عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بهینه سازی فعالیت های کشاورزی شرکت سهامی زراعی نیل آبادسیاوش دهقانیان قطب ابادی۱۹۹۴-۴
کارآیی اعطای وام به کشاورزان هزینه های پنهان واممحمد قربانی۱۹۹۷-۲
تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیهمحمد قربانی۱۹۹۷-۲
اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگینمحمد قربانی۱۹۹۸-۲
بررسی سازه های موثر بر پس انداز روستائیان: مطالعه موردی استان فارسمحمد قربانی۱۹۹۸-۲
تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی: مطالعه موردی در استان فارسمحمد قربانی۱۹۹۸-۲
ساختار ظرفیت پس انداز روستایی در ایران: مطالعه موردی استان فارسمحمد قربانی۱۹۹۸-۲
مبانی بیمه محصولات کشاورزیمحمد قربانی۱۹۹۸-۲
تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافتهمحمد قربانی۱۹۹۸-۲
آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسانناصر شاه نوشی فروشانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمود دانشورکاخکی,محمد قربانی۱۹۹۹-۲
مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواریمحمد قربانی۱۹۹۹-۲
عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساریمحمد قربانی۱۹۹۹-۱۱
بررسي ارزيابي مالي طرحهاي آبياري قطره اي در استان خراسانمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۰-۳
بررسي اقتصاد توليد عشاير خراسانسیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۰-۳
بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضويمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۰-۳
نگرشي اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات راهبردي ويژه خراسان(مطالعه موردي محصول زرشك)محمود دانشورکاخکی۲۰۰۰-۷
بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در برنامه سوم توسعهمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۰-۸
نقش سيستمهاي آبياري تحت فشار در بهينه سازي تخصيص منابع آبمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۰-۱۲
تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسانسیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی۲۰۰۱-۱
بررسي آثار تغييرات قيمت بر الگوي كشت محصولات مهم زراعي استان خراسانمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۱-۳
بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسانسیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی۲۰۰۲-۲
تورم و پس انداز خانوارهای روستایی ( مطالعه موردی استان فارس)محمد قربانی۲۰۰۲-۲
مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایرانمحمد قربانی۲۰۰۲-۲
بررسي ميزان رضايت شغلي دانش آموختگان رشته هاي كشاورزي و برخي عوامل موثر بر آنمحسن تبرائی۲۰۰۳-۳
تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدنسیاوش دهقانیان قطب ابادی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۳-۳
عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسانمحمد قربانی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۳-۴
کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسانسیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۳-۹
مقایسه عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست-تیلآرش دوراندیش۲۰۰۳-۹
برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسانسیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی۲۰۰۳-۱۰
ارزيابي مالي پروژه هاي آبياري باراني در استان خراسانمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۴-۳
نقش آموزش ها و توصيه هاي تدريجي در پايداري كشاورزي استان خراسانمحسن تبرائی۲۰۰۴-۳
ساخت و ارزیابی سمپاش دستی با نازل دیسکی گریز از مرکزمحمد قربانی۲۰۰۴-۴
بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسانسیاوش دهقانیان قطب ابادی,ناصر شاه نوشی فروشانی,محمد قربانی۲۰۰۴-۴
بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسانسیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۴-۴
بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسانناصر شاه نوشی فروشانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی۲۰۰۴-۴
بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنوردسیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی۲۰۰۴-۴
سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالیمحمد قربانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۴-۴
تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزی چن منظورهمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۴-۶
مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازیحسین محمدی۲۰۰۴-۱۱
برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایرانمحمد قربانی۲۰۰۵-۱
فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاکمحمد قربانی۲۰۰۵-۵
بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایرانمحمد قربانی۲۰۰۵-۵
بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380ناصر شاه نوشی فروشانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی۲۰۰۵-۵
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسانعلی رضا کرباسی,محمود دانشورکاخکی۲۰۰۵-۹
مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعتمحمدرضا کهنسال۲۰۰۶-۱
برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزیمحمدرضا کهنسال۲۰۰۶-۳
برآورد توابع تقاضای نهاده‌های تولید و عرضه سیب‌زمینی: مطالعه موردی استان خراسانمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362محمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۶-۳
بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد)محمدرضا کهنسال۲۰۰۶-۳
بررسی تعاملات نظام‌های تحقیق‌، ترویج و کشاورزان مطالعه موردی :استان گلستان، محصول پنبهمحسن تبرائی۲۰۰۶-۴
بررسی نقش بیمه در تولید گندممحمدرضا کهنسال۲۰۰۶-۴
کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسانمحمد قربانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۶-۴
تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرندعلی رضا کرباسی,محمود دانشورکاخکی۲۰۰۶-۵
تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسانمحمد قربانی۲۰۰۶-۶
تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسانمحمد قربانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۶-۶
ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعیناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۶-۷
بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید)محمد قربانی۲۰۰۶-۷
بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در مناطق روستایی و عوامل مؤثر بر آنمحسن تبرائی۲۰۰۶-۷
تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اولناصر شاه نوشی فروشانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی۲۰۰۶-۷
الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانیآرش دوراندیش۲۰۰۶-۹
بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی)محمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۶-۹
بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز)محمدرضا کهنسال۲۰۰۶-۹
بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایرانمحمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۶-۱۰
بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)سیاوش دهقانیان قطب ابادی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۶-۱۰
تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایرانحسین محمدی۲۰۰۷-۱
کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایرانحسین محمدی۲۰۰۷-۱
تغیین راهبردهای مناسب کم آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعیمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۷-۲
ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسانمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۷-۵
تعیین استراتژی های غالب (Non - Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه ریزی چندهدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فسامحمود صبوحی صابونی۲۰۰۷-۵
کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایرانمحمد قربانی۲۰۰۷-۷
الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسانمحمدرضا کهنسال۲۰۰۷-۷
بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیناصر شاه نوشی فروشانی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی,محمد قربانی۲۰۰۷-۷
تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسانناصر شاه نوشی فروشانی,محمد قربانی۲۰۰۷-۷
کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزیمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۷-۸
بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهدمحمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۷-۹
مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۰۷-۹
برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشکمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۷-۱۱
تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آنمحمود دانشورکاخکی۲۰۰۷-۱۱
برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضویمحسن تبرائی۲۰۰۷-۱۲
رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتع داری در ایرانمحمد قربانی۲۰۰۷-۱۲
بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستانعلی رضا کرباسی۲۰۰۸-۱
کاربرد روش هزینه جایگزین در برآورد هزینه سالانه فرسایش آبی خاک در ایرانمحمد قربانی۲۰۰۸-۱
بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آنمحمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۰۸-۳
تعیین الگوی بهینه کشت زراعی براساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطیمحمدرضا کهنسال۲۰۰۸-۳
کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعیمحمدرضا کهنسال۲۰۰۸-۳
کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ایمحمدرضا کهنسال۲۰۰۸-۳
انتخاب و رتبه بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در استان خراسان رضویمحمدرضا کهنسال۲۰۰۸-۴
پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۰۸-۴
بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)محمود صبوحی صابونی۲۰۰۸-۵
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالیمحمدرضا کهنسال۲۰۰۸-۶
برآورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمانعلی رضا کرباسی۲۰۰۸-۷
تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدارمحمدرضا کهنسال۲۰۰۸-۷
تعیین کارآیی مزارع موز دراستان سیستان و بلوچستانمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۸-۷
مدیریت بقایای گندم با استفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارسمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۸-۷
الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ).محمد قربانی۲۰۰۸-۸
بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاکمحمد قربانی,محمدرضا کهنسال,محسن تبرائی۲۰۰۸-۸
بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضویمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۰۸-۸
بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام)محمد قربانی۲۰۰۸-۸
بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)محمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۰۸-۸
بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۰۸-۸
رابطه بین سطح قیمت محصولات کشاورزی و نااطمینانی تورمی در ایران: 1350-1383علی رضا کرباسی۲۰۰۸-۸
بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۰۸-۹
اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرندعلی رضا کرباسی۲۰۰۸-۱۰
بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفتمحمدرضا کهنسال۲۰۰۸-۱۰
تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایرانناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۸-۱۱
کاربرد برنامه ریزی چند منظوره و توافقی در برنامه ریزی زراعی: مطالعه موردی خراسان رضویمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۸-۱۱
الگوی اقتصادی حفاظت خاک (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران)محمد قربانی۲۰۰۸-۱۲
بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد(مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران)حسین محمدی۲۰۰۸-۱۲
تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات زردآلو (مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی)علی رضا کرباسی۲۰۰۹-۱
برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستانمحمد قربانی۲۰۰۹-۲
برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت e تعمیم یافته (مطالعه ی موردی زارعین پیشرو دشتستان)محمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۲
تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار)ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۹-۲
تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستانمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۲
مدل حمایت تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه ی آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگونمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۲
نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالیمحمد قربانی۲۰۰۹-۳
بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایرانمحمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی,علی فیروز زارع۲۰۰۹-۴
بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان با کارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل (رهیافت رگرسیون خطی فازی)علی رضا کرباسی۲۰۰۹-۴
تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایرانحسین محمدی۲۰۰۹-۴
تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستانعلی رضا کرباسی۲۰۰۹-۴
بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتیعلی رضا کرباسی۲۰۰۹-۵
بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی با روی کرد حد تغییرات مجاز: مطالعه ی موردی شهرستان نیشابورمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۵
تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیتمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۵
تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمانعلی رضا کرباسی۲۰۰۹-۵
کاربرد تصمیم گیری چند معیاره تعاملی در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: استان فارسمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۵
ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسانمحمد قربانی۲۰۰۹-۶
برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضویمحمد قربانی۲۰۰۹-۶
بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضویمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۰۹-۶
قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی بازه ای: مطالعه ی موردی منطقه ی دشتستانمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۶
اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی تولید و توزیع گوشت گاو و گوساله در ایرانمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۷
بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی)علی رضا کرباسی۲۰۰۹-۷
بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزیمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۰۹-۷
کاربرد برنامه ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه ی ساوجبلاغمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۷
مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایرانناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۹-۷
نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهانحسین محمدی۲۰۰۹-۷
ارزیابی نظام های تولیدی فرش دست باف با استفاده از تکنیک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقیناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۹-۸
برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیسمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۸
بررسی کارایی پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهیافت پارامتریکمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۸
تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچانمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۸
رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهریناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۹-۸
عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایرانناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۹-۸
امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضویمحمد قربانی۲۰۰۹-۹
برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیریمحمد قربانی۲۰۰۹-۹
بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایرانمحمدرضا کهنسال,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۰۹-۹
بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغدارانمحمدرضا کهنسال۲۰۰۹-۹
بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی : مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهدمحسن تبرائی۲۰۰۹-۹
بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالیمحمد قربانی۲۰۰۹-۹
بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابلعلی رضا کرباسی۲۰۰۹-۱۰
تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۰۹-۱۰
بررسی عوامل موثربربیمه دامداری هامحمدرضا کهنسال۲۰۰۹-۱۱
معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستانمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۱۱
بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابلمحمود صبوحی صابونی۲۰۰۹-۱۲
نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضویمحمود دانشورکاخکی۲۰۱۰-۱
بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگورمحمدرضا کهنسال۲۰۱۰-۱
آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟محمد قربانی۲۰۱۰-۲
الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضویمحمد قربانی۲۰۱۰-۲
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمنمحمد قربانی۲۰۱۰-۲
بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستانعلی رضا کرباسی۲۰۱۰-۲
بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۲
کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند)محمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۰-۲
ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهدمحمد قربانی۲۰۱۰-۳
ارزیابی سیاستهای حمایتی دولت در بازار گندم ایرانآرش دوراندیش۲۰۱۰-۳
انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام)ناصر شاه نوشی فروشانی,محمد قربانی۲۰۱۰-۳
بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایرانمحمد قربانی۲۰۱۰-۳
تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضویمحمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۰-۳
دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامعحسین محمدی۲۰۱۰-۳
سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضویمحمدرضا کهنسال۲۰۱۰-۳
بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۰-۴
کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایبادمحمود دانشورکاخکی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۴
شاخص کامیابی لگاتیوم برای سال 2009حسین محمدی۲۰۱۰-۵
برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایرانمحمد قربانی۲۰۱۰-۵
بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۰-۵
بررسی ساختار بازار و تحلیل بازارهای هدف زردآلوی ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۰-۵
بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۰-۵
برنامه ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه ریزی چند هدفه فازیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۰-۵
تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی گندم: مقایسه روی کردهای اقتصادسنجی کلاسیک و بیزعلی رضا کرباسی۲۰۱۰-۵
الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایرانآرش دوراندیش۲۰۱۰-۶
برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطیمحمد قربانی۲۰۱۰-۶
بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلاییناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۶
برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزیمحمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۰-۶
تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)محمود دانشورکاخکی۲۰۱۰-۶
عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاکمحمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۰-۶
بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدیآرش دوراندیش۲۰۱۰-۷
بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۷
تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنوردمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۰-۷
شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادیعلی رضا کرباسی۲۰۱۰-۷
برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروطمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۰-۸
بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشورعلی رضا کرباسی,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۰-۸
عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقیناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۸
مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۸
ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایرانمحمد قربانی۲۰۱۰-۹
بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کارانمحمدرضا کهنسال۲۰۱۰-۹
عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایرانمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۰-۹
نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی )محمد قربانی۲۰۱۰-۹
بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آبمحمود دانشورکاخکی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۱۰
پیامدهای رفاهی سیاستهای کشاورزی در بازار گندم و نانآرش دوراندیش۲۰۱۰-۱۰
انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایرانمحمد قربانی۲۰۱۰-۱۱
بررسی کارایی مصرف آب در گل خانه های سیستانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۰-۱۱
بررسی موقعیت کشاورزان شهرستان های خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاریناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۱۱
تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جامناصر شاه نوشی فروشانی,محمد قربانی۲۰۱۰-۱۱
مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ایمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۰-۱۱
امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلیمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۰-۱۲
بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی)ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۰-۱۲
رابطه ی بلندمدت میان درآمد خانوار روستایی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۰-۱۲
اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۱-۱
ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضویمحمد قربانی۲۰۱۱-۱
بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهانناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۱-۱
استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی نوع تصمیم گیری (مطالعه ی موردی: توسعه ی پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۲
الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایرانآرش دوراندیش۲۰۱۱-۲
الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایرانآرش دوراندیش۲۰۱۱-۲
بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیر تعاونی پرورش میگوی شهرستان‌ چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (کاربرد مدل‌ CCR و FDH )علی رضا کرباسی۲۰۱۱-۲
بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاکاربرد مدل FDH و CCRعلی رضا کرباسی۲۰۱۱-۲
تحلیلی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو کشورآرش دوراندیش۲۰۱۱-۲
تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۲
تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزنمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۲
ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهریمحمد قربانی۲۰۱۱-۳
بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۱-۳
بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندممحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۱-۳
بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازیناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۱-۳
تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیاتمحمد قربانی۲۰۱۱-۳
تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره)محمد قربانی۲۰۱۱-۳
رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست: کاربرد ارزشگذاری مشروطمحمد قربانی۲۰۱۱-۳
عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزیعلی رضا کرباسی۲۰۱۱-۳
بررسی اقتصادی روابط بین زیر بخشهای زراعت و دام در استان فارسعلی رضا کرباسی۲۰۱۱-۴
تعیین برنامه ی زراعی استان فارس با استفاده از ره یافت برنامه ریزی مطلوبیت کارامحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۴
کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهدناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۱-۴
بررسی بازارهای تعاونی های صنایع دستی استان سیستان و بلوچستانعلی رضا کرباسی۲۰۱۱-۵
برآورد میزان تمایل به پرداخت (WTP)1 بازدیدکنندگان روستای تفریحی کردشت واقع در استان آذربایجان‎شرقیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۵
بررسی تمایل شهروندان به پرداخت ماهانه برای کاهش آلودگی های آب مشهدمحمد قربانی۲۰۱۱-۵
تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبیناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۱-۵
تعیین کارایی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تاکید بر محدودیت های وزنیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۵
عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضویمحمد قربانی۲۰۱۱-۵
الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)محمد قربانی۲۰۱۱-۶
بررسی پیامدهای واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی دشت سیستان به تشکل های خصوصیمحسن تبرائی۲۰۱۱-۶
بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایرانمحمود دانشورکاخکی,حسین محمدی۲۰۱۱-۶
بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی)محمد قربانی۲۰۱۱-۶
عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی زنان استان مازندران)محمدرضا کهنسال۲۰۱۱-۶
برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروطمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۷
بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)محمد قربانی۲۰۱۱-۷
کاربرد برنامه ریزی چند هدفه و پارامتر های کنترل کننده میزان محافظه کاری در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: شهرستان مشهدمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۷
مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMAمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۷
ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجیمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۱-۷
بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد، کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمنمحمد قربانی۲۰۱۱-۸
بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعهناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۱-۸
بررسی نقش تعاونی های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعه موردی چغندرکاران استان فارس)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۸
بررسی و ارائه شیوه‏ های نوین خدمات رسانی در بازارهای ارزاق شهرداری: مطالعه موردی بازارهای ارزاق شهرداری مشهدمحمدرضا کهنسال۲۰۱۱-۸
بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی: مطالعه موردی بازارهای میوه شهرداری مشهدمحمدرضا کهنسال۲۰۱۱-۸
ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبیعلی رضا کرباسی۲۰۱۱-۹
ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قندمحمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۱-۹
برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداریحسین محمدی۲۰۱۱-۹
برآورد کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی مطالعه موردی شهرستان سیرجانعلی رضا کرباسی۲۰۱۱-۹
بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۱-۹
بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین )محمدرضا کهنسال۲۰۱۱-۹
بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی ۹۰-۱۳۴۰)محمود دانشورکاخکی۲۰۱۱-۹
سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایرانمحمد قربانی۲۰۱۱-۹
عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبیمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۱-۹
مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبیناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۱۱-۹
بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبهناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۱-۱۰
کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد)ناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی,سیاوش دهقانیان قطب ابادی۲۰۱۱-۱۰
مدیریت تخصیص آب سد مهاباد با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۱۰
بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در محدوده ی شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآبادمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۱۱
تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چنارانمحمد قربانی۲۰۱۱-۱۱
تعیین راه بردهای بهینه ی آبیاری ذرت دانه یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی مطالعه ی موردی منطقه ی زرقان فارسمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۱-۱۱
نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطیمحمد قربانی۲۰۱۱-۱۱
ارزیابی سودآوری و کارایی واحدهای پرورش میگو:مطالعه موردی منطقه ی گواتر شهرستان چابهارعلی رضا کرباسی۲۰۱۱-۱۲
بررسی عوامل مؤثر بر احتمال تمایل چغندرکاران به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزیمحسن تبرائی۲۰۱۱-۱۲
بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروریناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی,محمد قربانی۲۰۱۱-۱۲
رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی)محمد قربانی۲۰۱۱-۱۲
کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضویمحمد قربانی۲۰۱۱-۱۲
بررسی رابطه هزینه تحقیقات و بهره وری تولیدات کشاورزی در ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۲-۱
برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروطمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۲
تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۲
مدیریت پایدار جنگل زرین آباد شهرستان ساری، با استفاده از کاربرد برنامه ریزی فازی و مدل سازی ایجاد گزینهمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۲
آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوارمحمد قربانی۲۰۱۲-۳
بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایرانمحمود دانشورکاخکی۲۰۱۲-۳
بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایرانناصر شاه نوشی فروشانی,آرش دوراندیش۲۰۱۲-۳
بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشکآرش دوراندیش,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۲-۳
بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دستبافناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۲-۴
بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلاییناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۲-۴
بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران)محمد قربانی۲۰۱۲-۴
پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی هالت وینترزمحمدرضا کهنسال۲۰۱۲-۴
کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذارمحمد قربانی۲۰۱۲-۴
اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایرانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۵
ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎنمحمدرضا کهنسال,آرش دوراندیش۲۰۱۲-۵
برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیشترین بی نظمی)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۶
کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده هاعلی رضا کرباسی۲۰۱۲-۶
تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند)محمد قربانی۲۰۱۲-۷
کاربرد توام روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی پویا در تدوین مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۷
بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغمحمدرضا کهنسال۲۰۱۲-۸
بررسی کارایی گلخانه های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه ایمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۸
نقش تعاونی های روستایی در تقاضای بیمه محصولات کشاورزی منطقه سیستان با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره توبیتمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۸
به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین)محمدرضا کهنسال۲۰۱۲-۹
نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)ناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی,آرش دوراندیش۲۰۱۲-۹
بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل)حسین محمدی۲۰۱۲-۱۰
بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی,محسن تبرائی۲۰۱۲-۱۰
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهرمشهد)محمد قربانی۲۰۱۲-۱۰
حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۲-۱۰
عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضویمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۲-۱۰
ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۱۱
تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی هامحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۱۱
تعیین کارایی شالیکاران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شهرستان رشت)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۱۱
کاربرد برنامه ریزی فرا آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان نیشابورمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۲-۱۱
همسویی رفتار اقتصادی و زیست‎محیطی کشاورزان در مدیریت علف‎های هرزمحمد قربانی۲۰۱۲-۱۱
انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهیناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۲-۱۲
برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهانناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۲-۱۲
بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارسعلی رضا کرباسی۲۰۱۲-۱۲
رفتارهای غیر خطی در رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات : مطالعه موردی کشورهای حاشیه دریای خزرعلی رضا کرباسی۲۰۱۲-۱۲
بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداریناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی,محمد قربانی۲۰۱۳-۱
بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطیمحمدرضا کهنسال۲۰۱۳-۱
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایرانناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی,آرش دوراندیش۲۰۱۳-۱
بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی برای حفاظت از منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۳-۱
پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه (MLP)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۱
تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی)آرش دوراندیش۲۰۱۳-۱
شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفیمحمود صبوحی صابونی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۳-۱
بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۲
تعیین الگوی کشت دشت کاشمر بر اساس حفظ و نگهداری کیفیت منابع آب زیرزمینیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۲
طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهابادمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۲
برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه­ ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچانمحمدرضا کهنسال,آرش دوراندیش۲۰۱۳-۳
بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسانناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۳-۳
بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبیآرش دوراندیش,محمدرضا کهنسال,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۳-۳
بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۳-۴
بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازیمحمود دانشورکاخکی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۳-۴
حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیاییعلی رضا کرباسی۲۰۱۳-۴
رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضویمحمد قربانی۲۰۱۳-۴
بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانهحسین محمدی۲۰۱۳-۵
بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزیناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی,محمد قربانی۲۰۱۳-۵
تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی: استان خراسان رضویمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۵
تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۵
تعیین برنامه زراعی شهرستان سبزوار با استفاده از برنامه ریزی فازی دو نوامحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۵
شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-Gمحمود صبوحی صابونی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۳-۵
بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای)محمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۳-۶
بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعهحسین محمدی۲۰۱۳-۶
شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنیناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی,آرش دوراندیش۲۰۱۳-۶
بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش کشاورزی در عرصه‌های اقتصاد شهر و روستا: مطالعه موردی استان خراسان رضویمحمدرضا کهنسال۲۰۱۳-۷
تأثیر سیاست‎های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلاییناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۳-۷
بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیارهناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۳-۸
تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوارمحمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۳-۸
تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالیآرش دوراندیش۲۰۱۳-۸
برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی)آرش دوراندیش۲۰۱۳-۹
بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایرانمحمود دانشورکاخکی,ناصر شاه نوشی فروشانی,آرش دوراندیش۲۰۱۳-۹
تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنعت خودروسازیمحمدرضا کهنسال۲۰۱۳-۹
تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه‏ ریزی خطی چند هدفه فازی و تابع عضویت هذلولی (مقایسه الگوهای برنامه‏ ریزی ریاضی)محمدرضا کهنسال۲۰۱۳-۹
راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد (SWOT) تحلیل عوامل استراتژیکمحمد قربانی۲۰۱۳-۹
عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایرانحسین محمدی۲۰۱۳-۹
کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد)محمدرضا کهنسال۲۰۱۳-۹
آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذاییناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۳-۱۰
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقرعلی رضا کرباسی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۳-۱۰
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی: تعاونی های گاوداران مشهد)علی رضا کرباسی۲۰۱۳-۱۰
بررسی نقش دولت بر تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیا)علی رضا کرباسی۲۰۱۳-۱۰
بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاریعلی رضا کرباسی۲۰۱۳-۱۰
تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایرانحسین محمدی۲۰۱۳-۱۰
تعیین کارایی فنی همراه با ریسک تولید برنج: مطالعه موردی; شهرستان مرودشت استان فارسعلی رضا کرباسی۲۰۱۳-۱۰
شناسایی عامل های موثر در ایجاد ضایعات نان و تمایز نانوایی ها با کاربرد تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن )مطالعه موردی شهر مشهد(ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۳-۱۰
نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایرانحسین محمدی۲۰۱۳-۱۰
الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۱۱
بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضیآرش دوراندیش۲۰۱۳-۱۱
بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده ها (RDEA)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۱۱
تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیستحسین محمدی۲۰۱۳-۱۱
شبیه سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۱۱
طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رودمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۱۱
اثر شاخص‏ های حکومتی و سرمایه‏ گذاری خارجی بر سرمایه‏ گذاری خصوصی در کشورهای آسیاییعلی رضا کرباسی,علی رضا کرباسی۲۰۱۳-۱۲
بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات(ناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی۲۰۱۳-۱۲
بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مالکیت ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضویمحمدرضا کهنسال۲۰۱۳-۱۲
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهدمحمد قربانی۲۰۱۳-۱۲
راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیتمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۱۲
رهیافتی نو در ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی حوزة آبخیز نوررود، استان مازندران)محمد قربانی۲۰۱۳-۱۲
سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهریمحمد قربانی۲۰۱۳-۱۲
شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترسمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۳-۱۲
بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۱
تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوینمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۲
تحلیل اقتصادی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوینمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۲
ارزیابی عامل های موثر بر عرضه و تقاضای پسته در ایران(رهیافت خودتوضیح برداری)حسین محمدی۲۰۱۴-۳
بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منامحمدرضا کهنسال۲۰۱۴-۳
شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه تعاونی های تولید کشاورزی ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۴-۴
بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضویعلی رضا کرباسی۲۰۱۴-۴
بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۴-۴
تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده)علی رضا کرباسی۲۰۱۴-۴
رتبه بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۵
عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایرانحسین محمدی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۴-۵
کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۵
مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین‌شناسی در گرادیان‌های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نورـ استان مازندران)محمد قربانی۲۰۱۴-۵
ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدانمحمدرضا کهنسال۲۰۱۴-۶
ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخبمحمدرضا کهنسال۲۰۱۴-۶
بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخبناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۴-۶
تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیاییناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۴-۶
کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراینآرش دوراندیش,محمدرضا کهنسال۲۰۱۴-۶
تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستانعلی رضا کرباسی۲۰۱۴-۷
شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۷
کاربرد گزینش دوگانه یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف کننده گردشگران پارک جنگلی سی سنگانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۷
مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۷
بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایرانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۸
بررسی و تحلیل تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی: مطالعه موردی استان خراسان رضویمحمدرضا کهنسال۲۰۱۴-۸
درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چینناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۴-۸
مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۸
بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارآرش دوراندیش۲۰۱۴-۹
بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ایمحمد قربانی۲۰۱۴-۹
بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامیحسین محمدی۲۰۱۴-۹
جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآنمحمد قربانی,آرش دوراندیش,محمدرضا کهنسال۲۰۱۴-۹
بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی)محمدرضا کهنسال۲۰۱۴-۱۰
بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهانحسین محمدی۲۰۱۴-۱۱
بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمرمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۱۱
تخصیص بهینه آب سد چند منظوره مهاباد با استفاده از تلفیق روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۱۱
تعیین سهم عوامل موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۱۱
مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان آق قلامحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۱۱
مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آنمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۱۱
نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایرانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۴-۱۱
آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبیعلی رضا کرباسی۲۰۱۴-۱۲
بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آنمحمد قربانی۲۰۱۴-۱۲
پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیکمحمدرضا کهنسال,آرش دوراندیش۲۰۱۴-۱۲
تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزینمحمد قربانی۲۰۱۴-۱۲
بررسی ناپایداری صادرات بخش کشاورزی ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگحسین محمدی۲۰۱۵-۱
بررسی وضعیت پایداری و تعادل سفره آب زیرزمینی در جهت دستیابی به مدیریت پایدار(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۵-۲
کاربرد CVM در ارزش گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایرانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۵-۲
اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)حسین محمدی۲۰۱۵-۳
اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویهمحمود دانشورکاخکی۲۰۱۵-۳
بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)ناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی۲۰۱۵-۳
برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)حسین محمدی۲۰۱۵-۳
بهره‌برداری بهینه از مخزن سد لار کاربرد برنامه‌ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله‌ایعلی رضا کرباسی۲۰۱۵-۳
کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستاندهمحمد قربانی۲۰۱۵-۳
کاربرد مدل برنامه‎ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله‎ای جهت تدوین الگوی بهینه کشت (مطالعه‌ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد)محمدرضا کهنسال,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۵-۳
مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضاییمحمد قربانی۲۰۱۵-۳
بررسی عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)محمدرضا کهنسال۲۰۱۵-۵
مقایسه اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه در تولید بخش‌های مختلف اقتصادیمحمدرضا کهنسال۲۰۱۵-۵
استفاده از نقشه علی بیزین جهت بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایرانناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۵-۶
بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعه موردی شهر مشهد)محمد قربانی۲۰۱۵-۶
بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد)ناصر شاه نوشی فروشانی,آرش دوراندیش,لیلی ابوالحسنی۲۰۱۵-۶
بررسی عومل موثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایرانناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۵-۶
تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعهحسین محمدی,لیلی ابوالحسنی۲۰۱۵-۶
تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود)آرش دوراندیش,ناصر شاه نوشی فروشانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۵-۶
عوامل موثر بر صادرات پسته ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۵-۶
گزینش الگوی بهینه زراعی پایدار با تاکید بر محدودیت منابع آبی (مطالعه موردی: شهرستان کوزران در استان کرمانشاه)آرش دوراندیش۲۰۱۵-۶
آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)محمد قربانی۲۰۱۵-۷
ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدیناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۵-۷
بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG)محمدرضا کهنسال۲۰۱۵-۷
تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)محمد قربانی,آرش دوراندیش۲۰۱۵-۷
شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)محمد قربانی۲۰۱۵-۷
بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهدمحمد قربانی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۵-۸
تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایرانناصر شاه نوشی فروشانی,آرش دوراندیش۲۰۱۵-۹
داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهدمحمدرضا کهنسال۲۰۱۵-۹
عامل های موثر بر انتخاب خط مشی شرکت های فعال در صنایع غذایی ایران در راستای کسب مزیت رقابتیحسین محمدی۲۰۱۵-۹
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)محمد قربانی۲۰۱۵-۹
عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته در ایرانحسین محمدی۲۰۱۵-۹
کاربرد مدل پروبیت چندگانه در تحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی- کاربردی کشاورزیحسین محمدی۲۰۱۵-۹
تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبهناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۵-۱۰
بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضویمحمد قربانی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۵-۱۱
بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء)حسین محمدی,ناصر شاه نوشی فروشانی,علی رضا کرباسی۲۰۱۵-۱۱
بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۵-۱۱
ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابورناصر شاه نوشی فروشانی,لیلی ابوالحسنی۲۰۱۵-۱۲
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزانآرش دوراندیش,محمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۵-۱۲
برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایرانمحمد قربانی۲۰۱۵-۱۲
بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیار معامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس)حسین محمدی,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۵-۱۲
بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزیمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۵-۱۲
بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۵-۱۲
بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمهمحمدرضا کهنسال۲۰۱۵-۱۲
تحلیل اثرات زیرساخت های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران با استفاده از رگرسیون ریجحسین محمدی۲۰۱۵-۱۲
عوامل موثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه‌گذاریمحمدرضا کهنسال۲۰۱۵-۱۲
کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی)ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۵-۱۲
بررسی استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی (رویکردهای پویای داده های تابلویی)محمد قربانی۲۰۱۶-۱
بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران)محمد قربانی۲۰۱۶-۱
تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادحسین محمدی۲۰۱۶-۱
کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد)حسین محمدی۲۰۱۶-۱
بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایرانحسین محمدی۲۰۱۶-۲
تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفتناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی۲۰۱۶-۲
کارایی گاوداری های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی)محمد قربانی۲۰۱۶-۲
ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضویمحمد قربانی,علی رضا کرباسی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۶-۳
ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژیناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۶-۳
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحیمحمد قربانی۲۰۱۶-۳
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: (مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن)آرش دوراندیش۲۰۱۶-۳
بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نانناصر شاه نوشی فروشانی,لیلی ابوالحسنی۲۰۱۶-۵
بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیستحسین محمدی,لیلی ابوالحسنی۲۰۱۶-۵
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما)محمد قربانی۲۰۱۶-۵
اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفیمحمد قربانی۲۰۱۶-۶
بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغمحمد قربانی۲۰۱۶-۸
شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاوحسین محمدی۲۰۱۶-۸
گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالیمحمد قربانی۲۰۱۶-۸
آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلوییمحمدرضا کهنسال۲۰۱۶-۹
بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیست محیطی اتخاذ سیاستناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۶-۹
برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود)محمد قربانی۲۰۱۶-۹
بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روشلیلی ابوالحسنی۲۰۱۶-۹
بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان داروییحسین محمدی,ناصر شاه نوشی فروشانی,علی رضا کرباسی۲۰۱۶-۹
جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزاتلیلی ابوالحسنی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۶-۹
عوامل موثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهدمحمد قربانی۲۰۱۶-۹
کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندرانمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۶-۹
مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندرانناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی۲۰۱۶-۹
مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمانناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۶-۹
اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تاثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیرمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۶-۱۱
برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایرانمحمد قربانی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۶-۱۱
حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه)ناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۶-۱۱
مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت وتوبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفران مطالعه موردی:شهرستان قاینعلی رضا کرباسی۲۰۱۶-۱۱
ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏ المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضهمحمد قربانی۲۰۱۶-۱۲
برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم یافته تفاضلی (DGIDS) برای موادغذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستاییمحمد قربانی۲۰۱۶-۱۲
بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهارمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفیمحمد قربانی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۶-۱۲
تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی)حسین محمدی۲۰۱۶-۱۲
تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی تولیدمحمود دانشورکاخکی۲۰۱۶-۱۲
اثر محدودیت عرضه آب کشاورزی بر الگوی کشت زراعی شهرستان چناران (کاربرد برنامه ریزی فازی چند هدفه با تابع عضویت غیرخطی)آرش دوراندیش۲۰۱۷-۲
ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشورمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۷-۲
ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایرانمحمدرضا کهنسال۲۰۱۷-۲
برآورد کمی تهدیدها و فرصت های اصلاح قیمت آب کشاورزی در ایران (محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)محمد قربانی۲۰۱۷-۲
همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی)محمد قربانی۲۰۱۷-۲
بررسی آثار تغییر قیمت گوشت قرمز بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۷-۳
بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏محمود دانشورکاخکی,محمدرضا کهنسال,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۷-۳
بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشتمحمد قربانی۲۰۱۷-۳
راهبردهای تخصیص بهینه آب سد وشمگیر با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ایمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۷-۳
عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول(مطالعه موردی شهر مشهد)حسین محمدی۲۰۱۷-۳
عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد)حسین محمدی۲۰۱۷-۳
مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهدمحمد قربانی,علی رضا کرباسی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۷-۳
مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهدمحمد قربانی۲۰۱۷-۳
برآورد تأثیر کاهش یارانه‌‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آنمحمدرضا کهنسال۲۰۱۷-۴
تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشورناصر شاه نوشی فروشانی,لیلی ابوالحسنی۲۰۱۷-۴
مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی کسری چند هدفه 1 : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جامناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۷-۴
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن)لیلی ابوالحسنی۲۰۱۷-۵
تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۷-۵
ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزیآرش دوراندیش۲۰۱۷-۶
رتبه بندی عوامل مؤثر بر بسته بندی زعفران از دید مصرف کنندگانآرش دوراندیش۲۰۱۷-۶
سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد)محمد قربانی,علی رضا کرباسی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۷-۶
اثرگذاری نگرش ها نسبت به محصولات دارای برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: برنج)علی رضا کرباسی۲۰۱۷-۷
بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیرعلی رضا کرباسی۲۰۱۷-۷
بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه)علی رضا کرباسی۲۰۱۷-۷
عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به انجام فعالیتهای تعاونی در شهرستان نیشابورعلی رضا کرباسی۲۰۱۷-۷
بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آنعلی رضا کرباسی,محمود دانشورکاخکی۲۰۱۷-۸
دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهارمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۷-۸
شبیه سازی توسعه سیستم های مدرن آبیاری بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خراسان رضویمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۷-۸
مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاست های قیمتی و مقداری آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۷-۸
برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایرانمحمد قربانی۲۰۱۷-۹
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامیحسین محمدی۲۰۱۷-۹
تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضاییمحمد قربانی۲۰۱۷-۹
درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضاییمحمد قربانی۲۰۱۷-۹
ارزیابی ظرفیت سیستم نهادی از منظر حلقه های یادگیری اجتماعی در سطح آببران؛ مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رفسنجانلیلی ابوالحسنی۲۰۱۷-۱۰
بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضویلیلی ابوالحسنی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۷-۱۰
پارادوکس تثبیت در کشاورزی و اثر ضد حمایتی سیاست قیمت کف گندم در ایرانمحمد قربانی۲۰۱۷-۱۱
ارزیابی عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- ﺧـﻮد ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺟﻤﻌـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮک (ARIMA-ANN) در پیش بینی صادرات زعفران ایرانمحمدرضا کهنسال۲۰۱۷-۱۲
بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۷-۱۲
تدوین راهبردهای مدیریت تولید، فرآوری و بازاریابی زعفران مطالعه موردی: استان خراسان رضویعلی رضا کرباسی,محمد قربانی۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهدمحمد قربانی۲۰۱۸-۱
شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با بحران آنفولانزای پرندگان: مورد استان خراسان رضویمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۱
بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی(مطالعه موردی استان مازندران)محمد قربانی۲۰۱۸-۲
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مصرف کنندگان به لبنیات برندعلی رضا کرباسی۲۰۱۸-۲
قیمت گذاری کیفی قارچ در تهرانمحمد قربانی۲۰۱۸-۲
مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابورمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۲
ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قند و شکر در بورس اوراق بهادار تهرانعلی رضا کرباسی,حسین محمدی۲۰۱۸-۳
ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منامحمدرضا کهنسال۲۰۱۸-۳
بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص‌های حکمرانیحسین محمدی۲۰۱۸-۳
ارزیابی نهاد رسمی آب ایران متناظر با سازوکارهای حاکم بر شکل گیری تقاضای آب در بخش کشاورزی از منظر چارچوب یادگیری اجتماعیلیلی ابوالحسنی۲۰۱۸-۴
بررسی اثر ناطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایرانحسین محمدی۲۰۱۸-۴
بررسی تأثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیرهحسین محمدی,علی رضا کرباسی۲۰۱۸-۵
تعیین مناسب ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۵
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفهحسین محمدی۲۰۱۸-۶
بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضویعلی رضا کرباسی۲۰۱۸-۶
تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائناتعلی رضا کرباسی۲۰۱۸-۶
تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسیآرش دوراندیش,محمود دانشورکاخکی,حسین محمدی۲۰۱۸-۶
بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKKمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۸
عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضویعلی رضا کرباسی,حسین محمدی۲۰۱۸-۸
اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد)محمد قربانی,علی رضا کرباسی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۸-۹
ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایرانمحمد قربانی۲۰۱۸-۹
ارزیابی اثرات زیست‌‌ محیطی ارقام مختلف شلتوک برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان کردکویلیلی ابوالحسنی,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۹
ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه آبریز طشک – بختگانلیلی ابوالحسنی۲۰۱۸-۹
بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندملیلی ابوالحسنی,ناصر شاه نوشی فروشانی,آرش دوراندیش۲۰۱۸-۹
بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبیحسین محمدی۲۰۱۸-۹
تاثیر روند زمانی برمیانگین وزنی عمر برخی ارقام گندم نان آبی و تحلیل اقتصادی آنمحمد قربانی۲۰۱۸-۹
اثر سیاست قیمت گذاری آب آبیاری بر سطح تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابورمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۱۰
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده کشاورزی در دهستان بلهرات نیشابور با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیاتلیلی ابوالحسنی۲۰۱۸-۱۰
بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضویناصر شاه نوشی فروشانی,محمود دانشورکاخکی,آرش دوراندیش,حسین محمدی۲۰۱۸-۱۰
بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایرانآرش دوراندیش۲۰۱۸-۱۱
فرا تحلیل کششهای قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایرانلیلی ابوالحسنی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۸-۱۱
واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلانمحمد قربانی۲۰۱۸-۱۱
اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنجآرش دوراندیش,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیاییحسین محمدی۲۰۱۸-۱۲
بررسی تاثیر سیاست های قیمتی و سرمایه گذاری در فنآوری های آب اندوز بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه های اجتماعی در استان خراسان رضویمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۱۲
بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادیحسین محمدی۲۰۱۸-۱۲
بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیکعلی رضا کرباسی,محمد قربانی۲۰۱۸-۱۲
تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومهمحمود دانشورکاخکی,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۸-۱۲
مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۸-۱۲
بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضویآرش دوراندیش۲۰۱۹-۲
تحلیل اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر ناکارایی مزارع زعفران شهرستان گنابادآرش دوراندیش۲۰۱۹-۲
اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آنمحمد قربانی۲۰۱۹-۳
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوندآرش دوراندیش,محمود دانشورکاخکی,حسین محمدی۲۰۱۹-۳
بررسی عوامل موثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی -موردمطالعه: روستاهای شهرستان اسلامشهر-محمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۹-۳
تعیین‏ کننده‏ های نظام‏ های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۹-۳
تنوع زیستی حشرات در بوم نظام های زراعی ارگانیک و رایج گندم -Triticum aestivumL.-و سیب زمینی -Solanum tuberosum L.-در منطقه فریمانناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۹-۳
شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی - مطالعه موردی استان خراسان رضوی-آرش دوراندیش,محمد قربانی۲۰۱۹-۳
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارتمحمدرضا کهنسال۲۰۱۹-۵
اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایرانعلی رضا کرباسی۲۰۱۹-۶
اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد)آرش دوراندیش,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۹-۷
Investigating the Effect of Economic Variables on Export of Iranian Traditional and Agricultural Goodsمحمدرضا کهنسال۲۰۱۹-۷
بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد مزیت نسبی، ساختار بازار جهانی و نقشهریزی تجاری ایرانمحمدرضا کهنسال۲۰۱۹-۷
برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه(لیلی ابوالحسنی,ناصر شاه نوشی فروشانی,علی رضا کرباسی۲۰۱۹-۸
بررسی تأثیر آگاهی از ویژگی های محصولات ارگانیک بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک برای خانوارهای شهرستان مشهدمحمد قربانی۲۰۱۹-۸
رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاریعلی رضا کرباسی۲۰۱۹-۸
بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاریعلی رضا کرباسی۲۰۱۹-۹
تعیین مؤلفه های حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیست در بخش کشاورزی ایرانمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۱۹-۹
شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبانمحمد قربانی۲۰۱۹-۹
نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزیلیلی ابوالحسنی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۱۹-۹
بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)آرش دوراندیش۲۰۱۹-۱۰
تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینیمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۹-۱۰
آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادیمحمد قربانی۲۰۱۹-۱۱
الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبیعلی رضا کرباسی۲۰۱۹-۱۱
بررسی اثر مدیریت تقاضای آبیاری بر تعادل منابع آب و رفاه اقتصادی کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)محمود صبوحی صابونی۲۰۱۹-۱۱
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریمهای تجاریعلی رضا کرباسی۲۰۱۹-۱۱
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی با استفاده از رگرسیون فضایی: مطالعه موردی دشت نیشابورمحمدرضا کهنسال۲۰۱۹-۱۱
بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه)محمود دانشورکاخکی,ناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی۲۰۱۹-۱۱
عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضاییمحمد قربانی,علی رضا کرباسی,محمدرضا کهنسال۲۰۱۹-۱۱
نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جاممحمود دانشورکاخکی,ناصر شاه نوشی فروشانی,محمود صبوحی صابونی۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شدهمحمود صبوحی صابونی۲۰۱۹-۱۲
بررسی عامل‌های مؤثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی(رهیافت سویچینگ رگرسیون)علی رضا کرباسی۲۰۱۹-۱۲
تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضویعلی رضا کرباسی۲۰۱۹-۱۲
رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک در شهر مشهدمحمد قربانی۲۰۱۹-۱۲
ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفرانعلی رضا کرباسی۲۰۲۰-۱
ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیستمحمدرضا کهنسال۲۰۲۰-۱
الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر -مبتنی بر انتخاب گردشگران-محمد قربانی۲۰۲۰-۱
تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاریعلی رضا کرباسی,حسین محمدی۲۰۲۰-۱
بررسی عوامل موثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزاد سازی قیمت در حوزه آرد و نانلیلی ابوالحسنی,ناصر شاه نوشی فروشانی,آرش دوراندیش۲۰۲۰-۲
تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیکعلی رضا کرباسی,محمد قربانی۲۰۲۰-۲
ارزیابی تاثیر طرح‬های آبیاری تحت فشار بر افزایش بهره‬وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان خراسان رضویناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۲۰-۳
بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایرانحسین محمدی,ناصر شاه نوشی فروشانی۲۰۲۰-۳
بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی )مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت(محمد قربانی۲۰۲۰-۳
پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزیآرش دوراندیش,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۰-۳
تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایرانمحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۲۰-۳
تبیین تأثیراشتغال غیرکشاورزی و هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور: کاربرد روش همسانسازی بر مبنای نمره گرایشمحمود دانشورکاخکی,محمد قربانی,علی رضا کرباسی۲۰۲۰-۳
The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iranمحمد قربانی۲۰۲۰-۴
سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تأثیر آن بر بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشت‌بوم‌های زعفران شهرستان گنابادآرش دوراندیش۲۰۲۰-۴
بررسی نوسانات نرخ ارز بر صادرات و ارزش ‌افزوده صنایع‌ غذایی ایران (کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری)محمدرضا کهنسال۲۰۲۰-۵
آینده پژوهی گندم ایرانناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی۲۰۲۰-۶
ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامینمحمود صبوحی صابونی۲۰۲۰-۶
الگوی تأثیرگذاری نهاده‌ها بر ریسک تولید گندم آبی و دیم (شرق استان گلستان)محمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۲۰-۶
شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایرانمحمود دانشورکاخکی,محمود صبوحی صابونی,آرش دوراندیش۲۰۲۰-۶
عوامل اثرگذار بر سطح مصرف محصولات لبنی بومی (مطالعه موردی: خانوارهای شهری در کرمانشاه)حسین محمدی۲۰۲۰-۶
عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)علی رضا کرباسی۲۰۲۰-۶
کارکرد تنظیم آب در اکوسیستم های مرتعی، ارزش گذاری اقتصادی تغییر شرایط مراتع (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز ارناوه، خراسان شمالی)محمد قربانی۲۰۲۰-۶
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات)آرش دوراندیش,محمد قربانی۲۰۲۰-۷
تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانیعلی رضا کرباسی,حسین محمدی۲۰۲۰-۷
سنجش کارایی صادرات پسته ایران با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفیحسین محمدی۲۰۲۰-۸
شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به اتحادیه اروپامحمد قربانی۲۰۲۰-۸
مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضویمحمود صبوحی صابونی۲۰۲۰-۸
بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه‌خشک بر بازار محصولات کشاورزیآرش دوراندیش,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۰-۹
تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضویعلی رضا کرباسی۲۰۲۰-۹
تعیین اثر نهایی عوامل اقلیمی و فنوتیپی بر ریسک و میانگین عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادیمحمد قربانی۲۰۲۰-۹
بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسانرضویعلی رضا کرباسی۲۰۲۰-۱۰
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای آبیاری محصولات زراعی (مطالعه موردی: دشت مشهد)علی رضا کرباسی۲۰۲۰-۱۰
تعیین عوامل حکمرانی در بخش کشاورزی با استفاده از فازی نوع دوممحمدرضا کهنسال,محمد قربانی۲۰۲۰-۱۰
رتبه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری دشت مشهد نسبت به کاهش منابع آب زیرزمینی با روش بیزین بهترین-بدترین.آرش دوراندیش,محمد قربانی۲۰۲۰-۱۰
تحلیل تأثیرات ادراکشدة رویداد ورزشی کشتی با چوخه از دیدگاه تماشاگرانمحمد قربانی۲۰۲۰-۱۱
داده‌کاوی رفتار خریداران مواد غذایی (مورد مطالعه: شهر مشهد)ناصر شاه نوشی فروشانی,علی فیروز زارع۲۰۲۰-۱۱
شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایرانمحمود دانشورکاخکی,محمود صبوحی صابونی,آرش دوراندیش۲۰۲۰-۱۱
ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسنحسین محمدی,علی رضا کرباسی۲۰۲۰-۱۲
اثر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و عملکرد بخش کشاورزی استان مازندرانمحمود صبوحی صابونی۲۰۲۱-۱
تحلیل برنامه‌های محرومیت‌زدایی بر شاخص‌های امنیت غذایی در سطح خانوار: کاربرد تحلیل فرارگرسیون فضایی در حوزه روش‌شناسی جورسازی نمره گرایش (PSM)محمد قربانی۲۰۲۱-۲
بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبیحسین محمدی۲۰۲۱-۳
بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضاییمحمود صبوحی صابونی۲۰۲۱-۳
بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشورناصر شاه نوشی فروشانی,حسین محمدی۲۰۲۱-۳
بررسی توان بالقوه توسعه زیربخش‌های کشاورزی استان‌های کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویاحسین محمدی,علی رضا کرباسی۲۰۲۱-۳
تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبطمحمد قربانی,محمدرضا کهنسال۲۰۲۱-۳
An Assessment of Uncertainty of Regional Climate Change Models, Error Correction Methods and Forecasting Climate Change in Birjand Townshipمحمد قربانی۲۰۲۱-۴
بررسی و انتخاب شاخص های ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه‌ های آبریزلیلی ابوالحسنی۲۰۲۱-۵
تمین مالی روستاییان در فضای تمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیهناصر شاه نوشی فروشانی,لیلی ابوالحسنی۲۰۲۱-۵
ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالیناصر شاه نوشی فروشانی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۱-۶
بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات(محمد قربانی,محمود دانشورکاخکی۲۰۲۱-۶
بررسی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ( مطالعه موردی بانک کشاورزی)محمد قربانی,محمود صبوحی صابونی,آرش دوراندیش۲۰۲۱-۶
سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد)علی رضا کرباسی۲۰۲۱-۶
بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهدمحمد قربانی,علی رضا کرباسی۲۰۲۱-۷
عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحیمحمود دانشورکاخکی,محمد قربانی,علی رضا کرباسی۲۰۲۱-۷
ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان‎ های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینیمحمد قربانی۲۰۲۱-۸
اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضویمحمود دانشورکاخکی,حسین محمدی۲۰۲۱-۸
برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآبادناصر شاه نوشی فروشانی,محمد قربانی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۱-۸
مؤلفه‌های اثرگذار بر ترجیح مصرف‌کنندگان به گوشت مرغ با برچسب‌های پایداری (مطالعه موردی: شهر مشهد)علی رضا کرباسی۲۰۲۱-۸
واکاوی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی در استان خراسان شمالیعلی فیروز زارع۲۰۲۱-۸
Investigating Effective Factors on the buying behavior of consumers of green food productsعلی رضا کرباسی۲۰۲۱-۱۱
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصولعلی رضا کرباسی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۱-۱۱
تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایرانحسین محمدی,علی رضا کرباسی۲۰۲۱-۱۱
تلفیق ارزیابی و مدیریت ریسک و سنش عملکرد در زنیره تامین محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان (مطالعه موردی)محمد قربانی۲۰۲۱-۱۱
اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا)محمد قربانی۲۰۲۱-۱۲
تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسانناصر شاه نوشی فروشانی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۱-۱۲
مقایسه جنبه های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه ی بره پی و شیردوشی در مرتعمحمد قربانی۲۰۲۱-۱۲
نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشورآرش دوراندیش۲۰۲۱-۱۲
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید داروهای گیاهی: مطالعه موردی شهر مشهدعلی رضا کرباسی۲۰۲۲-۱
طراحی پروفیل ریسک محصول خربزه شهرستان مشهدمحمد قربانی,آرش دوراندیش۲۰۲۲-۱
بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستامحمود دانشورکاخکی,حسین محمدی۲۰۲۲-۲
پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای هانی و عوامل مؤثر بر آنعلی رضا کرباسی۲۰۲۲-۳
بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با ارای روش مبتنی بر مذاکرهمحمد قربانی۲۰۲۲-۴
شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته: کاربرد الگوی پانل توبیت و پانل توبیت فضاییمحمد قربانی۲۰۲۲-۴
بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه مناحسین محمدی۲۰۲۲-۵
سنجش کارایی صادرات زعفران ایرانحسین محمدی۲۰۲۲-۵
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تریحات مصرف‌کنندگان در انتخاب برن ایرانی و خاری (مورد مطالعه: شهر مشهد)علی فیروز زارع۲۰۲۲-۵
ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از کووید 19 و عوامل موثر بر بهبود تاب آوری مناطق ساحلی مکران در استان سیستان و بلوچستانمحمود صبوحی صابونی,محمود دانشورکاخکی۲۰۲۲-۶
عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی)محمود دانشورکاخکی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۲-۶
بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایرانمحمد قربانی۲۰۲۲-۷
اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستاییمحمود دانشورکاخکی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۲-۹
اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر عملکرد تولید محصول غلات عمده در ایرانآرش دوراندیش,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۲-۹
عارضه یابی شرکتهای دانشبنیان کشاورزی استان خراسان رضوی و ارائهی نقشه ارتقای کارایی آنمحمد قربانی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۲-۹
شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدیعلی رضا کرباسی۲۰۲۲-۱۰
ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخهمحمد قربانی۲۰۲۲-۱۱
بررسی عوامل مؤثر بر نوع و میزان روغن خوراکی مصرفی در بین خانوارهای شهرستان مشهدحسین محمدی۲۰۲۲-۱۱
برنامهریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصیمحمود صبوحی صابونی,محمود دانشورکاخکی۲۰۲۲-۱۱
بررسی نگرش مصرف‌کنندگان بر ارزش ویژه نشان طیب و تاثیر آن بر تمایل به صرف هزینه در خریداری فراورده‌های طیبعلی رضا کرباسی۲۰۲۳-۲
Evaluation of Household Resilience Capacity Index to Food insecurity Case study: Hosein Abad Rekhneh Gol village - Iran.محمود دانشورکاخکی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۳-۳
برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضویعلی رضا کرباسی,حسین محمدی۲۰۲۳-۳
شناسایی مخاطرات اخالقی و انتخاب نامناسب دربیمه گندم آبی استان خراسان رضویمحمد قربانی۲۰۲۳-۷
یشبینی عوامل مؤثر برقصد کشاورزان در استفاده ایمن از پسابهای شهری در مزارع ایرانعلی فیروز زارع۲۰۲۳-۱۰
بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش بسته‌های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی استان خراسان رضویمحمد قربانی,علی فیروز زارع۲۰۲۴-۱
ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخابمحمد قربانی۲۰۲۴-۲
بررسی عنصرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار محصول خرما در ایران با رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای زء خطامحمد قربانی۲۰۲۴-۴
کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها در بررسی عملکرد تولیدکنندگان گندم‌آبی با رویکرد محیط‌زیستیمحمود دانشورکاخکی,لیلی ابوالحسنی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۴-۴
شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های کسب و کار واحدهای تولیدی طیورعلی رضا کرباسی,حسین محمدی۲۰۲۴-۵
بررسی رابطه بین آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی و تولیدات کشاورزی در ایرانمحمود صبوحی صابونی۲۰۲۴-۶
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای بیمه محصولات کشاورزیآرش دوراندیش,محمد قربانی۲۰۲۴-۶
سیاستگذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشکسالی پسته در شهرستان سبزوارمحمد قربانی,محمد قربانی,محمود صبوحی صابونی,محمود صبوحی صابونی۲۰۲۴-۶