دکتر عباس روحانیدکتر عباس روحانی
درجه علمی دانشیار
گرایش
مکانیزسیون
ایمیل
شماره تماس 051-38804742
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/arohani
معاونان پژوهشی دانشکده از بدو تأسیس تاکنون
نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در زمان تصدی
دوران تصدی
دکتر علی مرتضوی دانشیار 64 تا 70
دکتر بهروز جعفرپور استاد 70 تا 76
دکتر محمد فارسی دانشیار 76 تا 77
دکتر غلامحسین حق نیا دانشیار 77 تا 79
دکتر فخری شهیدی دانشیار 79 تا 81
دکتر شهناز دانش استادیار 81 تا 84
دکتر ماهرخ فلاحتی رستگار استاد 84 تا 87
دکتر فرج الله شهریاری دانشیار 87 تا 94
دکتر سعید زره داران دانشیار 94 تا 1401
دکتر محمدحسین عباسپور فرد استاد 1401 تا 1403
دکتر عباس روحانی دانشیار 1403 تا کنون