عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
ارزیابی تغییرات عملکرد سیب زمینی تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسانسمانه مظاهریکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۳۸۹/۰۹/۱۳
ارزیابی اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاکاحد فعالیاندکتری(Ph.d)انصاری۱۳۹۰/۱۰/۱۰
شبیه سازی آب زیرزمینی در یک منطقه شهری و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از نرم افزار GMS (مطالعه موردی: شهر بجنورد)زبیده جعفریکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۰/۱۱/۰۸
مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی گروه پایه مستقر بر فونداسیون با استفاده از آستانه در شرایط سیلابیبهزاد مهراراکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
واسنجی خودکار پارامتر های حساس مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)رضا گرمهکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۲/۱۰/۰۷
ارزیابی تغییرات مدت و شدت خشک دوره های هیدرولوژیکی و هواشناسی ناشی از تغییر اقلیم و اثر آن بر تغییرات مولفه های بیلان آبیسمیرا ازادیدکتری(Ph.d)انصاری۱۳۹۲/۱۰/۲۱
مدلسازی تخصیص منابع آب با اتصال مدلهایWEAP و MODFLOW برای دشت بجنوردعلی ثابتی فردکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۳/۰۳/۲۴
تاثیر سدهای اصلاحی بر کنترل رسوب و تغییر مرفولوژی آبراهه در شرایط کنترل شدهمصطفی اسماعیلی موشکیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۳/۰۳/۰۵
برآورد شماره منحنی حوضه ی آبریز با استفاده از اطلاعات ماهواره Landsat-8 و ETM+ Landsat7-ETM (مطالعه ی موردی:حوضه ی آبریز کارده)مسعود مسعودیکارشناسی ارشدفریدحسینی۱۳۹۴/۰۱/۲۹
تحلیل تامین کمی و کیفی آب شرب شهر مشهد با در نظر گرفتن عدم قطعیت هاسید علیرضا طباطباییدکتری(Ph.d)داوری۱۳۹۳/۰۶/۲۲
مقایسه تاثیر توام کم آبیاری معمولی،کم آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل با سطوح مختلف کود نیتروژن بر روی عملکرد گیاه ذرترسول پردل نوقابیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۳/۱۰/۱۳
بررسی تغییرات احتمالی اقلیمی و تأثیر آن بر تولید و تجارت آب مجازی پسته (مطالعه موردی استان‌های کرمان و خراسان رضوی)ابوالفضل غلامحسین پورجعفری نژاددکتری(Ph.d)علیزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
استفاده از داده های بارش ماهواره ای و مدل های سنجش از دور برآورد بارش برای تخمین رواناب و ارزیابی حساسیت مدل بارش-رواناب به داده های بارندگی با قدرت تفکیک مختلفمحمدرضا زنگنه اینالودکتری(Ph.d)قهرمان۱۳۹۴/۰۴/۰۳
ارزیابی و مقایسه اثرات ‌آبیاری های روزانه و شبانه بر کارایی مصرف آب و عملکرد در گیاه بادمجانجعفر روزبه نصیراییدکتری(Ph.d)انصاری۱۳۹۳/۱۱/۱۳
ارزیابی بهره برداری از سدها و بررسی امکان ارتقاء عملکرد بهره برداری؛ مطالعه موردی: سدهای کارده، شهید یعقوبی و تبارک در استان خراسان رضویعالیه عارفیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۴/۰۶/۱۵
اثر سناریو های مختلف مدیریت آبیاری(تنش آبی – کود آبیاری) بر توزیع مکانی و زمانی آب – پتاسیم ، رشد ریشه و روابط آبی گیاه گندم ( مطالعه موردی – آبیاری نواری گندم )غلامعلی کیخادکتری(Ph.d)انصاری۱۳۹۳/۰۴/۰۲
ارزیابی خطرپذیری سیل در حوضه آبریز رودخانه زشک شاندیز با استفاده از مدل سازی بر مبنای سنجش از دور و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP فازیحمیرا شامکوییاندکتری(Ph.d)داوری۱۳۹۵/۰۲/۲۰
بررسی امکان بهبود کارآیی مصرف آب و کیفیت علوفه از طریق کشت مخلوط ذرت و سورگوم علوفه ایسید غلامرضا نبوی نامقیدکتری(Ph.d)ثنائی نژاد۱۳۹۴/۰۸/۰۵
استفاده از نظریه مجموعه فازی برای پیش بینی عملکرد و بهره وری غلات تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: ذرت)حوریه مرادیدکتری(Ph.d)انصاری۱۳۹۵/۰۹/۳۰
برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی با استفاده از روش های مختلف و مقایسه ی نتایج آن ها، مطالعه ی موردی :دشت سملقانخدیجه میرعربیکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعیین مناطق مناسب برای کشت درخت پسته با استفاده از پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: دشت فراهان)محمدرضا فرجیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۵/۱۲/۱۴
شبیه سازی اقلیم آینده در جنوب غرب ایران با استفاده از مدلهای منتخب CMIP5 و ارزیابی اثر آن بر شاخص های حدی اقلیمیحسن صالحیدکتری(Ph.d)ثنائی نژاد۱۳۹۵/۱۲/۱۴
بررسی امکان تخمین مقدار تولید محصول ذرت علوفه ای با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و مدل های شبیه سازی در مقایسه با اندازه گیری های میدانیسمیرا امینی بازیانیدکتری(Ph.d)علیزاده۱۳۹۵/۱۲/۱۱
مطالعه جریان آب ورودی به قنات با مدل سازی آب زیر زمینی دشت شیروانعبدالحمید اوغازیانکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
ارزیابی تاثیرمواد نانو بر مقاومت برشی لایه‏ی پوششی سدهای خاکی درشرایط روگذری سیلاباسماعیل کاهکشدکتری(Ph.d)اسماعیلی۱۳۹۶/۰۳/۳۰
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر توده های برف و رواناب سطحی (مطالعه موردی: حوضه آبریز هزارمسجد)رضا شهرکی مجاهددکتری(Ph.d)علیزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
پایش و ارزیابی رواناب و رسوب با استفاده از مدلSWAT و پیش بینی آن به کمک مدل‌های GCM در حوزه‌های شمال شرق کشورمهسا کامل فردکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تخصیص بهینه منابع با رویکرد پیوند آب-انرژی-غذاشکیبا میرزاییدکتری(Ph.d)مساعدی۱۳۹۶/۱۰/۲۰
ارزیابی منابع آب زیر زمینی با استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره ای گریس(مطالعه موردی: خراسان رضوی)سیدنوید نبویکارشناسی ارشدعلیزاده۱۳۹۷/۰۴/۰۲
بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان و انتقال رسوب در آبراهه¬های سیلاب¬دشتی مئاندریسیده وحیده مرتضوی امیریدکتری(Ph.d)اسماعیلی۱۳۹۷/۰۲/۲۵
طراحی برنامه و پایش کیفی سامانه آب زیرزمینی دشت نیشابورعلی ساری مطلقکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۷/۰۶/۱۷
اثر مقیاس مدل در صحت سنجی نتایج بدست آمده از عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی درشبکه های آبیاریعلی پرمودهکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۷/۰۷/۲۱
بررسی مقدار آب قابل برنامه ریزی و تغییرات زمانی آن در حوضه شمال شرق ایرانمه سیما صداقت نژاددکتری(Ph.d)مساعدی۱۳۹۷/۰۹/۱۰
ارتباط بین جزیره حرارتی شهری و تغییرات کاربری اراضی ، پوشش زمین و دمای سطح زمین با استفاده از سنجش ازدور ؛ مطالعه موردی شهر مشهدحوریه تشکری صباغکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۳۹۷/۱۰/۰۸
برآورد مقدار حداکثر خشکسالی محتمل (PMD)نسیبه صداقت گیلاکجانیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۷/۱۰/۱۷
الگوبندی داده های پانلی سه بعدی به منظور دستیابی به روابط بین متغیرهای هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک منتخب ایران.وجیهه محمدی ثابتدکتری(Ph.d)موسوی بایگی۱۳۹۸/۰۴/۰۳
اثر گرمایش جهانی بر رفتار رخدادهای حدی بارش و دما به منظور شناسایی پهنه های اقلیمی مناسب کشت زعفران در شمال شرق ایرانجمیله قلی پوردکتری(Ph.d)موسوی بایگی۱۳۹۷/۱۰/۲۵
ترکیب دو الگوریتم مثلثی و بیلان ساده انرژی با استفاده از روش بیزین میانگین به منظور تخمین تبخیر-تعرقمژده سلیمی فرددکتری(Ph.d)ثنائی نژاد۱۳۹۷/۱۱/۰۹
بررسی نظام های تخصیص آب در ایران و جهان و ارزیابی ابزارها و روش های مناسب برای ایرانپروین رجب زاده برجیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تدوین یک چارچوب کاربردی برای تخصیص آب بتنی بر ارزیابیابراهیم اسماعیلی نژادکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۸/۰۳/۱۱
بررسی نحوه تخصیص آب و چگونگی اصلاح آن در حوضه‌های آبریز- مطالعه موردی: دشت چناران- مشهدمحمد رشیدیدکتری(Ph.d)داوری۱۳۹۸/۰۴/۲۹
توسعه یک سامانه همادی با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایرانسیدمحمود خوانساریدکتری(Ph.d)ثنائی نژاد۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اولویت بندی پهنه تغذیه سیلاب در مناطق خشک -مطالعه موردی: حوضه ایور خراسان شمالی-مرتضی ناصریکارشناسی ارشداسماعیلی۱۳۹۷/۰۷/۲۱
توسعه یک شاخص منطقه ای- هیدرولوژیکی خشکسالیدنیا معصومیکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۸/۰۹/۲۳
بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر امنیت آبی به کمک مدل‌سازی مبتنی بر عامل -مطالعه موردی استان فارس-صابر جمالیدکتری(Ph.d)انصاری۱۳۹۸/۱۰/۰۷
رویکرد حکمرانی سیل برای طراحی سازه کنترل سیلاب مبتنی بر مدل بهینه سازی پایامائده اسکوهیدکتری(Ph.d)اسماعیلی۱۳۹۸/۰۷/۱۵
توسعه مدل مدیریت نگهداری برای شبکه های توزیع آب مبتنی بر اعتمادپذیریسیدعلی خاتمی نژاددکتری(Ph.d)داوری۱۳۹۸/۰۵/۰۵
آشکارسازی تغییر اقلیم طی نیم قرن گذشته در مناطق مختلف کشورمریم نظریدکتری(Ph.d)مساعدی۱۳۹۸/۰۷/۱۴
کمی‌سازی اثرات تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر میزان آبدهی رودخانهنفیسه رجبیکارشناسی ارشدمساعدی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
مدلسازی آزمایشگاهی اثر توالی جریان سیلابی سریع بر انتقال بار کف و تغییرات مورفولوژی در رودخانه های فصلیزهرا عسکریدکتری(Ph.d)اسماعیلی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
توسعه یک مدل برای طراحی شبکه های آبیاری تحت فشار در شرایط توزیع آب بر مبنای تقاضاسیده زهرا نبویکارشناسی ارشدداوری۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تولید مدل مفهومی آبخوان آبرفتی دشت مشهد با تاکید بر هندسه آبخوانخلیل الرحمان پیشقدمکارشناسی ارشدضیائی۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ارزیابی و کالیبراسیون داده های کوتاه مدت بارش سنجنده های TRMM ، GPM ، ERA5 و پایگاه داده PERSIANN با ایستگاه های زمینی و مدل سازی آن با استفاده از روش های هوش مصنوعی درسطح استان خراسان رضویمجید رجبی جاغرقدکتری(Ph.d)موسوی بایگی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اثرات تغییر اقلیم بر نیاز سرمایی و مراحل فنولوژی پستهمریم سلاجقه تذرجیدکتری(Ph.d)موسوی بایگی۱۳۹۹/۰۷/۱۱
ارزیابی وضعیت اقتصادی‌اجتماعی و بحران های ناشی از آن در شرق ایران تحت تاثیر تغییر اقلیممجید مربایاندکتری(Ph.d)موسوی بایگی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
توسعه یک مدل غیرخطی ماسکینگام و تخمین مقادیر بهینه پارامترهای آن درروندیابی سیلاب با استفاده از هیبرید الگوریتم‌های فراکاوشیسعید خلیفهدکتری(Ph.d)اسماعیلی۱۳۹۹/۱۰/۲۴
بررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن بر هیدرودینامیک جریان در کانال پیچانرودی مرکبحسنا شفاییدکتری(Ph.d)اسماعیلی۱۳۹۹/۱۲/۰۵
استفاده از فناوری های تابش UV، ازن و پلاسمای تخلیه الکتریکی جهت افزایش سطح کیفی پساب در مصارف کشاورزیمحمد پشته شیرانیدکتری(Ph.d)اسماعیلی۱۳۹۹/۱۲/۱۳
مطالعه تغییرات زمانی_ مکانی توزیع بارندگی روزانه و شدت و مقدار آنها در خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در طی 4 دهه گذشتهفاطمه زهرا آذین مقدمکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۴۰۰/۰۲/۲۵
پهنه بندی سیلاب با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز -مطالعه موردی: حوضه کشف رود-قاسم پناهیدکتری(Ph.d)خداشناس۱۴۰۰/۰۳/۱۲
بررسی آزمایشگاهی تأثیر بستر متخلخل در کاهش آلودگی رودخانه بابلرودهدی گنجی درونکلادکتری(Ph.d)خداشناس۱۴۰۰/۰۳/۱۹
ارزیابی عملکرد بهره وری آب محصولات کشاورزی تحت تغییرات پارامترهای حدی ناشی از تغییراقلیم با استفاده از مدل آکواکراپ-مطالعه موردی گندم، ذرت، چغندرقندمرجان قوچانیاندکتری(Ph.d)انصاری۱۴۰۰/۰۵/۱۰
استفاده از رهیافت مدل گیاهی،سنجش از دور ماهواره ای و سناریوهای SSP در پیش نگری عملکرد پتانسیل گندم و ذرت علوفه ای -مطالعه موردی: شمال شرق ایران-ارش رازباندکتری(Ph.d)موسوی بایگی۱۴۰۰/۰۹/۰۳
برآورد حداکثر خشکسالی محتمل و بررسی ریسک آن -مطالعه موردی: شهر مشهد-سیدبهزاد حسینیکارشناسی ارشدداوری۱۴۰۰/۰۶/۲۰
بررسی مدل های نفوذ رودخانه ای جهت کاربرد در مدل های کنترل سیلاب شهریزهرا عسگری طرقبهکارشناسی ارشدخداشناس۱۴۰۰/۰۶/۲۰
امکان سنجی جانمایی سیل‌بند با استفاده از تصاویر ماهواره ایمحمدهادی خورشیدیکارشناسی ارشداسماعیلی۱۴۰۰/۱۱/۰۹
افزایش دقت پیش‌بینی جریان رودخانه بر اساس مدل‌سازی هیبریدی با استفاده از روش‌های پیش پردازشگر داده‌هاعاطفه کاظمی چولانککارشناسی ارشدمدرسی۱۴۰۰/۱۰/۱۱
بررسی شاخص های محیطی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر گزینش انواع روشهای آبیاری-مطالعه موردی:دشت میامی استان سمنان-.علی نوروزیکارشناسی ارشدبانژاد۱۴۰۰/۱۲/۰۷
تحلیل انتقال مکانی وضعیت‌های خشکسالی در مناطق مختلف کشور با استفاده از زنجیره مارکوففرشته عطارکارشناسی ارشدمساعدی۱۴۰۰/۱۰/۲۵
مدلسازی نفوذ زیرسطحی در بستر رودخانه‌های زودگذر -خشک رودها- به کمک مدل HYDRAUSسحر صباغکارشناسی ارشدبهشتی۱۴۰۱/۰۲/۱۰
بهینه سازی مدیریت آبیاری با تاکید بر تناوب زراعی و نوسانات قیمتمحمد علی بوشدکتری(Ph.d)داوری۱۴۰۱/۰۳/۰۲
: ارزیابی خشکسالی کشاورزی برای دوره های پایه و آتی به کمک مدل SWAT با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدلهای AOGCMمهدیه پورنامداریدکتری(Ph.d)ثنائی نژاد۱۳۹۸/۰۵/۱۲
بررسی تغییرات و منشاء شوری آب زیر زمینی طی سالهای اخیر -مطالعه موردی دشت مه ولات-اتنا رمضان پورکارشناسی ارشدبانژاد۱۴۰۱/۰۵/۳۰
بررسی امکان استفاده از روش های نوین تصمیم گیری -ANPوAHP- در تعیین مکان های مناسب کشت گندم -مطالعه موردی استان خراسان جنوبی-میثم کفشیکارشناسی ارشدموسوی بایگی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
: بررسی و تحلیل اثرات زیست محیطی سازه های آبی احداث شده در استان خراسان -مطالعه موردی: سدهای فرخی، گلول و قره تیکان-ملیکا فرهادی نسبکارشناسی ارشدبانژاد۱۴۰۱/۰۷/۱۶
استفاده از جنگل تصادفی برای تخمین آسیب پذیری آبخوان به نیترات بر پایه ی پارامترهای DRASTIC-L در دشت مشهدسیدمحمد علوی زادهکارشناسی ارشدبانژاد۱۴۰۱/۰۷/۱۶
بررسی کارآیی شاخص ژئومورفیک سیلاب -GFI- در حوضه‌هایی با خصوصیات ژئومورفولوژیکی متفاوت و واسنجی آن با نتایج حاصل از پهنه‌بندی سیلاب بر اساس مدل‌سازی هیدرولیکی HEC-RAS دو بعدیکوثر کلاتهکارشناسی ارشدمساعدی۱۴۰۱/۰۳/۲۱
امکان سنجی استفاده از پتانسیل سیلاب شهری برای فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهدسعید افراسیابیکارشناسی ارشدخداشناس۱۴۰۱/۱۰/۱۰
تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر شوری منابع آب های زیر زمینی و خاک های کشاورزی استان فارس به کمک مدل‌های CMIP6 در دهه‌های آتیعلی اسدیدکتری(Ph.d)ثنائی نژاد۱۴۰۱/۰۸/۱۰
ارزیابی عملکرد و بهره وری مصرف آب در کشت های عمودی سیلندری خاکی، بدون خاک و هیدروپونیک در شرایط بدون پوششمهدی حسین زادهدکتری(Ph.d)انصاری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
بررسی و عملکرد دستگاه ضد تگرگ بر باغات و مزارع کشاورزی استان خراسان رضویمحمد محسنیکارشناسی ارشدثنائی نژاد۱۴۰۲/۰۲/۲۳
بهینه سازی الگوی کشت با هدف مدیریت منابع آب زیرزمینی -مورد مطالعاتی: دشت اراک-علیرضا طاوسیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۲/۰۲/۲۳
ارائه یک شاخص ترکیبی خشکسالی کشاورزی بر اساس شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و شاخص‌های مبتنی بر سنجش‌ازدورسعیده زحمتیدکتری(Ph.d)مساعدی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
پیش‌بینی‌ سیل شهری با استفاده از هوش مصنوعی -مطالعه موردی: شمال شهر تهران-عطیه بحرینیکارشناسی ارشدخداشناس۱۴۰۱/۱۱/۰۱
توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک نسبی تولید محصولات زراعی با هدف بهره وری آب -مطالعه موردی: گندم، در مزرعه نمونه آستان قدس-معصومه متانتدکتری(Ph.d)بانژاد۱۴۰۱/۰۸/۰۹
ارزیابی بهترین شیوه‌های مدیریت رواناب شهری -مطالعه موردی: حوضه چهارچشمه مشهد-امیرمحمد دانشکارشناسی ارشدمساعدی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
بررسی تاثیر عدم رعایت حریم و بستر رودخانه بر پهنه سیل -مطالعه موردی: پائین‌دست رودخانه کارده-فائزه توکلیکارشناسی ارشدمساعدی۱۴۰۲/۰۳/۰۶
مدلسازی انتقال آلودگی در رودخانه کشف رود با در نظر گرفتن اثر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی جریان بر ضریب پخش به کمک الگوریتم های یادگیری ماشینرضوان سلاجقهدکتری(Ph.d)اسماعیلی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارتقا کارایی مدل AquaCrop با استفاده از داده‌گواری تلفیقی مبتنی بر سنجش از دور و اندازه‌گیری میدانی رطوبت خاک و اندام‌های گیاهی گندمعباس صفری زاده ثانیدکتری(Ph.d)بانژاد۱۴۰۲/۱۱/۰۸