عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبهغلامحسین حق نیا۱۹۹۹-۴
تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوريعلیرضا آستارائی۲۰۰۰-۳
تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامینعلیرضا آستارائی۲۰۰۰-۴
مقايسه عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي در دو روش آبياري قطره اي و جويچه ايغلامحسین حق نیا۲۰۰۱-۱
تاثير آبياري با فاضلاب بر عملكرد و كيفيت كاهو و برخي ويژگي هاي خاكپغلامحسین حق نیا۲۰۰۱-۳
تاثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده خانگي بر عملكرد و كيفيت گوجه فرنگيغلامحسین حق نیا۲۰۰۱-۳
تاثير كود كمپوست و دامي در توليد چغندرقندغلامحسین حق نیا۲۰۰۲-۳
بررسی تعادل پتاسیم-کلسیم در برخی از خاک های آهکی خراسانرضا خراسانی,غلامحسین حق نیا۲۰۰۲-۳
تاثير كودهاي دامي و كمپوست غني شده بر عملكرد گندمغلامحسین حق نیا۲۰۰۴-۳
مطالعه توان هم زيست و حل فسفات باكتري هاي Rhizobim leguminosarum bv. viciaeغلامحسین حق نیا۲۰۰۴-۳
تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانهحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۰۴-۳
تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۰۵-۳
تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترونغلامحسین حق نیا۲۰۰۵-۳
بررسی نقش جریان ترجیحی و مواد آلی بر روند انتقال کادمیوم، سرب و روی در یک خاک لومی آهکیحجت امامی۲۰۰۵-۷
تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهدغلامحسین حق نیا,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۰۶-۳
تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاکعلیرضا آستارائی۲۰۰۶-۳
تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندمعلیرضا آستارائی۲۰۰۶-۴
بررسی شکلهای شیمیایی عناصر سنگین کبالت ، کادمیم نیکل روی و مس در خاکهای آبیاری شده...امیر فتوت,غلامحسین حق نیا,امیر لکزیان۲۰۰۶-۵
تلقیح گیاه یونجه با جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانهامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۰۶-۵
اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفلعلیرضا آستارائی۲۰۰۶-۶
تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندمعلیرضا آستارائی۲۰۰۶-۶
تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزهعلیرضا آستارائی۲۰۰۶-۶
تأثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه اسفرزهعلیرضا آستارائی۲۰۰۶-۱۲
تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکیغلامحسین حق نیا,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۰۷-۱
تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه گندمغلامحسین حق نیا,امیر فتوت۲۰۰۷-۳
تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوستعلیرضا آستارائی۲۰۰۷-۳
تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندمعلیرضا آستارائی۲۰۰۷-۳
تأثیر نمکهای مختلف بر گندزدایی میکروبی شیرابه زباله های شهریعلیرضا آستارائی۲۰۰۷-۳
مطالعه تنوع ژنتیکی باکتریهای سینوریزوبیوم با استفاده از تکنیک PCR/RFLP 16S-23SrRNAامیر لکزیان۲۰۰۷-۴
بررسی توان تولید آتریم ACC دآمیناز در جدایه‌های ریزوبیومی بومی برخی خاک‌های ایرانامیر لکزیان۲۰۰۷-۵
قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیومامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۰۷-۵
مطالعه سرعت تجزیه بقایای گیاهی گندم، یونجه و گوجه فرنگی در شرایط آزماشگاهیامیر لکزیان۲۰۰۷-۵
بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی‌واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان (Ocimum basilicum).امیر لکزیان۲۰۰۷-۸
تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخودعلیرضا آستارائی۲۰۰۷-۱۲
تأثیر آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در اعماق مختلف در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوبغلامحسین حق نیا,امیر فتوت۲۰۰۸-۲
تاثیر شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاکامیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۰۸-۳
تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخودعلیرضا آستارائی۲۰۰۸-۳
تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیاییامیر لکزیان۲۰۰۸-۴
ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمانامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,علیرضا آستارائی۲۰۰۸-۴
تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکیامیر فتوت,امیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۰۸-۵
تاثیر هوادهی خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نمو کرم خاکی اسنیا فتیدا بستر کود گاویامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۰۸-۵
تنوع پلاسمید ی باکتریهای سینوریزوبیومامیر لکزیان۲۰۰۸-۵
مقایسه میزان پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتری سینوریزوبیومامیر لکزیان۲۰۰۸-۵
اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفلعلیرضا آستارائی۲۰۰۸-۶
بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسانامیر لکزیان۲۰۰۸-۶
ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازینامیر لکزیان۲۰۰۸-۷
بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایرانعلیرضا آستارائی۲۰۰۸-۷
تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goralامیر لکزیان۲۰۰۸-۷
بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاکامیر لکزیان۲۰۰۸-۸
شناسائی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهدعلیرضا کریمی۲۰۰۸-۹
فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرتغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۰۸-۱۰
بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوبغلامحسین حق نیا,امیر فتوت۲۰۰۸-۱۰
بررسی اثر بقایای علف کشهای مصرفی رایج در شالیزار هابر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندرانامیر لکزیان۲۰۰۹-۲
تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاکها و رسوبات جنوب مشهدعلیرضا کریمی۲۰۰۹-۲
تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسانامیر لکزیان۲۰۰۹-۳
اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم‌مصرف در ذرت و کاهوامیر فتوت,امیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۰۹-۳
برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگیهای زود‌یافت خاک در تعدادی از خاکهای شور و آهکیحجت امامی۲۰۰۹-۳
کاربرد جذب کننده‌های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم 6 ظرفیتیامیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۰۹-۳
تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاکعلیرضا آستارائی۲۰۰۹-۴
تعیین آستانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E.Coli - حسگر زیستیامیر لکزیان۲۰۰۹-۴
مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم قابل جذب گیاه در خاک لومی شنیامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۰۹-۶
بررسی کارایی فیلتر شن- خاک – ماده‌آلی، در حذف فلزات سنگین مس، نیکل، روی و کروم از فاضلاب صنعتیامیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۰۹-۷
تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکیامیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۰۹-۷
تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگیهای زودیافت خاکحجت امامی۲۰۰۹-۷
اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاکامیر فتوت,غلامحسین حق نیا,اکرم حلاج نیا۲۰۰۹-۸
بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویاامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۰۹-۸
ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرتعلیرضا آستارائی۲۰۰۹-۹
تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرتاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۰۹-۹
بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاکغلامحسین حق نیا,امیر فتوت۲۰۰۹-۱۰
تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاکعلیرضا آستارائی۲۰۰۹-۱۱
تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازینامیر لکزیان۲۰۰۹-۱۱
تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیاامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا,فهیمه نیک بین۲۰۰۹-۱۲
تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردانامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا,غلامحسین حق نیا۲۰۰۹-۱۲
کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینیرضا خراسانی۲۰۰۹-۱۲
تأثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاکغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۱۰-۲
ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاریعلیرضا آستارائی۲۰۱۰-۳
بررسی امکان جذب فلزات‌سنگین موجود در فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلیامیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۱۰-۳
بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانهامیر لکزیان۲۰۱۰-۳
تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکیاکرم حلاج نیا,غلامحسین حق نیا,امیر لکزیان۲۰۱۰-۳
تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) در دو خاک آلفی سول شمال ایرانامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,امیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۱۰-۳
فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوانغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۱۰-۳
اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبهامیر فتوت,علیرضا آستارائی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۰-۴
تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرتامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۱۰-۴
اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکیامیر لکزیان۲۰۱۰-۵
اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum)علیرضا آستارائی۲۰۱۰-۵
بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضویعلیرضا آستارائی۲۰۱۰-۵
تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum)امیر لکزیان۲۰۱۰-۵
تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفاتامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,امیر فتوت۲۰۱۰-۵
بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابورعلیرضا آستارائی۲۰۱۰-۶
بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma sppعلیرضا آستارائی۲۰۱۰-۶
تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلولامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۰-۶
تاثیر دی اکسید کربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم و یونجه در دو خاک آهکی و غیر آهکیامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا,غلامحسین حق نیا۲۰۱۰-۶
جذب اورانیوم از محیط های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایتامیر لکزیان۲۰۱۰-۷
تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاکامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۱۰-۸
ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زیامیر لکزیان۲۰۱۰-۹
تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمیامیر لکزیان۲۰۱۰-۹
تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندمعلیرضا آستارائی۲۰۱۰-۹
مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندمعلیرضا آستارائی۲۰۱۰-۹
پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاکغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۱۰-۱۰
ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- APHو GISرضا خراسانی۲۰۱۰-۱۲
بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum)علیرضا آستارائی۲۰۱۰-۱۲
بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگیهای فیزیکی کیفیت خاکحجت امامی,امیر لکزیان۲۰۱۰-۱۲
تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیمامیر لکزیان۲۰۱۰-۱۲
اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L)رضا خراسانی۲۰۱۱-۱
تاثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن روی کربن آلی محلول دو خاک آهکی و غیر آهکیامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,اکرم حلاج نیا۲۰۱۱-۱
تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانهعلیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۱-۱
اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۱-۳
بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظت آهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلاعلیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۱-۳
بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیاییعلیرضا آستارائی۲۰۱۱-۳
غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندمعلیرضا آستارائی,امیر فتوت,امیر لکزیان۲۰۱۱-۳
بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولیعلیرضا آستارائی,رضا خراسانی,حجت امامی۲۰۱۱-۴
ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکتامیر لکزیان۲۰۱۱-۴
سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهیامیر لکزیان۲۰۱۱-۴
مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum)علیرضا آستارائی,رضا خراسانی,حجت امامی۲۰۱۱-۴
بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدنعلیرضا آستارائی,امیر فتوت,امیر لکزیان۲۰۱۱-۵
تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)امیر لکزیان۲۰۱۱-۵
بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آنامیر لکزیان۲۰۱۱-۶
بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستانحجت امامی۲۰۱۱-۸
تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولاتغلامحسین حق نیا,علیرضا کریمی۲۰۱۱-۸
بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد جوغلامحسین حق نیا۲۰۱۱-۹
تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناسغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان۲۰۱۱-۹
لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشتهعلیرضا کریمی۲۰۱۱-۹
اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاکامیر فتوت,امیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۱-۱۰
تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زیامیر لکزیان۲۰۱۱-۱۰
تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهدحجت امامی,غلامحسین حق نیا,علیرضا کریمی۲۰۱۱-۱۰
اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنارامیر لکزیان۲۰۱۱-۱۱
مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهیامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۱۱-۱۱
ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور)علیرضا آستارائی۲۰۱۱-۱۲
بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور)علیرضا آستارائی۲۰۱۱-۱۲
تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهدحجت امامی,غلامحسین حق نیا,علیرضا کریمی۲۰۱۱-۱۲
مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیمعلیرضا آستارائی۲۰۱۱-۱۲
مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردیعلیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۱-۱۲
مقایسه خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست بدست آمده از کود گاوی تیمار شده با ملاس چغندر قند، تهویه و خاکامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۱۲-۱
تنوع پلاسمیدی جدایه های باکتریهای سینوریزوبیوم ملیلوتی جدا شده از یونجه در واحدهای مختلف فیزیوگرافی استان همدانامیر لکزیان۲۰۱۲-۲
تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.)امیر فتوت۲۰۱۲-۳
تاثیر کاربری های مختلف بر نفوذآب در خاکحجت امامی۲۰۱۲-۳
تأثیر لجن فاضلاب و کیلیت بر رفتار شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکیامیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۱۲-۴
تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهدامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۲-۴
ارزیابی استفاده از هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به عنوان مرجع در برخی مدل های هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاکحجت امامی۲۰۱۲-۵
بررسی اثر تراکم بر ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک لومغلامحسین حق نیا۲۰۱۲-۵
تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمیعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۲-۶
تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)غلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۲-۶
تأثیر مدیریتهای پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L) بر فعالیت آنزیم بتاگلو کوسیداز خاکغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۱۲-۶
بررسی مفهوم خاک‌های درجا براساس تکوین و تکامل خاک‌های تشکیل‌شده از مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، مشهدعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۲-۷
تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلاامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۱۲-۷
تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمیحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۲-۸
تأثیر کاربرد کمپوست و ورمی‌کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی ‌بر برخی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)امیر لکزیان۲۰۱۲-۸
تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس و فعالیت آنزیمی خاک تحت کشت گیاه ریحانامیر لکزیان۲۰۱۲-۹
تاثیر کوتاه مدت مدیریت پسماند گیاه جو بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز قلیایی در خاکغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۱۲-۹
تأثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاکغلامحسین حق نیا,امیر فتوت۲۰۱۲-۹
تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکسحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۲-۹
ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشکامیر لکزیان۲۰۱۲-۹
مقایسه تاثیر نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکیامیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۲-۹
ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آنعلیرضا کریمی۲۰۱۲-۱۱
برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرتغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۲-۱۱
تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرتغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۲-۱۱
تاثیر کادمیم، روی و فسفر بر گلومالین تولید شده توسط قارچ های میکوریزای آربسکولار همزیست با شبدر سفیدامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,رضا خراسانی۲۰۱۲-۱۱
تاثیر مواد مادری، گچ و آهک، بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک‌های جنوب مشهدعلیرضا کریمی۲۰۱۲-۱۱
تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایرانغلامحسین حق نیا,علیرضا کریمی۲۰۱۲-۱۱
تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابورعلیرضا آستارائی۲۰۱۲-۱۱
ارزیابی رابطه مدل های تعیین کیفیت خاک و شاخص های پایداری آن در زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهدحجت امامی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۲-۱۲
بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum)امیر فتوت۲۰۱۲-۱۲
بررسی وضعیت پایداری خاک های کشاورزی دشت کرجحجت امامی۲۰۱۲-۱۲
مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندمعلیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۲-۱۲
تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی)علیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۳-۱
ارزیابی کمی پیامدهای تغییر کاربری زمین بر کیفیت خاک های جنوب مشهدحجت امامی۲۰۱۳-۲
بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کمرضا خراسانی۲۰۱۳-۲
اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاکعلیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۳-۳
ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (Triticum aestivum L.)امیر لکزیان۲۰۱۳-۳
برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توزیع اندازه ذرات در کاربری های مختلف کشاورزیحجت امامی۲۰۱۳-۳
تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکیامیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۱۳-۳
قابلیت‌ها و محدودیت‌های همیاری میکوریزا و گیاهان به عنوان ابزاری جهت احیاء اکوسیتم های تخریب یافتهامیر لکزیان۲۰۱۳-۳
امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)امیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۱۳-۴
تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمینامیر لکزیان,امیر فتوت,علیرضا آستارائی۲۰۱۳-۴
اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفرانرضا خراسانی,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۳-۵
بررسی تاثیر اندازه ذرات و نوع عصاره‌گیر بر شکل‌های مختلف پتاسیم برخی کانی‌های میکایی و فلدسپات پتاسیمعلیرضا کریمی,امیر فتوت۲۰۱۳-۵
کارایی هیف‌های بیرونی قارچ‌های میکوریزای آربسکولار در انتقال عناصر کادمیم، روی و فسفر در شبدر سفیدامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,رضا خراسانی۲۰۱۳-۵
کانی‌شناسی رس خاک‌های با مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، ‌غرب مشهدعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۳-۵
تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاکعلیرضا آستارائی۲۰۱۳-۶
بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیتامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,علیرضا کریمی۲۰۱۳-۷
تجزیه زیستی نرمال–هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سود و موناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفتامیر فتوت,امیر لکزیان۲۰۱۳-۷
اثر جهت و موقعیت شیب بر روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی لسی شیب‌دار، منطقه توشن استان گلستانعلیرضا کریمی۲۰۱۳-۸
اثرات هیدروژل استاکوزرب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات خاک و رشد نهال تاغحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۳-۸
تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالیعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۳-۸
کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور – سدیمیرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۱۳-۹
بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضیعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۳-۱۱
تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌هاعلیرضا کریمی,امیر فتوت۲۰۱۳-۱۱
تاثیر مدیریت اراضی بر تغییرات کربن آلی خاک، توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه‌ها در طول چند توپوسکوئنس، در مناطق نیمه خشک خراسان شمالیعلیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۱۳-۱۱
رزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)امیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۳-۱۱
تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)رضا خراسانی۲۰۱۳-۱۲
مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیتامیر لکزیان,علیرضا کریمی,اکرم حلاج نیا۲۰۱۳-۱۲
اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوریفهیمه نیک بین,رضا خراسانی,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۴-۱
اثر زمان بر توزیع شکلهای شیمیایی سرب در خاک آلودهامیر لکزیان۲۰۱۴-۱
مقایسه کارآیی گیاه پالایی با استفاده از سسبانیا (Sesbania acuelata)، روناس (Rubia tinctorum) و مَرغ (Cynodon dactylon) و روش های شیمیایی در اصلاح یک خاک شور سدیمیرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۱۴-۱
ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهدعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۴-۲
بررسی تأثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQS بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیتامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۱۴-۳
تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)امیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۴-۳
بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)امیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۴-۴
پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخسعلیرضا کریمی,حجت امامی۲۰۱۴-۵
تاثیر مواد مادری و فرآیندهای خاک‎سازی بر توزیع عناصر سرب، روی، مس و نیکل در خاک‌های درجای پهنه بینالود، غرب مشهدعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۴-۵
تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمیعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۴-۵
معرفی الگوریتم‌های مختلف جریان، برای تهیه نقشه شاخص خیسی و کربن آلی خاک در بخشی از اراضی لسی، منطقه توشن استان گلستانعلیرضا کریمی۲۰۱۴-۵
ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪروﻓﻮر در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ ذرت در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻜﺸﺖامیر لکزیان۲۰۱۴-۶
اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ‌های گندم نان دیمامیر فتوت,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۴-۷
ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلیعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۴-۷
تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندمغلامحسین حق نیا,امیر لکزیان۲۰۱۴-۷
تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیمامیر فتوت,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۴-۷
تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اولرضا خراسانی۲۰۱۴-۷
تعیین نقاط حساس (Hotspots) عنصر سرب در خاک های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورنامیر فتوت,امیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۱۴-۷
مدل‌سازی ترکیب ایزوتوپی O18 و H2 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیرهامیر لکزیان۲۰۱۴-۷
مقایسه ی زمین‌آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی‌های خاک سطحی (مطالعه ی موردی: جیرفت، استان کرمان)علیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۴-۷
تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد )علیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا,امیر فتوت۲۰۱۴-۸
تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمیحجت امامی,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۴-۸
تهیه نقشه خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و زمین آمار در بخشی از منطقه توشن، استان گلستانعلیرضا کریمی۲۰۱۴-۸
ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاکحجت امامی,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۴-۹
جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایرانامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,علیرضا کریمی۲۰۱۴-۹
کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندمرضا خراسانی,اکرم حلاج نیا۲۰۱۴-۹
ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنزامیر لکزیان,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۴-۹
اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکیامیر فتوت,علیرضا آستارائی,رضا خراسانی۲۰۱۴-۱۰
تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشترضا خراسانی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۴-۱۰
تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI)امیر فتوت,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۴-۱۰
شناسایی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه های یکساله و چند سالهامیر لکزیان۲۰۱۴-۱۲
رها‌سازی شکل‌های محلول، تبادلی و غیر‌تبادلی پتاسیم در برخی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تاثیر اسید اگزالیکعلیرضا کریمی,امیر فتوت۲۰۱۵-۱
شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائنعلیرضا آستارائی,علیرضا کریمی۲۰۱۵-۱
ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلیرضا خراسانی۲۰۱۵-۲
مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزیامیر لکزیان۲۰۱۵-۲
تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمیحجت امامی,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۵-۳
مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلفحجت امامی,علیرضا آستارائی,رضا خراسانی۲۰۱۵-۳
تاثیر سوپرجاذب A200، نتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط گلخانه ایحجت امامی۲۰۱۵-۵
قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوارعلیرضا کریمی۲۰۱۵-۵
اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر برای گیاه گندمرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۱۵-۶
بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفرانرضا خراسانی۲۰۱۵-۶
تاثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شورامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,رضا خراسانی۲۰۱۵-۷
تغییرات غلظت Cr، Ni و Mn در خاک های تشکی شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ های فوق بازی در غرب مشهدعلیرضا کریمی,امیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۱۵-۷
مطالعه خاک شناسی پارینه در توالی های لس- خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایرانعلیرضا کریمی۲۰۱۵-۷
تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه ریحان و غلظت عناصر کم مصرف در گیاه و خاکعلیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۵-۸
مقایسه‌ی شاخص‌های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافتعلیرضا کریمی۲۰۱۵-۸
بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیمامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,حجت امامی۲۰۱۵-۹
تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناجرضا خراسانی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۵-۹
تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاکامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۵-۹
تعیین مهم ترین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقه ی قایناتحجت امامی,علیرضا کریمی,رضا خراسانی۲۰۱۵-۹
مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلفحجت امامی,رضا خراسانی,علیرضا آستارائی۲۰۱۵-۹
بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاری مطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارسامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,حجت امامی۲۰۱۵-۱۲
تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و رس خاک سطحی با استفاده از روش های زمین آماریعلیرضا کریمی۲۰۱۵-۱۲
مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سربامیر فتوت۲۰۱۶-۱
اثر چرای دام و تاج پوشش بوته های مرتعی بر همزیستی بین میکوریزا و Bromus kopetdaghensisامیر لکزیان۲۰۱۶-۳
تاثیر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن -15 و عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن -13 متفاوتامیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۶-۳
رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاکحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۶-۳
مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیمعلیرضا کریمی,امیر فتوت,امیر لکزیان۲۰۱۶-۳
ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریهعلیرضا کریمی,رضا خراسانی,امیر لکزیان۲۰۱۶-۴
بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایرانعلیرضا کریمی۲۰۱۶-۵
بررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندمامیر لکزیان۲۰۱۶-۵
اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانهامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۱۶-۶
برآورد برخی پارامترهای هیدرولیکی خاک با استفاده از بعد فرکتالی ذرات جامد خاکحجت امامی۲۰۱۶-۶
بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبیعلیرضا آستارائی,امیر فتوت,حجت امامی۲۰۱۶-۶
مقایسه دو روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی برای پهنه¬بندی خطر فرسایش آبکندی در سه منطقه از استان اردبیلحجت امامی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۶-۶
اثرات آبیاری طولانی‌ مدت با پساب تصفیه‌ خانه پرکندآباد بر برخی خصوصیات شیمیایی و زیستی خاکحجت امامی,امیر فتوت,غلامحسین حق نیا۲۰۱۶-۷
بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهدحجت امامی,علیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۶-۷
بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانهحجت امامی,امیر فتوت,علیرضا آستارائی۲۰۱۶-۷
تعیین آستانه توپوگرافی و تاثیر ویژگی های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیلحجت امامی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۶-۹
تاثیر گئوتیت بر جذب سطحی و احیاء زیستی آرسنات در شرایط بی‌هوازیامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۶-۱۱
تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه هاحجت امامی,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۶-۱۱
شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشورعلیرضا کریمی,رضا خراسانی۲۰۱۶-۱۱
تعیین اعداد مرجع و محدودیت عناصر غذایی برای پرتقال با استفاده از روش تشخیص چند گانه عناصر غذاییرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۱۶-۱۲
مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاکحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۶-۱۲
اثر قارچ‌های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌های آلوده به آرسنیت و آرسنات به‌وسیله گیاه آفتابگردانامیر لکزیان,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۷-۱
بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاکحجت امامی,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۷-۱
تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاهرضا خراسانی,علیرضا آستارائی۲۰۱۷-۱
تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکیامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۷-۱
واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیمامیر فتوت,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۷-۱
ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیتامیر لکزیان,علیرضا کریمی,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۱
اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاکامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۲
بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L)امیر لکزیان۲۰۱۷-۲
تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.)علیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۱۷-۲
تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزارعلیرضا آستارائی,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۱۷-۲
مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستانعلیرضا کریمی,رضا خراسانی۲۰۱۷-۲
بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذره آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاکعلیرضا آستارائی,امیر فتوت,حجت امامی۲۰۱۷-۳
تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.))رضا خراسانی,علیرضا آستارائی۲۰۱۷-۳
تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر گسترش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیلحجت امامی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۷-۳
چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساریعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۷-۳
اثر EDTA و اسیدسیتریک بر فعالیت های آنزیمی خاک واستخراج سرب توسط آفتاب گردان و خردل هندی از یک خاک آلودهامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۵
اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهدحجت امامی,رضا خراسانی۲۰۱۷-۵
بررسی تغییرات عمقی ویژگی‌های خاک‌های زیر کشت تاغ (Haloxylyn aphyllum) در منطقه یحیی‌آباد سبزوارعلیرضا کریمی۲۰۱۷-۵
اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقیامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۷-۶
اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)امیر فتوت۲۰۱۷-۶
ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آنعلیرضا کریمی,امیر فتوت۲۰۱۷-۶
بررسی عوامل مؤثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاهعلیرضا کریمی,حجت امامی۲۰۱۷-۶
مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاکحجت امامی,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۷-۶
ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاکعلیرضا کریمی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۷-۷
بررسی فعالیت و پایداری آنزیم لاکاز آزاد تثبیت شده در حضور کانی‌های مونتموریلونیت و زئولیتامیر لکزیان,علیرضا کریمی,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۹
بررسی کارایی DMPP در بازدارندگی نیترات سازی در مقادیر مختلف کاه گندم با استفاده از ردیاب ایزوتوپی 15Nامیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۱۷-۹
جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاکامیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۷-۹
مقایسه کمی تولید آمونیاک و تری‌ایندول استیک اسید در جدایه‌های باکتریایی شور، قلیا و شور و قلیاپسند خاکامیر لکزیان,علیرضا آستارائی,امیر فتوت۲۰۱۷-۹
بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)امیر لکزیان۲۰۱۷-۱۰
بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15امیر فتوت,علیرضا آستارائی,امیر لکزیان۲۰۱۷-۱۰
اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) XMLامیر لکزیان۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی فرسایش پذیری خاک در حوضه سد طرق مشهدحجت امامی۲۰۱۷-۱۲
بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوتامیر لکزیان۲۰۱۷-۱۲
بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمیعلیرضا آستارائی,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۱۷-۱۲
تأثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و ال-آسپاراژیناز در خاکامیر لکزیان,امیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۷-۱۲
تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTدر برخی خاکهای آهکیرضا خراسانی,اکرم حلاج نیا۲۰۱۷-۱۲
توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاکعلیرضا آستارائی,امیر فتوت,حجت امامی۲۰۱۷-۱۲
مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکیامیر فتوت,رضا خراسانی,حجت امامی۲۰۱۷-۱۲
یک روش ساده فیزیکی خالص سازی سپیولیتعلیرضا کریمی,اکرم حلاج نیا۲۰۱۸-۱
بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea maysاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۸-۲
تأثیر سطوح مختلف فسفر بر وابستگی میکوریزایی، خصوصیات رشدی و جذب فسفر در دو گیاه ذرت و سویاامیر لکزیان,علیرضا آستارائی,اکرم حلاج نیا۲۰۱۸-۲
تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمیدحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۱۸-۲
مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.)امیر فتوت۲۰۱۸-۲
تأثیر بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن‌ها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی با گذشت زمان در یک خاک آهکیامیر فتوت۲۰۱۸-۴
تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)رضا خراسانی۲۰۱۸-۵
اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)رضا خراسانی۲۰۱۸-۶
ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango Whiteامیر لکزیان۲۰۱۸-۶
تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاکحجت امامی,امیر فتوت,علیرضا آستارائی۲۰۱۸-۶
اثر تغییر کاربری بر ویژگی های فیزیکی و حاصل‌خیزی خاک های منطقه نهبندانحجت امامی,غلامحسین حق نیا۲۰۱۸-۸
ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلودهعلیرضا آستارائی,امیر فتوت,امیر لکزیان۲۰۱۸-۸
جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرتاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۸-۸
بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاکرضا خراسانی۲۰۱۸-۹
تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های اکسی‌تتراسایکلین (OTC) و سولفامتاکسازول (SMX) بر نیتریفیکاسیون بالقوه و فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز قلیایی و اوره‌آز در یک خاک آهکیامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا,علیرضا آستارائی۲۰۱۸-۹
نرخ فرونشست گرد و غبار اتمسفری و ارتباط آن با برخی از پارامترهای اقلیمی در استان خراسانعلیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۱۸-۹
تأثیر زئولیت، ورمی کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرترضا خراسانی,حجت امامی۲۰۱۸-۱۰
تأثیر نانوذرات دیاکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea)علیرضا آستارائی۲۰۱۸-۱۱
اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ایحجت امامی۲۰۱۸-۱۱
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سربامیر فتوت۲۰۱۸-۱۲
تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss.رضا خراسانی۲۰۱۸-۱۲
تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)رضا خراسانی۲۰۱۸-۱۲
اثر اسید سیتریک، نیتریلو تری استیک اسید و پلی اکریل آمید آنیونی بر گیاه‌پالایی نیکل به وسیله ذرت و آفتابگردانامیر فتوت,اکرم حلاج نیا۲۰۱۹-۱
اثر نانو و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیکامیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۹-۱
بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستانعلیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۱۹-۱
تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاکرضا خراسانی,حجت امامی۲۰۱۹-۱
تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسیامیر لکزیان۲۰۱۹-۱
اثر منابع تامین‌کننده نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در برنج (.Oryza sativa L) رقم شیرودیعلیرضا آستارائی,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۱۹-۴
مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهیامیر لکزیان۲۰۱۹-۴
مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیتامیر لکزیان,علیرضا کریمی,اکرم حلاج نیا۲۰۱۹-۵
اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیمامیر لکزیان۲۰۱۹-۶
برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل های تجربیامیر لکزیان۲۰۱۹-۶
بررسی پاسخ گندم (Triticum aestivum L.) به مصرف سلنیم تحت شرایط تنش کادمیمامیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۱۹-۶
تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاکامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۱۹-۶
شکل‌های مختلف پتاسیم و همبستگی آن با ویژگی‌های کمّی و کیفی توتون در خاک‌های توتون‌کاری شمال ایرانعلیرضا کریمی,رضا خراسانی۲۰۱۹-۶
انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریانامیر فتوت۲۰۱۹-۷
تاثیر اسید هومیک و کود فسفر بر آنزیم‌های فسفاتاز، کربن فعال و فسفر قابل استفاده در ریزوسفر گیاه نیشکررضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۱۹-۷
کاربرد تجزیه مؤلفه های اصلی برای شناسایی تغییرات ویژگی‌های خاک ناشی از آبیاری با پساب در اراضی حاشیه رودخانه کشف‌رودحجت امامی,امیر فتوت۲۰۱۹-۷
تأثیر غلظت پس‌زمینه نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیم بر انتقال آن‌ها در خاک‌های غیراشباعامیر فتوت۲۰۱۹-۸
اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاکامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۱۹-۱۰
بهبود تجزیه زیستی آلاینده هیدروکربنی بنزوپیرن با استفاده از دسته‌باکتریایی تولید کننده سورفاکتانت زیستیامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۱۹-۱۱
اثر کاربرد اسید هیومیک و کود فسفر بر رشد ریشه، جذب و جریان به درون فسفر در گیاه نیشکررضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۱۹-۱۲
ارزیابی کارآیی عملیات مکانیکی و زیستی بر فرسایش بادی در ایستگاه راه آهن تل حمید طبسحجت امامی,علیرضا کریمی۲۰۱۹-۱۲
بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)رضا خراسانی۲۰۱۹-۱۲
Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of Limeرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۲۰-۱
تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\"حجت امامی۲۰۲۰-۱
اثرترکیبات‌آلی، نانوذرات آهن و روی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه-فرنگیعلیرضا آستارائی,رضا خراسانی,حجت امامی۲۰۲۰-۲
ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدارعلیرضا کریمی۲۰۲۰-۲
بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پایداری خاکدانه و پذیرفتاری مغناطیسی )مطالعه ی موردی: دشت داوران رفسنجان، استان کرمان(علیرضا کریمی۲۰۲۰-۵
بررسی تولید بیوسورفاکتانت توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتیامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۲۰-۵
جداسازی،غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترنامیر لکزیان,امیر فتوت۲۰۲۰-۶
مروری بر مدل‌های مفهومی و عددی تکامل کربنات‌های پدوژنیک در خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشکعلیرضا کریمی۲۰۲۰-۶
اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ایرضا خراسانی۲۰۲۰-۷
اثر نانوهیدروکسیآپاتیت بر برخی شاخصهای زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیمعلیرضا آستارائی,امیر فتوت,امیر لکزیان۲۰۲۰-۷
تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهوامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۲۰-۷
مقایسه توان گیا پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتیحجت امامی,امیر فتوت۲۰۲۰-۹
بررسی نانوجاذب‌های شبه‌هیدروتالسیت دارای روی و منیزیم در جذب و واجذب بُر از محیط آبیامیر فتوت,غلامحسین حق نیا,اکرم حلاج نیا۲۰۲۰-۱۰
تأثیر قارچ‌های اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهال‌های توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) در استان گیلانامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۲۰-۱۰
تأثیر کلات آهن بر برخی صفات کمی و کیفی درختان پستهرضا خراسانی۲۰۲۰-۱۰
اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاکامیر فتوت,رضا خراسانی۲۰۲۰-۱۱
اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکررضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۲۰-۱۱
اثر کلات‌های آهن و روش کاربرد آن‌ها بر وضعیت تغذیه‌ای آهن گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در یک خاک آهکیامیر لکزیان۲۰۲۰-۱۱
تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان تحت تنش سربامیر فتوت۲۰۲۱-۱
بررسی تاثیر بیوچار گلایول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و جذب فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\\\\\\\\\\\\\"سیاهو\\\\\\\\\\\\\\\"حجت امامی۲۰۲۱-۳
مروری بر روش های اندازهگیری کربن خاک: ملاحظات تجربی، مزایا و معایبعلیرضا کریمی۲۰۲۱-۳
ویژگی‏ های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجیامیر فتوت۲۰۲۱-۳
ارزیابی آلودگی و منش برخی عناصر سنگین در خاک‌های کشاورزی جنوب سبزوار، شمال شرق ایرانعلیرضا کریمی,امیر فتوت۲۰۲۱-۵
بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)علیرضا آستارائی۲۰۲۱-۵
بهینه‌سازی عوامل تغذیه ای و رشدی برای تشکیل گلوله های قارچ پلوروتوس استراتوسامیر لکزیان,غلامحسین حق نیا۲۰۲۱-۵
تاثیر آتش سوزی بر ویژگی های فیزیکی خاک در کاربری های مرتع، کشاورزی و جنگل در استان گلستانحجت امامی,رضا خراسانی۲۰۲۱-۵
تأثیر سیلیسیوم در کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی ازسمیت کادمیوم در گندم در شرایط هیدروپونیکرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۲۱-۵
تأثیر ماده آلی و کلرید پتاسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاکحجت امامی۲۰۲۱-۶
تأثیر گونه‌های Streptomyces بر کارایی میکوریز آربوسکولار و رشد شبدرامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۲۱-۷
بررسی اثر سیلیسیم بر جذب فسفر و رشد گیاه گندم تحت تنش رطوبتی در یک خاک آهکیرضا خراسانی,اکرم حلاج نیا۲۰۲۱-۹
بررسی پاسخ گیاه ارزن (Panicum miliaceum) به کاربرد اسید هیومیک، سیلیسیم و میکوریزا در شرایط تنش شور سدیمی آب آبیاریعلیرضا آستارائی,امیر لکزیان,حجت امامی۲۰۲۱-۹
مطالعه تغییر و تحول خاک در سیمای اراضی دارای تناوب رسوبات بادرفتی و آبرفتی منطقه داوران رفسنجانعلیرضا کریمی۲۰۲۱-۹
تثیر فیتازهای سویه‌های آسپرژیلوس بر فراهمی فسفر از فیتات سدیم و جذب فسفر در گیاه ذرتامیر لکزیان,اکرم حلاج نیا۲۰۲۱-۱۰
تاثیر زمان هوادهی و نسبت بر برخی ویژگی‌های شیمیایی چای هوازی کودهای گاوی و ورمی‌کمپوستاکرم حلاج نیا,رضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۲۱-۱۲
برآورد ضریب شکل تابع هدایت هیدرولیکی مدل ون‌گنوختن ـ معلم با استفاده از ویژگی های زودیافت خاکحجت امامی۲۰۲۲-۲
تاثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران Crocus sativus L.)رضا خراسانی۲۰۲۲-۲
مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلفامیر لکزیان,علیرضا آستارائی۲۰۲۲-۲
تأثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت میکروبی و جمعیت باکتریایی یک خاک آهکی با استفاده از qPCRامیر لکزیان۲۰۲۲-۳
توانایی نس‌های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L)امیر لکزیان۲۰۲۲-۳
ارزیابی نقش سامانه‌های مدیریتی مختلف بر شاخص کیفیت خاک با استفاده از عملکرد محصول مطالعه موردی: دشت نیشابور)علیرضا کریمی,حجت امامی۲۰۲۲-۴
تثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکیاکرم حلاج نیا,امیر لکزیان,فهیمه نیک بین۲۰۲۲-۴
مقایسه کاربرد اکسید آهن، سکوسترین و سولفات آهن در حضور کود دامی و گوگرد بر جذب آهن توسط گیاه سویارضا خراسانی۲۰۲۲-۴
تأثیر اصلاح کننده آلی و شیمیایی بر پایداری ساختمان خاک، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت و گنجایش آب انتگرالی گیاه گندم در خاک های شورحجت امامی,علیرضا آستارائی۲۰۲۲-۵
ارزیابی خصوصیات کمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون، پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفنا (.Spinacia oleracea L)علیرضا آستارائی,امیر لکزیان,رضا خراسانی۲۰۲۲-۸
بررسی نقش اسید هیومیک برسمیت کروم و چگونگی جذب و انتقال آن در گیاه کاهو Lactuca sativa L. var. longifolia)علیرضا آستارائی,حجت امامی۲۰۲۲-۱۰
ژئوشیمی، کانیشناسی و تفسیر محیطی افقهای وزیکوالر در خاکهای منطقة سگزی، شرق اصفهانعلیرضا کریمی۲۰۲۲-۱۰
اثرات تحول سنی لندفرم‌ها بر دینامیک کربن پدوسفر (مطالعه موردی دامنه های آلاداغ- شمال شرقی ایران)علیرضا کریمی۲۰۲۲-۱۱
تأثیر سولی‌فلوکسیون‌های حوضه آبریز درونگر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکامیر لکزیان۲۰۲۲-۱۲
تثیر فسفر بر جذب آهن، روی و پتاسیم و خصوصیات رشدی ریشه و اندام هوایی گندم در رژیم‌های رطوبتی مختلفرضا خراسانی۲۰۲۲-۱۲
شناسایی نقاط داغ ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از یک روش کمیامیر لکزیان۲۰۲۳-۱
تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک در ارتباط با سنگ‌شناسی و توپوگرافیحجت امامی۲۰۲۳-۲
اثر کودهای زیستی قارچ مایکوریزا وجلبک دریایی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط کم آبیاری تحت کشت شنبلیلهامیر لکزیان۲۰۲۳-۴
برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک بر مبنای اصلاح پارامترهای مدل ون‌گنوختن ـ معلمحجت امامی۲۰۲۳-۵
بررسی برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک و صفات رشدی گیاه شنبلیله تحت کاربرد کود زیستی و تنش آبیامیر لکزیان۲۰۲۳-۸
رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگیهای خاکحجت امامی۲۰۲۳-۸
تأثیر تلقیح با دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی و میزان جذب کادمیم در شبدر ایرانیامیر لکزیان۲۰۲۳-۹
تأثیرسولیفلکسیونهای حوضه آبریز درونگربرخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکامیر لکزیان۲۰۲۳-۹
Phosphorus Efficiency of Sirvan and Sivand Wheat Cultivars Under Drought Stress Conditions in a Calcareous Soilرضا خراسانی۲۰۲۳-۱۰
اثرات برگ‌‌پاشی اسید هومیک و عصاره سیر بر ذب عناصر غذایی (NPK) و رشد گندم در شرایط تنش خشکیرضا خراسانی,امیر فتوت۲۰۲۴-۱
بررسی فرآیندهای تغییر و تحول و تنفس میکروبی خاک در امتداد یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در شمال شرق ایرانعلیرضا کریمی,امیر لکزیان۲۰۲۴-۱
تاثیر نانو حامل جدید کربنی بعنوان کود کندرها بر جذب روی در گیاه گندمامیر لکزیان۲۰۲۴-۱
مهندسی معکوس محیطی در شبیه‌سازی سامانه‌های دینامیک نمونۀ موردی: بازسازی محیط دیرینۀ دریاچۀ ازموریانعلیرضا کریمی۲۰۲۴-۵