده از روش تحلیل درخت تصمیم گیری CARTBehnam Kamkar2017-2
بررسی اثر مقادیر افزایش یافته ی سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخMohsen Jahan2017-2
بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2017-2
بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چربParviz Rezvani Moghaddam2017-2
تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2017-2
تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass)morteza goldani,Mohammad Khajeh Hosseini2017-2
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی جیرفتParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2017-3
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانهMahdi Parsa,Mohsen Jahan2017-3
اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L)Mohammad Kafi2017-3
ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس)Mehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi2017-3
استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum)Reza Ghorbani,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Rastgoo2017-3
بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏Mohammad Bannayan Aval2017-3
بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های به روش سطح پاسخ (Zea mays L.) اگرواکولوژیکی ذرتMohsen Jahan2017-3
بررسی اثرات زیست ‌محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)Soroor Khorramdel,Javad Shabahang2017-3
بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزاMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2017-3
بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)Mahdi Parsa2017-3
بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک با کدو پوست کاغذیSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Javad Shabahang2017-3
بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آبادEbrahim Izadi Darbandi2017-3
بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقندAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-3
بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاشEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo,Mohammad Kafi2017-3
بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (.Nigella sativa L)Parviz Rezvani Moghaddam2017-3
بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشتMohammad Bannayan Aval2017-3
پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبیParviz Rezvani Moghaddam,Mtaghi Naseri,Reza Ghorbani2017-3
تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2017-3
تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.))Parviz Rezvani Moghaddam2017-3
تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شدهHamid Reza Khazaei,Jafar Nabati,Mohammad Kafi2017-3
تأثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویهReza Tavakkol Afshari2017-3
تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گنابادAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2017-3
مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایمReza Tavakkol Afshari2017-3
مدیریت مراحل نموی شش رقم گندم با تغییر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن در منطقه سردسیر جلگه رخ خراسان رضویMohammad Kafi2017-3
مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهدAlireza Koocheki2017-3
اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستانMahdi Parsa2017-4
اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکیSoroor Khorramdel2017-4
اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکردGhorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2017-4
اثرات تغییر اقلیم بر قابلیت تهاجم علف هرز جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در ایران و جهانAli Ghanbari,Reza Ghorbani2017-4
ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیکMohammad Kafi2017-4
ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)Soroor Khorramdel,Reza Ghorbani2017-4
ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوطAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2017-4
بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش (Avena ludoviciana Durieu.) ستوکسیدیم در کنترل یولا فوحشیM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mahdi Parsa,Mohammad Bannayan Aval2017-4
بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش ) Hibiscus sabdariffa L. ) تحت تأثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاریParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2017-4
تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.)Mohammad Kafi,Ahmad Nezami2017-4
کاربرد مدل هیدروتایم در کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.) به پتانسیل آبBehnam Kamkar2017-4
اثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم‌های آبیاریMahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Bannayan Aval2017-5
اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (482 Cicer arietinum var. ILC) تحت تأثیر سطوح نیتروژن و آبیاریMahdi Parsa,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohammad Bannayan Aval2017-5
اثر روش خاکورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهارReza Tavakkol Afshari,Mtaghi Naseri,Alireza Koocheki2017-5
اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی ( Echium amoenum) در نظام زراعی کم نهادهParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2017-5
ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏های مختلف گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم های ‏خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ایSoroor Khorramdel2017-5
ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستانBehnam Kamkar2017-5
بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالیMohammad Kafi2017-5
برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولاتMohammad Bannayan Aval2017-5
بررسی اثر تنش خشکی و شرایط رطوبتی گیاه مادری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana)Ahmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2017-5
بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتSoroor Khorramdel2017-5
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن)Soroor Khorramdel2017-5
بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی در ذرت ( Zea mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف کش نیکوسولفورونEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2017-5
بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایرانMohammad Javad Ahmadi-Lahijani2017-5
تأثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Mohammad Kafi,morteza goldani2017-5
جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیلهMohsen Jahan,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf,Mehdi Nassiri Mahallati2017-5
اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-6
اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-6
اثر روش های مدیریت غیرشیمیایی بر جمعیت و تنوع علف های هرز در مزرعه اسفناج (Spinacia oleraceae L.)Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel,Ghorban Ali Asadi2017-6
اثر سطوح مختلف کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، برگ و ایندیگو وسمهSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam2017-6
اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2017-6
اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮدﺳﺮک ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪای در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢآﺑﯿﺎریHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2017-6
اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus LParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani,Alireza Koocheki2017-6
ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N.P.K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)Mohammad Kafi,Mahdi Parsa2017-6
ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایرانSoroor Khorramdel2017-6
ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضویMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2017-6
برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضویMohammad Bannayan Aval2017-6
بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانیReza Tavakkol Afshari2017-6
بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (.Protulaca oleracea L)Parviz Rezvani Moghaddam2017-6
بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندامهای گیاه دارویی ختمیAmir Ali Sadeghi,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2017-6
بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.)Mehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi,Ali Ghanbari2017-6
بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شورMohammad Kafi,Jafar Nabati2017-6
بررسی تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum)Parviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2017-6
بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته (Pistacia vera L.) منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شدهMohammad Kafi,Ahmad Nezami2017-6
بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستانSoroor Khorramdel2017-6
بررسی مقاومت جمعیت های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف کش تری بنورون متیلAli Ghanbari,Mehdi Rastgoo2017-6
تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندمBehnam Kamkar2017-6
تأثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک ( Ricinus communis L. )Reza Tavakkol Afshari2017-6
دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنۀ بردباری دمایی جوانه زنی بذر بامیه ( Abelmoschus esculentus )Reza Tavakkol Afshari2017-6
شناسایی ساختار شیمیایی و بذر گیاه دارویی بالنگو شیرازی و بررسی تغییرات این صفت تحت شرایط پیری تسریع شدهReza Tavakkol Afshari2017-6
ارزیابی اثرات بازدارندگی‌ نمک‌های مختلف بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)Mehdi Rastgoo,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2017-7
بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) تحت‎تأثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلفParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2017-7
بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیرAlireza Koocheki2017-7
بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایرانMohammad Bannayan Aval2017-7
تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیاییMohsen Jahan,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-7
تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتیSoroor Khorramdel2017-7
مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانهBehnam Kamkar2017-7
اثر روش‌های غیرشیمیایی مدیریت علف‌های هرز بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)Soroor Khorramdel,Reza Ghorbani2017-8
اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکردAhmad Nezami,Mohammad Kafi2017-8
امکان سنجی کاربرد علفکش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علفهای هرز در ذرت (Zea mayze)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2017-8
برآورد خلأ عملکرد مزارع گندم با استفاده از رهیافت‌های GIS، RS و مدل SSM (مطالعه موردی: حوضه قره‌سوی شهرستان گرگان)Behnam Kamkar2017-8
بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کشMehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2017-8
مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GISBehnam Kamkar2017-8
اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفرانAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2017-9
اثر تنش خشکی بر شاخصه‌های رشد و صفات مورفولوژیک دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) در تراکم‌های کاشت متفاوتMohammad Kafi2017-9
اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاهMohammad Kafi,Ahmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2017-9
ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهارهGhorban Ali Asadi,Reza Ghorbani2017-9
ارزیابی عملکرد اقتصادی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص ذرت و پنبه تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژنAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-9
برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-9
بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در پنج ژنوتیپ ماش .Hamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2017-9
بررسی اثر کمپوست بقایای بستر قارچ خوراکی (SMC) و مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی کم ‌نهادهParviz Rezvani Moghaddam2017-9
بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر خسارت گیاهان زراعی گندم (Triticum aestivum)، جو (Hordeum vulgare ) و کلزا ((brassica napusEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2017-9
بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در روشهای خاکورزیReza Tavakkol Afshari2017-9
بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیمMohammad Bannayan Aval,Hamid Reza Khazaei2017-9
بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسانSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam2017-9
بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک (Phalaris minor Retz) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیومMehdi Rastgoo,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2017-9
بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپاییAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2017-9
بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum)Reza Tavakkol Afshari2017-9
بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (Datura stramonium L.)Ebrahim Izadi Darbandi2017-9
پراکنش گیاه هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.) و سایر گیاهان هرز مهم هم خانواده آن در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) غرب و شمال شرق ایرانReza Ghorbani,Mahdi Parsa,Ghorban Ali Asadi2017-9
تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد ( Sesamum indicum ) تحت شرایط تنش خشکیAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei,morteza goldani2017-9
تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگوAlireza Koocheki,Reza Ghorbani,Parviz Rezvani Moghaddam2017-9
تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندمBehnam Kamkar2017-9
تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفتParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2017-9
تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستانParviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2017-9
تعیین دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک ) Tribulus terrestrisReza Tavakkol Afshari2017-9
دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهدAhmad Nezami,Mohammad Khajeh Hosseini,Ebrahim Izadi Darbandi2017-9
فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-9
مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیومMohammad Kafi2017-9
ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهدMohammad Bannayan Aval2017-10
ارزیابی روند تغییرات مصرف و بهره وری نیتروژن در نظام های تولید گندم ایرانMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2017-10
بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)Mahdi Parsa,Mohammad Kafi2017-10
بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی‌‌های رشدی عملکرد دانه و علوفۀ ذرتAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-10
بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیهMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2017-10
تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویاAli Ghanbari,Mehdi Rastgoo,Ghorban Ali Asadi2017-10
تأثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی در دمای پایینSoroor Khorramdel2017-10
تغییرات میزان نپتالاکتون و خصوصیات بیوشیمیایی پونه‎سای‎گربه‎ای(Nepeta cataria L.) در پاسخ به القای ترکیبات محرک‎زیستیmorteza goldani,Mahdi Parsa2017-10
نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)Mehdi Rastgoo,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2017-10
بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth)Ebrahim Izadi Darbandi2017-11
بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسیMohammad Bannayan Aval2017-11
تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل‏ هندی(B.juncea L.)Mohammad Kafi2017-11
تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2017-11
ریسک تولید گندم پاییزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)Mohammad Bannayan Aval2017-11
کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا ( Chenopodium quinoa Willd ) تحت تأثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکیReza Tavakkol Afshari2017-11
اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط (Vigna unguiculata L.) و لوبیا چشم بلبلی (Panicum miliaceum L.) ارزن معمولیMohsen Jahan,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2017-12
اثر توأم تنش سرما و خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب برخی از هیبریدهای ذرت -Zea mays LMohammad Kafi,Ahmad Nezami2017-12
اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیاAlireza Koocheki,Mtaghi Naseri,Mohsen Jahan2017-12
اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) XMLMahdi Parsa,Mohammad Kafi2017-12
ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea balsamita)خوسرمایی شده با شرایط پاییزهGhorban Ali Asadi,Reza Ghorbani2017-12
ارزیابی تنوع زیستی علف های هرز در بوم نظام های زراعی ارگانیک و پرنهاده برنجParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2017-12
ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده های بذر کلزا ( Brassica napuse L.) )Mohammad Khajeh Hosseini,Mohammad Kafi2017-12
بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوتAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2017-12
بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ایAhmad Nezami,Mohammad Kafi2017-12
بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)Alireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2017-12
بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزهAlireza Koocheki2017-12
تاثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه‌ایSoroor Khorramdel2017-12
تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum)Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2017-12
تأثیر تاریخ‎ و روش‎ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیاییParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2017-12
تأثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیب زمینیMohammad Kafi,Mohammad Bannayan Aval,Jafar Nabati2017-12
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2017-12
اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخصهای رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهدMohammad Bannayan Aval2018-1
ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2018-1
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎی ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻴر ( Descurainia sophia L) تحت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪهAhmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi2018-1
بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روشهای کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (lanatus Citrullus(Mohammad Khajeh Hosseini,Ali Asghar Mohammad abadi2018-1
بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذیMohammad Bannayan Aval,morteza goldani2018-1
بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهدParviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2018-1
تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia BenthMohammad Kafi2018-1
تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی در ارقام مختلف گندمAli Ghanbari,Reza Ghorbani2018-1
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.)Mohammad Kafi,Ahmad Nezami2018-1
غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانهEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2018-1
واسنجی و ارزیابی مدل IXIM برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط آب و هوایی گرگانBehnam Kamkar2018-1
اثر دمای پایین بر خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای شبه پرتقال در شمال کشورHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2018-2
ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)Mohammad Kafi,Mohammad Bannayan Aval,Jafar Nabati2018-2
ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم نظام های کم نهاده بر اساس شاخص های تحملParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2018-2
بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهدMehdi Nassiri Mahallati2018-2
بررسی و مقایسه ی سناریوهای مختلف اقتصادی و زیست محیطی از طریق بهینه سازی مصرف سوپرجاذب رطوبت، اسید هیومیک و کود دامی در زراعت لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)Mohsen Jahan2018-2
ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2018-2
تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانهBehnam Kamkar2018-2
تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاریParviz Rezvani Moghaddam,Javad Shabahang2018-2
کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخودM0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ahmad Nezami,Ebrahim Izadi Darbandi2018-2
اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت برکنترل چاودار (Secale cereale L ) و عملکرد ارقام مختلف گندم زمستانه (Triticum aestivum L)Mehdi Rastgoo,Ghorban Ali Asadi2018-3
بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت شناسی و رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانهJafar Nabati,Mohammad Kafi2018-3
بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریز غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum ) در کشت هیدروپونیکMohammad Kafi,Jafar Nabati,morteza goldani2018-3
بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسیدMohammad Javad Ahmadi-Lahijani,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Jafar Nabati2018-3
بهینه سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت با استفاده از مرکب مرکزیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2018-3
تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست توده و مقدار پلی فنول های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2018-3
تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2018-3
تأثیر محلول¬پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.)Mohammad Kafi2018-3
کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تاثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی مشهدParviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2018-3
مدلسازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علفهرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعهParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2018-3
بررسی اثر روشهای مختلف نگهداری بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینیJafar Nabati2018-4
تأثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستانMahdi Parsa2018-4
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر انتی باکتریایی انReza Ghorbani,Ghorban Ali Asadi2018-4
اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندمAlireza Koocheki,Soroor Khorramdel,Javad Shabahang2018-5
اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و اسیدیته محلول غذایی بر ویژگی های فیزیولوژیک و تولید ریز‌غده سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum LMohammad Kafi,Mahdi Parsa,Jafar Nabati2018-5
اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بمParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2018-5
اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیلEbrahim Izadi Darbandi2018-5
ارزیابی اختلاط علف کش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. )Ali Ghanbari,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati,Mehdi Rastgoo2018-5
ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم‌نظام‌های تولید زعفران در استان خراسان رضویSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam2018-5
ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگانBehnam Kamkar2018-5
امکان‌سنجی استفاده از AgMERRA برای پرکردن خلأ داده‌های بارندگی و دما در ایستگاه‌های سینوپتیک افغانستانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2018-5
برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگMohammad Bannayan Aval,morteza goldani2018-5
بررسی اثر تعدیل کنندگی کلرید‌پتاسیم بر شاخص‌های رشدی و فتوسنتزی دو رقم گیاه دارویی خردل (Parkland و Goldrush) در شرایط تنش شوری حاصل از کلریدسدیمmorteza goldani2018-5
بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیاییMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2018-5
تاثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی ‌های زراعی ذرت رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخمMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2018-5
تأثیر کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر شاخص‌های رشد گیاه آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهرAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2018-5
تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mahdi Parsa2018-5
تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمه خشک ایرانMohammad Bannayan Aval2018-5
حداکثر کارائی فتوسیستمII به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندسالهAhmad Nezami2018-5
شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2018-5
عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد (Sesamum Indium L.)، ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا (Phaseolous vulgare L.) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم آبیاریMohsen Jahan2018-5
کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخهMohammad Bannayan Aval2018-5
اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.)Behnam Kamkar2018-6
اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2018-6
ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango WhiteHamid Reza Khazaei2018-6
بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)Ghorban Ali Asadi,Mtaghi Naseri,Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel2018-6
بررسی تأثیر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل تاج‌خروس ریشه‌ قرمز (Amaranthus retroflexus)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2018-6
بررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک فاصله ده ساله (1384 تا 1394)Mehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi2018-6
بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera) شهرستان کرمانEbrahim Izadi Darbandi2018-6
بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاریParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2018-6
تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major)Ahmad Nezami,morteza goldani,Mohammad Khajeh Hosseini,Mehdi Nassiri Mahallati2018-6
تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و برآورد آستانه‌های دماییMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,Mehdi Nassiri Mahallati2018-6
تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبیMohammad Bannayan Aval2018-6
شاخص کارایی مصرف عناصر غذایی ذرت در واکنش به مقادیر متفاوت کودهای نیتروژن و فسفر در رژیم های مختلف آبیاریAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2018-6
اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در اکوتیپ‌های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2018-7
ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضویMohammad Bannayan Aval,Ghorban Ali Asadi2018-7
بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی با پراکنش علف های هرز در چمنMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2018-7
بررسی تأثیر شدت های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچهmorteza goldani2018-7
بررسی تحمل به یخ‌زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌هاAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Jafar Nabati2018-7
بررسی تحمل ژنوتیپ‌های خربزه (Cucumis melo L.) به علف‌هرز انگلی گل جالیز مصری (Orobanch aegyptiaca L.)Ebrahim Izadi Darbandi2018-7
بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضویMohammad Bannayan Aval,Reza Ghorbani2018-7
تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانهMahdi Parsa,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2018-7
تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول پاشی گیاهچه های سیب زمینیMohammad Kafi2018-7
تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)Jafar Nabati,Mohammad Kafi2018-7
نقش اکوفیزیولوژیکی موسیلاژ سطح بذر در جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia royleana) در شرایط تنش خشکی و شوریMohammad Khajeh Hosseini2018-7
اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشیEbrahim Izadi Darbandi2018-8
ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)Soroor Khorramdel2018-8
بررسی تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه شنبلیله ( Trigonella foenum-graceum L.)Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2018-8
تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.)Parviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2018-8
اثر سریهای جایگزینی در کشت مخلوط ارقام ذرت و سویا بر عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمینAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2018-9
اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفهParviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2018-9
ارزیابی اثر نانو ذرات اکسید روی در بهبود خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوریmorteza goldani2018-9
ارزیابی اثرات سختی و pH آب بر کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم (EC 12.5%) در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)Mehdi Rastgoo,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2018-9
ارزیابی جوانه زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونیReza Tavakkol Afshari2018-9
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.)Mehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2018-9
ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضویSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam2018-9
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تأثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوتهSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki2018-9
ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینواReza Tavakkol Afshari2018-9
امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالیAlireza Koocheki,Ghorban Ali Asadi2018-9
برآوردتغییرات سطح زیرکشت گندم و سویا با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای در غرب استان گلستانBehnam Kamkar2018-9
بررسی تأثیر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضریب های حیات بذر عدس ( Lens culinaris ( و نخود ) Cicer arientinum )Reza Tavakkol Afshari2018-9
بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینیJafar Nabati,Mohammad Kafi2018-9
بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) حاصل از پایه های مادری تیمارشده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تاریخ ها و روش‌های کاشت مختلفParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2018-9
بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم (Triticum easativum) و علف های هرز در منطقه گیلاوندAli Ghanbari,Mehdi Rastgoo2018-9
تاثیر میکوریزا، زئولیت و سوپرجاذب بر رشد و استقراراولیه گیاهچه Agropyron elongatum (مطالعه موردی: کارخانه سیمان شرق مشهد) در اراضی معدنکاوی شدهmorteza goldani2018-9
تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانهMahdi Parsa,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2018-9
تأثیر زئولیت، میکوریزا و سوپرجاذب بر رشد و استقراراولیه گیاه مرتعی دارویی بومادران در خاکهای آلوده به فلزات سنگین معادن متروکه سیمان (مطالعه (Achillea millefolium L.) موردی: کارخانه سیمان شرق مشهد)morteza goldani2018-9
تأثیر مدیریت های تغذیه ای بر شاخص های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2018-9
مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L)Parviz Rezvani Moghaddam2018-9
مطالعه اثرات زیست‌محیطی تولیدات عمده زراعی استان خراسان با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتAlireza Koocheki,Soroor Khorramdel2018-9
مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشتSoroor Khorramdel,Mohammad Bannayan Aval,Mehdi Nassiri Mahallati2018-9
بررسی فلور و ساختار جوامع علف های هرز مزارع زعفران ( Crocus sativus L) استان خراسان رضویEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2018-10
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده کشاورزی در دهستان بلهرات نیشابور با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیاتSoroor Khorramdel2018-10
ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L)Mohsen Jahan,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2018-10
ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شدهAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2018-10
ارزیابی کارآیی علف‌کش‏‏ های گروه سولفونیل اوره بر مهار علف ‏های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخسKamal Hajmohammadnia Ghalibaf2018-10
برآورد نیاز درجه - روزرشد مراحل فنولوژیکی چای ترش بر اساس مقیاس BBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Bannayan Aval2018-10
بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ‌) در شرایط کم آبیاریAhmad Nezami,Mohammad Kafi2018-10
تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهدM0hammad Hassan Rashed Mohassel2018-10
شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام های زراعی ایران:2 معرفی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شدهAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam2018-10
مقایسه تأثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (Crocus sativus L.)Hamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami2018-10
واکنش گندم به شرایط قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد و نموبه نیتروژن در شرایط اب و هوای اهوازMohammad Bannayan Aval,Parviz Rezvani Moghaddam2018-10
بهینه سازی کارایی علفکش تریفلورالین با بهره گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علفهای هرز توتون (Nicotianatobacum)M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Ebrahim Izadi Darbandi2018-11
اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفرانParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2018-11
امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستانBehnam Kamkar2018-11
بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2018-11
تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجرای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L..) در مینابParviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2018-11
تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر خصوصیات ریشۀ و اندام هوایی دو رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L )morteza goldani,Mahdi Parsa2018-11
تأثیر مدیریت خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر ویژگی‌های شیمیایی و وزن مخصوص ظاهری خاک در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)Soroor Khorramdel2018-11
تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب سه گونه ی زراعی لوبیا-Phaseolus vulgaris L.-،کنجد -Sesamum indicum L.-و ذرت -Zea mays L.-در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاریMohsen Jahan2018-11
مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهیParviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2018-11
اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آبParviz Rezvani Moghaddam,Javad Shabahang2018-12
اثر تاریخ کاشت و فواصل مختلف بین ردیف بوته بر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش -L. Hibiscus sabdariffa-Parviz Rezvani Moghaddam2018-12
ارزیابی اثر زمان کاربرد علف کش توتال -متسولفورون متیل25درصد+ سولفوسولفورون 75درصد- بر برخی صفات اکوتیپ های جودره -Hordeum spontaneum c.koch- ایرانMehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi2018-12
ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهدMohammad Bannayan Aval2018-12
ارزیابی شبیه سازی دما و بارش مدل های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه ای تغییر اقلیم - مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران-Mohammad Bannayan Aval2018-12
ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندمMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki,Mohsen Jahan2018-12
ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.)Soroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam,Javad Shabahang2018-12
بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابلMohammad Bannayan Aval2018-12
بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته ‏خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏ کش ‏هاMehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi,Ali Ghanbari2018-12
بررسی هیبریدهای منورم چغندرقند (.Beta vulgaris L) تولیدشده در شرایط آب و هوایی مختلف ازنظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه‏ زنی و رشد گیاهچهBehnam Kamkar2018-12
بهینه سازی مصرف کود در گندم با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژنMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2018-12
تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss.Parviz Rezvani Moghaddam,Mahdi Parsa2018-12
تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2018-12
کاربرد نهادههای بومسازگار در زراعت گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط مشهدParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2018-12
مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیۀ پروبیتReza Tavakkol Afshari2018-12
مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهدMohammad Bannayan Aval,Mohsen Jahan2018-12
اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های کارآیی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزیSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2019-1
ارزیابی اثر حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفرانGhorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel,Reza Ghorbani2019-1
ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (L. Cicer arietinum) به کاربرد برخی از علف‌کشهاEbrahim Izadi Darbandi,Ahmad Nezami2019-1
ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف هرز تاج خروس وحشیKamal Hajmohammadnia Ghalibaf2019-1
بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (Vicia faba) تحت شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Jafar Nabati2019-1
بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن بنه در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزیSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam,Javad Shabahang2019-1
تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسیHamid Reza Khazaei2019-1
تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعهJafar Nabati,Mohammad Kafi2019-1
تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.)Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2019-1
مدلسازی حیات بذراسفرزه (Plantagoovata)تحت شرایط مختلف انبارداریReza Tavakkol Afshari2019-1
مطالعه جوانه زنی و رشد گیاهچه بالنگو شیرازی(Lallemantiaroyleana )در پاسخ به دماو تعیین دمای کاردینال با استفاده از مدلهای رگرسیونی غیرخطیReza Tavakkol Afshari2019-1
مقایسه ویژگی های فیلم های کامپوزیت زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته حاوی کندر، زئین و پلی وینیل الکل با هدف کاربرد در بسته بندی محصولات غذاییMehdi Nassiri Mahallati2019-1
اثر نسبت های جایگزینی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و شاخص های کارآیی مصرف نیتروژنMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2019-2
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعیSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Javad Shabahang2019-2
بررسی قابلیت رقابت سویا در شرایط تداخل با تراکم‌های مختلف کنجد ‌شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم در استان گلستانBehnam Kamkar2019-2
تأثیر تنش رطوبتی برخصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشدAhmad Nezami,Mohammad Khajeh Hosseini2019-2
تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیاSoroor Khorramdel2019-2
ردپای اکولوژیکی غذا در ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2019-2
روند تغییرات زمانی ردپای اکولوژیکی غذا در ایران و ارزیابی سناریوهای آیندهMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki,Soroor Khorramdel2019-2
اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دورومHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi2019-3
ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Behnam Kamkar2019-3
ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعهAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Jafar Nabati2019-3
اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آنAlireza Koocheki2019-3
بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ‌زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.)Jafar Nabati,Ahmad Nezami2019-3
پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش های پیش بینی عملکرد پتانسیلMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2019-3
تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی وسمه -Indigofera tinctoria L.-Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2019-3
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha) با استفاده از مدل های رگرسیونی مختلفAli Ghanbari,Mehdi Rastgoo2019-3
تنوع زیستی حشرات در بوم نظام های زراعی ارگانیک و رایج گندم -Triticum aestivumL.-و سیب زمینی -Solanum tuberosum L.-در منطقه فریمانParviz Rezvani Moghaddam,Mahdi Parsa,Ghorban Ali Asadi2019-3
خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت -Zea mays L.- -رقم سینگل کراس 704- تحت تأثیر مصرف تلفیقی کود دامی و شیمیاییParviz Rezvani Moghaddam2019-3
نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه-pumilumJacq.CichoriumParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2019-3
اثر تنش مدت و عمق غرقاب و کود نیتروژن بر صفات اندام های هوایی استویا -Stevia rebaudiana B.- در اقلیم رشتMohammad Kafi,Ahmad Nezami2019-4
اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌هاAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2019-4
بررسی تحمل ارقام جدید گوجه فرنگی - Lycopersicon esculentum L.- به گل جالیز مصری -Orobanche aegyptiaca Pers.- در شرایط گلخانهEbrahim Izadi Darbandi2019-4
بوم‌ نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟Alireza Koocheki2019-4
تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه -.Nigella sativa L- تحت شرایط تنش خشکیParviz Rezvani Moghaddam,Javad Shabahang2019-4
تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتیHamid Reza Khazaei2019-4
تأثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران -.Crocus sativus L-Parviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2019-4
تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستانBehnam Kamkar2019-4
اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)Ghorban Ali Asadi,Reza Ghorbani,Soroor Khorramdel2019-5
اثر دما و نور بر ویژگی‌های جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea nil): تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنیEbrahim Izadi Darbandi,Ali Ghanbari2019-5
اثر کم آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندمAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei2019-5
ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع‌شدهBehnam Kamkar2019-5
ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای منتخب کلزا در کشتهای پاییزه و زمستانه تحت رژیمهای مختلف آبیاریMohsen Jahan2019-5
تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)Parviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2019-5
مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلاBehnam Kamkar2019-5
اثر تراکم‏ های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر شاخص‏ های رشد ارقام گندم در گرگانBehnam Kamkar2019-6
اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپهای کنجدHamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2019-6
اثر مدیریت تغذیه ‏ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم‏های مختلف خاک‏ورزیSoroor Khorramdel2019-6
اثر هورمون پرایمینگ بذر در مزرعه بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام ذرت (Zea mays L.) زوال یافتهReza Tavakkol Afshari2019-6
ارزیابی تغییرات طولانی مدت تنوع گونه‏ های زراعی در اکوسیستم‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضویMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2019-6
ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علفکش تریفلورالین در خاکEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Rastgoo2019-6
ارزیابی مقایسه ای انتشارگازهای گلخانه ای از مزارع تحت سرپرستی مردان و زنان در شهر بابل استان مازندران ایرانSoroor Khorramdel2019-6
برآورد سهم نسبی عوامل بهنژادی و به زراعی در افزایش عملکرد در نظام های تولید گندم (.Triticum aestivum L) کشورAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2019-6
برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل های تجربیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2019-6
بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2019-6
بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاکBehnam Kamkar2019-6
بررسی جنبه‏ های زیستی خواب، جوانه‏ زنی و سبز‏شدن بذور علف‏ هرز ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides)Mehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi,Ali Ghanbari2019-6
بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کود‌های آلی و شیمیاییParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2019-6
پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکردAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2019-6
تاثیر کشت مخلوط جو و شبدرایرانی بربرخی ویژگیهای کمی علوفهAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2019-6
فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایرانMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2019-6
اثر روش‌های مختلف خشک کردن کلاله بر محتوی رطوبت، زمان خشک شدن و خصوصیات کیفی زعفرانSoroor Khorramdel,Javad Shabahang2019-7
اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد)Mohammad Bannayan Aval2019-7
ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنهParviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2019-7
بررسی اثرات زیستمحیطی نظامهای تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2019-7
بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشکHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi2019-7
بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)Mohammad Kafi,Ahmad Nezami2019-7
تغییرات کیفیت بذر ذرت (هیبرید KSC 704) در تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادریBehnam Kamkar2019-7
ارزیابی خشکسالی و آسیب پذیری در نوسانات تولید محصول زعفران در اثر کمبود بارش مطالعه موردی: خراسان رضوی و جنوبیMohammad Bannayan Aval2019-8
ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفرانBehnam Kamkar2019-8
بررسی تحمل به یخزدگی چند گونه شبدر (Trifolium sppL.)در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei,Mahdi Parsa2019-8
بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیلEbrahim Izadi Darbandi2019-8
تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشتBehnam Kamkar2019-8
تعیین ارزش غذایی علوفه کوشیا (Kochia scoparia L. ) تحت شرایط شوری و کم آبیاریHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi2019-8
تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگانReza Tavakkol Afshari2019-8
توصیف آماری متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک موثر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم با استفاده از رگرسیون گام به گامSoroor Khorramdel,Javad Shabahang2019-8
روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردنReza Tavakkol Afshari2019-8
اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ کلش بر عملکرد و خصوصیات مرفولوژیکی بنه و گل زعفرانParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2019-9
اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص‌های رشدیMohammad Kafi,Soroor Khorramdel2019-9
ارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)Alireza Koocheki,Soroor Khorramdel2019-9
ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندمAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2019-9
بررسی تأثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی -Solanum tuberosum-Mohammad Kafi,Jafar Nabati,Javad Shabahang2019-9
بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica)Ahmad Nezami,Mahdi Parsa,Jafar Nabati,Reza Tavakkol Afshari2019-9
بهینه سازی کود نیتروژن و آبیاری در زراعت گندم با استفاده از طرح مرکب مرکزیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Farnoush Fallahpour2019-9
تاثیر کشت مخلوط جو و شبدر ایرانی بر ویژگیهای کیفی علوفهAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2019-9
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی سه گونه تاج خروس (Amaranthus sp.)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Nassiri Mahallati,Reza Tavakkol Afshari2019-9
اثر زمان رویش در خزانه و تراکم سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) بر قابلیت رقابت با برنج (1. مطالعات طی فصل رشد: رشد و نمو)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2019-10
اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه‌های دختری زعفران Crocus sativus L.))Parviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2019-10
ارزیابی اثر تلفیقی کودهای آلی با شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد فلفل دلمهای سبز ) Caspsicum annuum, Var. Traviata ( در شرایط مزرعهmorteza goldani2019-10
ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 2- ذرت (Zea mays L.)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2019-10
بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهدSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2019-10
بررسی درجه ترکیب پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری های کشت مخلوط افزایشیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2019-10
اثر سطوح سوپرجاذب رطوبت، مدیریت تغذیه و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات خاک، کارآیی مصرف آب و خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.) در شرایط تنش خشکیMohsen Jahan2019-11
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و گل‌دهی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالاAhmad Nezami2019-11
اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزیSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2019-11
اثر هورمون پرایمینگ و زوال بذر بر ویژگیهای جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی- (Zea mays L.) اکسیدانت در بذور ارقام ذرتReza Tavakkol Afshari2019-11
ارزیابی اثرتلفیقی کاربرد نواری علف کش وکولتیواسیون بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی -Solanum tuberosum L-Ali Ghanbari,Mehdi Rastgoo2019-11
ارزیابی پاسخ‌های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو‌ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرماAhmad Nezami2019-11
ارزیابی تغییرات عملکرد سویا با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در غرب استان گلستانBehnam Kamkar2019-11
ارزیابی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر طول دوره رقابت علف‌های‌هرزEbrahim Izadi Darbandi2019-11
پایش مکانی و زمانی خشکسالی کشاورزی در اراضی تحت کشت گندم با استفاده از شاخص بارش استاندارد‌شده (مطالعه موردی غرب استان گلستان)Behnam Kamkar2019-11
تاثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط تنش خشکیMahdi Parsa2019-11
تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندمMohammad Bannayan Aval,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2019-11
تأثیر کودهای زیستی بر بهبود رشد و عملکرد نخود -Cicer arientinum L.- با روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرزEbrahim Izadi Darbandi,Jafar Nabati,Ahmad Nezami2019-11
ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافیEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Rastgoo2019-12
اثر طول دوره همجواری، تعداد و نوع گونه‌ی همجوار بر بروز مکانیسم‌های اجتناب از سایه در لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris)Ghorban Ali Asadi,Ali Ghanbari2019-12
اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار Secale cereal و شبدر برسیم Trifolium alexandrinum بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris در شرایط حضور و عدم حضور علفهای هرزMehdi Rastgoo,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf,Ali Ghanbari2019-12
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت تأثیر تراکم گیاهی و کاربرد کود شیمیایی اوره و کودهای مختلف آلیParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2019-12
ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه‌ای و رژیم‌های آب آبیاریParviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2019-12
ارزیابی فتوسنتز و پاسخ روزنه‌ها در شرایط کم‌آبیاری و خشک‌کردن جزیی منطقه ریشه در سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)Hamid Reza Khazaei,Jafar Nabati2019-12
بررسی اثر برخی مالچ‌های آلی بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک (Aquilegia sp.)Jafar Nabati2019-12
بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mahdi Parsa2019-12
تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابلهParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2019-12
اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.)Behnam Kamkar2020-1
Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of LimeMohammad Kafi2020-1
بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo,Mohammad Kafi2020-1
بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهدGhorban Ali Asadi,Alireza Koocheki2020-1
برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارهاParviz Rezvani Moghaddam2020-1
تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکیMahdi Parsa2020-1
تاثیر هورمونهای گیاهی بر بهبود بذر زوالیافته طبیعی و مصنوعی گندم تحت تنش شوریReza Tavakkol Afshari2020-1
تأثیر آمینوسیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید و اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری و بیان (Glycine max) در جوانه زنی بذرهای زوال یافته سویا LOX و 2 GAI ژن های 1Reza Tavakkol Afshari2020-1
توالی‌یابی de novo ترانسکریپتوم و آنالیز عملکردی ژن‌های با بیان متفاوت بذرهای بزرگ و کوچک گیاه توق خاردار (Xanthium strumarium L.) در دوره نموReza Tavakkol Afshari2020-1
شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت با مدل AquacropBehnam Kamkar2020-1
بررسی اثر تنش آبی دوره‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه کینوا (رقم NSRCQ)morteza goldani2020-2
بررسی تغییرات برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و شاخصههای کیفی دو توده کوشیا (Kochia scoparia)تحت شرایط کم آبیاریmorteza goldani2020-2
بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چنارانBehnam Kamkar2020-2
تعیین بهترین عرض نوار در کشت مخلوط ردیفی کنجد (Sesamum indicum L.) و کتان (Linum usitatissimum L.) و تأثیر آن بر عملکرد، اجزای عملکرد و جمعیت علف‌های هرزAlireza Koocheki,Farnoush Fallahpour2020-2
شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستانBehnam Kamkar2020-2
اثر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط تنش‌کمبود آبMohsen Jahan,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2020-3
ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های نخود دسی (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهدJafar Nabati,Ahmad Nezami2020-3
بِه‌گزینی ژنوتیپ‌های عدس -Lens culinaris Medik- با تأکید بر مقایسة شاخص‌های قدیمی و جدید تحمل به تنش خشکی به‌‌منظور معرفی ژنوتیپ‌های امیدبخشMahdi Parsa,Ahmad Nezami2020-3
بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر و پتاسیم بر شاخص‌های رشدی دو توده ماش (Vigna radiata L.)Jafar Nabati2020-3
بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)Parviz Rezvani Moghaddam2020-3
بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2020-3
تأثیر عوامل بوم‌شناختی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بوم‌نظام طبیعی بهارکیش قوچانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Parviz Rezvani Moghaddam2020-3
تعیین بهترین زمان برداشت و شیوه انبارداری بر درصد جوانه زنی بذر گیاه ceratoides Krashninkovia در ایستگاه تولید بذر شهرک امام نیشابورMohammad Khajeh Hosseini2020-3
تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلفMahdi Parsa,Ahmad Nezami,Reza Tavakkol Afshari,Jafar Nabati2020-3
مطالعه تراکم و زیست‌توده علف های هرز سیب زمینی -Solanum tuberosum L- تحت تأثیر تلفیق روش‌های کنترل شیمیایی و مکانیکیAli Ghanbari,Mehdi Rastgoo2020-3
نقش اصلاح‌کننده های خاک های آهکی بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohammad Khajeh Hosseini2020-3
تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2020-4
مطالعه تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهریAhmad Nezami,Mohammad Kafi2020-4
مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضویSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2020-4
ارزیابی بلندمدت تغییرات فشرده سازی با استفاده از شاخص تراکم زراعی در بومنظامهای ( کشاورزی ایران ( 1341 تا 13Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2020-5
ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتیMehdi Rastgoo,Reza Ghorbani2020-5
ارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایرانAhmad Nezami,Hamid Reza Khazaei,Mehdi Nassiri Mahallati2020-5
بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکیmorteza goldani2020-5
بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت ها در کنترل علف‌های هرز پهن برگ زعفرانEbrahim Izadi Darbandi,Mohammad Kafi2020-5
تأثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگیmorteza goldani,Jafar Nabati2020-5
تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل شدهAhmad Nezami,Mohammad Kafi,morteza goldani2020-5
واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوتهParviz Rezvani Moghaddam,Javad Shabahang2020-5
اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba)Behnam Kamkar2020-6
اثر قارچ مایکوریزا و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک همیشه‌بهار دارویی (.Calendula officinalis Linn) تحت تنش خشکیJafar Nabati2020-6
ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوطParviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2020-6
ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعیBehnam Kamkar2020-6
بررسی اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون چربی دربذور زوال یافته سویا(Reza Tavakkol Afshari2020-6
بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی فلفل دلمه ای تحت آبیاری با آب مغناطیسیmorteza goldani2020-6
بررسی تاثیر آب مغناطیسی شده بر کارایی علف کش نیکو سولفورون، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت Zea mays LAli Ghanbari,Mehdi Rastgoo2020-6
بررسی تحمل به یخ زدگی در علفهای هرز جودره . Hordeum spontaneum Koch. و چاودار وحشی . Secale cereale L. در مقایسه با گندم , Triticum aestivum L. در مرحله دو برگیEbrahim Izadi Darbandi2020-6
تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شدهAhmad Nezami2020-6
تاثیر سطوح مختلف شوری(کلرید سدیم) و دما بر پارامترهای جوانه زنی بذر گیاه انیسون(Pimpinella anisum. L)توده استان مرکزی شهرستان خمینReza Tavakkol Afshari2020-6
تجزیه عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد ) Sesamum indicum L. ) تحت تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده های بوم سازگار در شرایط تنش خشکیMohsen Jahan2020-6
تعیین مؤلفه های اصلی در بهره وری مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبتMohsen Jahan2020-6
شناسایی توده‌های علف خونی سنبله کوتاه (Phalaris brachystachys Link.) مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase به روش زیست‌سنجی بذرBehnam Kamkar2020-6
اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیاییParviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2020-7
اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ایAli Ghanbari,Reza Ghorbani,Mehdi Nassiri Mahallati,Ghorban Ali Asadi2020-7
ارزیابی تولید زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea) تحت تأثیر کود سبز و نیتروژنParviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2020-7
بهینه‌سازی تأثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اولParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2020-7
تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رنگدانه‌های فتوسنتزی گل همیشه بهارJafar Nabati2020-7
تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهوMohammad Bannayan Aval2020-7
تأثیر خشکی ناحیه‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاریmorteza goldani,Jafar Nabati2020-7
تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) و خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب آیش- گندم در شرایط دیمAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2020-7
اثر نسبت های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمینMohammad Kafi,Soroor Khorramdel2020-8
اثر نیتروژن و تنش کم آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704)Hamid Reza Khazaei,Ahmad Nezami2020-8
ارزیابی استفاده از رهیافت اختلاط مالچ با علفکشهای تریفلورالین و ایمازتاپیر در کنترل علفهای هرز نخود Cicer arietinum L.Ebrahim Izadi Darbandi,Ahmad Nezami2020-8
ارزیابی تأثیر پرایمینگ و مدت آن بر خصوصیات جوانه‌زنی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط آزمایشگاهیMahdi Parsa,Ahmad Nezami,Reza Tavakkol Afshari,Jafar Nabati2020-8
اثر کاربرد ترکیبات کودی-زیستی و شیمیایی بر شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک نعناع فلفلی (Mentha piperita) تحت رژیم های مختلف آبیاریMahdi Parsa2020-9
اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر پایداری علف‌کش نیکوسولفورون در خاکEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2020-9
ارزیابی اثرات تلفیق علف کش های پیش‌کاشت و مالچ پلاستیکی بر جامعه علف‌های هرز کشت نشایی گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.)Mehdi Rastgoo2020-9
ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستیParviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2020-9
ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایرانAlireza Koocheki2020-9
برآورد زمان‌آبی‌گرمایی مورد نیاز سبزشدن دو علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch. ) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2020-9
برآورد و پهنه ‏بندی ردپای آب در تولید گندم (مطالعه موردی: استان خوزستان)Mohammad Bannayan Aval2020-9
بررسی تجزیه بیولوژیکی و شیمیایی متریبیوزین در خاک و تأثیر کود آلی بر نیمه عمر و تجزیه آن در شرایط کنترل شدهEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2020-9
بهترین زمان برداشت و شیوه‌های انبارداری بذرگیاه Salsola rigida در ایستگاه تولید بذر نیشابورMohammad Khajeh Hosseini2020-9
تاثبر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه تربچه جهت بهبود بهره‎وری آبmorteza goldani2020-9
مطالعه اثر پیری تسریع شده و اسید جیبرلیک بر خصوصیات جوانهزنی، پر اکسیداسیونلیپیدها، پروتئین محلول، فنل کل و هدایت الکتریکی بذر گندم (رقم پیشتاز) (Reza Tavakkol Afshari2020-9
اثر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha)Ali Ghanbari,Mehdi Rastgoo2020-10
ارزیابی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal L) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرزMehdi Rastgoo,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf,Ali Ghanbari2020-10
ارزیابی حاصل‌خیزی اراضی برای کشت ذرت با استفاده از GIS، منطق فازی و ANP (مطالعه موردی: چهار حوضه استان گلستان)Behnam Kamkar2020-10
بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، آزاد کننده فسفات و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده ماش (.Vigna radiata. L)Jafar Nabati2020-10
(Triticum aestivum L.) ارزیابی بیلان نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم ایرانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Mohsen Jahan2020-11
ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی- های خاک در شرایط آب و هوایی شوشترMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2020-11
بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید مینی تیوبر سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در ۳ نوع بافت خاکMohammad Kafi,Ahmad Nezami2020-11
پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن، تولید خالص اولیه و ضرایب تخصیص کربن در گیاه سویا (Glycine max L.) در شهرستان گرگانBehnam Kamkar2020-11
تأثیر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاریSoroor Khorramdel2020-11
مقایسه شاخص های گیاهی در تخمین زیست‌توده بقایای محصولات زراعی بهاره و پاییزه (در حوضه‌های آبخیز جنوب غرب استان گلستان)Behnam Kamkar2020-11
ارزیابی تأثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکردAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2020-12
ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی گیاه پوششی فیلا (Phyla lanceolata) تحت تاثیر برخی مالچ‌های آلی در شرایط کنترل شدهJafar Nabati2020-12
ارزیابی مدل‌های گیاهی در شبیهسازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشتBehnam Kamkar2020-12
بررسی تحمل یخ‌زدگی در ژنوتیپ‌های منتخب عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مزرعهJafar Nabati,Ahmad Nezami2020-12
بررسی جوانه زنی بذر گلرنگ(Carthamus tinctoriusL.)رقم فرامان ،تحت تنش کمبود آب و تعیین دماهای کاردینال جوانه زنیReza Tavakkol Afshari2020-12
بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهدParviz Rezvani Moghaddam,Ghorban Ali Asadi2020-12
اثر رژﻳﻢ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎرى ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﺼﺮف آب زعفران در خراسان رضوی (ﻣﻨﻄﻘﺔ باخرز)Parviz Rezvani Moghaddam2021-1
ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات آن در حبوبات ایرانMehdi Nassiri Mahallati2021-1
ارزیابی شاخص‌های عملکرد و نسبت برابری زمین انواع لوبیا در کشت مخلوط ردیفی با خیار سبزGhorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2021-1
بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچهmorteza goldani2021-1
بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاریmorteza goldani2021-1
بهبود کارایی انواع علف کش های بازدارنده ACCase در مزارع زعفران با استفاده از مواد افزودنیEbrahim Izadi Darbandi,Mohammad Kafi2021-1
بهینه‌سازی اثر سطوح کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و شاخص های کیفی در گندم با استفاده از مدلسازی سطح- پاسخSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2021-1
تأثیر آرایش‌های کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سومSoroor Khorramdel2021-1
تحمل به یخ‌زدگی در برخی از ژنوتیپ‌های عدس تحت شرایط کنترل‌شدهJafar Nabati,Ahmad Nezami2021-1
مدل سازی الگوی جذب آب غده های اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و ارزیابی رفتار جوانه زنی آن‏ها در شرایط مختلف نگهداریMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,Mehdi Nassiri Mahallati2021-1
مطالعه تاثیر همجواری و تغییرات کیفیت نور بر بروز برخی از مکانیسم‌های اجتناب از سایه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris)Ghorban Ali Asadi,Ali Ghanbari2021-1
اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌هاAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2021-2
بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer ariethinum L.) در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط هیدروپونیکMohammad Kafi,Jafar Nabati,Ahmad Nezami2021-2
بهکمک روش سطح -پاسخ (Zea mays L.) بهینهسازی آبیاری و تراکم کاشت ذرتAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2021-2
فلور و ساختارجوامع علف های هرز نظام های زراعی و باغی بردسکنEbrahim Izadi Darbandi2021-2
آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استرBehnam Kamkar2021-3
تاثیر دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی بذر دو اکوتیپ سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.)Ebrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Reza Tavakkol Afshari2021-3
اثر متابولیت‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها بر تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس در شرایط کنترل شدهJafar Nabati,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2021-3
بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea purpurea L.Parviz Rezvani Moghaddam2021-3
بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌ها و مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفرانEbrahim Izadi Darbandi,Mohammad Kafi2021-3
تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.)Parviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2021-3
تعیین ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهیEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2021-3
کارایی روش های شیمیایی و فیزیکی نرم سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون های آب سخت با گلیفوسیتAli Ghanbari,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Nassiri Mahallati2021-3
مطالعه اثر رقابت کنجدشیطانی بر تغییرات شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سویا و پتانسیل تولید بذر این علف هرز در شرایط مزرعهBehnam Kamkar2021-3
ارزیابی شاخصهای رشد و سودمندی در کشت مخلوط لوبیاسبز و ریحان بذریGhorban Ali Asadi2021-4
بهینه سازی کود دامی و محلول پاشی برگی با دلفارد بر عملکرد گل و بنه زعفران ((Crocus sativus L. با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخSoroor Khorramdel,Javad Shabahang2021-4
ارزیابی تأثیر رگه‌های سبز چشم‌اندازها بر تنوع زیستی بوم‌نظام‌های زراعیAlireza Koocheki,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2021-5
اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایرانParviz Rezvani Moghaddam2021-5
بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)Parviz Rezvani Moghaddam,Reza Ghorbani2021-5
بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده های شبکه بندی شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالیMohsen Jahan,Mohammad Bannayan Aval2021-5
بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theopharesti)Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf,Mehdi Rastgoo2021-5
بهینه سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدلسازی سطح- پاسخParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2021-5
تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخسMohammad Bannayan Aval,Parviz Rezvani Moghaddam2021-5
تأثیر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط تنش خشکیJafar Nabati2021-5
تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییEbrahim Izadi Darbandi,M0hammad Hassan Rashed Mohassel,Mehdi Rastgoo2021-5
شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکیMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2021-5
اثر اسید سالیسیلیک و اتیلن بر جوانهزنی و بیان ژنهای آلفا آمیلاز و بتا آمیلاز در بذر زوال یافته سویا (Glycine max)Reza Tavakkol Afshari2021-6
استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد همزمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگارMohsen Jahan2021-6
بررسی اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک با استفاده از روش زیست‌سنجیEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2021-6
بررسی واکنش مراحل نموی لاینهای امیدبخش کینوا به دما و فتوپریودMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2021-6
تعیین میزان انطباق اراضی زیر کشت محصول سویا با نقشه‏ های تناسب اراضی (مطالعه موردی: استان گلستان)Behnam Kamkar2021-6
مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلانBehnam Kamkar2021-6
شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفرانSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki,Jafar Nabati,Ahmad Nezami,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2021-7
واکنش مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ذرت به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد گیاهJafar Nabati2021-7
برآورد پیامدهای زیست محیطی بوم نظام های زراعی استان خراسان تحت مدیریت رایجAlireza Koocheki,Soroor Khorramdel2021-8
تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهدKamal Hajmohammadnia Ghalibaf2021-8
گزینش ژنوتیپهای منتخب عدس ) Lens culinaris Medik ( متحمل به تنش خشکی با به کارگیری پنج شاخص تحمل جدید در شرایط مشهدMahdi Parsa,Ahmad Nezami2021-8
ارزیابی اثرات تلفیقی اسید هیومیک و سطوح نیتروژن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کوشیا Kochia scoparia) در کشاورزی شورزیستHamid Reza Khazaei,Mohammad Kafi,morteza goldani2021-9
ارزیابی پاسخ های جوانه زنی بذر آویشن باغی تحت تیمارهای مختلف پرایمینگReza Tavakkol Afshari2021-9
ارزیابی تحمل به شوری 140 ژنوتیپ نخود دسی (Cicer arietinum)Jafar Nabati,Mohammad Kafi,Ahmad Nezami2021-9
ارزیابی روند مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌هایی از بازدارنده‌های استیل‌کوآنزیم‌آکربوکسیلاز در مزارع گندم استان فارسMehdi Rastgoo2021-9
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاسبز و فلفل دلمه ای تحت نظام های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشیAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2021-9
بررسی تاثیر مدیریت نظام های زراعی و بقایای گندم بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر در زراعت کلزای پاییزهParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2021-9
بهبود رشد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر کودهای زیستی و روش‌های کنترل علف‌هرزEbrahim Izadi Darbandi2021-9
بهینه‌سازی میزان مصرف کود دامی و تراکم بوته در گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از مدلسازی سطح- پاسخSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2021-9
تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم‌های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه‌فرنگیMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2021-9
کمی‌سازی پاسخ جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) به دما با استفاده از مدل های زمان دماییMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,Mehdi Nassiri Mahallati2021-9
مدل سازی تأثیرکشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب ذرت در شرایط محیطی گرگانBehnam Kamkar2021-9
ارزیابی بقایای گیاهان پیش‌کشت بر پویایی معیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L) رقم NS640 در دو نوع بافت خاکMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2021-10
ارزیابی شاخص های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه ای در شرایط تداخل علف هرزMehdi Rastgoo,Ghorban Ali Asadi2021-10
تثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در خرفه (Portulaca oleracea L.)Parviz Rezvani Moghaddam,M0hammad Hassan Rashed Mohassel2021-10
تعیین دماهای کاردینال و واکنش فتوپریودی مراحل مختلف رشدی لاین های کینوا با استفاده از مدل های خطی و غیر خطیMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2021-10
جستجویی تطبیقی در باب توصیه به خو شبین بودن در دو رهیافت اخلاقی - دینی و علمی - تجربیMohsen Jahan2021-10
مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های رای و کم‌نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCAParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2021-10
ارزیابی تثیر میزان و کارایی مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچانMohsen Jahan,Mehdi Nassiri Mahallati2021-11
ارزیابی شاخص ردپای کربن و انتشار اکسید نیتروس برای نظامهای تولید زعفران در استان‌های خراسانSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2021-11
ارزیابی و کمی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در یک کشت بوم گندمBehnam Kamkar2021-11
The Effect of Salicylic Acid Application on Reducing the Effect of Cold Stress Due to Delayed Planting in Rapeseed Genotypes (Brassica napus L.)morteza goldani,Ahmad Nezami2021-11
اثر روش های مدیریتی نظام زراعی بر عملکرد، ازای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)Mohsen Jahan,Parviz Rezvani Moghaddam2021-12
ارزیابی عملکرد گل و بنه و خصوصیات کیفی زعفران در شرایط شبیه سازی شده مدیریت مزرعه ای کشاورزان (on farm trials)Alireza Koocheki,Soroor Khorramdel,Javad Shabahang2021-12
بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرماJafar Nabati2021-12
بررسی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت‌پرده .Phyllis alkekengi L) در واکنش به سطوح مختلف آبیاری و کود دامیParviz Rezvani Moghaddam,Alireza Koocheki2021-12
به‌گزینی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی در شرایط مزرعهJafar Nabati,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2021-12
ماندگاری بذر پرایم شده کلزا Brassica napus L.) ( رقم اکاپی در شرایط متفاوت انبارداری با استفاده از سه نوع بستهبندیReza Tavakkol Afshari2021-12
آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوه‌فرنگیMohammad Kafi2022-1
اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)Jafar Nabati,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2022-1
اثرات ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد و کود نیتروژن بر شاخص‌های رشدی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش‌کمبود آبMohsen Jahan,Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2022-1
ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن توسط گیاه جو در خاک‌های شور (مطالعه موردی: شهرستان گمیشان، استان گلستان)Behnam Kamkar2022-1
ارزیابی خدمات اکوسیستمی خاک و محاسبه بیلان کربن آن در مدیریت های مختلف اکوسیستم های کشاورزی استان خراسانAlireza Koocheki,Soroor Khorramdel2022-1
به‌گزینی در ژرم پلاسم عدس (Lens culinaris Medik.) برای کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفعAhmad Nezami,Mohammad Kafi,Jafar Nabati2022-1
اثر اسیدهای آلی، کودهای زیستی و دو گونه میکوریزا روی پایه مادری بر برخی ویژگی‎های جوانه‎زنی بذر و رشدی گیاهچه گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.)Parviz Rezvani Moghaddam,Mohsen Jahan2022-2
اثر کودهای نیتروژنه و فسفره بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و خصوصیات ریشه گیاه دارویی برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.)Mohammad Kafi,Ahmad Nezami,Jafar Nabati2022-2
بررسی کاربرد گوگرد و کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی، روند ﺟﺬب و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف نور نخود (Cicer arietinum L.)Jafar Nabati,Ahmad Nezami2022-2
بررسی نقش تجزیه شیمیایی و زیستی در ماندگاری علفکش نیکوسولفورون در شرایط کنترل شده خاکEbrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2022-2
بهبود پاسخ دما-رطوبتی بذر ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از آبسیزیک اسید، جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسیدReza Tavakkol Afshari,Mehdi Nassiri Mahallati2022-2
تاثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران Crocus sativus L.)Parviz Rezvani Moghaddam2022-2
بررسی پاسخ ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik) به تنش شوری در شرایط کنترل‌شدهJafar Nabati,morteza goldani2022-3
بررسی تاثیر کیفیت‌های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاریmorteza goldani2022-3
توانایی نس‌های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L)Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2022-3
کاشت پاییزه بارهنگ برگ پهن .Plantago major L) در شرایط آب وهوایی مشهدAhmad Nezami,Mahdi Parsa,Ebrahim Izadi Darbandi2022-3
بهینه‌سازی سطوح کود دامی و پتاسیم در زراعت زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2022-4
تزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم‌نظام‌های‌ زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریهParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2022-4
مطالعه خصوصیات ظاهری بذر و ویژگی های جوانه زنی توده های بومی پیاز خوراکی ایرانMohammad Kafi,Reza Tavakkol Afshari,Jafar Nabati2022-4
بررسی کارآیی اختلاط علف‌کش پایریدیت با چند علف‌کش باریک‎‌برگ‌کش در کنترل علف‌های‌هرز نخود Cicer arietinum L.)Ebrahim Izadi Darbandi,Ahmad Nezami2022-5
اثر تیمارهای مدیریت علف های هرز و گیاهان پوششی در کشت فی مابین زمستانه برجمعیت علف های هرز و عملکرد دو رقم گوجه فرنگیSoroor Khorramdel,Alireza Koocheki2022-5
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشدی پنبه (Gossypium hirsutum L.) و ذرت (Zea mays L.) در سیستم کشت مخلوط جایگزینی در شرایط آب و هوایی گنابادAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2022-5
ارزیابی وضعیت پایداری در بوم نظام‌های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان)Behnam Kamkar2022-5
تاثیر روشهای مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهانAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2022-5
Studying the changes in rice yield and water balance in Guilan Province affected by climate changeBehnam Kamkar2022-6
برآورد عملکرد پتانسیل برنج و نیاز کودی در استان گیلان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی گیاه زراعیBehnam Kamkar2022-6
بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگیJafar Nabati,Ahmad Nezami,Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani2022-6
بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلزReza Tavakkol Afshari,Jafar Nabati2022-6
اثر سال برداشت بنه بر ویژگی های زراعی و عملکرد بنه های دختری و گل زعفران (Crocus sativus L.)Alireza Koocheki,Soroor Khorramdel2022-7
اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)Mohsen Jahan,Parviz Rezvani Moghaddam2022-7
اثر مدیریت زراعی بر عملکرد گل و پیاز زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط مدیریت مزرعه ای کشاورزان (On-farm)Soroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam,Javad Shabahang2022-7
بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکیMohammad Kafi,Ahmad Nezami,morteza goldani2022-7
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیلMehdi Nassiri Mahallati2022-7
برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص‌های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان)Behnam Kamkar2022-8
بهینه‌سازی سطوح کود دامی و آبیاری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از طرح مرکب مرکزیParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2022-8
واکنش دو رقم کلزااز نظر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد به نحوه مصرف کود نیتروژن در دشت گنبد کاووسmorteza goldani2022-8
اثر تنش شوری بر فرآیندهای رشد و بقای ژنوتیپ‌های نخود دسی در شرایط هیدروپونیکJafar Nabati,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi,morteza goldani2022-9
بررسی عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیب‌زمینی در کشت زودهنگام در شرایط آب و هوایی مشهدAhmad Nezami,Jafar Nabati,Mohammad Kafi,Javad Shabahang2022-9
تأثیر پرایمینگ و دما بر خصوصیات سبز‌شدن و استقرار گیاهچه دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) با قدرت جوانه‌زنی کم و زیادMahdi Parsa,Ahmad Nezami,Reza Tavakkol Afshari,Jafar Nabati2022-9
کمی سازی خصوصیات جوانه زنی بذر اسفرزه تحت تاثیر رژیم های دمایی و تنش خشکیReza Tavakkol Afshari2022-9
اثر حاصلخیزکننده های مختلف خاک بر خصوصیات رشد و عملکرد زعفران: فراتحلیل مطالعات مزرعه ایSoroor Khorramdel2022-10
بهبود رشد و عملکرد نخود دسی (Cicer arietinum L.) در پاسخ به کاربرد کودهای زیستیMohammad Kafi,Jafar Nabati,Ahmad Nezami2022-10
به‌گزینی تحمل یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از کلروفیل فلورسانسJafar Nabati,Ahmad Nezami2022-10
فرآیندها و کارکردهای ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik) در مقابله با تنش یخ‌زدگیJafar Nabati,Ahmad Nezami2022-10
اثر تنش خشکی بر عملکرد و ازای عملکرد دانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع لوبیا قرمز، سفید و چیتیMohammad Bannayan Aval,Mehdi Nassiri Mahallati2022-11
ارزیابی ردپای اکولوژیکی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2022-11
بررسی ارزش تغذیه‌ای دانه گیاه شورزیست کوشیا (Bassia scoparia) به روش برون تنی جهت استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق خشک و نیمه خشکJafar Nabati2022-11
تاثیر فیزیولوژیک اتیلن و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های CTR1 و NPR1 دخیل در وانه زنی و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک بذر زوال یافته سویاReza Tavakkol Afshari2022-11
تهیه نقشه‏ های پراکنش و ارزیابی تنوع ‏زیستی گیاهان‏ هرز در کشت‏ بوم‏های کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: بخش سرخنکلاته، شهرستان گرگان)Behnam Kamkar2022-11
اثرات زیست محیطی آفت‌کش‌های مصرفی مزارع گندم شهرستان بندر ترکمن، استان گلستانBehnam Kamkar2022-12
اثرات کشت مخلوط سه گانه تخیری چغندرقند با نخود و ماش بر تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف‌های‌هرزAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2022-12
ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن‌سازMehdi Rastgoo,Ebrahim Izadi Darbandi,Ali Ghanbari2022-12
ارزیابی پایداری کشت‌بوم‌های کلزا Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه‌ایBehnam Kamkar2022-12
بررسی خصوصیات جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به پیش‌تیمار با نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و تنش خشکیJafar Nabati2022-12
به‌گزینی مقدماتی ژنوتیپ‌های نخود تیپ دسی هت معرفی ارقام متحمل به سرما برای کشت پاییزه در مناطق سردAhmad Nezami,Jafar Nabati,Mohammad Kafi2022-12
تثیر فسفر بر جذب آهن، روی و پتاسیم و خصوصیات رشدی ریشه و اندام هوایی گندم در رژیم‌های رطوبتی مختلفReza Tavakkol Afshari2022-12
جداسازی و ارزیابی میزان کارایی قارچFusarium oxysporum Schlecht.در کنترل زیستی گل جالیز مصری(Phelipanchea egyptiaca (Pers) Pomel. )در گوجه فرنگیGhorban Ali Asadi,Mehdi Rastgoo2022-12
فراتحلیل اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی: از دیرباز تاکنونSoroor Khorramdel,Mehdi Nassiri Mahallati2022-12
آینده پژوهی در علوم علف‌های‌هرز (مروری بر نیازهای تحقیقاتی آینده و فناوری‌های نوظهور)Ebrahim Izadi Darbandi2023-1
اثر سطوح تنش شوری بر ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer ariethinum L) در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط هیدروپونیکHamid Reza Khazaei,Jafar Nabati2023-1
بررسی تنوع زیستی گیاهی در یک چشم انداز کشاورزی مطالعه موردی: دشت ناز ساری)Behnam Kamkar2023-1
شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ایMehdi Nassiri Mahallati,Mohsen Jahan2023-2
ارزیابی کارایی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با فراهمی کود فسفر در شرایط کم‌آبیاری و خشک‌کردن جزئی منطقه ریشهHamid Reza Khazaei,Jafar Nabati2023-3
بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه‌های زعفران Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلیMohammad Kafi,Hamid Reza Khazaei2023-3
بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهیParviz Rezvani Moghaddam2023-3
تأثیر زوال بذر بر صفات فیزیوﻟوژیک و آنزیم های آنتی اکسدانتی و اس-نیتروزیﻼسیون پروتئین ها در دو رقم کلزاReza Tavakkol Afshari,Jafar Nabati2023-4
ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم نظامهای باغچه ای برخی مناطق استان خراسان رضویAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Javad Shabahang2023-5
ارزیابی و پهنه بندی کارایی مصرف آب در استان خراسان رضویAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2023-5
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و سطوح بقایا در شرایط آب و هوایی مشهدAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2023-5
رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت با استفاده از کشت مخلوط تأخیری آن با کلزاAlireza Koocheki,Ghorban Ali Asadi2023-5
واسنجی و تعیین اعتبار مدلWOFOST برای پیش بینی فنولوژی و عملکرد سیب‌زمینی در ایرانMehdi Nassiri Mahallati,Alireza Koocheki2023-5
واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پایینAhmad Nezami,Mohammad Khajeh Hosseini2023-5
اثر ترکیب‌های کشت مخلوط سه گانه تأخیری چغندرقند -Beta vulgaris L.-، نخود -Cicer arietinum L.- و ماش -Vigna radiata L.- بر عملکرد و اجزای عملکردAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2023-6
ارزیابی عملکرد ذرت علوفه‌ای Zea mays L.) در کشت مخلوط با لوبیا‌چیتی Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی اسپرمیدینBehnam Kamkar2023-6
ارزیابی مکانی و زمانی تنوع زیستی گیاهان هرز کشت‌بوم‌های گندم در شهرستان بندرترکمن، استان گلستانBehnam Kamkar2023-6
برآورد میزان کربن آلی خاک و تغییرات آن در تناوب زراعی سویا- گندمBehnam Kamkar2023-6
بررسی اثر تنش شوری بر شاخص‌های بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)Jafar Nabati,Ahmad Nezami2023-6
به‌گزینی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) برای تحمل به شوری در مرحله گیاهچه‌ایJafar Nabati2023-6
تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L) در شرایط آب‌ و هوایی مشهدJafar Nabati2023-6
شجره نامه اخلاق زیست محیطیMohsen Jahan2023-6
اثر پیش‌تیمار بذر بر بهبود تحمل به سرما در مرحله جوانه‌زنی برخی ژنوتیپ‌های نخودReza Tavakkol Afshari,Jafar Nabati2023-7
اثر تاریخ کاشت و کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد کینوا Chenopodium quinoa Willd) در مشهدAhmad Nezami,Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani,Jafar Nabati2023-7
ارزیابی امکان افزایش تحمل به یخ‌زدگی در نخود (Cicer arietinum) با پیش‌تیمار بذرReza Tavakkol Afshari,Jafar Nabati2023-7
ارزیابی تحمل به شوری و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های عدس در گلخانهJafar Nabati,Ahmad Nezami2023-7
ارزیابی ویژگی‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوریJafar Nabati,Ahmad Nezami,Mohammad Kafi2023-7
بررسی تنوع ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شدهJafar Nabati,Ahmad Nezami2023-7
بررسی تنوع مکانی بهره‌وری مصرف آب و منابع کودی در ‌نظام‌های گندم آبی و دیم در مناطق مختلف ایرانSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2023-7
تثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آنها بر ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه‌فرنگیParviz Rezvani Moghaddam2023-7
فیزیولوژی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) در مرحله گیاهچه‌ایJafar Nabati,morteza goldani2023-7
اثر افزایش تنوع ژنتیکی ازطریق کشت مخلوط ارقام گندم برکارآیی مصرف نیتروژن و بهره وری آبAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati,Soroor Khorramdel2023-8
ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل ترسیب کربن در اندامهای گیاهی کلزا (Brassica napus L) (مطالعه موردی: بخش سرخنکلاته ، شهرستان گرگان)Behnam Kamkar2023-8
امکان‌سنی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و قابلیت سنی بر اساس منطق بولین (شهرستان چناران، استان خراسان رضوی)Parviz Rezvani Moghaddam2023-8
بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه ای با استفاده از روش شناسی سطح- پاسخMohsen Jahan2023-8
تثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول و تنش یخ‌زدگی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل‎شده و مزرعهAhmad Nezami,Mohammad Kafi2023-8
ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و نقشه پراکنش علف‌های هرز در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهرانMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari2023-9
مدیریت علف‌های هرز در حبوبات سرمادوست (نخود (Cice arietinumr L.) و عدس (Lens culinaris L.)) در ایران: چالش‌ها، یافته‌ها و رهیافت‌های آتیEbrahim Izadi Darbandi2023-9
اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و کود ورمی کمپوست بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و کیفی دو رقم فلفل شیرین .Capsicum annuum L) تحت تنش سرماAhmad Nezami2023-10
Phosphorus Efficiency of Sirvan and Sivand Wheat Cultivars Under Drought Stress Conditions in a Calcareous SoilReza Tavakkol Afshari2023-10
تاثیر نوع مالج، زمان و اعماق دفن بر رشد و تولید غده اویارسلام ارغوانی (Cryperus rotundus L.)Mehdi Rastgoo2023-11
تعیین دماهای کاردینال و ارزیابی واکنش وانه‌زنی بذر پن اکوتیپ گیاه دارویی بذرالبن (.Hyoscyamus SPP) نسبت به دما و پتانسیل آبReza Tavakkol Afshari2023-11
مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی عدس (Lens culinaris Madikus) در شرایط تنش شوریMohammad Javad Ahmadi-Lahijani,Jafar Nabati,Ahmad Nezami2023-11
نسبت محیط زیست و ساحت قدس در اسطوره شناسی جوزف کمبلMohsen Jahan2023-11
بررسی تثیر میزان نیتروژن و آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک، کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ایmorteza goldani,Mohammad Bannayan Aval2023-12
بررسی تنوع مکانی کارایی مصرف آب و منابع کودی در ‌سیب‌زمینی در ایرانSoroor Khorramdel,Parviz Rezvani Moghaddam,Mehdi Nassiri Mahallati2023-12
بررسی وضعیت زعفران‌کاران و عوامل زراعی تاثیرگذار در عملکرد زعفران در استان‌های خراسانParviz Rezvani Moghaddam,Soroor Khorramdel2023-12
ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگانی در کشت‌بوم‌های علوفه‌ای و و تریتیکالهBehnam Kamkar2024-1
استفاده از طرح مخلوط در بهینه سازی فرمولاسیون فیلم کامپوزیت سه جزئی زیست تخریب پذیر حاوی نشاسته،زئین و پلی وینیل الکل برپایه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکیMehdi Nassiri Mahallati2024-1
شکستن خواب بذر و تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی علف‌هرزقیچ لوبیایی (Zygophyllum fabago L) با استفاده از مدل‌های رگرسیونیMehdi Rastgoo,Ali Ghanbari,Ghorban Ali Asadi2024-1
نیم‌قرن با کتاب: بررسی انتشار کتاب در گروه اگروتکنولوژیِ دانشکدۀ کشاورزیِ دانشگاه فردوسی مشهدMohammad Khajeh Hosseini,Fatemeh Yaghoubi2024-1
پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تناسب اراضی کشت کلزا (Brassica napus L.) در استان مازندران با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس نماییSDSM و Lars-WGBehnam Kamkar2024-2
مدل‌های آماری برای پیش بینی غیر تخریبی سطح برگ پیاز Allium cepa L.)Alireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2024-2
بررسی مقایسه کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)Ghorban Ali Asadi,Soroor Khorramdel2024-3
پاسخ ویژگی‌های رشد و عملکردی ذرت به دورهای مختلف آبیاری در خاک دارای باقی‌مانده علف‌کش‌های سولفوسولفورون و مزوسولفورون متیل‌سدیم+ یدوسولفورون متیل‌سدیمKamal Hajmohammadnia Ghalibaf,Ali Ghanbari,Ebrahim Izadi Darbandi2024-3
تأثیر کم آبیاری مدیریت شده و سطوح کودی مختلف بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی کینوا (Chenopodium quinoa)Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf2024-3
تنوع تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط کنترل شدهJafar Nabati,Ahmad Nezami,Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani2024-3
آنالیز تصویری بذرهای تولید شده دو رقم کاملینا ( Camelina sativa) تحت تیمار محلول پاشی ریز مغذی ها و بررسی تاثیر آن بر روی درصد و سرعت جوانه زنیReza Tavakkol Afshari,Soroor Khorramdel2024-4
اثر دما و تنش خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و دماهای کاردینال علف‌هرز مهاجم شمعدانی وحشی (Geranium robertianum)Ebrahim Izadi Darbandi,Mehdi Rastgoo2024-5
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جایگزینی گیاه دارویی رازیانه با ماشAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2024-5
ضرایب همبستگی و تجزیه به عامل‌های صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تیپ دسیJafar Nabati,Ahmad Nezami2024-5
غربالگری ژنوتیپ‌های‌ نخود Cicer arietinum L.) برای تحمل به شوری در مرحله ابتدای رشد رویشیMohammad Kafi,Ahmad Nezami,Jafar Nabati2024-5
مطالعه اثر دور آبیاری و مقادیر زئولیت بر شاخص‌های رشد و عملکرد لوبیا سفید Phaseolus lanatus L.)Mohammad Kafi2024-5
بررسی ارتباط میان بذرهای گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Möench) با ویژگی‌های مختلف مورفومتریکی در پاسخ به دماهای جوانه‌زنیReza Tavakkol Afshari2024-6
ثر تنش گرما بر جوانه‌زنی و رشد دانه‌های گرده گوجه‌فرنگی (‌Solanum lycopersicum‌) در شرایط آزمایشگاهیReza Tavakkol Afshari,Hamid Reza Khazaei2024-6
بررسی اثر روش‌های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم و کربن آلی و نیتروژن خاکAlireza Koocheki,Mehdi Nassiri Mahallati2025-5