عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
بررسی عدم قطعیت مدلهای گردش عمومی جو و ریز مقیاس آماری در پیش بینی شاخص خشکسالی پالمر به کمک مدل ریز مقیاس نمایی LARS - WG5تعییر اقلیم، خشکسالی، شاخص پایش خشکسالی پالمر، مدل، ریز مقیاس نمایی، عدم قطعیتحسین انصاری,نسرین صالح نیا,مهدی خدیویکاربردی-
مدل‌سازی عملکرد محصولات زراعی گندم و جو دیم بر اساس متغیرهای هواشناسی و شاخص‌های خشکسالی (مطالعه موردی: بجنورد، مشهد و بیرجند)گندم دیم، جو دیم، شاخص خشکسالی، بارندگی، تبخیر و تعرقابوالفضل مساعدی,سمانه محمدی مقدم,محمد قبائی سوقکاربردی-
پیش بینی تغییرات تبخیر- تعرق مرجع نواحی اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران در دوره 2060-2013 با استفاده از داده های شبیه سازی شده حاصل از اجرای گروهی 9 مدل AOGCMتبخیر- تعرق- تغییر اقلیم- مدل های گردش عمومیمحمد موسوی بایگی,امین علیزاده,سمانه اشرفکاربردی-
تحلیل عوامل اقلیمی محدودکننده عملکرد گندم زمستانه در منطقه شمال شرق ایرانگندم- فاکتورهای اقلیمی- عملکردمحمد موسوی بایگی,محمد بنایان اول,سمانه اشرف,ابراهیم اسعدی اسکوئیکاربردی-
بررسی روند تغییرات ضخامت جو (تراز 1000 تا 500 میلی بار) در 50 سال اخیر (از 1963 تا 2012) بر روی ایرانضخامت جو، فشار، روندمحمد موسوی بایگی,سیدعلیرضا عراقیبنیادی-کاربردی-