امروزه روش تحقیق به عنوان یک علم، در مطالعات و پژوهش هایی که می خواهند بستر لازم را برای ایجاد داده ها و یافته ها ایجاد کنند تا در سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرند، اهمیتی دوچندان یافته است. این مسئله در مطالعات پیمایشی از حساسیت بالاتری برخوردار است، به گونه ای که محقق باید ...

Sustainable Agriculture

کشاورزی پایدار اگرچه ریشه ای چندین هزار ساله در ادبیات کشاورزی دارد، اما در دهه های اخیر به دلیل مشکلات زیست محیطی و سلامت انسانی و ناپایداری تولید محصولات کشاورزی و نیز تهدید منابع اصلی تولید، توجهات جهانی را به خود جلب کرده به‎ نحوی که ...

تأمین مالی کشاورزی

بخش کشاورزی همواره به تأمین مالی به شکل «جزیره ای» نگاه کرده است. به همین دلیل نتوانسته کمبودهای مالی این بخش را تأمین کند، از اصل متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی بهره گیرد و در نهایت از تجربیات گرانبهای سایر بخش ها و کشورهای دیگر استفاده نماید. تأمین مالی کشاورزی به عنوان ...

 

 • نویسنده: ژان پروپس، پاول سافونو
 • مترجم: محمدرضا کهنسال، هادی رفیعی دارانی
 • تاریخ انتشار: 1390
 • شابک (ISBN): 978-964-386-261-9‬‬
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 240
 • عنوان به انگلیسی: Modelling in Ecological Economics
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺮح می باﺷﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻫم کنش ها و ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﮕﺎه ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ...

 

 • نویسنده: جی.اس. مالادا، این.مو کیم
 • مترجم: محمد قربانی، فاطمه حیات غیبی، سمانه شاه حسین دستجردی
 • تاریخ انتشار: 1389
 • شابک (ISBN): 978-964-386-228-2‬
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 536
 • عنوان به انگلیسی: Unit roots, Cointegration, and Structural change
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

در دنیای کنونی اکثر متغیرهای موجود در حوزه های مختلف علوم بویژه علوم اقتصادی در گذر زمان دارای رفتارهای متفاوتی می باشند که می توان آن ها را در قالب الگوهایی بیان کرد. این الگوهای رفتاری، شرایطی را فراهم می آورند تا بتوان بر اساس رفتار گذشته متغیرها، رفتار آینده آن ها را پیش بینی کرد. به همین دلیل بهره گیری از علم آمار ...