• نویسنده: سید ص‍ف‍در ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، محمد قربانی
 • تاریخ انتشار: 1390
 • شابک (ISBN): 978-964-386-090-5
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 128
 • عنوان به انگلیسی: Economics of soil Erosion
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

خاک، یکی از عناصر چهارگانه حیات و مهمترین مؤلفه ها در فرآیند تولید محصولات زراعی محسوب می شود. از سوی دیگر، نقش کلیدی در امنیت غذایی، خودکفایی کشورها در تولید مواد غذایی، اقتصاد ملی و نیز بین الملل و کشاورزی پایدار و متوازن دارا می باشد ...

این کتاب برای استفاده درسی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی در درس های اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی مناسب است. همچنین برخی از مباحث آن برای استفاده کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی و نیز سیاست گذاران و برنامه ریزان عرصه کشاورزی مطلوب می باشد. خاک، یکی از عناصر چهارگانه حیات و مهمترین مؤلفه ها در فرآیند تولید محصولات زراعی محسوب می شود. اهمیت این عنصر تا حدی است که در فرهنگ و ادب فارسی به استعاره ای معنوی تبدیل شده است و حفاظت و نیالودن آن در دستورهای مذهبی و فرهنگ مردم ایران، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، نقش کلیدی در امنیت غذایی، خودکفایی کشورها در تولید مواد غذایی، اقتصاد ملی و نیز بین الملل و کشاورزی پایدار و متوازن دارا می باشد. سر انجام اینکه، به رغم توجه به تحقیقات در محیط های کشت بدون خاک (هیدرپونیک)، خاک همچنان به عنوان مهمترین، ارزان ترین و اقتصادی ترین محیط تولید زراعی محسوب می شود.

 • فصل 1. مقدمه
 • فصل 2. مروری بر ادبیات اقتصاد فرسایش خاک
 • فصل 3. اقتصاد‌ فرسایش‌ خاک: تئوری و روش های ‌اندازه گیری‌
 • فصل 4. الگوی نظری اقتصاد فرسایش خاک
 • فصل 5. الگوی اقتصادی کاربردی فرسایش خاک در ایران

خ‍اک‌ -- ف‍رس‍ای‍ش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه های‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ای‍ران‌