سیما ابراهیمیسیما ابراهیمی

سمت: مسئول دفتر گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

ایمیل:

شماره تماس: 38804641-051