ویرایش 1402/08/15


شیوه نامه نگارش رساله

فرم انتخاب استاد راهنما P1

فرم های پروپوزال دکتری (P2 - P4)

فرم استفاده از خدمات آزمایشگاه (P5 - P7)

فرم های امتحان جامع (P8 - P11)

فرم گزارش شش ماهه P12

فرم گزارش پیشرفت تحصیلی P13

فرم مشخصات دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقیقاتی P14

فرم امتیاز دهی به مقالات مجوز دفاع و مازاد (P15 - P16)

راهنمای برگزاری جلسه دفاع مخصوص نمایندگان تحصیلات تکمیلی

فرم های برگزاری جلسه دفاع

فرم پژوهانه

شرایط تسویه حساب پایان نامه

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره دكتری (Ph.D)

کاربرگ شماره 1. انتخاب استاد راهنمای رساله دکتری

کاربرگ شماره 2. انتخاب موضوع رساله دکتری

کاربرگ های پیشنهاده دکتری

فرم های امتحان جامع

کاربرگ شماره 5. تاییدیه گزارش شفاهی پیشرفت رساله دکتری

کاربرگ گزارش وضعیت تحصیلی

کاربرگ شماره 6. اعتبارسنجی مقاله های مستخرج از رساله دکتری (نسخه Word)

شیوه نامه نگارش رساله

راهنمای برگزاری جلسه دفاع مخصوص نمایندگان تحصیلات تکمیلی

فرم های برگزاری جلسه دفاع

فرم پژوهانه دکتری

شرایط تسویه حساب پایان نامه