عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
مدیریت یکپارچه منابع مشترک در دشت های مرزی به منظور برداشت مطمئن و پویاکاظم اسماعیلیخاتمه یافته
بررسی عوامل و ریسک‌های شکست سدهای خاکی با توجه به نوسانات شدید و خشکی طولانی مخزن و تغییر متوالی درجه اشباع هسته (مطالعه موردی: سد دوستی)سعیدرضا خداشناسخاتمه یافته
تعیین مدل پیش بینی عملکرد زعفران براساس شاخص های آگروکلیمیایی در استان خراسان رضویعلی نقی ضیائیخاتمه یافته
مدلسازی تخصیص آب در حوضه آبریز کشف رود و بومی سازی مدل WEAP( به منظور استقرار سامانه تحت وب)کامران داوریخاتمه یافته
بهبود الگوریتم ETLOOK به منظور تخمین تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده های سنجش از دور و پایش رطوبت خاکحسین انصاریخاتمه یافته
فاز اول طرح مدیریت هوشمند فضای سبز شهریحسین انصاریخاتمه یافته
بررسی تأثیر انواع روش ها و مدیریت آبیاری بر نفوذ عمقی و تغذیه آب زیرزمینی و تحلیل وضعیت دشت های استانعلی نقی ضیائی - حسین انصاریخاتمه یافته
ارزیابی روش های برآورد دبی 25 ساله در تعیین حد بستر و حریم رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک و ارائه راهکار -مطالعه موردی: رودخانه کشف رود 42 کیلومترکاظم اسماعیلیخاتمه یافته
ارزیابی شاخص های مختلف موجود در مدیریت بهم پیوسته منابع آب با توجه به شرایط عمومی منطقهعلی نقی ضیائی - حسین انصاریخاتمه یافته
بررسی و ارزیابی سیاست های اتخاذ شده از سوی ایران درخصوص چگونگی توزیع حقآبه ها و بهره برداری در رودخانه های مرزی استان خراسان رضوی با دو نگاه بالا دستی و پایین دستیحسین انصاریخاتمه یافته
تهیه نقشه های دقیق هم تبخیر و تعرق پتانسیل حوضه های آبریز استان با استفاده از پهنه بندی پارامترهای تأثیر گذار بر این پدیدهحسین انصاریخاتمه یافته
پیش بینی انتقال رسوب و حجم رسوب گذاری در مخزن سد کارده و اثرات آن بر حجم قابل ذخیرهابوالفضل مساعدیخاتمه یافته
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دینامیک جریان رودخانه درونگر و بهره برداری از سد درونگر درگزسیدحسین ثنائی نژادخاتمه یافته
اثر بخشی حاصل از اطلاع رسانی و آگاه سازی طرح فرهنگی نجات آب کشاورزیابوالفضل مساعدیخاتمه یافته
مطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی روی بسترهای موج دار با شیب کف معکوسکاظم اسماعیلیخاتمه یافته
بررسی آزمایشگاهی اثر فاصله و زاویه آبکشن محافظ بر میزان آبشستگی اطراف تکیه گاه پل احداثی در کانال مرکبسعیدرضا خداشناسخاتمه یافته
بررسی مقدار نفوذ واقعی به آبخوان از طریق آبیاری سنتی و مقایسه ای آن با آبیاری مدرنحسین انصاری - علی نقی ضیائیخاتمه یافته
مدل سازی و برآورد تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی فضای سبز شهریحسین انصاریخاتمه یافته
ارزیابی جایگزینی چمن با گیاهان کم آب و دیم در فضاهای سبز شهری مشهدحسین انصاریخاتمه یافته
مقایسه و ارزیابی سیستم آبیاری زیرسطحی سفالی و قطره ای در گونه های غالب فضای سبز شهریحسین انصاریخاتمه یافته
منشایابی رسوبات با استفاده از عناصر نادر خاکی در رودخانه فلجقسعیدرضا خداشناسخاتمه یافته
برآورد تبخیر - تعرق چمن لولیم پرنه تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از منطق فازیحسین انصاریخاتمه یافته
بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمنحسین انصاریخاتمه یافته
بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها (مطالعه موردی سد دوستی )سعیدرضا خداشناسخاتمه یافته
بررسی و انجام امور پژوهشی و نظارت بر مطالعات جهت پشتیبانی پروژه مدیریت بهم پیوسته منابع اب حوضه ابریز کشف رودبخش هوا و اقلیم شناسیسیدحسین ثنائی نژادخاتمه یافته
بررسی عملکردطوق و شکاف در کاهش آبشستگی پایه پلسعیدرضا خداشناسخاتمه یافته
راهنمای مطالعات رودخانه های فصلی و مسیل هاکامران داوریخاتمه یافته
تغییر روابط بارش، روان آب در شرایط مختلف اقلیمیبیژن قهرمانخاتمه یافته
دستورالعمل روش های محاسبه بیلان منابع آببیژن قهرمانخاتمه یافته