محمدرضا عطاردی بیمرغی

مهندس محمدرضا عطاردی بیمرغی

سمت: کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه مرکزی

ایمیل:

شماره تماس: 38804658-051

جواد قزوینیمهندس جواد قزوینی

سمت: کارشناس ازمایشگاه فناوری های نوین و کنسرو

ایمیل:

شماره تماس: 38804661-051

پوران ابریشم چیمهندس پوران ابریشم چی

سمت: کارشناس آزمایشگاه های روغن و غلات و تجزیه مواد

ایمیل:

شماره تماس: 38804664-051

شهناز افشاریانمهندس شهناز افشاریان

سمت: کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی

ایمیل:

شماره تماس: 38804662-051