عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
عنوان طرح: ارزیابی شاخص های کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر روش افزایشی و جانشینینگار ظریف پورحسینعلی یزدیکارشناسی ارشدناصری پور یزدی۱۳۹۰/۰۴/۱۵
ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن بر اساس محتوی کربن خاک در نظام های زراعی کم نهاده، متوسط نهاده و پرنهاده و مقایسه شاخص چرخه زندگی (LCA) در این نظام ها برای گیاه ذرتسرور خرم دلدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۰/۰۵/۰۵
اثر کشت مخلوط شنبلیله وگشنیز بر شاخص‌های کمی وکیفی آنهاریحانه بیگناهکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۰/۰۶/۲۰
بهینه سازی کارایی علفکش های مزو سو لفورون+ید سولفورون(آتلانتیس) و کلو دینافوپ پروپاژیل(تاپیک) با استفاده ازمویا نهای ستوگیت،روغن کرچک و زیتون در کنترل علف هرزیولا ف وحشی( Avena ludovicianL).نرگس کناقستانیکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۰/۰۶/۲۳
بهینه سازی کارآیی علف کش های مزو سو لفورون+ید سولفورون(آتلانتیس) و کلو دینافوپ پروپاژیل(تاپیک) با استفاده ازمویا ن های ستوگیت، روغن کرچک، روغن کانولا و مواد شوینده در کنترل علف هرزفالاریس(phalaris sp)مسعود کارگرکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۰/۰۶/۲۶
بررسی علل سبز شدن ضعیف بعضی از واریته های فلفل در شرایط تولید انبوه نشاءروشنک شهریاری احمدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۰/۰۶/۲۷
تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز گیاه سیاه دانهسیدمحمد سیدی رشتخوارکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۰/۰۶/۲۸
اثر سطوح آبیاری و نیتروژن برکارآیی و بهره وری آب در ذرت، کنجدوچغندر قندرضا حیدری پورکشکوئیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
بررسی خصوصیات مرفولو‍ژی و فیزیولوژیکی ریشه گندم تحت شرایط تنش خشکیزینب محبکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
:بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد متداول در ایران.سلما کلانتری خاندانیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی مدیریت پایدار تغذیه در کشت رازیانهامیر یونسیانکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه همیشه بهارعلی نوروزیانکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مدلسازی پیش‌بینی سبزشدن علف‌های هرز در مزارع ذرت،گلرنگ وکدوی کاغذیعلیرضا دهقان بهابادیکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مطالعه صفات فیزیولوژیک و عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجداحسان کشمیریکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۰/۰۷/۰۱
بررسی رابطه هدایت الکتریکی خاک با برخی جنبه های اگرواکولوژیکی ذرت و حاصلخیزی خاک در نظام زراعی کم نهادهحمیده خلیل زادهکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۰/۰۸/۱۵
بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی متری بیوزین و خسارت احتمالی آن به محصولات زراعی موجود درتناوبسیده فاطمه فخررادکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۰/۰۸/۲۲
تاثیرکودهای آلی و تراکم کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana)عقیل روحی نوقکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۱۰/۰۵
ارزیابی واکنش اکوتیپ های سیاهدانه به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهدفاطمه جوادی هدایت آبادکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۰/۱۰/۲۶
آنالیزکمی رشدونمو کدوی تخم کاغذی درواکنش به تراکم وکودازتهالهه مرادی مرجانهکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۰/۱۱/۰۹
ارزیابی تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) با تاکید برخصوصیات فیزیولوژیک آنسید فاضل فاضلی کاخکیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی اثر مدیریتهای مختلف کنترل علفهای هرز بر تنوع و تراکم آنها در مزارع تولید ذرت شهرستان اردستانمحمد امینی سجزئیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک برشاخص های رشد ،عملکرد دانه و روغن گلرنگامین غلامیکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۰/۱۱/۱۶
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی، ریخت شناسی و زراعی مرتبط با تحمل به شوری در گونه‌ی شورزی ارزن پادزهری (Panicum antidotale )حمیدرضا عشقی زادهدکتری(PhD)کافی۱۳۹۱/۰۲/۱۷
بررسی خاصیت علف کشی اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و شناخت امولسیفایرها و ادجوانت های مناسبمصطفی سراجچیدکتری(PhD)راشدمحصل۱۳۹۱/۰۲/۲۶
نقش عصاره کمپوست و ورمی کمپوست در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum) در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum )حسین زارعکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۱/۰۳/۰۷
شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر خسارت علف های هرز، آفات و بیماری های گندمفرزاد مندنیدکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۱/۰۴/۱۱
بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط خشکی در دشت مشهد با تکیه بر خصوصیات فیزیولوژیکیفرزاد حسین پناهی قروچائیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۱/۰۴/۱۸
: ارزیابی تراکم ذرت و سطوح کنترل علف های هرز بر رقابت چند گونه ای علف های هرز و اثرات آن بر روی برخی شاخص های رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.) در شرایط مزرعه ایسجّاد میجانیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۱/۰۴/۳۱
تاثیر سطوح وزمان کاربرد نیتروژن بر رقابت چند گونه ای علف های هرز وذرت در روش های مختلف مدیریت علف های هرز در مشهدرضا حسین آبادیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۱/۰۴/۳۱
عنوان طرح: ارزیابی اثر محتوی نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)و سلمه تره Chenopodium album) (مسعود آزادکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۱/۰۵/۰۱
مطالعه نقش نانوذرات فلزی( TiO2, Fe2O3) و میدان مغناطیسی بر جذب عناصر غذایی ، رشد و عملکرد گندمحسن فیضیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۱/۰۶/۰۸
اثرات کاربرد تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیزمهسا اقحوانی شجریکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۱/۰۶/۱۵
بررسی و مقایسه عملکرد بیولوژیک و ویژگی های کیفی علوفه در چهار رقم جو(Hordium vulgar) در شرایط تنش شوریرضا رحیمیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
ارزیابی تحمل به سرمای اکوتیپ های بارهنگ (Plantago spp L.) تحت شرایط کنترل شدهمریم جانعلی زاده قزوینیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
تأثیر سطوح آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد غده و بذر گیاه موسیر ( Alliumm altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهدمیلاد شریف روحانیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale ) تحت شرایط آبیاری با آب شورمحمدعلی فرجیان مشهدیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
تاثیر کاربرد هیومیک اسید و سطوح مختلف فسفر بر رشد ریشه های گندم (Triticum aestivum L.)مهدی جمشید عینیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی شاخص های رشد و عملکرد در ترکیب های مختلف کشت مخلوط سه گونه ی رازیانه ((Foeniculum vulgar، کنجد (Sesamum indicum )و لوبیا (Phaseolus vulgaris) دریک سیستم کشاورزی کم نهادهفاطمه رنجبرکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۶
اثرات کاربرد تلفیقی کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات کمی کیفی گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum)سمیعه اسکندری نصرآبادیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بررسی اثر مواد آلی مختلف بر ماندگاری علفکش متری بیوزین در خاکمحمد مهدی زادهکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
ارزیابی تاثیر کاربرد پسماند کمپوست قارچ(SMC) و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات زراعی سیب زمینی ( Solanum tuberosum)مصطفی بندگانی روئینکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی کارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)رضا موسی پوربردسیریکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۲
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی ریشه وشاخساره در ارقام قدیم وجدید جونرجس مشفقیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
بررسی پویایی وکارایی نیتروژن در ارقام سورگوم دانه ای در شرایط تنش خشکیشهرام ریاحی نیادکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
عملکرد کیفی و کمی انیسون (Pimpinella anisum) در پاسخ به مدیریت های کودینفیسه کمایستانیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۱/۱۰/۱۷
شناسایی بذر گونه های گیاهان دارویی با استفاده از روشهای پیشرفتهسپیده انورخواه حکم آبادیدکتری(PhD)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۱/۱۰/۲۴
بررسی روش های مختلف تعیین بنیه (Vigour) بذر ذرت (Zea maize)بهناز عظیمیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۱/۱۰/۲۷
اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays L.)فرشته آهنگرانی فراهانیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۱/۱۱/۱۱
اثرات دز های کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays L.)مریم سمائیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۱/۱۱/۱۱
ارزیابی تحمل به سرمای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شدهطاهره خورسندیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی اثر روش های مختلف کاربرد روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت در شرایط تنش خشکیصدیقه مزروعیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی ویژگیهای جوانه زنی و خواب بذر سی گونه گیاه دارویی استان لرستانحمید شریفی حشمت آبادکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
: نشاء کاری ذرت به عنوان راهی برای طولانی نمودن فصل رشدیمحمد غیاث آبادیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۱/۱۱/۱۲
پی جویی توده های دورنه (Echinochloa colona) مقاوم و بررسی مبنای مولکولی مقاومت آن به علف کش های خانوداه های تریازین و تریازینون ها در مزارع نیشکر استان خوزستانالهام الهی فرددکتری(PhD)قنبری۱۳۹۱/۱۱/۱۲
تأثیر کودهای زیستی و آلی روی خواص کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovate) تحت شرایط کم نهادهسعید بخشیکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۱/۱۱/۱۷
پهنه بندی اگرواکولوژیکی و بررسی خلاء عملکرد سه محصول گندم، چغندرقند و ذرت در استان خراسان بزرگسارا سنجانیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۱/۱۲/۲۰
مطالعه پتانسیل گیاه پالایی عناصر سنگین توسط مریم گلی(Salvia officinalis) و نعناع فلفلی(Mentha piperita) در شرایط استفاده از آبهای آلوده به کادمیم و سربشهرام امیرمرادیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۲/۰۲/۰۱
بررسی ماندگاری ترفلان درخاک و تاثیر کودهای زیستی نیتروژن ،فسفر و هیومیک اسید بر تجزیه آنمجید برزوئیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۲/۰۲/۰۴
تاثیر کشت مخلوط در شرایط دیم و آبی نخود و وجود مالچ کلشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinnum L.) و کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)علی مؤمنکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۰۳/۱۸
مقایسه شاخص های مختلف ارزیابی در کشت های مخلوط درهم و نواری کنجد و لوبیافرانک نوربخشکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۰۳/۱۹
مطالعه اثرات تداخل انسان بر تنوع گونه ای جوامع گیاهی و علف های هرز در زیستگاه های مختلفعلیرضا باقریدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۲/۰۳/۲۱
ارزیابی تحمل به سرمای گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهیطیبه خیرخواهکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۲/۰۵/۲۲
اثر انواع شخم، مدیریت بقایا و سطوح نیتروژن بر بیلان CO2 و N2O خاک در کشت ذرت و مدلسازی فرایندهای سازگاری (Adaptation) به تغییر اقلیم و کاهش (Mitigation) اثرات آنروح اله مرادیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
عنوان طرح: مطالعه اثر تنشهای خشکی و ماوراء بنفش به صورت منفرد و تلفیقی بر خصوصیات فیزیولوژیک، فعالیت آنتی اکسیدانها و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی زیره سیاه ((Bunium persicumامیرحسین سعیدنژاددکتری(PhD)کافی۱۳۹۲/۰۶/۲۳
بررسی بیولوژی علف هرز مهاجم خربزه وحشیسیما سهرابی کرت آباددکتری(PhD)قنبری۱۳۹۲/۰۶/۲۴
تلفیق مدیریت زراعی و شیمیایی برای کنترل گل جالیز Orobanche spp. در گوجه فرنگیسّمیه تکاسیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۲/۰۶/۲۴
ارزیابی اثرات اختلاط برخی علف کش های مهم ذرت با یکدیگر وبا کود نیتروژن بر کنترل علف های هرز باریک برگ وپهن برگحمزه اسدالهیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۲/۰۶/۲۵
ارزیابی مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در گونه های جنس اگروپیرون و انتخاب متحمل ترین چمن برای فضای سبز شهریمهدی یعقوبیدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۲/۰۶/۲۵
مطالعه خصوصیات اکولوژیکی گل اروانه بزقی(Rech.f. Hymenocrater platystegius) در رویشگاههای طبیعی و امکان سنجی اهلی سازی آن در نظام زراعی کم نهادهمژگان ثابت تیموریدکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی برعملکرد و اجزاء عملکرد دانه سیاهدانه (Nigella sativa L.)رضوان سهرابی رنانیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی تاثیر کاربرد کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد رویشی و زایشی گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum )فریما دعائیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی اثر کودهای آلی، شیمیایی و مایکوریزا بر کارآیی جذب فسفر ، خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزا عملکرد سورگوم علوفه ایعلی اکبر اسلام پناهکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی جنبه هایی از بیولوژی علف هرز شلمیسیامک فولادیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی پونه سای برگه دار(Nepeta bracteata Benth) وهاجر ملتی نوخندانکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی رشدونمو کدو تخم کاغذی درواکنش به تراکم وتاریخ کاشتفاطمه چوپان کهنه قوچانکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تاثیر کودهای مختلف دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی آلوئه ورا در شرایط آب و هوایی بوشهراسماعیل فرخیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی اثر کاربرد نیتروژن بر رقابت علف های هرز و ذرت و الگوهای سبز شدن علف های هرزمریم غلامشاهیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۲/۰۷/۱۴
مطالعه بیولوژی و اکولوژی دو گونه فرفیون (Euphorbia maculata وE. Heterophylla)، علفهای هرز مهاجم جدید الورود ایرانریحانه عسگرپوردکتری(PhD)قربانی۱۳۹۲/۰۸/۱۹
به کارگیری مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن و مطالعه اثر تغییر اقلیم بر بودجه کربن پوشش گیاهی طبیعی منطقه حسین آباد سربیشه –استان خراسان جنوبیحمیدرضا فلاحیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۲/۰۸/۲۱
مقایسه روشهای مکانیکی، زراعی و شیمیایی مدیریت علفهای هرز زعفران (Crocus sativus)حسین زارع حسینیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
: بررسی تاثیر بقایای برخی از علفکش های سولفونیل اوره در خاک ،بر رشد ،گره زایی و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در نخود( L. Cicer arietinum)زهرا سلیمان پورنقیبیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نور در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)عفت غلامی شرفخانهکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۲/۰۹/۲۴
آنالیز کمی تأثیر ناهمگونی محیط رشد بر تخصیص کربن و نیتروژن ، رشد ،عملکرد و کیفیت تولیدی گیاه دارویی موسیر (Allium altissimum ).احسان عیشی رضائیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۲/۱۰/۰۸
ارزیابی میزان انتشار گازهای گلخانه ای، تولید خالص اولیه و بیلان کربن نظام های زراعی استان خراسان رضوی.یاسر علی زادهدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۲/۱۰/۱۱
بررسی پراکنش جهانی علف هرز مهاجم آمبروزیا (Ambrosia artemisifolia) و عامل کنترل بیولوژیک آن (Ophraella communa) در شرایط فعلی و تغییر اقلیمعبدالرسول رستمیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۱۰/۱۶
نقش موسیلاژ در ویژگیهای جوانه زنی گیاهان داروییتکتم مستشار شهیدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۲/۱۰/۲۸
اثر محلولپاشی برگی اوره و تلقیح با باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین نخود (cicer arietinum L.)محمدامین کریمی جاغرقکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۲/۱۰/۳۰
بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) تحت تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شدهصفیه پذیرهکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه ی ژنوتیپ های مختلف جو(Hordeum vulgare) در مرحله رشد رویشی و اثر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه ی این ژنوتیپ هازهرا امینیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی ارقام شبدر (Trifolium spp L.) تحت تاثیرتنش یخ زدگی در شرایط کنترل شدهاقلیما حضرتیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
تعیین درجه حرارت های کاردینال و بررسی اثر تنش خشکی و شوری برجوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم کلزاطیبه مرادیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
مقایسه نسبت های مختلف کاشت لوبیا و رازیانه در مخلوط های افزایشی و جایگزینیامین خاموشیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
استفاده از شاخص‌های زیست محیطی در ارزیابی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر محیط‌زیست مطالعه موردی: استان البرز، شهرستان کرجبهروز قربان زادهکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۳/۰۳/۲۶
بررسی تأثیر کود آلی آزوکمپوست و اوره بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) تحت شرایط های اقلیمی یزد و مشهدرستم یزدانی بیوکیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۳/۰۳/۲۶
بررسی امکان جایگزینی کودهای شیمیایی با آلی در زراعت کلزا (Brassica napus) در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاریسیدجواد عظیم زادهکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۰۴/۰۱
مطالعه شاخص های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد شاهدانه(Cannabis sativa L.) و ماش (Vigna radiata L.) در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشیفرامرز نظری مقدمکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۳/۰۴/۰۱
اثر مواد افزودنی بر تحمل به باران شویی و مقاومت به تجزیه نوری علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.)حسین حمامیدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۳/۰۵/۱۲
تأثیر تنشهای رطوبتی و سرما بر خصوصیات زراعی ، فیزیولوژیکی و مواد مؤثره گیاه دارویی نوروزک ( Salvia lerrifolia Benth)مجید دشتیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۳/۰۵/۱۹
بررسی اثر بستر کاذب و مقاذیر مختلف علفکش تریفلورالین بر جمعیت، تنوع و تراکم علفهای هرز محصول لوبیا ( Phaselous vulgaris L)در شرایط مزرعه ای مشهدروح اله آفریکانکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۳/۰۵/۲۱
ارزیابی خصوصیات رشدی و عملکرد کمّی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در پاسخ به تراکم و مقادیر مختلف آب آبیاریمحبوبه عبدالهی مایوانکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۳/۰۶/۰۹
کاربرد مدل های شبیه سازی رشد گیاهان زراعی جهت آنالیز خلاء عملکرد نخود ناشی از محدودیت آب و نیتروژنسیدرضا امیری ده احمدیدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۳/۰۶/۱۵
مطالعه‌ شاخص‌های اکوفیزیولوژیکی رشد در مخلوطهای افزایشی و جایگزینی دو گیاه ماریتیغال (.Silybum marianum L) و رازیانه (.Foenicolum vulgar L)حسام الدین سلوکیکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۳/۰۶/۱۶
شبیه سازی اثرات کم آبی، تغییر اقلیم و خسارت بیماری ریزومانیا بر تولید چغندر قندجواد رضائیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۳/۰۶/۱۹
مدلسازی رشد و مدیریت کوددهی نیتروژن در تولید گیاه دارویی موسیر (Allium altissimum ) و پیاز خوراکی (Allium cepa L.)حامد منصوریدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۳/۰۶/۱۹
ارائه راه کاری جدید در به حداقل رسانی واکنش یون های آب سخت با علف کش هااکبر علی وردیدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۳/۰۶/۲۳
تاثیر گونه‌های گیاهی و کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر میزان تاثیر و فعالیت قارچ میکوریزا در شرایط گلخانهرضا کمائیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۳/۰۶/۲۳
بررسی تأثیر فناوریهای زراعی نوین بر ویژگیهای رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد و بنه زعفرانعبداله ملا فیلابیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر فنولوژی و عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L) در شرایط اقلیمی مشهدمحمدجواد مصطفویکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی و مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه در مرحله رشد رویشی و تاثیر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه ی ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله(Triticosecale × wittmack)ناهید شعبانی فرکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
اثر تیمارهای مختلف کود های آلی و تلقیح میکوریزایی بر شاخص های رشدی، عملکرد، اجزا عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)سیده سعیده زنده بادکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۳/۰۶/۳۰
اثر زمان رسیدگی و شرایط محیطی پس از پراکنش دانه بر خواب و جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمک (Chenopodium album)سعیده بلاغیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۳/۰۶/۳۰
اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله بر کارایی مصرف نور پنیرک (Malva sylvestris L.) در یک نظام زراعی اکولوژیکسید احمدرضا رضویکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی (.Cucurbita pepo L)سمیرا زارع قشلاقیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد محصولات زراعی، مطالعه موردی: گندم و لوبیاخدیجه پویانسبکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۳/۰۷/۱۲
ارزیابی رقابت چند گونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود(.Cicer arietinum L)مهدی رفعت منشکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۳/۰۹/۲۳
بررسی تاثیرکود نیتروژنه بر روی راندمان مصرف آب کدو تخم کاغذیفریبا آرمونکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۳/۱۰/۰۳
مطالعه واکنش های مرفوفیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو در ژنوتیپ های پنبه تحت تنش خشکیحمید رضا مهرآبادیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۳/۱۰/۰۷
استفاده از کلروفیل متر جهت مدیریت نیتروژن در ذرت در شرایط کم آبیاریسیدعبداله محمدیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۳/۱۰/۱۵
نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی برشاخص های رشدی، عملکرد رویشی و دانه کاسنی پاکوتاه (Jacq Cichorium pumilum)نگار نقیبیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۳/۱۰/۲۸
بررسی اثر تراکم های مختلف زیره سبز(cuminum syminum) و نخود(cicer arietinum ) ، بر شاخص های رقابتی-اقتصادی و کارائی نیتروژن.فاطمه رضائیکارشناسی ارشدناصری پور یزدی۱۳۹۳/۱۱/۰۱
مطالعه ی اثرات تنش شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط کنترل شدهمریم جوادیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
ارزیابی ویژگیهای تولید بذر کاکوتی چند ساله(Ziziphora Clinopodioides Lam) در شرایط زراعی کم نهادهافسانه امین غفوریدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه کوشیا (kochia scoparia) در شرایط کم آبیاریساناز حسینی گیوکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مقایسه تنوع زیستی بین بوم نظام های زراعی برنج تحت مدیریت های مختلفسیدیوسف موسوی طغانیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۳/۱۱/۰۸
اثرات تراکم گیاهی و مقادیر مختلف کودهای نیتروژنه و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند(Beta vulgaris L.)بهمن جعفرنیادکتری(PhD)قربانی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
مطالعه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) در شرایط تنش خشکی، کم آبیاری و روشهای مختلف آبیاریزینب رحیمیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۳/۱۲/۱۷
بررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کش‌های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات‌های مورد استفاده درگندم درخاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در ارقام نخود (Cicer arietinum L.)رحیم بخش محمدنژادلجیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۳/۱۲/۱۹
: بررسی جنبه هایی از اکوفیزیولوژی و مدیریت علف هرز مهاجم خارشتر Alhaji pseudalhagiعلیرضا مرادیدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۳/۱۲/۲۴
مطالعه‌ی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و جنبه های زراعی کشت گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum May & Fisch) در شرایط مشهدمحمد بهزاد امیریدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۴/۰۱/۲۳
بررسی اثر عوامل اکولوژیکی، اقتصادی- اجتماعی و مدیریتی بر تنوع زیستی کشاورزی ایرانآرش قلعه گلاب بهبهانیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۳/۱۰
تاثیر تنوع زیستی کشاورزی برخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاکمجید کریمیان کلیشادرخیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۳/۱۰
بررسی اکوفیزیولوژی و زیست اقلیم گندم دیم با استفاده از آزمایشات مزرعه ای و مدل های شبیه سازیامید آرمندپیشهدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۴/۰۳/۱۲
بررسی اختلاط علفکشهای بازدارنده های فتوسیستم II وکلوپیرالید در مقادیر کاهش یافته برکنترل علف های هرز و خصوصیات کلروفیل فلورسانس آنها در چغندرقند (Beta vulgaris)علی اصغر چیت بنددکتری(PhD)قربانی۱۳۹۴/۰۳/۱۷
مدلسازی اثر کیفیت تغذیه ای گیاه کلزا (Brassica napus L.) بر توانایی زیستی شته خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و کارایی دشمن طبیعی آنفرنوش فلاح پوردکتری(PhD)قربانی۱۳۹۴/۰۳/۲۴
ارزیابی اثرات حجم و بستر کاشت نشاء بر روی ویژگی های نشاء و عملکرد ذرت شیرینابوطالب منظری توکلیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۴/۰۳/۲۷
بررسی تأثیر عملیات خاکورزی، تناوب زراعی و بقایای گیاهی بر توانایی بالقوة ترسیب کربن در نظام-های زراعیجواد شباهنگدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۳/۳۱
مطالعه تاثیر کودهای آلی و میکروارگانیسم های موثرEM بر عملکرد گل و بنه زعفران (L. Crocus Sativus) در ریوش- (شهرستان کاشمر)سعیده مداحیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۴/۰۵/۲۵
اثر تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد واریته های ذرت شیرین و فوق شیرینابوالفضل میرشکاری احمدیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۴/۰۵/۲۸
تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگیمرتضی تابشکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۰۶/۰۴
: بررسی اثر افزایش تراکم در ابتدای فصل و کاهش آن در میان فصل رویش بر رقابت درون و برون گونه ای، عملکرد و اجزای عملکرد ذرتپردیس برومنداندکتری(PhD)قنبری۱۳۹۴/۰۶/۰۸
بررسی کارایی انرژی در کشت اول و دوم برنج (مطالعه موردی: شهرستان ساری)محمدجابر انصاریکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۴/۰۶/۱۱
: تأثیر تراکم کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر رقابت درون گونه ای و بین گونه ای لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgari ) و علف های هرز آنفاطمه قاسم پورکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۶/۱۴
تأثیر تراکم کاشت و تاریخ کاشت بر رقابت درون گونه ای و بین گونه ای سویا (L.Glycine max) و علفهای هرز آن.حبیبه سلطانی نرابکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۶/۱۴
ارزیابی اثر گیاهان پوششی چاودار(Secale creale) وشبدربرسیم(Trifolium alexandrium) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز ارقام ایستاده و رونده ی لوبیاحمید یادگاریکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۴/۰۶/۱۵
تاثیر برخی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر شاخص های رشدی، خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)مصطفی گردیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۱۵
بهینه سازی کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندر قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای علف کشعبداله درپور سرخ سرائیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۴/۰۶/۱۸
تاثیر فشرده سازی بر تنوع ، ثبات ، پایداری و نیز کاربری نظام های کشاورزیمجید رضا کیانی فریزدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
مقایسه عملکرد پیاز ( .Allium cepa L) در کشت مستقیم و نشایی در تاریخ کشت‎های مختلف در منطقه مشهدسیّدمجتبی حسینیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۴/۰۶/۱۸
اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی و حجم آب آبیاری برشاخص های رشدی، عملکرد علوفه و دانه و کیفیت علوفه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis)ویدا ورناصری قندعلیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۱
ارزیابی کارایی روش های مختلف کنترل علف های هرز رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill. با تاکید بر اهمیت کنترل شیمیاییمهدی بگه پورامرائیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۴/۰۶/۲۱
مدیریت علف های هرز باغات سیب در منطقه مشهدسیدحمید اخلمدیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۴/۰۶/۲۱
ارزیابی پویایی تخصیص مواد فتوسنتزی و تسخیر منابع در مراحل مختلف نمو دو رقم ذرت در واکنش به ازدحام(فراتراکم) و دسترسی به نیتروژنمجید رهبردکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۶/۲۲
ارزیابی سلامت اکولوژیک بوم نظام های زراعی ایرانهدا محمدیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۶/۲۲
نقش افزایش حلالیت فسفر در تولید و کیفیت بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.)سیدمحمد سیدیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی امکان جایگزینی پیت ماس و بومی سازی ترکیب بستر کشت نشاء خربزهیلدا سلطانیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر طول روز بر غده دهی مینی تیوبرارقام سیب زمینی در شرایط کنترل شدهریحانه ستایشکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهارپگاه نقی پوردهکردیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی، اکولوژیکی و برخی جنبه های مرتبط با تغذیه گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi) تحت شرایط زراعیهما عزیزیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۵
تاثیر وزن بنه مادری و مدیریت تغذیه بر خصوصیات مرفولوژیکی بنه زعفران (Crocus sativus L.)فاطمه حسن زاده اوّلدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۵
عنوان طرح: شناسایی فون بندپایان مرتبط با علف‎هرز .Lepidium latifolium L به منظور شناسایی عوامل کاندیدای کنترل بیولوژیکمصطفی مؤمنیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مطالعه جنبه های زراعی و تولید بذر آویشن خراسانی(Thymus transcaspicus) در نظام زراعی کم نهادههادی زرقانیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مقایسه دو گونه موسیر ایرانی(Allium altissimum و Alium hirtifolium) براساس خصوصیات آناتومیکی و مورفوفیزیلوژیکی، واکنش به پیش تیمار هورمونی و روند تشکیل کنوپیسمیرا سبزواریدکتری(PhD)کافی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
ارزیابی کمی اثرات زیست محیطی بخش کشاورزی در رابطه با عدم قطعیت تغییرات اقلیمی، مطالعه موردی: منطقه کشف روداعظم لشکری تخم مرزدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۴/۰۶/۲۹
اثرتراکم و فاصله ردیف بررشد، عملکرد ورقابت لوبیا قرمز (phaseolus vulgaris L.) رقم درخشان و علفهای هرز Tiعلی رجب زادهکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی مقایسه ای تاثیر انواع محیط کشت –داخلی و وارداتی- بر خصوصیات رشدی و عملکرد مزرعه ای نشاء توپی گوجه فرنگی(lycopersicum esculentum) و خیار(Cucumis sativus).کاظم علی خواجهکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۴/۰۶/۳۰
ارزیابی کارآیی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز کنجد((Sesamum indicum L.حسین برمککارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثر محلول پاشی اوره و عناصر کم مصرف بر عملکرد و درصد پروتئین دانه نخود (Cicer arietinum L)هادی غلامیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثرات پاکلوبوترازول برافزایش تحمل به سرما ارقام سیاه دانه Nigella sativa L.))در شرایط کنترل شدهمنیره نجات الهیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ارزیابی اثر گیاهان پوششی چاودار ( Secale cereale L. ) و شبدر برسیم ( Trifolium alexandrinum L. ) بر کنترل علف های هرز و عملکرد لوبیا ( Phaseolus vulgaris )ثنا کاربرکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۴/۰۷/۱۲
بررسی تنوع، فراوانی و تراکم علف های هرز مزارع ذرت (Zea mays) کرمانشاهفاطمه حسین پورکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۴/۰۷/۱۳
ارزیابی کارایی مصرف نور و نیتروژن در کشت مخلوط ارقام ذرت و لوبیاشادی قرائیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۷/۱۹
ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن در تناوب های گندم-ذرت و کلزا-ذرت تحت تاثیر شخم و سطوح مختلف نیتروژنسیدشهاب الدین معین الدینیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۰۷/۲۶
اختلاط علف کش های گروه سولفونیل اوره با یو-46 کمبی در دزهای کاهش یافته برای کنترل موثر علف های هرز تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) در محصول ذرت (Zea mays)وحید سرابیدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۴/۰۸/۰۷
بررسی تنوع زیستی علفهای هرز و بندپایان، عملکرد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط گندم و کلزاکلثوم کریمیاندکتری(PhD)اسدی۱۳۹۴/۰۸/۲۰
شبیه سازی نمو و پهنه بندی تولید گل زعفران در شمال شرق ایرانبی بی ملیحه میرهاشمیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۴/۰۸/۲۴
مطالعه تحمل به تنش شوری در برخی از گونه های علف هرز و بررسیکارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز در شرایط تنش شوریهادی مهدیخانی نهرخلجیدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۴/۱۰/۱۴
ارزیابی ویژگی های اکولوژیک نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.)جواد مشکانیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۴/۱۰/۲۰
ارزیابی تاثیرکشت مخلوط ردیفی شنبلیله و ارقام گوجه فرنگی بر شاخص های رقابتی و تنوع گونه های علف هرز، آفات و بیماریهامریم رضازادهکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
تاثیر کاربری زمین بر خصوصیات اکولوژیکی گونه کندل (Dorema ammoniacum D.Don)علیرضا قاسمی اریاندکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۴/۱۰/۲۷
فراتحلیل جامع صد ساله تحقیقات زعفران در ایران و جهانمحمود مختاریدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
مطالعه تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی در مزارع رایج و ارگانیک گندم(Triticum aestivum L.) و سیب-زمینی(Solanum tuberosum) در شهرستان فریمانمنصوره محلوجی راددکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۴/۱۰/۳۰
مطالعه خصوصیات اکوفیزیولوژیکی، مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی،تغذیه ای و به زراعی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه جیرفتبهاره پارسامطلقدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۴/۱۰/۳۰
عنوان طرح: تاثیر مرحله رشدی بر تحمل به یخ زدگی جو (Hordeum vulgare L) تحت شرایط کنترل شدهصبرا ناظمی تاج الدینکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بهره گیری از رهیافت آبیاری مغناطیسی در کارایی علف کش پیریدیت (لنتاگران) با تکیه بر نحوه رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum) در شرایط مختلفقدریه محمودیدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۴/۱۱/۰۴
تاثیر مقدار اب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی (Solanum tuberosum L) در شرایط ابیاری زیر سطحیبهناز یوسفیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
اثر نسبت های کشت مخلوط تأخیری سیر (.Allium sativum L) و نخود (.Cicer arietinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد آنهاامیر کریم آبادیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تحمل به سرما در دو رقم گندم ( Triticum aestivum) تحت تاثیر تاریخ کاشتاکرم کاظمی مقدمکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مطالعه اثر منابع مختلف نور بر مورفولوژی، رشد و تولید مینی‌تیوبر سیب‌زمینی در شرایط درون شیشهعلی اسدیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مطالعه تغییرات فنولوژیکی ارقام بهاره گندم تحت اثر تاریخ کشت، تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن و رابطه آن با عملکرد و اجزاء عملکرد با هدف کاربرد نتایج در صندوق بیمه کشاورزیمحمد آشنادکتری(PhD)کافی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی تاثیرکم آبیاری ومصرف کودهای ماکرو ومیکرو بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه مرزه در حاجی آباد هرمزگانروح اله حسن زادهدکتری(PhD)جهان۱۳۹۴/۱۱/۱۸
تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و کاربرد کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر کارآیی مصرف نور، عملکرد و اجزای عملکرد کنجدپیمان رضائیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۱۱/۱۸
اثر تراکم، رقم و مقدار کود بر پروفیل نیتروژن و کارایی مصرف نور در ذرتثریا قاسمیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۱۲/۱۹
بررسی اثر گرمایش و تغییر اقلیم آینده بر ویژگیهای زراعی و تولید سیب زمینی در ایرانمجتبی ترکماندکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۱۲/۱۹
پهنه‏بندی تناوب‏های زراعی بهینه در استان گلستانرامین عرفانیان سلیمدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۴/۱۲/۲۲
بررسی اثرات ساختار چشم انداز و ویژگی های خاک بر تنوع زیستی کشاورزی در غرب ایران (گیلانغرب)رضا رستمیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۰۱/۲۲
رد پای کربن در تولید محصولات کشاورزی در ایرانسارا بخشائیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۰۲/۱۱
بررسی تغییرات زمانی و مکانی آسیب پذیری محصولات گندم، ذرت، چغندر قند و کلزا در اثر خشکی در شهرستان های استان خراسان و تأثیر تغییر اقلیم بر آنسروناز فرهنگ فردکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۵/۰۳/۰۱
بررسی تاثیر میزان مصرف آب آبیاری بر شاخص های رشد و عملکرد گیاه کدو پوست کاغذی(Cucurbita pepo L.) و تعیین آستانه مطلوب مصرف آبسیاوش برده جیکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی و خواب بذر علف‌های هرز مشکل‌ساز باغ‌های پسته رفسنجانمصطفی علی نقی زادهدکتری(PhD)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۵/۰۴/۱۲
بررسی ساختار جوامع و پراکنش علف های هرز در مزارع تحت تناوب نخود (Cicer arientinum L.) و گندم (.Triticum aestivum L) دیم استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه های عصبی مصنوعیسحر منصوریاندکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۵/۰۴/۱۹
ارزیابی سهم تحقیقات در رشد بهره وری نظام‌های زراعی ایرانمجید وطن پوردکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۰۴/۲۲
اثر نظام های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات خاک و عملکرد و اجزای عملکرد گندمال ناز ابراهیمیاندکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۰۶/۰۳
بررسی کارایی استفاده از منابع و برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی کنجد Sesamum indicum L. و لوبیا Phaseolus vulgaris L. در مخلوط های افزایشی و جایگزینیشیوا قلعه نوییدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۰۶/۰۳
بررسی اثر تراکم کشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)راحله احمدزاده قویدلدکتری(PhD)اسدی۱۳۹۵/۰۶/۰۶
پی جویی بیوتیپ های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف کش های بازدارنده آنزیم استولاکتات سینتاز ( ALS )به کمک روش های رایج و مولکولی در مزارع گندم استان کرمانشاهمهدی افشاریدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۵/۰۶/۱۰
تاثیر مواد محرک جوانه زنی و حجم آب آبیاری بر رشد، عملکرد و توان رقابتی چغندرقند با علف های هرزعلی اصغر آب سالاندکتری(PhD)قنبری۱۳۹۵/۰۶/۱۰
تاثیرکودهای زیستی برروی خصوصیات ریشه وشاخص های رشد دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris) درشرایط مزرعه وگلخانهسعید صانعیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۵/۰۶/۱۶
اثر روش های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی محصولات زراعی منطقه معتدل-گرمحمیدرضا کمیلیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی اثرات تراکم ، تاریخ کاشت، تنش خشکی و کود های بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه صنعتی داروئی وسمهنادر مدافع بهزادیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی اثر تلقیح بذور نخود با میکوریزای آرباسکولار و شِبه میکوریزای داخلی در پاسخ به تنش خشکیمحمدجواد ارشدیدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی ویژگی های زراعی کشت مخلوط گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعیسحر مریداحمدیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تاثیر مقادیر مختلف و عمق کاشت بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران(Crocus sativus L.)فاطمه معلم بنهنگیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۵/۰۶/۲۱
مطالعه بر همکنش تنش سرما و خشکی با کاربرد اسید سالسیلیک بر صفات مرفوفیزیولوژی و بیو شیمیایی ارقام ذرت (Zea mays L.)محسن طریق الاسلامیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
مطالعه فیزیولوژی و عملکرد ارقام سیب‏زمینی آزاد شده طی 30 سال گذشته در شرایط کم آبیاریعلیرضا نوریدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
ارزیابی شاخص‌های تنوع‌زیستی و سلامت بوم‌نظام‌های کشاورزی استان یزد با تاکید خاص بر باغ‌های انار و پستهطیبه زارع زاده مهریزیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
ارزیابی و پهنه‌بندی بیلان وکارایی مصرف نیتروژن در بوم نظام‌های زراعی‌گندم و ذرت ایران با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی و سامانه اطلاعات جغرافیاییحمیدرضا توکلی کاخکیدکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
اختلاط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با هر یک از علف‌کش‌های پینوکسادن، فنوکساپروپ‌پی‌اتیل و توفوردی+ام‌سی‌پی ای در کنترل علف‌های هرز گندم و بررسی خصوصیات کلروفیل فلورسنس آن‌هامسعود کارگردکتری(PhD)قربانی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
مطالعه بیولوژی و اکولوژی علف‌های هرز گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) و امکان پراکنش آنها در شرایط موجود و تغییر اقلیمسیدکریم موسویدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۵/۰۶/۲۴
اثر کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه در ذرت شیرین (Zea mays L.)اریا صادقی لطف ابادیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی عملکرد ذرت دانه ای (zea mays L.) در رژیم های مختلف کم آبیاری در تراکم های مختلف کاشت تحت شرایط آبیاری قطره ای.سینا داودیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
تاثیر ریزوباکتری های تحریک کننده‌ی رشد گیاه و کود شیمیایی نیتروژن بر برخی ویژگی های ریشه و شاخص های رشدی لوبیا (Phaseolus vulgaris L .) در شرایط تنش کمبود آبسیده سمیرا طباطبائیکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مطالعه تغییرات فنولوژیک ارقام زمستانه گندم تحت اثر تاریخ کاشت، تنش خشکی و سطوح نیتروژن و رابطه آن با عملکرد و اجزاء عملکردعلی بیجندیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
ارزیابی امکان کاهش مصرف علف کش ها در سیب زمینی (Solanum tuberosum L) با استفاده از کاربرد نواری عتف کش و کولتیواسیونمسلم تقی پورکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر پرایمینگ بذر برویژگی های جوانه زنی در آزمایشگاه، عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه کنجد در مزرعه در شرایط آبیاری محدودکامیار کاظمیدکتری(PhD)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مطالعه‌ شاخص های اکوفیزیولوژیکی رشد در مخلوطهای جایگزینی و افزایشی دو گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و شوید (Anethum graveolens L.)مهدی یوسف نیاکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ویژگی های دگرآسیبی بقایا و عصاره اسطوخدوس بر جوانه زنی و رشد علف های هرز مهم مزارع ذرتامیرحسین ناظمیدکتری(PhD)اسدی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مطالعات اکوفیزیولوژیک چای ترش (Hibiscus sabdariffa L) در نظام های زراعی رایج و اکولوژیکسید مهدی جوادزادهدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۵/۰۷/۱۸
تاثیر گونه های مختلف قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینیسعید خانی نژاددکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۵/۰۷/۲۵
اثرات سطوح مختلف آبیاری بر دوره رشدی ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم Speth feed و مدیریت وجین دستی به منظور کنترل علفهای هرز مزارع ذرت و سورگوم.منصوره خدادادی طوفالکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۰۷/۲۸
اثر تاریخ کاشت و تغذیه تلفیقی بر کارآیی نیتروژن و خصوصیات کمی و کیفی کنجدغلامحسین بابایی ابرقوئیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۰۸/۱۵
ارزیابی و بهینه‌سازی مُدل سیستم رویش (VegSyst) به منظور شبیه‌سازی رشد، جذب نیتروژن و تبخیر و تعرق‌ِ کدوی تخم‌کاغذی تحت شرایط مزرعه‌ای و آب و هوایی مشهدمحمدرضا نادریدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۵/۰۸/۲۹
تاثیر کم‌آبیاری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)هدایت الله کریم زاده سورشجانیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۵/۰۹/۲۰
تأثیر مدیریت تغذیه ای، کاربرد کلش گندم و دور آبیاری بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اکولوژیکی مشهدروشنک شهریاری احمدیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۵/۰۹/۲۱
ارزیابی اثر وجین دستی و مقادیر کاهش‌یافته علف‌کش تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکردلوبیا Phaselous vulgaris L.) ) و خصوصیات جامعه علف‌های هرزسمیرا زارعکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۵/۱۰/۱۱
ارزیابی تنوع زیستی و برخی خدمات اکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت (Zea mays)، سویا (Glycine max) و ختمی (Althaea officinalis)فرانک نوربخشدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۱۰/۱۲
ردپای اکولوژیک امرژی در تولید محصولات کشاورزی در ایرانویدا مختاریدکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۵/۱۰/۱۲
بررسی ویژگی های زراعی کشت مخلوط لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با برخی گیاهان داروییسحر ولی زادهکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۵/۱۰/۱۵
تاثیر تراکم و تاریخ کاشت برخصوصیات کمی و کیفی پنج رقم بذرچمن در فضای سبز شهری مشهد و تعیین درجه حرارت کاردینال بر ارقام چمنهادی خاوریکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۵/۱۰/۱۵
بررسی اثر همزیستی قار چ شبه میکوریزا (Piriformospora indica) در خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) در روش های مختلف کم آبیاریعابد آقاجانی دلاوردکتری(PhD)پارسا۱۳۹۵/۱۱/۰۶
مطالعه اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه‌ی اکوتیپ های بارهنگ کبیر (Plantago major)علیرضا ربیعیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
مطالعه تأثیر روش های مختلف اعمال تنش مکانیکی بر خصوصیات زراعی، مورفولوژی و فیزیولوژیکی ارقام جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum) و کمی نمودن خوابیدگیریحانه خواجه پور گلو سالاردکتری(PhD)کافی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
ارزیابی میزان تحمل به خشکی چمن های بومی در مقایسه با چمن های مخلوط تجاری رایجرامین مهدویدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۵/۱۱/۱۶
تغییرات فیتوشیمیایی فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی پونه سای گربه ای (Nepeta cataria L.) در پاسخ به القای فرمولاسیون ترکیبات فعال زیستیندا اوژندکتری(PhD)گلدانی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
ارزیابی بهره‌وری و کارایی استفاده از نور،آب و نیتروژن در الگوهای کشت مخلوط ردیفی ذرت (Zea mays L.)، لوبیا(Phaseolus vulgaris L.) و پنبه (Gossypium hirsutum L.)امیر رافعیدکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بهینه سازی نسبت و آرایش کشت در مخلوط جو وشبدر ایرانیرامین نظریاندکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۵/۱۱/۱۷
ارزیابی اثرکاتیون های آب سخت بر کارایی برخی علف کش ها در کنترل گونه های مختلف علف هرز و کاهش اثرات بازدارندگی آنها درمحیط کنترل شدهمهناز میرزائیدکتری(PhD)راستگو۱۳۹۵/۱۱/۲۳
اثر غلظت، زمان و نحوه ی استفاده ی عصاره ی جلبک دریایی بر عملکرد و کیفیت گلرنگ بهارهمحمد سیبیدکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
مطالعه واکنش های فیزیولوژیکی وتاثیرتنظیم کننده های رشد گیاهی تحت تنش دمای پایین در برخی از بیوتیپ های مرکبات شمال ایرانصالح محمدیدکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پیری طبیعی و مصنوعی بذر کلزا و تاثیر پرایمینگ بر آنهاعبدالجلیل یانقدکتری(PhD)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۵/۱۱/۲۶
ارزیابی واکنش لاین های امید بخش کلزا به کشت های تاخیری در شرایط تنش خشکی آخر فصلهمایون چگنیدکتری(PhD)گلدانی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
مقایسه خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام قدیم و جدید جوفرزاد فنودیدکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اثر نوع بقایای گیاهان پیش کشت در یک نظام کم شخم بر عملکرد ذرت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو نوع بافت خاک در شمال خوزستانعین اله حسامیدکتری(PhD)جهان۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و تنوع زیستی حشرات و علف های هرز در نسبت های مختلف کشت مخلوط ردیفی کاهو و گل عسلیمحمدحسن هاتفی فرجیانکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
اکولوژی و بیولوژی علف هرز مهاجم گل گندم (.Lam Centaurea balsamita) و پتانسیل پراکنش آن در مناطق مختلف ایران و جهان در شرایط موجود و تغییر اقلیمعباس عباسیاندکتری(PhD)اسدی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تاثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر جوانه زنی، استقرار گیاهچه، شاخصه های رشدی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکیمحمد حسین شریعتمداریدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص‌های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در استان خراسان رضویسیدجواد رسولیدکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
شناسایی و ارزیابی لاین های لوبیا چیتی مناسب جهت کشت در اکوسیستم های زراعی کم نهاده و پایدارعادل غدیریدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۵/۱۱/۳۰
دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط آب و هوایی مشهدمینا هوشمندکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۵/۱۲/۰۳
مطالعه کشت نشایی چغندر قند به منظور صرفه جویی در مصرف آب مصرفیمهدی عظیمی رویینکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۵/۱۲/۰۳
بررسی اثرات وزن‌های مختلف بنه و عمق کاشت بر خصوصیات رشدی و عملکرد گل و بنه‌ی زعفران (Crocus sativus L.)محسن رضویانکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۵/۱۲/۰۴
بررسی اثرات ایمن‏سازی سالیسیلیک اسید در ذرت نسبت به علف کش‏های کلتودیم و ستوکسیدیمایوب شافعیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بررسی خصوصیات اکو فیزیولوژیک گیاه دارویی هندوانه ابوجهل در رویشگاههای طبیعی و زراعیحمید مرویدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۵/۱۲/۱۵
تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش در شرایط مینابمحمدرضا یزدان پناهدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بررسی جوانه زنی و خواب بذر صد گونه گیاه دارویی استان کرمانپریسا محمودیدکتری(PhD)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی توده‌های بومی شنبلیله در شرایط تنش سرماسیده محبوبه میرمیراندکتری(PhD)نظامی۱۳۹۵/۱۲/۱۷
بررسی اثر تنش خشکی بر رقابت گندم و یولاف وحشی (Avena ludoviciana)علیرضا برجستهدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۶/۰۲/۰۳
بررسی مکانیسم‌های مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana)حمیدرضا ساسان فردکتری(PhD)راستگو۱۳۹۶/۰۲/۰۳
بررسی میزان حساسیت فنولوژی چند گیاه زراعی به تغییرات دمایی و پیش بینی مراحل فنولوژی آنها در گذار از تغییر اقلیمرضا عباسی علی کمردکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
ارزیابی پاسخ ذرت متحمل به علف کش سیکلوکسیدیم (CTM) و هیبرید رایج در ایران (704SC) به روش های کنترل علف های هرز مبتنی بر کاربرد علف کش سیکلوکسیدیممجید عنابستانیدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۶/۰۲/۳۰
مطالعات مورفولوژیکی و سیتوژنتیکی جمعیت های مختلف جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) موجود در کشور و واکنش آنها به زمان کاربرد علف‌کش‌های سولفوسولفورون(آپیروس) و متسولفورون متیل + سولفوسولفورون ( توتال)سعید محمدیدکتری(PhD)راستگو۱۳۹۶/۰۲/۳۰
امکان سنجی بهینه سازی مصرف علف کش نیکوسولفورون در ذرت (Zea mays L.) و بررسی ماندگاری آن در خاکابراهیم ممنوعیدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۶/۰۳/۰۳
بهینه‌سازی جوانه‌زنی، سبز و استقرار گیاه چه زیره سیاه و بررسی اثرات تنش سرما و خشکی بر گیاه چه آن تحت شرایط کنترل‌شدهصدیقه فرح بخشدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تاثیر تنظیم کننده های رشد و دی اکسیدکربن بر تولید و عملکرد ریزغده های سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)محمدجواد احمدی لاهیجانیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بررسی امکان سنجی افزایش اندازه بنه و بهبود عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) از طریق مدیریت های زراعیمهسا اقحوانی شجریدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۶/۰۴/۱۷
بررسی راندمان انرژی و تحلیل اقتصادی دانه روغنی کلزا در نظامهای مختلف کشت در ایرانمحمدرضا درگاهیدکتری(PhD)جهان۱۳۹۶/۰۴/۱۸
تاثیر پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه نخود تحت تنش کم آبیاری در شرایط آزمایشگاه و گلخانهباسم محمد عبدالکریمکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۶/۰۴/۳۱
بررسی مکانیسم های فیزیولوژیکی و مولکولی تحمل به تنش شوری لاین های اولیه و ترکیبی اولیه غله جدید تریتی پایرم در مقایسه با ارقام اصلاح شده گندم نان ایرانیمریم کامیاب گشنیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‏های هرز ذرت بر مبنای روز پس از کاشت و درجه روز با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته در مشهدپیمان عزتیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۶/۰۶/۰۴
مقایسه اثر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‏های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم آبیاریsطیبه چاوشیانکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۶/۰۶/۰۴
بررسی روابط آلومتریک صفات مرفولوژیک ارقام گندم ( Triticum aestivum L.) و لوبیا سفید ( Phaseolus L. vulgaris) در مراحل مختلف رشدسپیده آقاجانی قادیکلائیدکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
اثر انواع کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.) و خصوصیات خاکصدیقه عباسیکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۶/۰۶/۱۲
تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد و ویژگی های بنه دختری دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیاییحسین صحابیدکتری(PhD)جهان۱۳۹۶/۰۶/۱۵
بررسی تحمل به سرما در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل‌شدهعلیرضا حسن فردکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۶/۰۶/۲۰
اثر مدیریت نظام های خاکورزی رایج و اکولوژیک در ترکیب با کود دهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)رضا طباطبائیدکتری(PhD)توکل افشاری۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد و کیفیت لاین های جدید کلزامریم حاجی بابائیدکتری(PhD)گلدانی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بهینه سازی کود نیتروژن و تراکم بوته در کشت کنجد (Sesamum indicum L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزیهدا لطیفیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی جنبه های فیزیولوژیکی وکاربرد تنظیم کننده ‌های رشد گیاهی بر افزایش تحمل به شوری در پسته (Pistacia Vera)حمید علی پور شمس آباددکتری(PhD)کافی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مطالعه تأثیر آبیاری تابستانه و زمان آبیاری پاییزه و عمق خاک ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)ابراهیم ستودهکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
آنالیز کمّی تولید سیب‌زمینی در شمال شرق ایرانمحمد کاظمیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۶/۰۶/۲۹
ارزیابی قدرت رقابت ژنوتیپ ‏های گندم مناطق سرد نسبت به علف‏ های هرزکیانوش شیرمحمدیدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علفکش‏های پیریدیت و ایمازتاپیر به منظور کنترل علف‏های هرز نخود (.Cicer arietinum L)الناز مولاییکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی ساختار جوامع،تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز فضای سبز جنگلی و شهری شهر تهرانعلی لشکریدکتری(PhD)راستگو۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی موردی فلور و پراکنش جغرافیایی علف‌های هرز مزارع زعفران (.Crocus sativus L) در استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییعلی اصغر پادارلودکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تأثیر کودهای شیمیایی، دامی و نانوبیولوژیک بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کم آبیاریالهام رجبیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
اثر ترکیب‌های مختلف کشت و کود زیستی بر تولید و کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)اسداله خاکی نجف آبادیدکتری(PhD)جهان۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی با پاکلوبوترازول بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) تحت شرایط تنش خشکیسمیه قلندریدکتری(PhD)کافی۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ارزیابی امکان بهره گیری از روش تهیه بستر بذر دروغین و افزایش تراکم کاشت در کنترل چاودار (Secale cereale L. ) در برخی ارقام گندم (Triticum aestivum L.)دلاور بهروزیدکتری(PhD)راستگو۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بررسی تاثیر عوامل بوم شناختی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در مراتع استان خراسان رضویسعید جاهدی پوردکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۶/۰۹/۱۹
ارزیابی ردپای آب تولید گندم در استان خوزستانزینب عنافجهدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۶/۰۹/۲۶
بررسی امکان سنتز زیستی نانوذرات نقره توسط علف های هرز در شرایط محیطی مختلفیاسر نیک پرستدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۶/۱۰/۰۲
بررسی سطوح مختلف خشکی و هیدرو پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata L.)سیدمسعود ضیائیدکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۶/۱۰/۱۲
ارزیابی شاخص‌های کارایی نیتروژن در فرآیند تاریخی اصلاح ارقام مختلف گندم و ذرت در ایرانلیلا جعفریدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۶/۱۰/۲۴
افزایش تولید ریزغده های سیب زمینی از طریق بهبود شرایط بسترهای مختلف کاشت گلخانه ای و خاک بوسیله کاربرد نانورس، رس و سیلیسیممهدیه سلطانیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
مطالعه نقش فیزیولوژیک محلول پاشی نانو ذرات سیلیکاته و تنظیم کننده‌های رشد در تولید هیدروپونیک ریزغده سیب زمینیبیژن سعادتیاندکتری(PhD)کافی۱۳۹۶/۱۱/۱۵
استفاده از اختلاط علف کش ها و کاربرد مالچ همراه با علف کش در کنترل علف های هرز نخود (.cicer arietinum L)آرش مقصودیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۶/۱۱/۱۷
اثرات گرد و غبار بر عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)زهرا حاتمیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۶/۱۱/۲۵
مطالعه اکوفیزیولوژیکی سازگاری مرزنجوش (Origanum vulgare L.) در عرصه های طبیعی استان آذربایجان غربی و امکان سنجی کاشت آن در نظام زراعی کم نهادهفرزاد گرامی سین آبادیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۶/۱۱/۲۵
اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله و سیاهدانه بر عملکرد و اجزای عملکردخالد عبداله پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مطالعه اکوفیزیولوژی و مدیریت تلفیقی بروموس (Bromus japonicus) در مزارع گندممنصور سارانیدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۶/۱۱/۲۸
اثر تنش غرقابی، مصرف کود نیتروژن و تنش خشکی انتهای فصل بر رشد و عملکرد گیاه استویا در شرایط اقلیمی رشتریحانه پردلدکتری(PhD)کافی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برآورد ارزش اقتصادی– خدمات تفرجی منطقه حفاظت شده گنو با استفاده از روش هزینه سفر (TCM)لیدا ادیبی سدهدکتری(PhD)جهان۱۳۹۶/۱۱/۲۹
اثر سرمای دیررس بهاره بر گیاهچه سه رقم گوجه فرنگی(Solanum lycopersicom L) تحت شرایط کنترل شدهسروش قادری باخرزیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ارزیابی اثر تراکم و آرایش کاشت بر توان رقابتی لوبیا چیتی و علف های هرزسیدمحمود طباطبائیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تاثیر آرایش کاشت، تراکم و تقسیط کود نیتروژن بر ذرت سینگل کراس 704 در ارتباط با کارایی مصرف نور و جذب نیتروژنعبدالرضا بازداردکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۶/۱۲/۱۳
امکان‌سنجی بهینه‌سازی مصرف علف کش‌تری فلوکسی سولفورون سدیم (انوک) در مزرعه پنبه با بهره‌گیری از رهیافت مدیریت تلفیقی علف‌های هرزاسحاق محمدی بهلولیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۶/۱۲/۱۴
مطالعه خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بنه و گل زعفران در پاسخ به روش‌های مختلف آبیاری، اندازه بنه و کود گاویرامین اسمیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۶/۱۲/۱۹
بررسی اثرات مگنتوپرایمینگ و نانوذرات دی اکسید سیلیکون بر جوانه زنی، سبز شدن، خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکیمریم جانعلی زاده قزوینیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۷/۰۱/۲۷
تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia Lerrifolia Benth)مسعود امینیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۷/۰۱/۲۷
اثر مدیریت تغذیه، آب و نظام های مختلف زراعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)فاطمه رنجبردکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۷/۰۲/۰۱
ارزیابی شاخص‌های اقلیمی-کشاورزی افغانستان در گذار به تغییر اقلیماحمدرضا رضویدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۷/۰۲/۲۶
ارزیابی رابطه مصرف سطوح بالای نیتروژن و تراکم زیاد برکارآیی مصرف نیتروژن و نور در ذرت دانه ای و علوفه ایرضا حیدری پورکشکوئیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۷/۰۳/۳۰
بررسی بنیه توده‌های بذری گندم و ارتباط آن با چرخه سلولی در مرحله جوانه‌زنیرحمت الله قشمدکتری(PhD)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۷/۰۴/۱۲
مطالعه بنیه توده‌های بذری یونجه و رابطه آن با چرخه سلولی در مرحله جوانه‌زنیسیدمصطفی چشمیدکتری(PhD)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۷/۰۴/۱۳
اثر نیتروژن بر رشد و توسعه ریشه ذرت (zea mays L) در شرایط تنش کم آبی و کم آبیاری در گلخانه و مزرعهروح الله سرور زادهدکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۷/۰۴/۲۴
مطالعه اثر شیوه‌های کشاورزی حفاظتی بر خصوصیات کمّی و کیفی محصولات زراعی منطقه سردمحمد رضا سلامیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۰۳
پهنه بندی زیستگاه موسیر(Allium altissimum Regel.) در خراسان رضویعلی نوروزیاندکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۷/۰۶/۱۰
مدل‌سازی درصد پوشش کانوپی و آب مصرفی گیاه زراعی گندم در دشت مشهدسارا اسدیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۷/۰۶/۱۷
ارزشگزاری خدمات اکوسیستمی پارک های مشهدنرگس پورطوسیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ارزیابی کارایی مصرف نور و نیتروژن در کشت مخلوط ارقام ذرت (چهارکربنه) و سویا (سه کربنه)سلما کلانتری خاندانیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سه تیپ رشدییونس رامش جانکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نوردر کشت مخلوط گلرنگ (Carthamus tinctorios L.) و نخود (Cicer arietinum L.)نجم الدین خوش روکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
مطالعه شاخص های رشدی و خصوصیات بنه گیاه زعفران تحت رژیم های مختلف آبیاری و کاربرد انواع کود های آلیجعفر قاسم زاده کریمیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۲۴
ارزیابی واکنش ارقام قدیم وجدید گندم ونخود دیم به تاریخ کاشت و تناوب در شرایط شمال خراسانرحیم یوسفی مقدم امامقلیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اهلی سازی گیاه داروئی عروسک پشت پرده ( Physalis alkekengi) در نظام زراعیاشکان عسگریدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، سبز و استقرار دو ژنوتیپ عدس در شرایط دمای پایینسیدجلال آذریکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در شرایط مزرعهحسین درودیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اثرات کم‌آبیاری بر صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام قدیم و جدید ذرت (Zea mays L.) با گروه‌های رسیدگی متفاوتامیرمحمد حسین نیا دوات گردکتری(PhD)نظامی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی امکان تغییر روش و تاریخ کاشت برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روشهای پرایمینگ بذر در منطقه درگزحمیدرضا ذاکری پورکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه شورزی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)زین العابدین جویباندکتری(PhD)کافی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر عوامل مختلف بر تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی استان تهرانمحسن خانجانیدکتری(PhD)راستگو۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بهبود پاسخ های دما-رطوبتی بذر ذرت تحت تنش های خشکی و شوری با استفاده از آبسیزیک اسید، جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسیدالهام بحرآبادیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاثیر کاربرد سیلیس و پتاسیم در چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت شرایط کم‌آبیاریمحمد فرازیدکتری(PhD)گلدانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مطالعه جنبه‌های اکوفیزیولوژی و بیولوژی علف هرز گزنه (Urtica dioica L.)هادی بابااحمدی میلانیدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ارزیابی اثرات کاربرد برخی علف کش های پیش کاشت و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و کنترل علف های هرز کشت نشایی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)علیرضا رنجبرانکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۷/۰۷/۰۱
مدلسازی جوانه زنی بذر کهورک (.Prosopis farcta L) در شرایط تنش شوری و خشکیحمید اصغری تبریزیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۷/۰۷/۰۱
اثر کاربرد برخی کودهای آلی و سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در سطوح مختلف آبیاریمحمود غلامیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۷/۰۷/۰۳
اثر کم آبیاری، خشک کردن جزئی منطقه ریشه و میزان فسفر بر جذب نیتروژن و عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم فونتانهاعظم اسدیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
بررسی تأثیر مدیریت حاصلخیزی خاک بر تولید پایدار گیاه دارویی خرفه در استان خراسان جنوبیحامد جوادیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۷/۰۷/۲۵
مقایسه کارآیی سیستم های هیدروپونیک و ایروپونیک و مطالعه اثرات کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی، غلظت های مختلف نیتروژن و pH بر تولید مینی تیوبر در سیب زمینیاحسان کشمیریدکتری(PhD)کافی۱۳۹۷/۰۹/۱۱
بررسی جنبه ‏هایی از اکوفیزیولوژی علف‏ هرز ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) و مدیریت شیمیایی آن در گندم (Triticum aestivum L.)محمد سرحدیدکتری(PhD)راستگو۱۳۹۷/۱۰/۱۶
بررسی جنبه هایی از اکوفیزیولوژی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycanthus M. Bieb.)سیده فاطمه فخرراددکتری(PhD)قنبری۱۳۹۷/۱۰/۱۶
ارزیابی کارایی مصرف نور و نیتروژن در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)صغری حسین زادهدکتری(PhD)جهان۱۳۹۷/۱۰/۲۳
اثر تنش خشکی بر رشد رویشی و زایشی علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medik .) و سویا (Glycine max L.)اعظم خادمی پورکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۷/۱۱/۰۷
به‌گزینی ژنوتیپ‌‌‌‌های عدس (Lens culinaris Medik) برای تحمل به خشکی و ارزیابی برخی صفات مورفو – فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به تنش خشکی در شرایط کنترل شده و مزرعهمحمدحسن وفائیدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر کودهای گاوی، مرغی و شیمیایی در شرایط شخم عمیق و کم عمق بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قنداسماعیل رنجبرکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۷/۱۱/۰۹
بررسی اثر بسترهای کشت و اندازه سلول‌های سینی نشاء بر روی کیفیت نشاء تولیدی و استقرار نشاء و عملکرد هندوانه (Citrullus vulgaris L.)در مزرعهمصطفی حلیمی ماکوکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۳۹۷/۱۱/۱۵
مطالعه تنوع ژنتیکی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) استان فارس و واکنش جمعیت های مختلف موجود به علف کش سولفوسولفورونمجتبی حسینیدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
برآورد عملکردپتانسیل و خلاء عملکرد سیب زمینی در برخی از استانهای ایران با استفاده از مدل شبیه سازی LINTULعلیرضا محمدیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و زراعی مرتبط به تحمل به تنش خشکی در توده های شنبلیله (Trigonella foenum graceum L.)حمیدرضا احیائیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بهینه‌سازی میزان مصرف کود دامی و تراکم بوته در گیاه دارویی نعناع فلفلی با استفاده از مدل سازی سطح پاسخزهرا صادقیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بررسی جنبه هایی از زیست شناسی و مدیریت علف هرز انگلی سس شرقیاسماعیل ابراهیمیدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تأثیر مدیریت کم آبیاری و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرایط گلخانه و مزرعهبی بی الهه موسوی فردکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ارزیابی پاسخ اگرواکوفیزیولوژیکی ارقام منتخب کلزا به رژیمهای مختلف دمایی و رطوبتی در راستای سازگاری با شرایط تغییر اقلیم.حسن قاسمیان اردستانیدکتری(PhD)جهان۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی ویژگی هایی از اکوفیزیولوژی قدومه برگ باریک (Alyssum linifolium Steph. ex. Wild)احمدرضا مبلیدکتری(PhD)قنبری۱۳۹۷/۱۱/۲۹
اکولوژی و بیولوژی علف‌هرز مهاجم ماستونک ((Turgenia latifolia و پتانسیل پراکنش آن در مناطق مختلف ایران و جهان در شرایط موجود و تغییر اقلیمرباب شهیدکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی اثر کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و نخود (Cicer arietinum) بر ویژگی های زراعی و تنوع علف های هرز و حشرات آنها در شرایط آب و هوایی شهرستان های سبزوار و مشهدعلی تبرائیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و بررّسی تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر خصوصیّات جوانه‌زنی تلخ بیان (Sophora pachycarpa L.) و چاودار (Secale cereale L.)فریبا پورحسنکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تعیین منحنی غلظت بحرانی و کارایی مصرف نیتروژن جهت بهینه سازی مصرف کود در نیشکرجعفر ال کثیردکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ارزیابی بهره وری نهاده ها در کشت مخلوط پنبه و ذرتمحمد دادمنددکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۸/۰۳/۲۶
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی زراﻋﯽ مختلف و مدیریت بقایای گندم ﺑﺮ خصوصیات خاک و کارایی مصرف مواد غذایی در زراعت کلزای پاییزه در شرایط آب و هوایی شهرستان های سرابله و رومشگانهوشنگ ناصری راددکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۸/۰۳/۲۶
مطالعه خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بنه و گل زعفران در پاسخ به وزن بنه، عمق کشت، مقدار و زمان کاربرد پوشش مالچ کلش گندممحمدرضا هریوندیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۸/۰۴/۰۲
تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک جهت بهبود تحمل به تنش رطوبتی در چمن گونه بومی تال فسکیومحمد سادات فریزنیدکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۸/۰۴/۱۶
پاسخ گیاه کینوا (Chenopodium quinoa willd.) تحت مقادیر مختلف بیوچار و تنش خشکی در شرایط گلخانهسیدمیلاد موسویکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
تحمل به سرمای دیرهنگام بهاره در سه رقم سیب‌زمینی در مرحله ابتدایی رشدحیدر حامد فلیحکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۸/۰۴/۲۳
بررسی اکوفیزیولوژیکی واکنش ارقام جدید زمستانه کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کشت تاخیریمجتبی روحیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تأثیر باکتری محرک رشد و کود ازته بر سرعت رشد چغندرقند (.Beta vulgaris L) درکشت تأخیرینصرالله نصرتکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۸/۰۶/۰۳
بهینه سازی شرایط کشت و ترکیب بستر جلبک خوراکی Spirulina جهت بهبود پتانسیل عملکرد پروتئین، لیپید و رنگدانه هازهرا رسولیدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۸/۰۶/۲۰
مطالعه کشت نشاءریشه لخت چغندرقند به منظور افزایش بهره وری آّب و بهبود عملکردامیرحسین دربان رضویکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
اثر تاریخ کاشت نشایی و مستقیم بر ویژگی‌های زراعی، شاخص‌های حفاظت گیاهی، کارایی استفاده از منابع و جنبه‌های اقتصادی تولید دو رقم چغندرقندمیلاد باقری شیرواندکتری(PhD)اسدی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
ارزیابی کمی بهره دهی کشت مخلوط ذرت ( Zea mays L.) و ماش (Vigena radiata L.) در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرزمصطفی عباسی جوزمکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی اثر محلول پاشی پتاسیم، پراکسیدهیدروژن و سدیم نیترو پروساید در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد سیب‌زمینیسعید فیض آبادیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی تنوع صفات ریشه و عملکرد دو گونه گندم نان و دروم درشرایط کم آبیاریصادق باغبان خلیل آباددکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی درجه تحمل ارقام و توده های گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) و امکان سنجی مدیریت آن در گوجه فرنگی با استفاده از تنظیم کننده های رشد و قارچ مایکوریزا آربوسکولارمریم شوریابیدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر کمپوست زباله شهری و اندازه بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران ((Crocus sativus L. با استفاده از طرح مرکب مرکزیفاطمه پارساپورکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارزیابی روش های مدیریت غیر شیمیایی و شیمیایی علف های هرز در ذرت(Zea Mayz L.)یلدا خورشیدوندکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پهنه‏ بندی اگرواکولوژیک و بررسی خلأ عملکرد گندم دیم و آبی در ایرانمحمدحسن فلاح هکیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
واسنجی مدل‌های رشد گندم با استفاده از داده‏های سنجش از دور (مطالعه موردی: مشهد)حسین زارعدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۸/۰۶/۳۱
امکان‌سنجی بهبود کارآیی علف‌کش‌های ای‌پی‌تی‌سی و تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و مادۀ افزودنی تداوم‌بخش‌ و بررسی ماندگاری آنها در خاکاحمد رهبریدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۸/۰۷/۲۴
مطالعه خصوصیات زیست - بوم شناسی بزچره (Dodartia orientalis) و ارزیابی میزان مخاطره آمیز بودن آن به عنوان علف هرز با توجه به شرایط تغییر اقلیمعادل شادلودکتری(PhD)راستگو۱۳۹۸/۰۷/۲۸
بررسی نقش نیتریک اکساید در پاسخ های جوانه زنی بذرهای زوال یافته کلزا (Brassica napus L.) در دماهای متفاوتمریم سادات زمانیان کشفیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۸/۰۷/۲۹
پی‌آمدهای زیانبار تغییرات کاربری اراضی بر خدمات اکوسیستم در شمال و شمال شرق ایرانمحمدرضا رئوفیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۸/۰۷/۲۹
اثرات محیطی-اقتصادی و مولفه های کارآیی نیتروژن و فسفر در ذرت تحت تنش خشکیصادق بهامیندکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۸/۰۸/۱۲
مدل سازی جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و بهینه سازی ترکیبات طبیعی جهت مدیریت کارآمد آنسجاد میجانیدکتری(PhD)راستگو۱۳۹۸/۰۹/۰۹
بررسی اثر تغذیه کودهای بیولوژیک بر تولید بنه و گل زعفران (Crocus sativus) در شرایط آب‌ و هوای مشهداسداله پهلوانیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۸/۱۰/۰۷
تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم‌آبیاری برشاخص‌های رشدی و عملکرد گیاه گوجه‌فرنگی ((Solanum lycopersicum L.سیما صالحی تیزابیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۸/۱۰/۱۴
بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی چند اکوتیپ فتان بلند (Festuca arundinaceae) تحت شرایط تنش سرماعبداله سلطان احمدیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۸/۱۰/۱۵
ارزیابی اثر تنش خشکی بر توان دگرآسیبی گیاه دارویی پنیرک قرمز (Malva sylvestris) روی علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus)المیرا ملکانکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۳۹۸/۱۰/۲۵
تجزیه و تحلیل رابطه بین کارایی مصرف آب، نیتروژن، فسفر و نور در ذرتعلی مؤمندکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۸/۱۰/۳۰
ارزیابی روند الگوهای کاشت دشت نیشابور در مواجهه با تغییراتاقلیمی و بررسی روشهای سازگاری مبتنی بر دانش بومیسینا فرش چینکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۸/۱۱/۰۲
مطالعه بنیه توده‌های بذری نخود (تیپ دسی) و رابطه آن با چرخه سلولی در مرحله جوانه‌زنیملیحه اکبرپوربهرهدکتری(PhD)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۸/۱۱/۰۶
بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides L.) و باکتری‌های تجزیه‌کننده جهت پالایش خاک‌های آلوده به نفت خامزهرا کیامرثی مصرمیدکتری(PhD)کافی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill) تحت شرایط تنش خشکیاسماعیل فرخیدکتری(PhD)نصیری محلاتی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
ارزیابی تاثیر سن نشا و تراکم گیاهی‌ در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل قرمز (Capsicum annum)سیدمسعود قدمگاهیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تأثیر سطوح نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب و کارآیی مصرف نیتروژن، عملکرد و میزان روغن گلرنگ ( Carthamus tinctorius) در کشت بهارهسحر رشیدنژاددربندی سفلیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ارزیابی تولید گونه‏های فعال اکسیژن و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی در بذرهای زوال یافته کلزا تحت دماهای متفاوتسهیلا نصیرزاده قلعهکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اثر تراکم کاشت و کاربرد علف‌کش بنتازون ( بازاگران) بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا قرمز( Phaseolus vulgaris L.) و علف‌های‌هرز آن در دو سیستم کاشت مختلفپروین یادگارخسرویهدکتری(PhD)قربانی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
پایش و پیش بینی خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از داده های هواشناسی و خروجی یک مدل عددی و تاثیر آن بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در شمال شرق ایرانمرجان کریمیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۸/۱۲/۱۷
تأثیر کم آبیاری و مدیریت کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و مواد مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)بیژن سلطانیاندکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۹/۰۲/۱۳
بررسی پراکنش مکانی لکه های علف های هرز مزرعه ذرت در مدیریت های مختلف زراعی، مکانیکی و شیمیایی، رهیافتی در کشاورزی دقیقمریم آریان مهردکتری(PhD)قنبری۱۳۹۹/۰۳/۱۲
بررسی امکان تلفیق روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف‌های هرز زعفران و بهینه‌سازی کار آیی علف‌کش‌هازهرا حسینی ایوریدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۹/۰۳/۳۱
توصیف آگرواکولوژیک مناطق کشت محصولات عمده دیم بر اساس الگوهای زمانی-مکانی خشکسالیفاطمه یعقوبی شاه نشین سفلیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۹/۰۴/۱۵
اثر سطوح بیوچار و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان (.Ocimum basilicum L) با استفاده از طرح مرکب مرکزیامین نوروزیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تاثیرکاربرد مقادیر مختلف مالچ کاه جو، کم‌آبیاری و تلقیح با باکتری‌ همزیست برتراکم و زیست‌توده علف‌های ‌هرز و اجزاء عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris)علی دهقانکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۹/۰۶/۰۲
اثر مدیریت علفهای هرز و گیاهان پوششی زمستانه بر جمعیت علفهای هرز و عملکرد گوجه فرنگیبیژن صبوریکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۹/۰۶/۰۴
بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در شرایط مزرعهزهرا نصیریکارشناسی ارشدنباتی۱۳۹۹/۰۶/۱۶
بررسی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های کنجد تحت تاثیر پرایمینگ بذر و شرایط تنش شوری و رطوبتیمرتضی مقنی باشی نجف آبادیدکتری(PhD)خزاعی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بررسی خدمات اکوسیستمی زعفران تحت آبیاری تابستانه، کودهای آلی و شیمیاییبهاره بیچرانلودکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بررسی واکنش ژنوتیپ های خیار (Cucumis sativus L.) به گل-جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers. ) و جنبه هایی از مدیریت غیر شیمیایی آننیره السادات حسینی فرادنبهدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعیین آستانه تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های نخود در مرحله گیاهچه‌ایمحمدرضا علیزاده مومنکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۹/۰۷/۰۲
ارزیابی شاخص های رشد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی لوبیا سبز -Phaseolus vulgaris L.- با ریحان -Ocymum basilicum- و سیاهدانه -Nigella sativa-مهناسادات قطب شریفکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۹/۰۷/۰۹
بررسی جنبه هایی از زیست شناسی و اکوفیزیولوژی علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ ژاپنی (Ipomoea nil) جهت مدیریت کارآمد آنحسین سارانیدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۹/۰۷/۲۰
مدلسازی پویایی بانک بذر علف‌های هرز در پاسخ به نوع کاشت محصول در اکوسیستم‌های زراعینیوشا ولائیدکتری(PhD)بنایان اول۱۳۹۹/۰۷/۲۷
بررسی اثر آرایش کاشت چغندرقند و روش آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقندحجت ولی مقدمکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بهینه سازی سطوح نیتروژن و تراکم بوته در کشت ذرت شیرین (Zea mays L. Saccharata Sturt.) با استفاده از مدلسازی سطح پاسخآمنه اسحقیکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاثیر بسترهای مختلف کاشت، تلقیح بذر با آرباسکولار مایکوریزا و ریزوبیوم و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد نخودبابک ملکیان ملکیدکتری(PhD)پارسا۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رشد گونه‌های دم‌روباهی (Setaria spp) و ارزیابی مدل‌های هیدروترمال در پیش‌بینی الگوهای جوانه‌زنی و سبز شدن آن‌هامحبوبه ملائیدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۳۹۹/۰۸/۰۷
بررسی اثر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی در کشاورزی حفاظتی بر خصوصیات کمی محصولات مختلف زراعی در اقلیم سرد معتدلابوالقاسم خلیلی طرقبهدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۹/۰۸/۱۸
اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)حسین ایوبیکارشناسی ارشدنباتی۱۳۹۹/۰۸/۲۵
تاثیر محلول پاشی کلسیم و بور بر افزایش صفات کمی و کیفی فلفل دلمه (Capsicum annuum)مهدی فارسی دوستکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۹/۱۰/۱۰
بررسی تحمل به سرما در عدس (Lens culinaris L.) در شرایط مزرعه و کنترل شدهنسیم غلامی رضوانیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.)داود بشاشتی سقزچیکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۳۹۹/۱۱/۰۸
مطالعه اثر تنش سرما بر خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی بارهنگ برگ پهن (Plantago major)حامد رادمهدیدکتری(PhD)نظامی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
اثر مدیریت خاک‌ورزی و مصرف کود بر کارایی‌های نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ذرت (Zea mays L.)فاطمه شیرزادیدکتری(PhD)کوچکی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
ارزیابی تحمل به شوری در نخود (L. Cicer arietinum) با استفاده از گونه‌های قارچ میکوریزاآرمین اسکوئیاندکتری(PhD)نظامی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
ارزیابی اثر مصرف بیوچار پوسته برنج و کود نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در نظام‌های تولید مبتنی بر برنج غرقابیسیدمهدی سیدقاسمیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۳۹۹/۱۱/۲۹
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و شاخص‌های انرژی- اقتصادی محصولات مهم زراعی در شهر مشهدفرزانه حدادیانکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تأثیر تغییرات رطوبتی و دمایی بر پاسخ منحنی تعادل هیگروسکوپیکی بذر لوبیاسیاه (Phaseolus vulgaris L.) و کیفیت بذرهای انبار شده در شرایط متفاوت محیطیسکینه عرب تیموری محمودآبادیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تأثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی کینوا در جلگه رخ شهرستان تربت حیدریهنادر حسین پورکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۹/۱۲/۱۷
ارزیابی اثر اختلاط علف کش های توفوردی آمین و سولفوسولفورون در مخزن بر کارایی کنترل علف هرز خاکشیر معمولی (Descurainia sophia ) در شرایط آب سختسلمان وجودیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ارزیابی تاثیر چهار برنامه کودی مختلف در دو عمق کاشت بر تولید بنه و گل زعفران (Crocus sativus L) در شرایط آب و هوایی تربت حیدریهحسن رمضانی پورکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
اثر طول مدت زمان همجواری، نوع و گونه ی همجوار و تاثیر آن بر سازوکار‌های اجتناب از سایه در لوبیا قرمزعلی باقریدکتری(PhD)اسدی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
بررسی روند رشد و معماری ریشه ژنوتیپ های پیشرفته متحمل به خشکی نخود درشرایط هیدروپونیکمهدیه هنرموخرکارشناسی ارشدپارسا۱۴۰۰/۰۴/۲۹
ارزیابی کارایی علف کش های رایج در گندم پاییزه -Triticum aestivum L.- تحت شرایط تنش سرما و ارتباط آن با میزان تحمل به سرما در برخی از گونه های علف هرزعلیرضا حسن فرددکتری(PhD)راستگو۱۴۰۰/۰۶/۲۳
اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر عملکرد ژنوتیپ‌های نخود دسی(Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلیعلی طاهریکارشناسی ارشدکافی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر کشت مخلوط گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.) و نخود (Cicer arietinum L.) و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و نسبت برابری زمینابوالفضل رشیدی رضاآبادکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۴۰۰/۰۷/۰۴
بررسی امکان بهبود کنترل شیمیایی علف پشمکی ژاپنی (Bromus japonicus ‏) در مزارع گندم آبی سیستانامیر سارانیدکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۴۰۰/۰۷/۱۸
تأثیر روش کاشت و کم‌آبیاری بر عملکرد، خصوصیات رشدی و مورفوفیزیولوژیکی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)فاطمه مشهدیدکتری(PhD)خزاعی۱۴۰۰/۰۷/۱۹
تهیه نقشه پراکنش توده های مقاوم یولاف وحشی (Avena spp.) و بررسی اثر روش های مدیریتی بر سازوکار مقاومت آن به علفکش های بازدارنده ACCase و ALS در مزارع گندم استان فارس.زهره اقاجانی قادیکلائیدکتری(PhD)راستگو۱۴۰۰/۰۷/۲۵
ارزیابی پاسخ عملکرد و شاخص‌های تنوع زیستی فلور علف‌های هرز به کنترل غیرشیمیایی علف‌های هرز در کشت مخلوط گوجه‌فرنگی -Lycopersicon esculentum Mill.- با نعنا فلفلی -Mentha piperita-رقیه قنبری ترکمانیکارشناسی ارشداسدی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی و مقایسه نقش نوسانات محیطی و مدیریتی بر عملکرد گندم آبی و دیم در استان خراسان شمالیمعصومه فرهادیدکتری(PhD)جهان۱۴۰۰/۰۷/۲۷
مطالعه اثر عبور آب مخزن سمپاش از میدان مغناطیسی بر کارایی علف‌کش‌های توفور دی+ ام سی پی آ و نیکوسولفورون در ذرت (Zea mays L.)محمد جمشیدیدکتری(PhD)قنبری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی فنولوژی و خصوصیات رشدی زیره سیاه (Elwendia persica) در مزرعه و امکان افزایش اندازه غده آن در شرایط کنترل‌شدهمبارکه طالع زادهدکتری(PhD)نظامی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بهبود تحمل به سرما در مراحل رشدی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum.L) با پرایمینگ بذرمحمد محمدیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی اثر تراکم و آرایش کاشت بر ویژگی های رشد و عملکرد 4 رقم پنبه در دارابغلامرضا حسن پوردکتری(PhD)کوچکی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تأثیر شرایط اقلیمی و مدیریت زراعی بر تعدادی از بیماری‌های مهم قارچی بذرزاد در گندم‌های تولیدی استان خراسان رضویمحمدهادی فاطمیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۰/۱۰/۰۶
بررسی خواب و پاسخ‌های دما-رطوبتی بذر پنج ژنوتیپ بذرالبنج (.Hyoscyamus spp)امیررضا اکبرفخرآبادیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۰/۱۱/۰۹
بررسی شرایط اقلیمی و مدیریت مزرعه بر عملکرد و ترکیبات شیمیایی بذور گندم تولیدی در استان خراسان رضویمرتضی محمدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۰/۱۱/۱۲
تاثیر شرایط اقلیمی و مدیریت مزرعه بر کیفیت بذور گندم تولیدیمهدی قاسم پوررضائیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۰/۱۱/۱۲
بررسی نقش زنان در پایداری بوم نظام های کشاورزی ایرانآناهیتا ولی اللهی بیشهدکتری(PhD)کوچکی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
مطالعه اثرسطوح مختلف نیتروژن و اسید هیومیک برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک کوشیا( Kochia Scoparia )تحت تنش خشکی در شرایط آبیاری با آب شور در مزرعه و گلخانهلیلا کوشکیدکتری(PhD)خزاعی۱۴۰۰/۱۱/۲۴
ارزیابی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کشت پاییزه در منطقه‌ی مرودشتعلی مجاب قصرالدشتیدکتری(PhD)کوچکی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسی سه تاریخ کاشت در منطقه مشهد و بهبود پاسخ‌های دما-رطوبتی بذر لوبیا سیاه لاک‌پشتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش‌های خشکی و شوری با استفاده از اسید جیبرلین، اسید سالیسیلیک و سیتوکینینجواد شیردلکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
تاثیر پیام رسان ها بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینیعلاء یوسف مطشر الیساریکارشناسی ارشدگلدانی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
اثر تاریخ کاشت و کم آبیاری بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کینوا در مشهدمسیح توکل افشاریکارشناسی ارشدنظامی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
اثر تغذیه بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آبیاری تکمیلیبنیامین مختاریکارشناسی ارشدنظامی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی تاثیر مدیریت کودی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.)محسن مرادیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تجزیه و تحلیل بوم‌نظام‌های زراعی در منطقه تربت حیدریه، شمال شرق ایرانفاطمه معلم بنهنگیدکتری(PhD)رضوانی مقدم۱۴۰۱/۰۲/۲۱
بررسی اثر روش و مقدارآبیاری و تغذیه برگی بر سطح فتوسنتزی و عملکرد بنه زعفران (Crocus sativus L.)محمد کریمی فرزقیدکتری(PhD)خزاعی۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بررسی کارآیی مصرف نور در انواع لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در دو اقلیم خشک و نیمه مرطوبزهرا رشیدیدکتری(PhD)بنایان اول۱۴۰۱/۰۵/۱۱
بررسی تاثیر سن نشاء و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبهالهام عادلی صباغکارشناسی ارشدگلدانی۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تاثیر کود نیتروژن و سوپر جاذب رطوبت بر کارایی مصرف، کارایی جذب، بهره وری نیتروژن و کارایی مصرف آب در گیاه کدوی ‌پوست کاغذی(Cucurbita pepo L.) در شرایط کرمانشاهمصطفی امجدیاندکتری(PhD)جهان۱۴۰۱/۰۶/۱۹
بررسی پتانسیل انبارداری بذور کاملینا (Camelina sativa)رعنا چشمه سفیدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه(Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی مشهد و سرخسمحمدرضا روستانژاددکتری(PhD)بنایان اول۱۴۰۱/۰۶/۲۲
اثر تلقیح میکوریزا در ترکیب با هیومیک اسید و وزن بنه بر خصوصیات بنه های دختری و عملکرد گل زعفران -Crocus sativus L.-علی رضا نوریکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
ارزیابی نمو فنولوژیک لاین‌های مختلف کینوا (Chenopodium quinoa) در پاسخ به دما و طول روز با استفاده از رهیافت های مدل‌سازیشهاب اقبالی شاه آباددکتری(PhD)جهان۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بایوپرایمینگ باکتریایی بذر جهت کنترل پروانه مینوز گوجه‌فرنگیابراهیم زمانی مقدم دولوکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی اثر تنش های محیطی بر جوانه زنی و استقرار گیاه مهاجم نی قمیش -Arundo donax- و نقش آن در حفظ بقاء و نحوه تکثیر گیاهمحسن الهی نژاددکتری(PhD)اسدی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر پوشش بذر بر خصوصیات جوانه زنی، استقرار گیاهچه، فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و آنتی اکسیدانی بذر چغندرقند در شرایط تنش های خشکی و شوریمحبوبه محمدیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و الگوهای سبز شدن گونه‌های تاج‌خروس (Amaranthus spp.)الهه پیروزمنددکتری(PhD)ایزدی دربندی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی مراحل رشد و نمو بذر رقم سهیل و لاین 69 گیاه کاملینا (Camelina sativa) تحت شرایط متفاوت تغذیه ایسحر رحمانیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تنوع مورفوفیزیولوژیکی و ژنتیکی و رابطه گونه های زراعی ، علف هرزی و وحشی چادوار Secale cereale Lآرزو کریمیکارشناسی ارشدراستگو۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اثر روش و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط کنجد و گلرنگمحدثه جعفریکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های نخود ((Cicer arietinum L. به تنش شوریفرزانه صفدریکارشناسی ارشدنباتی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیر نشاکاری بر عملکرد، اجزای عملکرد گل و دانه و فنل کل گیاه پنیرک (Malva sylvestris) تحت تاثیر مقادیر مختلف شیرابه کود گاوی و کود شیمیاییامید قدوسی مقدمکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تعیین تاریخ کاشت مناسب برای کشت ارقام پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازیسیدحسین شفاپوردکتری(PhD)جهان۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی کارایی برخی از روش‌های کنترل علف‌های هرز در نظام های تک کشتی و مخلوط کنجد (Sesamum indicum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)سارا سادات مؤذنیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
ارزیابی کارایی فرمولاسیون خاک مصرف علف کش قارچی علیه گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca Pers. ) با استفاده از موسیلاژ بذر گیاه اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در محصول گوجه‌فرنگیمسلم تقی پوردکتری(PhD)اسدی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
اثر افزایش تنوع ژنتیکی از طریق کشت مخلوط ارقام گندم برکارایی استفاده از منابعخیر الله خیرخواهدکتری(PhD)کوچکی۱۴۰۱/۱۲/۲۴
اثر مدیریت‌های مختلف بوم‌نظام زراعی بر عملکرد، کارایی مصرف نور و نیتروژن و شاخص تنوع علف‌های هرز در سیب‌زمینیحمیدرضا بهره وردکتری(PhD)جهان۱۴۰۱/۱۲/۲۴
اثرات تنش خشکی بر سرماسازگاری و تحمل به یخ زدگی گیاه نخود (Cicer arietinum L.)نغمه مقیمیدکتری(PhD)نظامی۱۴۰۲/۰۲/۲۵
مطالعه بهره‌وری مصرف آب و نیتروژن در برخی از محصولات زراعی در مناطق مختلف ایرانمصطفی ترکماندکتری(PhD)خرم دل۱۴۰۲/۰۳/۰۳
برآورد خلاء عملکرد سیب‌زمینی در استان خراسان رضوی و تعیین سهم آب و نیتروژن در آن با استفاده از رهیافت مدل‌سازیمحسن نوریدکتری(PhD)جهان۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مقایسه تولید بذر فلفل-Capsicum annuu- در نظام های کشاورزی ارگانیک و رایجزهرا یزدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۲/۰۴/۱۰
تاثیر کمبود رطوبت بستر و پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، پسا جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه‌های نخود در مراحل اولیه رشدینازنین میریکارشناسی ارشدپارسا۱۴۰۲/۰۶/۲۰
اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر رشد، عملکرد رویشی و اسانس دو واریته سبز و بنفش ریحان (.Ocimum basilicum L)حسین شادی پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
ارزیابی‌ خصوصیات‌ کمی‌ و‌ کیفی‌ بذر‌ پوشش ‌دار‌ شده‌ گوجه‌فرنگی‌ تحت‌ تیمارهای‌ مختلف‌ و‌ تنش های‌ خشکی‌ و‌ شوری‌ در‌ شرایط‌ ‌آزمایشگاهی‌ وگلدانیمریم محمدیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی اثر روش ها و الگوهای کشت بر ویژگی‌های اگرواکولوژیکی پیاز(Allium cepa L.) در دو خرد اقلیم ناهمگن در استان هرمزگانیونس رامش جاندکتری(PhD)کوچکی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
اثر سطوح کم‌آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، بهره‌وری نیتروژن و آب در ذرت فوق شیرین (Zea mays L. var. Saccharata)محمد گفتیکارشناسی ارشدجهان۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود به تنش شورینرگس صفائی قلعه زوکارشناسی ارشدکافی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی اثر منابع کودی و بیوچار بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum Mill. در شرایط مشهدامیرعلی آریان فرکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۴۰۲/۰۶/۲۹
پهنه بندی مطلوبیت کشت زعفران از دیدگاه کیفیت کلاله با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در استان خراسان رضویرسول نیرومندکارشناسی ارشدکامکار۱۴۰۲/۰۶/۲۹
شناسایی و توسعه چارچوبی برای دانش بومی و مقایسه آن با نظام‌های رایج کشاورزی در منطقه غرب خراسان (شهرستان‌های سبزوار و ششتمد)مریم جوادیدکتری(PhD)جهان۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارزیابی تاثیر کودهای مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا quinoa Chenopodiumدر سطوح مختلف آبیاری در مشهد، ایرانمهسا مودیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی اثرات کم آبیاری و کاربرد کود های آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی های رشدی، عملکرد، شاخص های تحمل به تنش و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در یک سیستم زراعی کم نهادهعبدالوهاب مهمندکارشناسی ارشدجهان۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تاثیر روش های کنترل غیرشیمیایی علف های هرز روی رشد علف های هرز و عملکرد گل محمدی -Rosa damascene- در خوافجلال کاخکی زاده کاخکیکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مطالعه ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی عدس (Lens culinaris Madikus) در شرایط تنش شوریوجیهه حیدریکارشناسی ارشداحمدی لاهیجانی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ارزیابی اثر کم‌آبیاری بر علف‌های‌هرز و عملکرد مزرعه نخود (Cicer arietinum L.)مجتبی دربان جعفریکارشناسی ارشدقنبری۱۴۰۲/۱۱/۰۹
بررسی تأثیر میزان نیتروژن و آبیاری بر شاخص‌های فیزیولوژی، کارایی مصرف آب و نیتروژن گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ایسعید محمدزادهدکتری(PhD)گلدانی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
ارزیابی تأثیر روش‌های مدیریت رایج و تلفیقی بر تاب‌آوری بوم‌ نظام‌های زراعی استان خراسان رضوی در پاسخ به تغییرات اقلیمیپگاه نقی پوردکتری(PhD)کوچکی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
مقایسه اثر شیرابه کود دامی، کوددامی و کود شیمیایی برخصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در شرایط مشهدالهام نوعیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۴۰۲/۱۱/۲۹
امکان سنجی تاثیر پوشش بذر بر شاخص های بیومتریک و فیزیولوژیک بذر پنبه با کرک و بدون کرکسمانه السادات سیدحیدریانکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر پوشش بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و فعالیت آنزیم‌ها طی جوانه‌زنی بذر کاملینا در شرایط تنش‌های خشکی و شوریزینب صبوحی صابونیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تأثیر کود دامی و زئولیت بر شاخص‌های رشدی زعفران در شرایط کم‌آبیاریمحمد حسینی بهلولیکارشناسی ارشدگلدانی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جمع‌آوری و شناسایی بندپایان مرتبط باگیاه هرزعلف شور ( Salsola kali L.) عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک و پراکنش جغرافیایی آن در استان خراسان رضویجواد ناجی رخیکارشناسی ارشداسدی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
رشد و نمو دانه گرده و تشکیل بذر گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) تحت تنش گرمامهوش مجدیدکتری(PhD)توکل افشاری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مقایسه پاسخ های مورفوفیزیولوژیک پنبه (Gossypium hirsutum L.) و برخی گونه های علف هرز به تنش شوریعزت اله قنبری نیاکارشناسی ارشدراستگو۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مطالعه نقش کودهای زیستی در بهبود ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و تأمین عناصرغذایی مورد نیاز گیاه ذرت (Zea maize L.) در شرایط کم‌آبیاریاسما نجفیکارشناسی ارشداحمدی لاهیجانی۱۴۰۲/۱۲/۲۳