عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
مقایسه و اعتبار سنجی روشهای زمین آماری و سنجش از دور برای تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و بافت خاک سطحینقشه خاک، تصاویر ماهواره ای، سنجش از دورعلیرضا کریمی,ابراهیم محمودآبادیبنیادی-کاربردی-
تاثیر مایه های تلقیحی آزاد و کپسول شده قارج Yarrowia و Glomus در حلالیت فسفر از خاک فسفاتحلالیت فسفر، زادمایه آزاد و غیر متحرکامیر لکزیان,اکرم حلاج نیابنیادی-کاربردی-
مقایسه سینتیک و تواناییNH4OAc و NaBPh4 در آزادسازی پتاسیم چند کانی میکایی به روش عصاره گیری متوالیبیوتیت، فلوگوپیت، موسکویت، عصاره گیری متوالیعلیرضا کریمی,امیر فتوت,امیر لکزیان,حدیث حاتمیبنیادی-کاربردی-
مقایسه کاهش زیستی As(V) محلول و جذب شده بر روی گئوتیت در حضور باکتری شونلاآرسنیک، احیائ زیستیامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا,نسرین قربان زادهکاربردی-توسعه ای-