دکتر مسعود تقی زادهدکتر مسعود تقی زاده
درجه علمی دانشیار
گرایش
مهندسی مواد غذایی
ایمیل
شماره تماس 051-38804745
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/mtaghizadeh
معاونان آموزشی و فرهنگی دانشکده از بدو تأسیس تاکنون
نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در زمان تصدی
دوران تصدی
مهندس محمد حسن منصوری مربی 53 تا 57
دکتر علیرضا کوچکی استادیار 57 تا 58
دکتر حبیب الله معاون شهیدی مربی 59 تا 60
مهندس کریم حداد ایرانی نژاد مربی 61 تا 64
مهندس مجتبی طهمورث پور کارشناس 67 تا 70
مهندس محمد اینانلو مربی 65 تا 69
مهندس کامران داوری مربی 70 تا 72
دکتر غلامحسین داوری نژاد استادیار 73 تا 74
دکتر محمدباقر حبیبی نجفی استادیار 74 تا 77
دکتر حمید بهادر قدوسی استادیار 77 تا 79
دکتر محسن دانش مسگران دانشیار 79 تا 81
دکتر پرویز رضوانی مقدم استادیار 81 تا 84
دکتر سیدحسن مرعشی استادیار 84 تا 93
دکتر سعید ملک زاده شفارودی دانشیار 93 تا 96
دکتر رضا توکل افشاری استاد 96 تا 98
دکتر نسرین مشتاقی دانشیار 98 تا 1401
دکتر سید حسن مرعشی استاد 1401 تا 1403
دکتر مسعود تقی زاده دانشیار 1403 تا کنون