مدیران

گلدانی  دکتر مرتضی گلدانی

 سمت: سرپرست گلخانه ها

 ایمیل:

 شماره تماس : 38805806-051

120x158-images-255-professors-Dr. Hossein Banejadدکتر حسین بانژاد

سمت: مسئول ارتباطات بین المللی دانشکده

ایمیل:

شماره تماس:38805808-051

Dr. Ali Javadmanesh

دکتر علی جوادمنش

سمت: سرپرست مرکز تحقیقات دام و طیور - سرپرست مرکز تحقیقات گاو شیری

 ایمیل:

 شماره تماس: 38805899-051

Dr. Jalal Baradaranدکتر جلال برادران مطیع

سمت: مسئول ارتباط علمی با جامعه

ایمیل:

شماره تماس: 38804704-051

Atena Mirbolookدکتر آتنا میربلوک

 سمت: رئیس اداره خدمات آموزشی

 ایمیل:

شماره تماس: 38804725-051