×

توجه

Lack of access rights - File '/components/com_groups/showProfPic.php'

دکتر محمدحسین آق خانی دکتر محمدحسین آق خانی

درجه علمی: استاد

گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی - طراحی ماشین های کشاورزی

ایمیل:

 تلفن تماس: 38805833-051

 رزومه و سایر اطلاعات

 

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون

نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در هنگام تصدیدوران تصدی
مهندس محمد حسین عباسپور فرد مربی 1373 تا 1375
مهندس سیدمجتبی مدرس رضوی مربی 1375 تا 1378
مهندس محمدرضا بیاتی مربی 1378 تا 1380
دکتر محمدحسین عباسپور فرد استادیار 1380 تا 1382
دکتر محمدحسین آق خانی استادیار 1382 تا 1386
دکتر باقر عمادی استادیار 1386 تا 1390
دکتر محمدحسین عباسپورفرد استاد 1390 تا 1393
دکتر مهدی خجسته پور دانشیار 1393 تا1394
دکتر محمدحسین آق خانی دانشیار 1394 تا 1397
دکتر عباس روحانی دانشیار 1397 تا 1401
دکتر محمدحسین آق خانی استاد 1401 تاکنون