گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی در طی نزدیک به چهار دهه از فعالیت های علمی خود در ابعاد کارکردی و بسیاری از جنبه های علمی - پژوهشی در علوم زراعی ایران نقشی سازنده و پیشرو به عهده داشته است. در دهه اول تأسیس، با انتشار کتاب های علمی و پژوهش های کاربردی در معرفی زراعت در مناطق خشک و دیمکاری، در دهه دوم در برگزاری اولین کنگره علوم زراعی ایران و انتشار منابع علمی در رابطه با معرفی کشاورزی پایدار، در دهه سوم تدوین سرفصل های دوره های تحصیلات تکمیلی جدید برای اولین بار در کشور در زمینه کارشناسی ارشد و دکتری علف های هرز و در دهه چهارم فعالیت در زمینه ادامه تدریس سرفصل های دوره های جدید تحصیلات تکمیلی در زمینه فیزیولوژی و بوم شناسی گیاهان زراعی و تمرکز بر پژوهش های کاربردی روی گیاهان زراعی ویژه مشغول فعالیت بوده است.

این گروه هم اکنون دارای 18 عضو هیئت علمی، 9 استاد، 6 دانشيار و 3 استاديار، 86 دانشجوی مقطع کارشناسی، 77 دانشجوی کارشناسی ارشد و 91 دانشجوی دکتری می باشد. قطب علمی گیاهان زراعی ویژه و کانون کشاورزی زیستی ایران از مراکز وابسته به این گروه است. از بدو تأسیس گروه اگروتكنولوژي تا کنون جمعاً 1108 دانش آموخته در مقطع کارشناسی، 468 دانش آموخته در مقطع کارشناسی ارشد و 313 دانش آموخته در مقطع دکتري از این گروه فارغ التحصیل شده اند که هم اکنون تعداد قابل توجهی از آن ها در دانشگاه های بزرگ کشور مشغول فعالیت علمی هستند و تعداد زیادی در سطوح مختلف مدیریتی در زمینه کشاورزی مشغول به کار می باشند.

نگرش آینده گروه به تولیدات زراعی متکی بر مبانی بوم سازگار تولید و جنبه های زیست محیطی مربوطه بوده و از طرفی ایجاد دیدگاه های همه جانبه و نگرشی تلفیقی در امر تولید کشاورزی است. لذا در صدد است نوعی تجمیع و آموزش بین رشته ای در گروه به عمل آید و جنبه هایی از تولیدات زراعی که متکی به حفظ منابع پایه، افزایش کارایی مصرف نهاده ها و حفاظت از محیط زیست می باشد آموزش داده شود و تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی محوریت فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه قرار داده خواهد شد. بدون تردید این گروه به عنوان هسته اولیه تشکیل دانشکده کشاورزی که بسیاری از گروه های فعلی از بطن آن تأسیس شده اند بر آن است که آموزش تلفیقی و تجمع رشته هایی که از این گروه آغاز خواهد شد بتواند سرآغاز تحولی در نظام آموزش کشاورزی در این دانشکده و به تبع آن در کل کشور تعمیم دهد.