عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
اثر مالچ ودور آبیاری بر رشد و عملکرد دو رقم خربزه استان خراسان رضویحسین نستری نصرآبادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۰/۰۵/۲۶
بررسی قابلیت ترکیب پذیری لاین ها و ارقام اطلسی به منظور بهبود صفات زینتی و تولید بذور هیبریدحسن بیاتکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر اندازه سوخ(پیاز) و حذف ساقه گلدهنده بر عملکرد سوخ(پیاز) و میزان ماده موثره دو توده مختلف موسیر لرستان و خراسان درشرایط آب و هوایی مشهدرضا گیمدیلکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی اثررقم ونوع محیط کشت برخصوصیت کیفی و عملکرد توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک.عاطفه عامری سیاهوئیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۰/۰۷/۱۹
بازیافت خاک پوششی مصرف شده در واحدهای تولید قارچ دکمه ای جهت استفاده مجدد به عنوان خاک پوششیسعید نادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۰/۱۰/۱۲
بررسی تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع مالچ بر رشد، نمو و میزان مواد موثره نعنا فلفلیسهیلا شهریاری تپه لریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۰/۱۰/۲۵
بررسی خصوصیات کمی و کیفی چند توده بومی پیاز افغانستانسیدعلی یعقوبیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۰/۱۱/۰۸
اثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گل مریم (Polianthes tuberosa) در سیستم هوا کشت) (Aeroponic.رضا دلیری مقدمکارشناسی ارشدشور۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی اثرات تنش خشکی و شوری بر روی پاسخ های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سه گونه گیاه پوششی (شبدر) با پتانسیل استفاده در فضای سبزنوید وحدتی مشهدیانکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر مالچ های رنگی و فاصله کاشت بر خصوصیات رویشی وزایشی کدوی مسماییحمیده فاطمی تاج الدینکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی تیمار حرارتی و تراکم بر گلدهی و تولید پیاز دختری در سه اندازه گیاه دارویی زعفرانمرضیه نصرآبادیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی روش های ازدیاد و تولید نهال در گونه دغدغک البرزی (Colutea buhsei )به منظور استفاده در فضای سبزاحمد بیک محمدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۱/۰۲/۱۹
بررسی امکان تولید انبوه ریز غده های زیره سیاه در شرایط درون شیشه ایی به منظور تولید در سطوح وسیعحسین مردانی کرانیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۰۲/۲۵
بررسی تغییرات فصلی در مقاومت به یخزدگی و ارزیابی نیاز سرمائی چهار رقم انگور در شرایط آزمایشگاهی.حسین عراقیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۱/۰۳/۲۳
اصلاح ارقام هیبرید گوجه فرنگی برای صفات با ارزش زراعیاکرم فرزانه پلگردکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۰۴/۰۴
بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه ای در کنترل پوسیدگی های پس از برداشت توت فرنگی ناشی از قارچ های Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer تحت شرایط in vitro و invivoسمانه محمدیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۱/۰۴/۲۴
بررسی اثر متقابل دی اکسید کربن و تنش شوری بر دو گیاه چهار کربنه زینتی: گل تکمه ای Gompherena globosa ) ( و آمارانتوس (Amaranthus tricolor )مریم کمالیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۰۴/۲۵
بررسی تراکم بوته و سیستم کاشت بر برخی صفات رویشی و زایشی، عملکرد میوه ودانه ی و میزان روغن گیاه دارویی کدوی بذر برهنهشیرزاد سورهکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۱/۰۵/۲۴
معرفی و تشریح خصوصیات مورفولوژیکی ارقام انگور موجود در کلکسیون مرکز تحقیقات استان خراسان رضویرضا موسی زادهکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۰۶/۰۵
بررسی اثر تنش آب بر خصوصیات رشدی و اسانس سه گونه نعناع تحت شرایط کنترل شدهسمیه نظامیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۰۶/۰۷
بررسی اثر چند اسانس گیاهی در کنترل آلودگی های محیط کشت و رشد و نمو گیاه در شرایط درون شیشه ایسیده زینب قاضی مطلقکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۱/۰۶/۱۱
بررسی اثرات غنی سازی دی اکسید کربن بر صفات کمی و کیفی ارقام لیلیومغلامرضا ترک آبادیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۰۶/۱۳
بررسی اثر کاربرد برخی اکسین ها در شرایط سیستم مه افشان (Mist) و پاگرما بر ریشه زایی قلمه های هلومحمود گلیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۰
مطالعه خصوصیات بیولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ ها و توده های بومی سیب و گلابی استان خراسانشادی عطارکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۰
بهبود صفات کمی و کیفی ارقام گلایول تحت تاثیر غلظت های بالای دی اکسید کربن در محفظه های رو بازمهدی مکملکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۰۶/۲۱
اثر ایندول بوتیریک استیک اسید و نفتالین استیک اسید بر روی تشکیل ریشه نابجا در ارقام گلابی ایرانالهام اردکانیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی برخی روشهای افزایش عمر انباری در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) رقم سیندامحمدآصف اکبریکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی تیمارهای پیش و پس از برداشت سالیسیلیک اسید بر روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سه رقم زردآلوالهام اردکانیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بهینه سازی باززایی برای برخی از ارقام مهم گلابی ایران در شرایط درون شیشه ایساجده کریم پورکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بهینه سازی شرایط سوسپانسیون سلولی در بعضی از ارقام انار و بررسی مقدماتی عکس العمل آنها در دماهای پایینسمیه درفشانکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۰۶/۲۵
: بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود پتاسیم بر رشد، نمو و میزان ماده موثره گل راعی( Hypericum perforatum)هلاله سادات کابلی فرشچیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی اثر نیترات کلسیم و سالیسیلیک اسید روی ویژگی های کیفی و عمر انبارمانی میوه انار ( رقم ملس یزدی)حمیده رستگاری هدشیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۱/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر استفاده از کوددامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان مواد موثره و بار میکروبی در دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و سنبل الطیبسمیه میرمصطفائیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۱۱/۰۷
اثر کلرید کلسیم وسالیسیلیک اسید برکیفیت وعمر انباری میوه ی هلوی رقم امسدن وشلیل شبرنگسکینه عارفخانیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۱۱/۰۸
:تأثیر (GA3)، (2,4-D) بر تحریک باروری گل های نرعقیم بادمجان و ویژگی های کمی و کیفی میوه آنافسانه فولادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
اثر هورمون های ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی قلمه چوب علفی و نیمه چوبی ارقام انارامیر دعواتیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی اثر نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر گلجایی گل بریدنی ژربرا ارقام ‘اکس پلوسیو ’ و ‘ ریکو’فرناز شیخکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی اثر نور و CO2 تکمیلی روی صفات کمی و کیفی گیاه برگ زینتی کروتون در شرایط گلخانه‌ایغلامرضا چنارانیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر رشد، نمو و میزان مواد موثره ریحان اصلاح شده (Ocimum basilicum)روح الله عامریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۱۲/۰۹
تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعنا فلفلی Mentha X piperitaفاطمه روزدارکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۱/۱۲/۱۴
بررسی ومقایسه اثر کودهای مختلف آلی بر خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی فلفل شیرین و تند (Capsicum annuum var. California و Capsicum annuum var. Red chiliمحمّدحسین امینی فرددکتری(PhD)آروئی۱۳۹۲/۰۲/۰۹
بررسی امکان کشت و اهلی سازی گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L.)مصطفی گهرنژادکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۲/۰۵/۳۰
بررسی اثرات سطوح مختلف کم آبیاری بر گونه های مختلف گراسهای فصل سرد بومی ایران و مقایسه مخلوط بذری آنها با نوع تجاری به منظور استفاده در فضای سبزالهام سعیدی پویاکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۲/۰۶/۰۵
بررسی تنوع سیتوژنتیکی و بیوشیمیایی چند گونه نعنا و امکان سنجی انگیزش پلی پلوئیدی در پونه کوهی (Mentha mozaffariani Jamzad)عسکر غنیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۲/۰۶/۲۳
بررسی تاثیرکاربرد روشهای مختلف ضد عفونی بر کاهش بار میکروبی برخی از گیاهان داروییراضیه ولی اصیلکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
ارزیابی اثرات کائولین روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دانهال پسته رقم بادامی زرندمینا نورزاده نامقیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی تنوع ژنتیکی در گونه های زنبق خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRسیده زینب عطاری قوچانیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی رشد، ریشه زایی و رفتار روزنه ای در 2 گونه فیکوس زینتی(F.benjamina, F.elastica) تحت اثر غنی سازی CO2 در شرایط گلخانه ایناهید زمردی خشتیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی قابلیت ترکیب پذیری لاین های گوجه فرنگی برای صفات مهم زراعی.الهام چمنی اصغریکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تاثیر غلظت‌های مختلف پوترسین و اسید سالیسیلیک بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه رقم های اکبری و سفیدمحمدابراهیم نصرآبادیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۲/۰۶/۳۰
ارزیابی اثرات تنش خشکی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات مرفولوژیک ، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی پایه بذری و برخی از هیبریدهای جدید انتخابی هلو×بادامعلی اکبر شکوهیاندکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی تخمین محصول هلو و شلیل بر اساس صفات رویشی و زایشیسیدعلی کارآموزکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۲/۰۷/۰۳
امکان سنجی تکثیر جنسی و رویشی گیاه دارویی گون گزی (Astragalus adscendens Boiss &Haussk)قاسم اسماعیلیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۰۷/۲۳
تعیین بهترین رقم گرده‌زا برای ارقام گلابی و تعین منحنی رشد میوهسجاد شریعت نژادکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۲/۰۹/۱۷
بررسی تاثیر سطوح سوپرجاذب A 200، بنتونیت و آبیاری بر رشد و عملکرد کاهواکرم ولی زاده قلعه بیککارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۲/۱۰/۰۹
تاثیر تنش شوری بر خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام انار شیشه کب و ملس ساوه در شرایط مزرعه و گلخانهمهدی خیاطدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۲/۱۰/۱۸
مطالعه ی تاثیر اسید هیومیک و مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گل گاوزبان اروپائی(Borago Officinalis) تحت دو سطح کود دامیسمیرا نصیریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۰/۲۱
بررسی تاثیر سوپر جاذبها و ترکیبات طبیعی، بر خصوصیات رویشی، زایشی و میزان مواد موثره ریحان اصلاح شدهسمیه بیکیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۰/۲۴
بررسی تاثیر تاریخ کاشت، ترکیبات ضد تعرق و فواصل آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانهزینب صفائیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۰/۳۰
بررسی تاثیرروشهای مختلف محلولپاشی برگی کلات آهن برخصوصیات کمی وکیفی پسته رقم کله قوچیهادی شیرخانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
مطالعه ی تأثیر فاکتورهای رشدی و الیسیتورها بر بهینه سازی تولید گنودریک اسید توسط قارچ گانودرما « گانودرما لوسیدیوم » در شرایط کشت آزمایشگاهینگار رحیمیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
بررسی ریزازدیادی Rosa foetida و Rosa canina از جوانه جانبی تحت شرایط مختلف درون شیشه ای.محبوبه داودی پهنه کلائیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی اثر متقابل غنی سازی دی اکسید کربن و تنش شوری بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)صمد ابراهیمیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
: بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه ای در کنترل پوسیدگی های پس از برداشت هلوناشی از قارچ های Penicillium spp و Rhizopus stolonifer تحت شرایط In vitro و In vivoپریسا طاهریکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
: تاثیر سطوح مختلف شوری (NaCl) و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار توده بومی ریحانمهدی محمدزادهکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
اثر تنش خشکی برروی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه رقم اسفناجمصطفی کوهزاددهمیانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
اثرسیلیکون و سالیسیلیک اسید بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شیمیایی گیاه چمن(Lolium perenne var. fancy) تحت تنش شوریمهسا محمدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۲/۱۱/۱۱
بررسی اثر CO2 تکمیلی روی صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیکمهین نیکوکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۱۱/۱۱
بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تیامین به منظور بهبود کیفیت و عمر گلجای ژربرا رقم پینک الگانسمیثم منصوریکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۱۱/۱۱
تعیین مراحل فنولوژیکی انار رقم اردستانی و سفیددر شهرستان مه ولاتابوالفضل رحمتی شهریکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۲/۱۱/۱۱
مطالعه تاثیر تنش شوری و آماده سازی بذر بروی خصوصیات مورفولوژیک ،عملکرد و مواد موثره گیاه همیشه بهارذکیه محمدزادهکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
ازدیاد درون شیشه ای گیاه زینتی لیندا ( پافیلی )عاطفه مهریاریکارشناسی ارشدشور۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بررشد، نمو، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی چای ترش(Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوای شهرستان داراب.زینب شاکرکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بهینه سازی فضای سبز شهری به منظور آسایش دمایی محیط بیرون طی ماه های گرم سال با استفاده از تکنیک های مدلسازیزهرا کریمیاندکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۲/۱۱/۱۲
تاثیر EM و تنش شوری بر روی پاسخ‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انارمحمدعارف پوریانکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۲/۱۱/۱۲
اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی گیاه داروئی مرزه (Satureja hortensis L.)زهره کاظمی حصارکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
بررسی کمیت و کیفیت نور LED بر ویژگی های رشدی، مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita Lمحدثه مربایانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۱۶
: مطالعه اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گیاه دارویی نعنا فلفلی Mentha piperitaدرشرایط تنش شوریعطیه ساعدیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۲/۱۱/۱۸
تاثیر کم آبیاری روی چمن های بوفالو گراس، فستوکا و چمن آفریقاییمیلاد اکبرزادهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۰۳/۰۴
مقایسه تأثیر تیمارکودهای آلی و اوره روی برخی از خصوصیات کمی وکیفی اسفناج خوراکی (Spinacia oleracea L)زکیه آذری زینکانلوکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۰۳/۲۷
بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تیمار کائولین در ارتباط با ترکیدگی پوسته سبز و میزان آفلاتوکسین میوه 6 رقم پسته طی دوره رشدمهدی زارعی محمدآباددکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۳/۰۶/۱۱
تاثیر اشعه مایکرویو و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انبارمانی زردالو رقم نوری دیررسرؤیا فرخ تقی آبادیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بررسی اثرات رشدی قارچ تریکودرما (Trichoderma sp.) درکشت بدون خاک در کاهو(Lactuca sativa)شهاب الدین آهوئیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر محیط کشت های تکمیل شده با ضایعات مختلف کشاورزی در کشت قارچ دارویی گانودرمامسعود عظیمیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بررسی اثر سمیت یونهای سدیم و کلر بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گونه-ای نعناع (Mentha spicata L.)زهرا صفری محمدیهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
بررسی اثرقارچ تریکودرما وآهن برصفات کیفی وکمی اسپاتی فیلوم وبرگ بیدیزهرا جلالیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۳/۰۶/۲۵
پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک تاج خروس ،آهارو همیشه بهار به نیتریک اکسید در شرایط شوریمریم جبارزادهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی اثر گونه و نوع بستر پوشاننده بذر بر برخی صفات کمی وکیفی چمن فصل سرد بومی و تجاریهادی فرهادیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی میزان تحمل به شوری در پنج اکوتیپ مرزه تابستانه (Satureja hortensis)جواد رازقندیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
اثر غلظتهای مختلف هورمونی و میزان C02بر ریشه زائی قلمه های چوبی نیمه سخت دو رگه هلو * بادامسیدمحمود سجادی دختکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
القای پلی پلوییدی در بادمجان (Solanum melongena) و بررسی اثر سطوح مختلف آن بر خصوصیات کیفی و کمی.حامد کاوهدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات رشد، کمیت و کیفیت 8 اکوتیپ مختلف گیاه دارویی شنبلیلهحسن فرهادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
مطالعه خصوصیات مورفوفنولوژیک و تاثیر تیمارهای گرده افشانی بر عملکرد کمی و کیفی میوه عنابحسین روح بخشدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۳/۰۸/۰۶
بررسی تاثیر بیوفسفر و سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشد و میزان روغن گل مغربی(Oenothera biennis L)زینب آقاخانیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۸/۱۹
بررسی اثر تغییرات فصلی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه انار در مراحل مختلف رشد و نموهادی تناور زرمهریکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۰۸/۲۰
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک ایران با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیک و مولکولی بین ریز ماهواره ( ISSR).حسن اکبری بیشهدکتری(PhD)عابدی۱۳۹۳/۰۸/۲۰
بررسی اثرات تنش شوری و کاربرد اسیدهیومیک برصفات مورفولوژیک، بیولوژیک و بیوشیمیایی سه رقم تربچهنرجس سادات روحانیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۰۸/۲۸
تاثیر ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا اربوسکولار بر برخی خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیکی مرزه تحت تنش شوریعقیل رستم پورکاریزکیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۰۹/۰۵
بررسی اثر زئولیت و ورمی کمپوست بر رشد وعملکرد کمی کیفی گیاه دارویی شوید تحت تنش خشکیسمیرا نجف زادهکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۹/۱۲
بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف روی و زئولیت معدنی برکاهش تجمع کادمیم در گل راعیژاله زندوی فردکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۹/۱۵
بررسی میزان و اجزای اسانس، ترکیبات پلی فنولی و خواص آنتی اکسیدانتی گیاه Nepeta glomerulosa در مراحل مختلف رشد فنولوژیکهدی مرادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۰۹/۱۶
بررسی برخی صفات کمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum))درپاسخ به کودهای آلی وبیولوژیک.خیراله بابائیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۰۹/۱۹
بررسی تاثیر روش کاشت و تراکم کاشت بر برخی صفات کمی و کیفی کدوی داروییمهناز بهلگردیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۰۹/۲۶
مطالعه اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و ریشه زایی پایه میروبالانc29زهرا شعبانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۱۰/۰۶
اثرات پوشش نازک کائولین فرآوری شده بر برخی خصوصیات مهم فیزیولوژیک و فنولوژیک پسته Pistachio vera و انار Punica granatum L.صفیه وطن دوست جرتودهدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۳/۱۰/۱۷
ارزیابی پاسخهای مرفوفیزیولوژیکی ، بیوشیمیایی و ملکولی گیاه اطلسی به تنش خشکیمینا ضرغامی مقدمدکتری(PhD)شور۱۳۹۳/۱۱/۰۵
مقایسه تاثیر اسانس برخی گیاهان داروئی بر ماندگاری ، جلوگیری از جوانه زنی و برخی صفات کمی و کیفی سیب زمینی در انبارمیترا جاودانی اصلهکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۱۱/۰۵
ارزیابی پتانسیل های زینتی و شرایط جوانه زنی چند گونه بومی آلیوم (Allium)خراسان ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهدامیرحسن حسینیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۱۱/۰۶
بررسی اثر اسید هیومیک بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگیعلی تهرانیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۱۱/۰۶
ارزیابی بستر های مختلف کشت و سطوح مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی بنفشه ی آفریقایی (saintpaulia ionantha Wendl)فرزانه سلحشورکارشناسی ارشدشور۱۳۹۳/۱۱/۰۷
اثر کاربرد نسبت های مختلف کود ورمی کمپوست بر روی برخی صفات دو اکوتایپ نعناع خوراکی و پونهنعیمه فارسیانکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی امکان ریزازدیادی گیاه زرشک بیدانه Berberis vulgarisمهین سلامیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تأثیر قارچ میکوریزا آربسکولار بر روی خصوصیات رشدی و عملکردی دو گیاه جعفری(L. Petroselinum crispum) و گشنیز(Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش شوریآزاده امیدیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی توده های زیره سبز ایراناحمد آهنگکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی رژیم های آبیاری مختلف در بقاء وحفظ کیفیت بصری وصفات فیزیومورفولوزیک چند گونه گیاهی معطر در سیستم بام سبز گسترده.مژگان پیله وروطن دوستکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی رشد و تکثیر کرم ایزینیا فتیدا (Eisenia foetida)در بسترهای حاوی ضایعات مختلف کشاورزی و صنعتی و بررسی کیفیت تولید دو رقم گل زینتی شبو(پن و سیندرلا)در انواع کود ورمی کمپوستامید فتحی محمدآبادکارشناسی ارشدشور۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی سازگاری، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی اکوتیپ های مختلف نعنا در شرایط اقلیمی مشهدسیدمرتضی جباری فرکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر IBA واگروباکتریوم رایزوژنز برروی ریشه زایی قلمه‌های چوب سخت سیب و گلابیفهیمه آزمودهکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۳/۱۱/۱۳
اثر محلول پاشی اسیدهیومیک، اسید استیک وکلات روی بر خصوصیات کمی وکیفی وغلظت عناصر در برگ پسته رقم احمد اقاییناصر علی زادهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۱۱/۲۱
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و سیتولوژیکی برخی جمعیت های گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ Eremostachys laciniata Bungeعلی رضا هادی پوردکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۳/۱۲/۰۴
بررسی اثر کاربرد کودهای نانو، بیولوژیک و اوره بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو توده بومی ریحان.( Ocimum basilicum L.)سعید فتاحی سیاه کمریکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۳/۱۲/۲۶
بررسی پتانسیل گیاه پالایی خاکهای آلوده به مس در برخی گیاهان زینتی و نقش اسید سالسیلیک در اثرات سمیت آنمریم آفروشهدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۴/۰۲/۱۴
تاثیر روش های مختلف خشک کردن و مدت انبارداری بر خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه دارویی زرشک بی دانه Berberis vulgaris var. aspermaسیده لاله طالب زادهکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۲/۱۵
ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L. ) تحت تأثیر بسترهای مختلف آلی و سطوح متفاوت کوددهی با روش‌های آنالیز IR و GCریحانه پژوهشگردکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۵/۱۲
بررسی امکان تولید z- لگوستیلید در کرفس کوهی Kelussia odoratissimia Mozaff. با استفاده از کشت سلولیلیلا رازقی یدکدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۵/۲۶
بررسی وضعیت گرده افشانی و اثرات زنیا و متا زنیا در انارمحمدرضا وظیفه شناسدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۴/۰۵/۲۶
بررسی تاثیرات نوع بستر کشت ، کود زیستی (Trichoderma spp.) Trichoderma و سورفاکتانت بر صفات کمی، کیفی و عمر گلجائی گل شاخه بریده رز رقم آتنا در شرایط کشت هیدروپونیک بازسمانه آریامنشکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۴/۰۶/۰۲
بررسی صفات کمی و کیفی برخی ارقام چمن در حضور سوپرجاذبهای مختلف آبسیده ملیحه ربانی خیرخواهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۰۶/۰۲
تاثیر میکوریزا و هورمون IBA بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت پایه های سیب MM111 ,MM106 ,M7 ,M26 ,M9مهدی کاملیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۴/۰۶/۰۲
تاثیر تنظیم کننده های رشد، اندازه ریزنمونه و نوع محیط کشت بر پرآوری مریستم های 7 رقم گیلاس و بررسی امکان ریزپیوندی آن ها در شرایط درون شیشه ایمحبوبه زمانی پوردکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۴/۰۶/۰۳
ارزیابی تحمل به تنش شوری در توده های چمن بومی Festuca arundinacea با هدف کاربرد در فضای سبزآزاده موسوی بزازدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۴/۰۶/۱۷
بررسی پتانسیل اکوتیپ های بومی گراس اگروپیرون (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) به منظور معرفی چمن کم نهادهحسن بیاتدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۴/۰۶/۱۷
آنالیز کمی و شبیه سازی رشد و عملکرد درخت هلو در واکنش به کمبود آب خاکمیترا رحمتیدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ های پونه (Mentha longifolia) در جنوب غربی ایرانپیمان آذرکیشکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۳
تعیین دز مناسب اشعه گاما بر روی جوانه های کیوی فروت بمنظور ایجاد ارقام جدیدرسول برزگرکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی سازگاری و استقرار چند گونه گراس زینتی برای استفاده در فضای سبز شهریرضا امیری فدردیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی ویژگیهای اکولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) در عرصه های طبیعی و امکان سنجی اهلی سازی آن در شرایط کشت های مزرعه و گلخانه ایمرتضی علیرضائی نغندردکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
عنوان طرح: بررسی تاثیر گرده افشانی و محلول پاشی نانوسلنیوم و سولفات روی بر روی صفات کمی و کیفی کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo var. styriacaسیروان معتمدیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مطالعات سیتوژنتیکی وروشهای تکثیر اکوتیپ های موجود در کلکسیون های عناب Zizyphus jujuba Mill.خراسان جنوبی وبررسی تاثیرات همزیستی میکورزایی در آنسعید دقیقیدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر تیمار نوری کوتاه مدت و تغذیه با غلظتهای مختلف نیترات بر خصوصیات کمی و کیفی کاهومعصومه مهائیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۴/۰۹/۱۰
مطالعه تاثیرمدت ودمای انبارداری و بسته بندی بر خصوصیات جوانه زنی وتغییرات کمی وکیفی مواد موثره بذور گیاه دارویی گل مغربیهدی احمدیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۴/۰۹/۲۹
تهیه و تولید نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora ) و بررسی کارایی آن در افزایش ماندگاری برخی سبزیجاتمحبوبه ناصریدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۴/۱۰/۰۷
بررسی تاثیر بنتونیت، کاربرد اسید سالیسیلیک و کم آبیاری بر رشد و عملکرد دو رقم خربزه تجاری ایرانحسین نستری نصرآبادیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۴/۱۰/۱۵
بررسی تغییرات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی استویا با محوریت متابولیت‌های ثانویه در واکنش به برخی منابع کربنیوحید اکبرپوردکتری(PhD)آروئی۱۳۹۴/۱۰/۱۶
بررسی اثرات نوع محیط کشت، غلظت تنظیم کننده رشدی و سه گونه قارچ مایکوریزا برریشه زایی وسازگاری گیاهچه های پاکوتاه گیلاس ((PHL-C تحت شرایط درون شیشه ایزهره هوشیارکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
القای مقاومت به سرما با استفاده از پرایمینگ بذر و تیمار گیاهچه و بررسی تاثیر آن بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم خیارگلنار قاضیان تفریشیدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی خصوصیات رشدی و عملکردی گیاه شنبلیله تحت تنش شوریسعید کشاورزمغانیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر دما و نور و برخی از عصاره های گیاهی بر بیومس و تولید رنگدانه در قارچ موناسکوس پرپرئوسمعصومه رحیمیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی جمعیت های زیره سیاه(Bunium persicum) در استان خراسانمهدی طالبیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی عملکردهای زیست محیطی خاکپوشهای زنده (گیاهان پوششی) و خاکپوش های غیرزنده به منظور استفاده در فضای سبز شهرینسیم صفریکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بهبود صفات کیفی وکمی گیاهان برگ زینتی حسن یوسف و کروتون با استفاده از جدایه های قارچ تریکودرما و عنصر رویالهام شوقیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی اثرتیمارترکیبی اسید هیومیک واسیدفولویک به صورت کود آبیاری برروی صفات کمی وکیفی دو گونه گیاه زینتی(سینداپسوس ,شمعدانی)رسول عباس زاده فاروجیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۴/۱۲/۱۹
اثر پوشش پلی اتیلن و تیمار آب گرم بر کمیت و کیفیت انبارمانی 2 رقم(قندهاری و پوست نازک) تجاری انار افغانستانمحمد حلیم کاظمیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۰۲/۱۸
مطالعه فنولوژی و خصوصیات فیتوشیمیایی نسترن زرد (Rosa foetida J. Herrmann ) استان کردستاننسار الله ویسیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۵/۰۳/۱۱
عنوان طرح: بررسی اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی ( Ascophyllum nodosum ) بر صفات کمی و کیفی سi رقم تجاری گیاه گوجه فرنگیمهدی شهریاری فخرآبادکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۰۳/۲۲
بررسی تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی‌های رویشی و صفات بیوشیمیایی چند گونه نعناعمهدی بقراطیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۰۳/۲۶
مطالعه واکنش رشد و عملکرد گیاهان خیار پیوندی و غیرپیوندی به تنش شوریعلی فرهادیدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۵/۰۴/۳۰
بررسی اثرات بنتونیت و زمان کوددهی بر رشد، و نمو و تجمع نیترات در اسفناجلیلا بندیان سفلیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۰۶/۰۱
بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتریک اکسید و سلنیم بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ارقام انگور در شرایط تنش خشکیمهدی آراندکتری(PhD)عابدی۱۳۹۵/۰۶/۱۰
بررسی اثر اسید هیومیک واسید فولویک و اسیدآمینه به صورت کود آبیاری برروی صفات کمی وکیفی خیار سوپر دامینوس تحت تنش خشکیمیثم نجفیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی نوع بستر بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم ریحان در شرایط تولید منازل شهریسحر رمضان نژادکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تاثیر دما، مدت انبارداری و روش های مختلف بسته بندی برمیزان وترکیبات اسانس گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L.)میلاد راحتیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی گیاه پالایی فلزات سنگین نیکل و سرب از لجن فاضلاب تصفیه‌خانه شهرک صنعتی مشهد توسط چهار گونه چمن و مقایسه و تعیین محل تجمع این فلزات سنگین در هر کدام از گونه‌های چمنمهدی محمود زادهدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۵/۰۶/۲۷
مقایسه اثر سه ترکیب از دو طیف نوری با استفاده از لامپهای LED بر رشد رویشی و زایشی اطلسی و بنفشهآزاده رشیدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های گلابی شهرستان مشهد با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ملکولیISSRشادان خورشیدیدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی تاثیرایندول بوتریک اسید و قارچ میکوریزا بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب نرم پایه گزیلا 6سمانه امامی کلاتهکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی اثر برخی از فرآورده های چند گیاه دارویی جهت کنترل نماتد ریشه گرهی پسته (Pistacia vera L.)خیزران دولت آبادیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر میدان های مختلف الکترومغناطیسی بر پارامتر های رویشی، زایشی، تغییرات فیزیولوژیکی و میزان مواد موثره در دو رقم همیشه بهار پر پر و کم پر ( Calendula officinalis L.)علی برادران راددکتری(PhD)آروئی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی روش‌های مختلف کشت و ازدیاد گیاه آماریلیس (نسرین) (Hippeastrum × johnsonii) جهت افزایش ضریب تکثیر در شرایط آزمایشگاهی و گلخانهسیده مهدیه خرازیدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۵/۰۶/۳۱
پاسخ های فیزیومورفولوژیکی تعدادی گل یکساله به تیمار اسید سالیسیلیک در تنش خشکی و طراحی کاشت مخلوط گونه های انتخابی.سید مجید زرگریاندکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی ده ژنوتیپ زرشک بومی ایرانمهسا خدابنده شهرکیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مقایسه کودهای نانو و اسید هیومیک بر صفات رویشی، میزان اسانس، میزان جذب و توزیع عناصر غذایی گیاه نعناع فلفلی تحت شرایط تنش شوری و خشکیمحسن سالار پیشهدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تأثیر کاربرد توأم ترکیبات کلسیم دار و پلی آمین های آزاد در زمانهای مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم "احمدآقایی"حمید محمدی علی آبادیدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۴
بررسی اثر نوع بستر و میزان مکمل بر عملکرد و خصوصیات کیفی قارچ شاه صدفنرگس بزرگکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بررسی تاثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو و کیفیت زیتون ارقام تخم کبکی فیشمی و دزفولسکینه باقریدکتری(PhD)عابدی۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و خصوصیات کمی وکیفی چهار گونه گیاه پوششی با پتانسیل استفاده در فضای سبز مشهدحانیه الهامیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
بررسی تأثیر اسید آسکوربیک و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش شوریرسول نریمانیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۵/۱۱/۲۰
بررسی اثرات تلقیح قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی و جذب عناصر غذایی انگور رقم کشمشی سفید بیدانهمحمد اصلان پوردکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۵/۱۱/۲۴
طراحی و ساخت بیونانوسنسور گیاهی برای زیست‌سنجی فلاونوئیدها، ویتامین C، ویتامین B12 و بررسی مکانیزم نانوساختار بیونیکفرامرز مرادیدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی اثرات تغذیه و تیمار با برخی ‌اسانس های گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی و ماندگاری سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)آزاده حسینیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی اثرات فصل، بستر کشت و مالچ بر کیفیت نشاء در تکثیر رویشی گیاه پپینو(Solanum muricatum L.)ساره سلیمانیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر روی صفات کمی و کیفی دو گونه گیاه زینتی پوتوس (.Scindapsus spp ) و سینگونیوم (.Syngonium sppحدیثه فیاضکارشناسی ارشدشور۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اثر گونه گیاهی و رژیم های آبیاری بر انتخاب طرح کاشت مناسب و مطالعه مقدماتی امکان کاهش آلودگی هوا در بام سبزنوید وحدتی مشهدیاندکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارزیابی مقاومت به شوری در انجیر (Ficus carica L.) و نتاج آن با استفاده از فاکتورهای مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیاییمهوش زارعیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر عصاره های مختلف گیاهی و نوع بسته بندی بر بارمیکروبی و عمر پس از برداشت سبزی ریحاننرجس منصوری کلوخیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی و مقایسه اثرات تغذیه برگی عناصر مختلف از طریق منابع نانوکودها، کودهای شیمیایی و اسید هیومیک روی کمیت و کیفیت میوه انار رقم اردستانیسهراب داورپناهدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۵/۱۱/۳۰
واکنش‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چند رقم همیشه بهار (Calendula officinalis L.) به طول دوره‌ تنش دمای بالاطیبه نازداردکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی اثر محلول پاشی ازت برخصوصیات کمی وکیفی انگور رقم پیکانیمینا رزمیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۱۲/۰۱
مطالعه تشریحی ترکیدگی انار و اثر حلقه برداری و محلولپاشی برخی ترکیبات سالم بر آنسیده فاطمه متولیانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اثرتیمارهای مختلف برشکستن خواب بذور 8 گونه زالزالک Crataegus spp.)) بومی ایران و ریزازدیادی گونه ترکستانیکا Crataegus pseudoheterophylla subsp. turkestanicaمعصومه همتی فرکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۵/۱۲/۰۴
بررسی اثر محلول پاشی و میزان دفعات پاشش عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum ) و عناصر غذایی میکرو در قبل از برداشت دراثرات کیفی و انبار مانی میوه سیب رقم رد دلیشزحامد سیدی مقدمکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
مقایسه فاکتورهای وابسته به رشد، عملکرد و عادت گلدهی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی Trigonella foenum-graceum. Lهدی صائب داودلیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۵/۱۲/۰۸
تاثیر استفاده از مویان و کودهای زیستی بر خصوصیات رشد، عملکرد و برخی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع (Mentha spicata L.) تحت شرایط کم آبیاریاختر زنددکتری(PhD)آروئی۱۳۹۵/۱۲/۲۲
بررسی تأثیر نیترات پتاسیم بر صفات مورفولوژیک، بیولوژیک و عملکرد ارقام ریحان در شرایط تنش خشکی و شوریمحمد رزاقیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۶/۰۱/۱۹
بررسی اثر محلول پاشی ومیزان دفعات پاشش عصاره جلبک دریایی(Ascophyllum nodosum) و عناصر غذایی میکرو روی خصوصیات کمی وکیفی سیب درختی رقم رد دلیشزامید فیض الهیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۶/۰۱/۲۱
اثر کاربرد پاییزه اسید سالیسیلیک و سولفات پتاسیم بر تغییرات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی، مقاومت به سرما در انگور رقم عسکری و تشکیل میوه آن در سال بعدجهانشیر احمدیدکتری(PhD)عابدی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
بررسی اثر تغذیه برگی کودهای نیترات کلسیم معمولی و بهینه شده و استفاده از فیلم‌های نانو‌کامپوزیتی روی عمر پس از برداشت هلو رقم آلبرتاحسین ابراهیمیدکتری(PhD)عابدی۱۳۹۶/۰۴/۱۸
بررسی استفاده از مالچ، سوپرجاذب و دور آبیاری بر برخی صفات گل جعفری (Tagetes erecta)حیدر عبد ابراهیم العبیدیکارشناسی ارشدکریمیان۱۳۹۶/۰۶/۰۱
مطالعه مقایسه تاثیر کاربرد کودهای آلی حاصل از پسماندهای شهری و کود اوره بر روی برخی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلییاسر لطفیانکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۰۶/۰۴
بررسی اثر محلول پاشی پلی‌آمین (پوترسین) و عصاره مخمر بر روى رشد و عملکرد و در صد اسانس گیاه نعناع فلفلی (.Mentha piperita L)، تحت شرایط تنش شوریحیدر محمد خضیر ال جازعکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بررسی تاثیر اسید آمینه متیونین، اسید هیومیک و نیتروکسین بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان Ocimum basilicum L.)حیدر رمضان محمد الحسناویکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۰۶/۰۷
بررسی اثر تنظیم‌کننده رشد، بستر و قطر قلمه بر میزان ریشه‌زایی گل محمدی توده گوگاناحمد کریم زادهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۶/۰۶/۲۱
اثرات درجهء حرارت محیط ریشه وهدایت الکتریکی بر رشد، عملکرد، محتوى لیکوپین و ترکیبات قندی گوجه فرنگی در شرایط محیط کشت بدون خاکذوالفقار جعفر حمیز حمیزدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی صفات کمی و کیفی برخی پایه‌های گلابی در منطقه دشت مشهدفریبرز علی زاده زرمهریدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۶
تأثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید و نیترات کلسیم برخصوصیات فیزیکو شیمیایی وماندگاری میوه تازه عنابهادی زراعتگردکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۶
مطالعه تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت و تیمارهای پس از برداشت با پد سولفور، کلسیم و اسانس خوشاریزه بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ماندگاری انگورمحمود حسن آبادیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
ارزیابی کاربرد عصاره برخی از گیاهان دارویی و کلرید کلسیم بر عمر انبارمانی زردآلورقم شاهرودی (Prunus armeniaca)ملیحه نظافتکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی اثر مالچ و روش کشت بر خصوصیات کمی و کیفی چهار مورفوتیپ بومی هندوانه بذر آجیلیکاظم حکم آبادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر نورLED مکمل، بر خصوصیات رشدی و میزان ماده مؤثره در گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum L)الهه غفوریان حضوری اصفهانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی کودهای آهن و روی به دو شکل سولفاته و نانو ذرات برخصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و جذب عناصر آهن و روی در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) تحت تنش شوریقادر رستمی تبنقکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
برهمکنش اثرات آللوپاتی برخی ازگیاهان دارویی بااستفاده از روش دیش‌پک و ساندویچسمیه صادقی فردکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تأثیر بیوچار بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و جذب عناصر غذایی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوریلیلا مهدی زاده شاندیزکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مطالعه خصوصیات فیزیومورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گردوهای ایرانی مقاوم و حساس به سرما در شرایط مشهدشادی عطاردکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی جذب عناصر غذایی و صفات کمی و کیفی در سیستمهای آبیاری قطره ای و آبیاری زیر سطحی درختان چنار فضای سبز شهر مشهدپیام پاکدلدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۶/۰۷/۰۵
بررسی تأثیر استفاده‌ی مجدد از بسترهای حاوی سوپرجاذب صنعتی و طبیعی بر صفات ریحان(Ocimum basilicum L.) و تربچه (Raphanus sativus L.) تحت شرایط کشت توأمفهیمه دلخوشکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۰۸/۰۱
بررسی تنوع ژنتیکی گلرنگ برای تحمل به خشکی و صفات زینتیمسعود اسکندری تربقاندکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۶/۰۹/۲۱
بررسی اثر برخی عصاره های گیاهی بر کنترل پوسیدگی کپک سبز و آبی در افزایش عمر پس از برداشت پرتقال تامسون ناولسپیده مجرب مایوانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۱۰/۱۷
امکان سنجی جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاهچه از کشت آندوسپرم و کوتیلدون در گلابی اروپاییعاطفه عامری سیاهوئیدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تاثیر مقادیر مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان جذب عناصر غذایی مرزه تحت تنش خشکینادیا رحیمی ببروئیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۱۱/۲۱
بررسی اثرات اقلیم، رقم، مدیریت باغ و فرآوری اولیه بر معیارهای کیفی و سلامت پستهسیده فائزه تقی زادهدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر عملکرد گیاه پوششی فرانکنیا برای کاربرد در فضای سبز شهریحنانه صادقیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی روش‌های پوست‌گیری و خشک کردن برخصوصیات کمی وکیفی آلوی خشکباریملیحه مرشدلوکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
ایجاد و ارزیابی هیبرید‌های F1 گوجه فرنگی برای صفات کمی، کیفی و تحمل به تنش‌های دماییشاندیز امامیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مطالعه خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بنه و گل زعفران در پاسخ به دورهای مختلف آبیاری، اندازه بنه و کودهای آلی وNPKزکیه شریعتمداریدکتری(PhD)شور۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رشدی، صفات زینتی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو رقم تجاری تاج خروس زینتی(Celosia cristata) تحت تنش شوریسیما ابراهیمی حسین زادهکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تأثیر طیف های مختلف نور LED بر رشد، بیوماس سلولی و میزان متابولیت های ثانویه قارچ موناسکوس پورپورئوسعاطفه باخردکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تأثیر نوع و سطوح سوپرجاذب و بذر مغناطیسی بر رشد و گلدهی برخی ارقام گل اطلسی و جعفری در شرایط تنش خشکیمریم کمالیدکتری(PhD)شور۱۳۹۶/۱۱/۲۹
مطالعه اثر متقابل نوع بستر و تریکودرما بر رشد و نحوه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت شرایط کشت بدون خاکنجمه قاسمیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ارزیابی گلدهی درون شیشه ای رزنفیسه حسین آبادیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی اثرات دما، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی جنبه-های فیزیولوژیکی و مواد مؤثره بذور گیاهان دارویی خانواده چتریان در طی انبارگون آی بغدادیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر کاربرد برخی از الیسیتورهای غیر زیستی بر افزایش متابولیت های ثانویه در گل راعینگین افشارزادهکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مقایسه توانایی ترکیب‌پذیری، میزان هتروزیس و خصوصیات ژنتیکی لاین های خیار برای صفات مورفولوژیک، بیولوژیک و عملکرد با استفاده از تلاقی دای آللاسحق مقبلی هنزائیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاثیر کاربرد نیتروکسین و تنش خشکی بر رشد و عملکرد دو توده کرفس ایرانی و عراقیاوس جواد کاظم العامریکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۱۲/۰۲
مطالعه تاثیر متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی، محتوای ترکیبات فنلی و متابولیت های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت سمیت سربسمیه اسدیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۶/۱۲/۰۲
بررسی تاثیر اسانس و عصاره ی برخی از گیاهان دارویی بر عمر انباری و ثبات کیفیّت میوه ی توت فرنگی رقم سلوامحمد مرادیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۶/۱۲/۰۹
مطالعه تاثیر برخی اسید های آمینه، ترکیبات آلی و زیستی و متانول بر تولید نشاء کلم بروکلیمرتضی براتیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۶/۱۲/۱۶
‏: بررسی عوامل تنظیم کننده های رشد جاسمونیک اسید، جیبرلیک اسید، آبسیزیک اسید و ساکارز در تنظیم رنگدانه‎ها و ترکیب رنگ گل در لاله ‏‏(‏Tulipa gesneriana 'Kingsblood'‎‏)‏یعقوب حجتیدکتری(PhD)شور۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum)و فسفر بر صفات کمی و کیفی گلهای زینتی پدیلانتوس Pedilanthus sp.)) و گل نازیخی Aptenia sp.))سیده رقیه فاطمی پاشکمکارشناسی ارشدشور۱۳۹۶/۱۲/۱۹
بررسی تاثیرات سطوح متفاوت پرتو فرابنفش همراه با کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدانی مختلف بر واکنش های مرفولوژی، فنولوژی، فیزیولوژی و فیتوشیمیایی سه گونه آویشنعلیرضا شایگان فردکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۶/۱۲/۲۰
بهینه سازی تولید متابولیت ثانویه تبایین از ریشه مویین گیاه دارویی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl) در بیوراکتورنسرین قوامیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۶/۱۲/۲۰
مطالعه تغییرات مورفوفیزیولوژیکی، رشد و نمو و برخی صفات کمّی و کیفی گوجه‌فرنگی رقم نیوتن محلول‌پاشی شده با اسیدهای آمینه تحت شرایط تنش شوریمحسن پورسلطان هوجقاندکتری(PhD)آروئی۱۳۹۶/۱۲/۲۰
مطالعه تأثیر کاربرد قبل و پس از برداشت نانوذرات نقره، اسید سالیسیلیک و برخی اسانس‌های گیاهی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل بریده ژربرامهروالسادات متغیردکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۷/۰۲/۰۸
بررسی تأثیر چند محلول نگه¬دارنده بر شاخص¬های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و میکروبیولوژیکی پس از برداشت گل شاخه بریده رز در دو رقم " Red One" و " Samourai"سیده سارا مقدم حسینیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۷/۰۲/۱۱
تأثیر تیمارهای مختلف تغذیه, پوترسین ومحیط کشت های مختلف بر رشد،گلدهی، تولید کورم وعمر پس از برداشت دو رقم گلایول(Gladiolus grandiflorus L.) در شرایط کشت بدون خاکعلی جبار عبدالسادهدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۷/۰۲/۲۲
بررسی اثر زمان برداشت و روش های خشک کردن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)ابتهال کاظم عزره الزبیدیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۷/۰۴/۱۳
مقایسه تاثیر کودهای زیستی و دامی بر خصوصیات کمی وکیفی و میزان مواد موثر گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت شرایط تنش خشکیعلی عامردحام البدیریکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۷/۰۴/۱۳
اثرات پیش تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در بذر گیاه ریحان تحت تنش شوریمصطفی فالح یونس العبودکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۵/۲۲
اثرمتقابل تنش خشکی و یخ‌زدگی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گل بنفشهعطیه اورعی گلمکانیدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۷/۰۶/۰۴
بررسی اثر قارچ مایکوریزا و برخی از باکتری های محرک رشد (PGPR) بر صفات فیزیکوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکیمهدی صاحب حسنکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۳۹۷/۰۶/۰۷
بررسی تأثیر طیف های نور LED بر رشد، بیومس، مواد مؤثّره و کاربرد بستر های مختلف بر تولید میوه قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum)عاطفه شعبانیانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
: بررسی تغییرات آنزیمی و مرفوفیزیولوژیکی با به کار گیری قارچ تریکودرما ( (Trichoderma harzianum ، و تنش خشکی بر رشد و نمو گل مریم(Polianthes tuberosa L.)حمیدرضا ذکاوتیدکتری(PhD)شور۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی، اکولوژیکی و بیوشیمیایی زنبق چمنزار (Iris spuria subsp.musulmanica) با رویکرد استفاده در فضای سبزمسلم صالحیدکتری(PhD)شور۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بررسی ریز ازدیادی گیاه Begonia soli-mutata در شرایط درون شیشه ایسمانه قشقائیکارشناسی ارشدسمیعی۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مقایسه اثر سه نوع پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان اسانس ریحان (رقم کشکنی لولو) تحت تنش شوریسارا فرسرائیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بررسی برخی راهکارهای کنترل تنش خشکی در مراحل اولیه کشت و استقرار، در چمن فتان بلند بومی (Festuca arundinacea)فاطمه نعمت الهیدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی نوع بسترکشت، تغذیه، متغیرهای نوری، تیمار هورمونی GA و SA روی رشد و گلدهی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionantha wendi.)بهناز قلعه کاهی رحمت آبادیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مطالعه اثر متقابل کیفیت نور تکمیلی و تغذیه در بهینه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی رقم 240لادن آژدانیانکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بهینه سازی باززایی برخی از ارقام مهم زردآلو ایران در شرایط درون شیشه‌ایریحانه یزدان دوست کاریزکیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اثر کاربرد خاکی اسید هیومیک و محلول پاشی نانو اکسید آهن بر برخی صفات کمی و کیفی گل میمون( Montego Rose Bicolor)صفیه ضیائیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۷/۰۷/۰۴
بررسی برخی راهکارهای مدیریت کشت مریم‌گلی در فضای‌سبز خشک‌منظرمهدیه جنتی عطائیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
کاربرد برخی ترکیبات شیمیایی بر کاهش ضریب خودناسازگاری و خصوصیات کمی و کیفی میوه برخی ارقام گلابی و سیبپگاه صیادامیندکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تهیه نانو ذرات آهن به دو روش سبز (از برخی گیاهان دارویی) و حامل لیپوزومی و کاربرد آن به عنوان نانو کود آهنهلاله السادات کابلی فرشچیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۷/۰۷/۱۱
بررسی تأثیر قارچ های مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی تحت تنش شوریمرتضی ایرجی مارشککارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۷/۰۹/۰۶
بررسی اثر پرتو فرا بنفش B بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اکلیل‌کوهی (رزماری) تحت تنش شوریابوالقاسم حمیدی مقدمدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۷/۰۹/۱۹
بررسی تأثیر محلول پاشی سطوح مختلف نیتروژن، پتاسیم و فسفر بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی کورم زعفران در شرایط آب و هوایی مشهد (Crocus sativus L.)سیدمحمدجواد حسینیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تأثیر انواع اسیدهای آمینه و افزایش موقت هدایت الکتریکی‌‌ محلول غذایی بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی دو رقم توت‌‌فرنگی در سیستم کشت بدون خاکسمیرا بیدکیدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۷/۰۹/۲۴
مطالعه طراحی های کشت و انواع مالچ در روش خشک منظرسازیزهرا ناظمی رفیعدکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۷/۱۰/۰۳
بررسی تأثیر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و میزان مقاومت به شوری گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis. L)زهرا توکلی رادکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۷/۱۰/۰۴
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و ژنتیکی جمعیت های مختلف پونه ی وحشی (Mentha longifolia L.) تحت شرایط تنش کم آبیعلیرضا مشرفی عراقیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۷/۱۰/۱۵
ارزیابی قابلیت جنین زایی سوماتیکی گل لادن با استفاده از تنظیم کننده های رشد مختلف در شرایط درون شیشه ایلیلا خسروی نهرآبادیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۷/۱۰/۲۳
مطالعه و مقایسه جمعیتهای بومی خاکشی استان خراسان رضوی بر اساس خصوصیات کمی و کیفی به منظور گزینش برترین آنهاناهید حبیبیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۷/۱۰/۲۴
تاثیر باکتری های محرک رشد و قارچ مایکوریزا بر خصوصیات رشدی، بیوشیمیایی و مواد موثره سرخارگل (Echinacea purpurea L.)ملیحه قهرمانکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۷/۱۰/۲۹
بررسی تنوع میکرومورفولوژی و فیتوشیمیایی چند گونه پونه‌سا (Nepeta spp.) در شرایط آب و هوایی مشهدفاطمه زهرا امیرمحمدی بهراسمانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۱۱/۰۸
اثر نوع محیط کشت، ریزنمونه و مواد تنظیم کننده رشد بر کالوس زایی، شاخه زایی و ریشه زایی زالزالک (سرخ ولیک)محمدجواد سکوندصوفی آبادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بررسی اثر سلنیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بروز جنسیت گل در گیاه خیار (Cucumis sativus L. ) رقم سوپر دامینوس تحت تنش عناصر سنگینلیلا شکاریدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بهینه سازی باززایی ارقام سیب گلاب خراسان، گلاب کهنز و محله شیخی در شرایط درون شیشه ایالهه عباسی نیازآبادیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۸
مطالعه اثر پایه بر بیوسنتز آنتوسیانین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیو لیاز (PAL) در بافت های گیاهی سیب توسرخطاهره پروانهدکتری(PhD)عابدی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
استفاده از باغبانی شهری و مهندسی ارزش در بهینه‎سازی طراحی یک پارک شهرینازنین حسین پور شرف شادهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی اثرات سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و نحوه استفاده از آن در تحمل به سرما دو رقم خربزهشعیب جباری قلعه خاکیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
اثر کم آبیاری تنظیم شونده و تنک میوه برخصوصیات و کیفیت میوه سیب بهارهفاطمه بدیعی گل مکانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
امکان سنجی کاهش مصرف آب رزهای شاخه بریده با استفاده از تغذیه سیلیسیم، سیستم های تربیتی و سالیسیلیک اسیدعلی دولتخواهیدکتری(PhD)شور۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی اثرات آللوپاتیک درختان زیتون تلخ، گل ابریشم و کاج بر جوانه زنی و رشد دو گونه چمن lolium prene و festuca arundinaceaeنرمین علوی دهخوارقانیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی و مقایسه ی روش های ریزازدیادی، ازدیاد بذری و قلمه ای پپینو(Solanum muricatum)مائده عقدائیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مطالعه تاثیر استفاده از اسیدهای آمینه و ریزوبیوم بر رشد، عملکرد و میزان ماده موثره لوبیا مخملی (Mucuna pruriens L.)ملیکا عنبری یزدیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۱۲/۰۴
تاثیرآب مغناطیسی بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی همیشه بهار تحت تنش شوری آبفهیمه قناویزچیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مطالعه اثرات پنج پایه کدوئیان بر رشد، نمو و میزان مواد مؤثره کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo subsp. pepo var styriaca)آزاده نظرپور چهارتکابیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۷/۱۲/۰۶
تاثیر برخی انواع خاکپوش بر خصوصیات خاک، صفات رشدی و عملکردی درختان پسته رقم اکبری (Pistacia vera cv. Akbari)مینا نورزاده نامقیدکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۷/۱۲/۱۹
مطالعه تاثیر مدیریت آبیاری، کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابرجاذب ریز ترکیب بر برخی خصوصیات رشد و نموی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)امین رمضانیدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۸/۰۲/۰۴
تاثیر تنظیم کننده های رشدگیاهی و طول روز بر گلدهی همزمان برخی ارقام گل داوودینسیم زریندکتری(PhD)شور۱۳۹۸/۰۲/۱۴
اثرات جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید بر کیفیت، کمیت و عمر ‏پس از برداشت گل رز رقم "‏Avalanche‏"‏عبدالمعروف یعقوبیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۰۳/۲۸
بررسی اثر محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و آمینواسید روی صفات کمی، کیفی و غلظت برخی عناصر در برگ پسته رقم احمدآقاییصابر تراب احمدیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
بررسی اثرات کلرید کلسیم و اشعه ماوراء‌بنفش (UV-C) بر انبارمانی انجیر رقم سفید کوهی افغانستاندین محمد مشفقکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
بررسی اثر فضاهای‌سبز و طراحی‎های کاشت گیاهی در ارتقای سلامت عصب روانشناختی کودکان در محیط‌های بیمارستانیمریم اله یارکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۸/۰۵/۰۸
بررسی سطوح مختلف چیتوسان بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و تغذیه‌ای دو پایه مهم مرکبات در برابر تنش کلرید سدیم تحت شرایط درون شیشه‌ای و گلخانه‌ایبهنام اسفندیاریدکتری(PhD)عابدی۱۳۹۸/۰۵/۰۹
جداسازی و تعیین توالی ژن p- انسولین از خربزه تلخ (Momordica charantia (MC کشت شده در ایران به منظور بیان خارجی آن در مخمر پروبیوتیکمریم رحیمیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۸/۰۶/۰۹
تاثیر محلول پاشی اسپرمیدین در شرایط تنش خشکی بر ویژگی های کیفی و عمر انبارمانی توت‎فرنگی رقم کاماروسامحمد جدیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی امکان تولید برخی از ارقام انجیر تحت شرایط گلخانهمحمد منصوری بیرکیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بهینه‌سازی ریزازدیادی و ویروس‌زدایی ارقام سیب ’عباسی‘ و گلابی ’نطنز‘ و ’شکری‘ساجده کریم پوردکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی ازدیاد زرشک (Berberis integerrima) و عناب (Ziziphus jujuba Mill) به روش کشت‌بافترحیم نظری مقدم آقایهدکتری(PhD)عابدی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری جهت آبیاری چند نوع چمننرگس تاراکارشناسی ارشدشور۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر تعدیل تنش خشکی در گیاه آجوگا (.Ajuga reptans L) با استفاده از مایکوریزاوحید قنادقرصیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۸/۰۶/۳۰
ارزیابی مقاومت به شوری برخی ژنوتیپ های تجاری و سگ گل (Rosa canina) و امکان ریزپیوندی برخی ارقام تجاری بر روی آن هامحبوبه داودی پهنه کلائیدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی اثرات مقادیر مختلف سالیسیلیک اسید برخصوصیات کمی و کیفی ارقام تربچه در تحت زمانهای متفاوت کاشتزینب اصغری دشتابیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی سنا Cassia angustifolia L و تاثیر برخی الیسیتورهای غیرزیستی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی آن در شرایط درون شیشه‌ایفرحناز عزیزیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی فیتوشیمیایی پنج نژادگان گیاه نرگس و امکان مهندسی آلکالوییدهای آن در شرایط درون شیشه ای و تغذیه با پیش-ساز4´O-methylnorbelladineآمنه تراکمهدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی کاربرد پوشش خوراکی آلوئه ورا و اسانس آویشن شیرازی برخصوصیات میکروبیولوژی، فیزیکوشیمیایی و انبارمانی سیب زرد لبنانی و گلابمنا قاضی مقدمکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی کاربرد سیلیکات پتاسیم جهت کاهش اثرات نامطلوب تنش شوری در گیاه جعفری زینتی (Tagetes erecta L. Nana)ابوالفضل باباپورچالکیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی واکنش‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ ختمی در شرایط تنش خشکیتکتم اورعی گلمکانیدکتری(PhD)شور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum ) بر صفات کمی و کیفی جمعیت های ریحان تحت تنش خشکیمجتبی صلاحی استادکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی بیان و عملکرد دو ژن مرتبط با ماندگاری (RhCG, RhAA) در گل رزمینا بیاناتیدکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۸/۰۷/۱۷
ارزیابی کشت های تکی و مخلوط چمن و شبدر به منظور تولید چمن-های کم نهادهالهام سعیدی پویادکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۸/۰۹/۲۰
مطالعه عادت گلدهی، خصوصیات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و سیتوژنتیکی چند گونه آویشن (Thymus spp.) بومی ایران در شرایط آب و هوایی مشهد « مقدمه ای بر فرآیندهای اصلاحی آویشن»سمانه محمدیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۰/۰۴
ارزیابی فیتوشیمیایی و بیولوژیکی توده های مامیران کبیر و بهینه سازی ریز‌ازدیادی و کشت ریشه مویینه آن به منظور تولید سنگوینارینمسعود قاسمیدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۸/۱۰/۰۸
تأثیر قارچ مایکوریزا بر برخی صفات کمی و کیفی درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata) تحت تنش خشکیمنوره حسینیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۸/۱۰/۲۸
بررسی اثر کربن فعال و زئولیت بر پتانسیل آللوپاتی و اصلاح خاک زعفران (Crocus sativus L.)مهدیه خیرآبادیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ارزیابی تنوع ژنتیکی، فیتوشیمیایی و پروفایل پارتنولاید در اکوتیپ‌‌های گونه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum parthenium L) و تأثیر نانوالیسیتورها بر عملکرد، متابولیتهای دارویی و میزان پارتنولایدرضا شاه حسینیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۰۷
ریز ازدیادی درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata) در شرایط کشت درون شیشه ایمحمدسجاد کمالی شرودانیکارشناسی ارشدسمیعی۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تاثیر قارچ‌های مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گشنیز تحت شرایط تنش کادمیومفریبا محمدی فردکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش بار میکروبی و خصوصیات کیفی برخی دمنوش های گیاهیساجده خالصیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۱۵
بررسی تاثیر کاربرد بیوچار بر پاسخ های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در گیاه کاهواکرم ولی زاده قلعه بیکدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
مطالعه بیولوژی، سیتولوژی و سیستم تولید مثلی چند گونه مریم-گلی (Salvia spp.) بومی ایران در شرایط آب و هوایی مشهدقاسم اسماعیلیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بررسی اثر محلول پاشی روی و کلسیم بر برخی از صفات کمی، کیفی و عمر گلجایی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) در سیستم کشت بدون خاکمهدی حصاریکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و پوترسین روی صفات کمی، کیفی و عملکرد میوه ی هلوجواد کامران فرکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بهینه‌سازی انتقال ژن به گل میخک (Dianthus caryophyllus) با استفاده از Agrobacterium tumefaciensامید اعلمی فریمانیکارشناسی ارشدسمیعی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مطالعه خواص آللوپاتیک اسانس برخی از گیاهان معطر و دارویی بر روی کاهو و بررسی مکانیسم تاثیر آنهاسمیه میرمصطفائیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تأثیر بسترهای کشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برخی گیاهان پوششی برای استفاده در یک سیستم دیوار سبز خارجیمنصوره جوزایکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
مطالعه شاخص تحمل به آلودگی هوا (ATPI) در چند گونه درختی رایج فضای‌سبز در سه منطقه مشهدصباح شجاعی نیاکارشناسی ارشدکریمیان۱۳۹۸/۱۱/۲۱
بررسی سطوح مختلف نیاز آبیاری و بسترهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز بریدنی (Rosa hybrida. CV. Samourai) در شرایط کشت بدون خاکمهین البوغبیشکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی خصوصیات فیزیکوبیوشیمیایی برخی ارقام آلوی خراسان به منظور معرفی انواع مناسب خشکباریفاطمه نادعلی زاده طرقبهکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تاثیر تغذیه و بسترهای کشت برروی نشاء فلفل دلمه ای رقم کالیفرنیا واندرمریم اهنگرانیکارشناسی ارشدآروئی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی امکان سازگاری دو گونه لاله واژگون بومی ایران با رویکرد استفاده زینتیسجاد علی پوردکتری(PhD)تهرانی فر۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اثر بسترهای آلی و دوره های تغذیه ای بر صفات فیزیومورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان جهت توسعه پایدار دیوار سبز داخلیمحمدعلی گلستانیدکتری(PhD)شور۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اثر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانس جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) تحت تنش خشکیفائزه آراسته علی دولیکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی اثرات قارچ تریکودرما هارزیانوم بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های نعناعاحسان اسماعیلی نصرابادیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه اثر محلول پاشی عنصر روی و آمینواسید بر رشد و عملکرد گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.)سیده زینب کامرانی رادکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه تأثیر شوری و بافت خاک بر عملکرد و مواد مؤثره سیر (Allium sativum L.)جواد کامران نژادکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی رابطه همزیستی، پاسخ مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار به تلقیح گونه های مختلف قارچ مایکوریزازهرا خیریکارشناسی ارشدمقدم۱۳۹۹/۰۲/۱۵
تأثیر باکتری Rhizobium leguminosarum bv. viciae و Pseudomonas fluorescens بر برخی خصوصیات کمی و کیفی باقلا (Vicia faba L.) در شرایط آب و هوایی گرگانفهیمه وحدت پوردکتری(PhD)آروئی۱۳۹۹/۰۳/۱۲
بررسی اثرات کاربرد مالچ و تراکم بوته در سه گونه گل جعفری تحت شرایط کم آبیاریدعاء مطر العیسیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۰۴/۰۸
امکان‌سنجی تولید هیبرید پکان (Carya illinoensis) با گردوی ایرانی (Juglans regia) و سیاه (Juglans nigra) با استفاده از تکنیک نجات جنین.مینا غزائی یاندکتری(PhD)داوری نژاد۱۳۹۹/۰۴/۳۰
بررسی نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم و pH بر صفات زینتی گل شاخه بریده ی ژربرا در سیستم کشت هیدروپونیککیانا زمانیان حبیبیکارشناسی ارشدشور۱۳۹۹/۰۶/۱۷
بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های جاشیر (Prangos spp.) ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و مولکولیپیمان آذرکیشدکتری(PhD)مقدم۱۳۹۹/۰۶/۲۲
تولید هیبریدهای F1 گوجه‌فرنگی و بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و کیفی آن‌ها تحت شرایط شوریسمیه نظامیدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
اثر تنش خشکی و قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی چمن فتان‌بلند(Festuca arndinacea) در شرایط آبیاری با پساب فاضلابربابه سادات شریفی نوریکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۰۷/۰۲
بررسی اثر برخی از ترکیبات تنظیم کننده رشد بر کنترل خواب، گلدهی و خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط کنترل شده و مزرعه.روح اله عامریدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
مطالعه اثر عصاره بره‌موم و هیدروکولینگ بر خصوصیات کمی و کیفی خیار Cucumis sativusوحید انیسیکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ های مریم گلی پرساقه (Salvia multicaulis Vahl.) استان همدان و بهینه سازی جوانه زنی بذر گیاه در راستای اهلی سازیفروزان صالحیدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی اثر سایه اندازی بر خصوصیات رشدی و میوه انگور پیکانی در شهرستان کاشمرجواد نوروزیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مطالعه تاثیر برخی ترکیبات گیاهی و کشت توام برخی صفات کمی و کیفی خربزه خاتونی و خاقانی(Cucumis melo L.)امنه رییسیدکتری(PhD)آروئی۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بررسی تنوع در نسل های F2 و F3 حاصل از هیبریداسیون ارقام گوجه فرنگی برای صفات مهم کمی و کیفیزهرا رضائی آب باریککارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۰/۰۹
بررسی تیمارهای موثر بر بهبود راندومان مصرف آب در سطوح مختلف خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicon)اکرم فرزانهدکتری(PhD)نعمتی۱۳۹۹/۱۱/۱۲
اثر کم آبیاری‎تنظیم‎شونده و پیش‎تیمارهای بذر بر صفات رشدی و مورفوفیزیولوژیک برخی گیاهان علفی گلدار مورد استفاده در فضای سبزنجیبه برات زاده بزابادکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۱۱/۱۵
جداسازی، شناسایی مولکولی و بررسی ترکیبات بیوشیمیایی قارچ های اندوفیت گیاه پروانش (Catharanthus roseus G.Don)نسترن همتیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بررسی خصوصیات اکولوژیکی، تنوع فیتوشیمیایی، ژنتیکی و ازدیاد اکوتیپ های انار شیطان (Tecomella undulata) در استان سیستان و بلوچستانحسین جهان تیغیدکتری(PhD)مقدم۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تاثیر باکتری های ریزوسفری شور و قلیاپسند بر افزایش مقاومت به تنش شوری در پایه های بادامغلامحسین خلیلی طرقبهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۳۹۹/۱۱/۲۶
بررسی اثر سایه اندازی و خاکپوش بر صفات کمی و کیفی انار ارقام شیشه کپ و خزراحمد گل محمدکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
ارزیابی اثر پایه های توت (Morus nigra و Morus alba) روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شاه توت طی مراحل رسیدگیسارا بخشیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
اثر تنش شوری و کاربرد کود زیستی بیوچار و نیتروکسین در گیاه گشنیز گلخانه ایمجتبی سرشارکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
ارزیابی لاین ها و هیبرید های حاصل از آنها برای کیفیت و تحمل به سرما در نشا گوجه فرنگیمینا بافکرشیروانکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
امکان سنجی کشت و مطالعه تاثیر تغذیه زیستی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مواد موثرّۀ گیاه معطر چوچاق(Eryngium caeruleum) در راستای اهلی سازیالهام دانشفردکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی اثرات سطوح مختلف جیبرلین و زمان کاشت بر زمان رسیدن، تعداد و وزن میوه 3 رقم خربزه خاتونی، درگزی و راک ملونمرتضی اسماعیلیکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی اثرات کاربرد پتاسیم در کشت هویج با آب شورسید مجتبی ساداتکارشناسی ارشدنعمتی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی و مقایسه پایه های پیوندی و غیر پیوندی رقم خربزه محلی - زیبدی - در شرایط تنش کم آبیاریسیما خیاطزاده کاخکیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاثیر کاربرد بیوچار بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و جذب کادمیوم در گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش کادمیومحسن خضیر عبدالامیر الجابریکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن و انواع بسته بندی بر کیفیت و مواد موثره گل همیشه بهار(Calendula officinalis L.) در طی انبارداریاسماعیل قادریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۳۹۹/۱۲/۰۶
تأثیر سطوح مختلف دی اکسید کربن و محلول پاشی اتانول بر خصوصیات رشدی، بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مواد موثره ریحانعزت دارابی حسین ابادقاینیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاهش اثرات سوء تنش دمایی از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک، مالچ چوب و کود ورمی کمپوست در دو رقم از گیاه فلفل (L. Capsicum annuum)سیده سمیرا حسینیدکتری(PhD)نعمتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
تاثیر استفاده از کنجاله های روغنی بر رشد، نمو و ماده موثره قارچ دارویی گانودرماسیده محدثه روف سیدنژادکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۰/۰۳/۱۰
تغییرات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه های پسته تحت اثر کودهای زیستی با ایجاد تنش شوریعبدالطیف فاضلی سلمانیدکتری(PhD)داوری نژاد۱۴۰۰/۰۴/۲۱
بررسی کاهش اثرات تنش شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ارزن زینتی(‘Purple Majesty’ Pennisetum glaucum ) با کاربرد سیلسیممهری بروغنیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اثر انواع پوشش گلخانه بر رشد و تولید میوه دو رقم گوجه‌فرنگی در دوره‌‌های زمستانه و تابستانهشهاب الدین آهوئیدکتری(PhD)نعمتی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی اثر سطوح مختلف فولویک اسید بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک چمن چچم (Lolium perenne) در شرایط تنش خشکیزهرا قربانیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تاثیر کودهای مختلف شیمیایی، حیوانی، زیستی و ورمی کمپوست بر رشد وصفات فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و فیتوشیمیایی آویشن دنایی و موسیر در دو اقلیم متفاوت استان چهارمحال و بختیاریراضیه امیرخانیدکتری(PhD)آروئی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثر یون‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم (Na, K, Ca) بر صفات کمی و کیفی و جذب عناصر گیاه اسفناجراشین اختریکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی گل شمعدانی هلندی (Pelargonium zonal L.)حمیده حیدریکارشناسی ارشدشور۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اثر ویژگی های بصری گیاهان و برخی فاکتورهای اجتماعی بر ترجیحات مردم نسبت به گیاهان خشک منظرپریسا عباسی دشتکیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۰۹/۲۸
بررسی تنوع و گزینش ژنوتیپ های برتر از بین چند جمعیت اصلاحی خاکشیرL. .Descuarinia Sophiaمحمد ظریفیانکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بررسی پرایمینگ بذر و محلول پاشی با سیلیکون و سلنیوم بر جوانه زنی، خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه های کدو پوست کاغذی (styriaca Cucurbita pepo subsp. pepo var.) تحت تنش سرمازهرا چناریکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نگرش مردم نسبت به کشاورزی شهری در مشهدسیده مهسا صامدیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۰/۱۸
اثر پایه‌های رویشی بر صفات فیزیکوشیمیایی و رشدی ارقام تجاری سیبالهه حسینی ثانویکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
بررسی اثر باکتری‌های محرک رشد و تنش خشکی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و رشدی درختچه خولانناهید صادقیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
تلفیق فضاهای سبز زینتی و کشاورزی شهری برای دستیابی به سیستم‌های بام سبز پایدار در شرایط اقلیمی مشهدسیده ملیحه ربانی خیرخواهدکتری(PhD)کاظمی۱۴۰۰/۱۲/۰۴
ارزیابی ارقام همیشه بهار (Calendula officinalis) نسبت به تنش خشکی از طریق پارامترها و شاخص های مقاومت به خشکی و دستیابی به آستانه تحمل رقم برترمریم ضرغامی مقدمدکتری(PhD)شور۱۴۰۰/۱۲/۰۹
بررسی امکان تلقیح گونه های مختلف قارچ مایکوریزایی و تأثیر آنها بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum)شکیلا غروریکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۱۲/۱۱
امکان سنجی تهیه نانوامولسیون ژل آلوئه ورا حاوی اسانس کاکوتی(.Zizphora tenuior L) و بررسی کارایی تاثیر آن بر ماندگاری پرتقال والنسیاطیبه باارادهکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
تاثیر نانو کلات دی اکسید تیتانیوم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروسا تحت شرایط مختلف کم آبیاریمصطفی جوانکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بررسی خصوصیات سیتوژنتیکی، مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه های چندساله جنس .Trigonella L در شمال شرق ایران و بررسی امکان کشت و تکثیر آنها جهت مصارف داروییحمیدرضا شرقیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
شناسایی دقیق مکان‌های ژنی کمی کنترل کننده تحمل به سرما در Solanum habrochaitesزهرا نعمتیدکتری(PhD)نعمتی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بررسی اثر پایه و تاریخ برداشت میوه بر ویژگی های کمی، کیفی و انبارمانی سیب رقم گلدن دلیشیزرضا نظری قلجقکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
مطالعه غنی سازی کمپوست با گچ، ساکارز و برخی کنجاله های روغنی بر خصوصیات کمی و کیفی قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum)گیتی حسن پورفردکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
ارزیابی اثر پایه های M9 و MM106 روی خصوصیات فنولوژیک، فیزیکوشیمیایی و انبارمانی دو رقم سیب برابرن و گلدن دلیشزحسین محمدپورکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تاثیر مدت و شدت مغناطیس کردن آب شور بر شاخص های رشدی، فرایند و کارکردها در مریم گلی ترکه ای (Salvia virgata Jacq.)میترا خسروجردیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۰/۱۲/۱۸
اثر بنزیل‏ آدنین و کودهای فسفره بر پاجوش‎دهی سانسوریا واریته لورنتیمحسن حسن پورکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بررسی روش های مختلف ازدیاد زنبق فردوسی (Iris ferdowsii)، گونه ای جدید و اندمیک ایران و امکان معرفی آن به عنوان گیاه زینتی جدیدنسیم صفریدکتری(PhD)تهرانی فر۱۴۰۱/۰۲/۲۴
بررسی اثرکم آبیاری با دو تکنیک SDI و PRD و محلول‌پاشی با سیلیکات پتاسیم در گیاه پرچینی برگ نوزینب محمد عباس ال واویکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۵/۱۱
بهینه سازی و تولید نیمه صنعتی لواستاتین و رنگیزه از قارچ دارویی موناسکوس پورپورئوسامیرحسن اسعدیاندکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۴۰۱/۰۶/۰۵
اثر محلول پاشی نانو کلات دی اکسید تیتانیوم بر ویژگی های کمی و کیفی برخی ارقام توت فرنگی در شرایط کشت بدون خاکفاطمه جوانکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مقایسه اثر کودهای بیولوژیکی و معدنی بر صفات رویشی و فیزیولوژیک و تولید نشاء استاندارد دو رقم فلفل مزرعه ایمحمد مهدی دانش مقدمکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مقایسه تاثیر کود های مختلف زیستی بر پارامترهای رویشی، فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی کلم تکمه تحت بستر های مختلف کاشتعلی برازندهکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مطالعه تغییرات رشدی و فیزیوشیمیایی نشاهای پیوندی و غیر پیوندی گوجه فرنگی گلخانه ای تحت شرایط طیف های نور LEDسید رضا سلطانیدکتری(PhD)آروئی۱۴۰۱/۰۷/۰۶
بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و اسپرمیدین روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه لیسیانتوسفاطمه رضایی کرمانیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۷/۲۴
مطالعه میکرومورفولوژی، رشد و نمو، عملکرد و اجزای اسانس سه توده زنیان Trachyspermum ammi L کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهدزهرا عزیزی داغیانکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
ارزیابی تاثیر اشعه فرابنفش بر خصوصیات کمی‌و کیفی ارقام خرما طی مدت انبارمانیمحمد حیدر حسن لاوندیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
بررسی تأثیر سلنات و سلنیت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، جذب عناصر غذایی و مواد مؤثره نعناع فلفلی Mentha piperita در کشت بدون خاکحلیمه جعفریکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بهینه سازی تولید مواد مؤثره قارچ دارویی گانودرما لوسیدوم(Ganoderma lucidum) در شرایط درون شیشه ای و بررسی اثرات ضد سرطانی آن با استفاده از نانوذرات سلنیمژاله زندوی فرددکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مقایسه ویژگی‌های کمی و کیفی و خواص آنتی‌اکسیدانی ارقام آلوی محلی در استان هلمند افغانستانمحمد عیسی فایزکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بررسی ریز ازدیادی و افزایش مقاومت به خشکی برخی گونه های مریم گلی (.Salvia sp)در شرایط درون شیشه ایمرضیه کلاته میمریکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۱/۰۸/۱۴
بررسی ترجیحات و ادراکات مردم نسبت به تنوع زیستی در پارک‌های شهری مشهدحانیه عباسی ولی آبادکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۱/۰۸/۲۸
ریزازدیادی گیاه Salvia rosmarinus از طریق باززایی مستقیم و غیرمستقیمسیده دریا ساجدیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۰۸/۲۸
اثرات برخی عصاره های گیاهی و پلی لیسین (ɛ-PL) بر کنترل باکتری های عامل پوسیدگی و افزایش عمر انبارمانی ریحان و کاهولیلا بندیان سفلادکتری(PhD)مقدم۱۴۰۱/۱۱/۱۷
تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس نعناع فلفلی بر افزایش ماندگاری میوه توت فرنگی رقم کاماروسا و گوجه فرنگی گیلاسی رقم سانتیاگوی هلندی بذر F1معصومه وکیلی قرطاولدکتری(PhD)آروئی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
تاثیر جیبرلیک اسید و تیمول بر کیفیت و ماندگاری پس از برداشت برگ و گل شاخه بریده آلسترومریامحمداسماعیل جعفریکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۱۱/۲۳
مطالعه ویژگی‌های آت اکولوژی، ریخت‌شناسی، اکوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی گونه‌های چویل (Ferulago spp.)به عنوان مقدمه‌ای بر اهلی‌سازی آنرسول نریمانیدکتری(PhD)مقدم۱۴۰۱/۱۱/۲۳
القای تغییرات مورفو-فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی در گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis L.) توسط دستورزی طیف نورمهدی مرادیدکتری(PhD)آروئی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
بررسی امکان ریزازدیادی و تاثیر متیل جاسمونات بر فرایندها و کارکردهای بالنگو شهری (Lallementia iberica) تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه ایسماهر سعد هادی العرنوسیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۱/۱۱/۲۶
طراحی بیوفیلیک در محیط‌های کاری پر استرس نمونه موردی: ایستگاه‌های آتش‌نشانیمرضیه ذوقیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی اثر زمان برداشت انگور و خشک کردن به روش خلاء (VD) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کشمش رقم بی دانه سفید قوچانفائزه کیومرثی دربندیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی اثر طیف‌های مختلف نوری بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گلسنگ(Hypoestes phyllostachya)زینب جامچیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی ادراکات و ترجیحات دانشجویان دچار افسردگی نسبت به باغبانی‌درمانی(مطالعه‌ی موردی: شهر مشهد)شیما بخشایشیکارشناسی ارشدشور۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر نیتریک اکسید (NO) و 1- متیل سیکلو پروپان (1- MCP) قبل و پس از برداشت بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی پسته تازهمحمد مومنیدکتری(PhD)عابدی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی میزان رنگ پذیری و عمر ماندگاری گل شاخه بریده رز تحت تاثیر رنگ های خوراکی و مواد نگهدارندهسهیلاسادات جغتائیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بهینه سازی ریزازدیادی و بررسی مکانیسم فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ایبتول حسین عبدالحافظ السبتیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بهینه سازی ریزازدیادی و ویروس‌زدایی برخی از ارقام بومی مهم انگور در شرایط درون‌شیشه‌ایخیزران دولت آبادیدکتری(PhD)داوری نژاد۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تأثیر برخی محرک‌های رشدی و هورمون‌های گیاهی بر گلدهی و واکنش های فیزیولوژیک گیاه فریزیا (Freesia hybrid)محدثه هاتفیدکتری(PhD)شور۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تأثیر نوع پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه‌های کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca) تحت تنش شوریافسانه سعادتمندکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ترجیحات منظر از نگاه معلولان جسمی-حرکتی (نمونه موردی: شهر مشهد)علی اصغر حسن زادهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ررسی اثر تیمارهای پوشش دهنده برخی کودها و جیبرلین برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه بذر کاهو رقم ستاره (Lactuca sativa var star)زهرا یعقوبیانکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مطالعه تأثیر عامل محیط و تغذیه با محلول غذایی هوگلند بر صفات رویشی و زایشی گیاه ریحان ایتالیایی (Ocimum basilicum var.genovese)فرزانه اصغریکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مطالعه حساسیت برخی از محصولات باغبانی به محلول پاشی اسانسهای گیاهی جهت کاربرد در کشاورزی ارگانیکمحمدصالح محمودی اشکفتکیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مقایسه مواد رنگزای خوراکی و صنعتی بر رنگ پذیری گل مریم Polianthes tuberosa و تاثیر محلول های نگهدارنده بر عمر گلجای گل های رنگ شدهنیلوفر روزبهانهکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیر پرایمینگ بذر و کاربرد اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر القای مقاومت به سرما نشاء خربزهنسیبه خندانکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تحلیل فضایی و اولویت بندی انتخاب سایت برای احداث بامهای سبز، نمونه موردی برخی مناطق شهرداری مشهدکیمیا جعفری برواتیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۱/۱۲/۱۴
تاثیر پروهگزادیون کلسیم و پاکلوبوترازول بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شفلرامریم قدسیانکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۱/۱۲/۲۴
بررسی تاثیر سلنیوم بر برخی صفات رشدی وفیزیولوژیک گیاه قرنفل Dianthus barbatus L.تحت تنش خشکیمریم فیاض مصلحکارشناسی ارشدشور۱۴۰۲/۰۱/۲۷
اثرات هیومیک اسید و تنش خشکی بر نشا دو رقم گوجه فرنگیانعام عبدالحسین کاظم العبودیکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تأثیر پوتریسین و اسید جیبرلیک بر تناوب باردهی و برخی خصوصیات کمی و کیفی زرشک بیدانهندا محرریدکتری(PhD)عابدی۱۴۰۲/۰۵/۲۴
مطالعه تاثیر شدت و کیفیت نور LED بر تغییرات مورفوفیزیولوژیک و صفات رویشی و تولید نشاء خیار گلخانه ایمحمدعلی ایزدپناه طوسی طهرانکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۲/۰۵/۲۵
بررسی اثر سایکوسل و حذف جوانه انتهایی بر رشد رویشی و گلدهی گیاه شمعدانی اژدر Pelargonium grandiflorumسعید ابراهیمیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بهبود عملکرد و میزان مواد موثره گیاه استویا در شرایط خشکی با استفاده از تیمارهای تغذیه ایعبدالوهاب معادلکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۶/۲۰
مطالعه تاثیر نور LED بر رشد و نمو و میزان مواد موثره مرزه کوهیقاسم میرحسینیکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۶/۲۰
تأثیر سطوح مختلف بیوچار بر خصوصیات مورفولوژیک و بیولوژیک گیاه رز ((Rosa hybrida تحت سطوح مختلف شوریسنا انصاریکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
ارزیابی غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید (SNP) در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه مریم گلی ترکه‌ای (Salvia virgata) در شرایط درون شیشهفائزه بهشتی قله زوکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی اثرات روش کشت و تراکم کشت بر خصوصیات کمی و کیفی سه توده بومی کدومنصوره نوروزدختکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی اثرات غلظت، نوع هورمون و قطر قلمه بر ریشه‌زایی و تکثیر قلمه‌های چوب سخت درختچه توری (Lagerstroemia indica)ابوالفضل قدرتی بقمچکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی پاسخ گیاه همیشه بهار ( .Calendula officinalise L) به محلول پاشی متانول تحت سطوح مختلف رطوبت خاکریحانه نیابتیکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی تجمع کادمیم و ترکیبات پلی سیکلیک آروماتیک هیدروکربن (PAHs) در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla در خاک های شور با تاکید بر آزمون های فیتوشیمیایی UPLC–DAD/ESI–QTOF–MS و GC-MSحمید احمدپورمیرکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی خصوصیات درخت وباردهی ارقام سیب( ردالستار،گلدن دلیشز) روی پایه های رویشی M7 و MM111 در منطقه چنارانلیلا گل محمدیکارشناسی ارشدداوری نژاد۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی میزان جذب عناصر سنگین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه نعناع در فضای سبز شهریکیوان پورحسینکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بهینه‌سازی پلاسمای سرد فشار پایین فرکانس رادیویی به منظور آلودگی‌زدایی زعفران با حفظ کیفیت و مواد موثره آنمهسا خدابنده شهرکیدکتری(PhD)عزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر پرایمینگ بذر توسط نیتروزیست بر رشد و برخی خصوصیات کمی و کیفی کدو مسمایی تحت تغذیه با منابع مختلف نیتروژنریحانه باغیشنیکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر پوشش کاکائو و وانیلین بر صفات کمی و کیفی خرما رقم مضافتی طی مدت انبارداریزید علاوی احمد لطیفیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر جلبگ دریای وبور بر صفات کمی وکیفی گل جعفریهدی عبدالعظیم عبید المعموریکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تأثیر اسانس گلپر بر شرایط نگهداری، ماندگاری و خصوصیات فیزیکو شیمیایی آریل های انار آماده مصرفمتینه مرادیانکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تأثیر سیلیکات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی درختان پسته رقم فندقی تحت شرایط شوریعاطفه مالداریکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مطالعه استفاده از ترکیبات طبیعی بر کنترل برخی از علفهای هرز با استفاده از روشهای کاتان سواپ و دیش پکهدا ساجدی مهرکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مقایسه ذغال و بیوچار حاصل از اقاقیا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و مواد موثره مریم گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش کادمیممعصومه مهدوی گوشکارشناسی ارشدمقدم۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مقایسه تأثیر منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و میزان جذب برخی عناصردر کدو مسمایی رقم کلاریتاSL5مهران خواجه زادهکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۲/۰۷/۱۷
مطالعه کاربرد کوهای زیستی، پتاسیم غنی شده و اسیدهای آمینه بصورت پرایمینگ بر شاخصهای رشد و صفات مورفوفیزیولوژیکی نشاء کاهوزید فلاح محمد علی الدباغکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۲/۰۷/۲۴
مقایسه اثرنانو لوله کربنی و محلول های نگهدارنده بر بازشدن گل ،کیفیت و عمر گلجای دورقم گل رزشاخه بریدهپوران شریعتیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۰۸/۲۷
مقایسه کود آبیاری و محلول پاشی عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم بر رشد و نمو ، مواد موثره و جذب عناصر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) /محمد کریمی چناربوکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۰۹/۰۷
اثر سیلیکات پتاسیم بر بهبود پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گل رز هفت رنگ تحت تنش شوریراحله حسین زاده اقداشکارشناسی ارشدشور۱۴۰۲/۱۱/۰۴
تاثیر تغذیه برگی کود های کلات فسفر و آمینو کلات کلسیم برخصوصیات کمی و کیفی گل رز رقم سامورائیفائزه شکوری فرکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۱۱/۱۰
مطالعه کود زیستی Bacillus subtilis و بیوچار لیف خرما بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis)مهدیه نیکوتدبیرکارشناسی ارشدشور۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اثر عصاره برگ و میوه درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera Raf. Schneid.) بر Erwinia amylovora (عامل بیماری آتشک دانه داران) در شرایط آزمایشگاهیتکتم سلاح ورزیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۱۱/۱۸
تاثیر اسید جیبرلیک و ایندول بوتیریک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گونه ساکولنت هاوورتیا (Haworthia spp.)فریار طلادارکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تاثیر سایه‌دهی و تنش آبی بر شاخص‌های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و باقیمانده سموم در سیبسیدعلی یعقوبیدکتری(PhD)داوری نژاد۱۴۰۲/۱۱/۲۸
بررسی تکثیر گیاه فیلودندرون برگ مشکی (Philodendron erubescens 'Black Cardinal') با استفاده از تکنیک کشت بافتسیده معصومه حسینی خلیلیکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تاثیر بنزیل آدنین و سربرداری بر تحریک تولید پاجوش در گیاه هاورتیا آتنواتا واریته رادولا ابلقاحمد باقرپوربقمچکارشناسی ارشدتهرانی فر۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تاثیرات توفوردی و بره موم بر کیفیت و افزایش عمر گلجای گل رز شاخه بریدهجواد براتیانکارشناسی ارشدسلاح ورزی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
غربالگری برخی از توده‌های بومی کدوئیان به منظور دستیابی به پایه‌های متحمل به تنش خشکیمحمدجواد طوسیکارشناسی ارشدنعمتی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مطالعه نقش کود زیستی و اوره بر تغییرات مورفوفیزیولوژیکی و تجمع نیترات در ریحان Ocimum basilicum L.))سمیرا نیک نام قوشخانهکارشناسی ارشدآروئی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مطالعه تاثیر اجزای بستر کشت (کمپوست و محیط کشت مایع) بر تولید بیومس و متابولیتهای ثانویه قارچ دم بوقلمون Trametes versicolorعاطفه زاده غلامکارشناسی ارشدعزیزی ارانی۱۴۰۲/۱۲/۱۴
بررسی کالوسوژنز، تنوع ژنتیکی و افزایش تحمل به سرما از طریق تنوع سوماکلونال در ارقام سیب‌زمینیتکتم احمدیدکتری(PhD)نعمتی۱۴۰۲/۱۲/۱۵
مطالعه اثر کاربرد پس از برداشت ساکارز، 8-هیدروکسی کوئنولین سولفات، 1-متیل سیکلوپروپن و متیل جاسمونات بر صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل بریده آلسترومریاعتیق الله صدیقیدکتری(PhD)تهرانی فر۱۴۰۳/۰۳/۱۳