اقتصاد و بوم شناسی: مرزهای نو و توسعه پایدار
 • نویسنده: ادوارد ب‍ارب‍ی‍ر
 • مترجم: محمود دانشور کاخکی، سیاوش دهقانیان، ف‍رخ دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • شابک (ISBN): 978-964-386-119-3
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 248
 • عنوان به انگلیسی: Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable Development

اقتصاد و بوم شناسی اغلب به عنوان بررسی روابط میان موجودات و محیط زیست آن ها تعریف می شود. کتاب حاضر سعی دارد تا به مبانی تلفیق این دو رشته نگاهی داشته باشد و ...

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فناوری در سطح جهانی از یک سو و مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی و تخریب روزافزون محیط زیست از سوی دیگر موجب به وجود آمدن تفکر پایداری شده است ...

اقتصاد بازارهای کشاورزی
 • نویسنده: رون‍ال‍د ش‍ری‍م‍پ‍ر
 • مترجم: سیاوش دهقانیان، محمد قربانی، ف‍رخ دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • شابک (ISBN): 978-964-386-103-1
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 426
 • عنوان به انگلیسی: Economics of Agricultural Markets‬

وجود چالش های جدی در بخش کشاورزی به ویژه سودآوری واحدهای کشاورزی و لزوم رفتار بر اساس اصول اقتصادی و مدیریتی، اقتصاد کشاورزی را به عنوان یکی از کاربردی ترین رشته ها مطرح ساخته است. به موازات آن، بازاریابی محصولات کشاورزی و شناخت ساز و کارهای مربوط به مدیریت بازار، الزام آور می‌سازد تا ابعاد اقتصادی بازارهای کشاورزی نیز ...

 • نویسنده: سید ص‍ف‍در ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، محمد قربانی
 • تاریخ انتشار: 1390
 • شابک (ISBN): 978-964-386-090-5
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 128
 • عنوان به انگلیسی: Economics of soil Erosion
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

خاک، یکی از عناصر چهارگانه حیات و مهمترین مؤلفه ها در فرآیند تولید محصولات زراعی محسوب می شود. از سوی دیگر، نقش کلیدی در امنیت غذایی، خودکفایی کشورها در تولید مواد غذایی، اقتصاد ملی و نیز بین الملل و کشاورزی پایدار و متوازن دارا می باشد ...