عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
تاثیر نوع تیغه و سرعت حرکت برمصرف سوخت و شدت سایش تیغه ها در گاوآهن بر گردان دارمحسن شاکری۲۰۰۱-۳
بررسی تکنولوژی موتورهای سوخت دوگانه (گازوئیل و گاز طبیعی) در ماشین آلات کشاورزی دیزلیمحسن شاکری۲۰۰۱-۸
عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسانمحمدرضا بیاتی۲۰۰۳-۴
اثرتغییر دمای آب خنک کننده روی میزان سرمایش و بررسی افزایش بازده کولرهای آبیعبدالعلی فرزاد۲۰۰۳-۵
ساخت و ارزیابی سمپاش دستی با نازل دیسکی گریز از مرکزمهدی آرین۲۰۰۴-۴
شبيه‌سازي عددي رفتار ديناميكي مواد دانه‌اي كشاورزي در محيط‌هاي گسسته با ارائه مدلي با الحانهاي مجزامحمدحسین عباسپور فرد۲۰۰۵-۱۲
کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچیحسن عاقل۲۰۰۵-۱۲
تحلیل عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزیحسن عاقل۲۰۰۶-۱
کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدیدعبدالعلی فرزاد۲۰۰۶-۳
تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهیحسن عاقل۲۰۰۶-۴
سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکسالهمحمدحسین اق خانی۲۰۰۶-۵
تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۰۶-۶
مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیتحسن صدرنیا۲۰۰۶-۱۰
بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربریحسن عاقل۲۰۰۶-۱۱
تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندمحسن عاقل۲۰۰۶-۱۱
شناساسی پاتوتیپ های جدید عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در استان کرمانشاهحسن عاقل۲۰۰۷-۴
مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهیمحمدحسین عباسپور فرد,باقر عمادی۲۰۰۷-۵
تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکسالهمحمدحسین اق خانی۲۰۰۷-۱۲
درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بیناییمحمدحسین اق خانی۲۰۰۷-۱۲
طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعیمحمدحسین اق خانی۲۰۰۷-۱۲
بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب)حسن عاقل۲۰۰۸-۴
پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایرانحسن عاقل۲۰۰۸-۴
طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش هامحمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی,مهدی آرین۲۰۰۸-۴
ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیکمحمدحسین اق خانی۲۰۰۹-۳
بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM)محمدحسین عباسپور فرد,باقر عمادی,مهدی خجسته پور۲۰۰۹-۳
پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLPمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۰۹-۳
بازیافت خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیر پودریمحسن شاکری۲۰۰۹-۵
مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسنمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۰۹-۶
بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسانحسن عاقل۲۰۰۹-۹
بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغدارانحسن عاقل۲۰۰۹-۹
بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکیحسن صدرنیا۲۰۰۹-۹
طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پستهمحمدرضا بیاتی,مهدی خجسته پور,محسن شاکری۲۰۰۹-۹
طراحی دستگاه جمع آوری کود دامیمحمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۰۹-۹
نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضویحسن عاقل۲۰۱۰-۱
انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام)حسن عاقل۲۰۱۰-۳
پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیونعباس روحانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۰-۳
تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوتباقر عمادی,محمدحسین اق خانی۲۰۱۰-۳
بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبزحسن عاقل۲۰۱۰-۵
بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهیحسن عاقل۲۰۱۰-۶
برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزیمحمدحسین اق خانی۲۰۱۰-۶
اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیردهحسن عاقل۲۰۱۰-۷
بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285عبدالعلی فرزاد,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۰-۱۱
تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جامحسن عاقل۲۰۱۰-۱۱
اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده ساننحسن عاقل۲۰۱۰-۱۲
ارزیابی مدل های رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورعباس روحانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۰-۱۲
تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیمجلال برادران مطیع,محمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۰-۱۲
ارزیابی قابلیت تکنیک رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۱-۲
مستند سازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستمهای GIS و ArcView (مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه فردو سی مشهد)حسن عاقل۲۰۱۱-۲
بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکالهحسن عاقل۲۰۱۱-۳
پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی (.Hordeum glaucum steud) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیعباس روحانی۲۰۱۱-۳
اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشکباقر عمادی,مهدی خجسته پور۲۰۱۱-۴
ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکتجلال برادران مطیع,محمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۱-۴
تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی پس از برداشت تخمه آفتابگردان رقم آذرگلرسول خدابخشیان کارگر,باقر عمادی۲۰۱۱-۵
اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتیحسن عاقل۲۰۱۱-۸
تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویرمحمدحسین عباسپور فرد,محسن شاکری۲۰۱۱-۸
مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضیعباس روحانی۲۰۱۱-۹
بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد زرشکباقر عمادی,مهدی خجسته پور۲۰۱۱-۱۱
تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گلباقر عمادی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۱-۱۱
شبیه سازی کامپیوتری لهیدگی موضعی میوه سیب رقم رد دلیشزحسن صدرنیا,باقر عمادی۲۰۱۱-۱۱
تهیه نقشه های مدیریتی علف هرز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با هدف کاربرد در کشاورزی دقیقعباس روحانی۲۰۱۱-۱۲
کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضویمحمدحسین اق خانی۲۰۱۱-۱۲
مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense)حسن عاقل۲۰۱۱-۱۲
اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندمعباس روحانی۲۰۱۲-۶
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برایمحمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۲-۶
پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور فیات با استفاده از شبکه عصبی RBFعباس روحانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۲-۷
ارائه یک مدل ریاضی کاربردی به منظور برآورد استحکام تنه و ضریب اطمینان درختان با تاج گنبدی در مقابل نیروی بادجلال برادران مطیع,محسن شاکری۲۰۱۲-۸
ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی)مهدی خجسته پور,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۲-۹
تعیین و مقایسه حساسیت ارقام مختلف سیب (منطقه خراسان) به بارهای ضربه‌ایحسن صدرنیا,باقر عمادی۲۰۱۲-۱۱
ارزیابی وضعیت فسفر در برخی مزارع سیب زمینی منطقه مجن در استان سمنانعباس روحانی۲۰۱۲-۱۲
بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفهمحمدحسین اق خانی,عبدالعلی فرزاد۲۰۱۲-۱۲
پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی RBF ( و مقایسه آن با مدل رگرسیونی)عباس روحانی۲۰۱۳-۳
تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پستهحسن صدرنیا,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۳-۴
تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقندباقر عمادی,مهدی خجسته پور۲۰۱۳-۴
شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQمحمدحسین عباسپور فرد,حسن صدرنیا,عباس روحانی۲۰۱۳-۴
ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاکعباس روحانی۲۰۱۳-۵
پیش بینی الگوی توزیع مکانی جمعیت علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بردار چندی ساز یادگیر(LVQ)عباس روحانی۲۰۱۳-۶
تعیین الگوی توزیع جمعیت علف هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ4)عباس روحانی۲۰۱۳-۶
ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژیمحمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۳-۷
بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصریمهدی خجسته پور,باقر عمادی۲۰۱۳-۹
بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقه مرودشت در ایرانمهدی خجسته پور,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۳-۹
تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی برکارایی یک مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانهمحمدحسین عباسپور فرد,باقر عمادی۲۰۱۳-۹
بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضویمهدی خجسته پور,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۳-۱۰
بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانیحسن صدرنیا,محمدحسین اق خانی۲۰۱۳-۱۲
بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبتمحمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد,محمدرضا بیاتی۲۰۱۳-۱۲
اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونیمحمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۴-۱
پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از مدل هزینه تجمعی و مقایسه آن با مدل کمینه سازی هزینه هاعباس روحانی۲۰۱۴-۳
مدلسازی و بهینه سازی مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیکعباس روحانی۲۰۱۴-۳
ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکیمهدی خجسته پور,محمدحسین اق خانی۲۰۱۴-۴
بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئوییمحمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۴-۴
طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاورعبدالعلی فرزاد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۴-۴
شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ایمحمودرضا گلزاریان۲۰۱۴-۵
اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلانمهدی خجسته پور,باقر عمادی۲۰۱۴-۹
تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرودعباس روحانی۲۰۱۴-۹
مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانیمحمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۴-۹
ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آنباقر عمادی,حسن صدرنیا۲۰۱۴-۱۰
پیش بینی عمر اقتصادی کمباین بر اساس مدل هزینه های تعمیر و نگهداریعباس روحانی۲۰۱۴-۱۰
تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ایمحمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۴-۱۰
شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگیهای شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی بردار یادگیر چندی سازمحمدحسین عباسپور فرد,عباس روحانی,حسن صدرنیا۲۰۱۴-۱۰
ارزیابی حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلانباقر عمادی۲۰۱۴-۱۱
تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیالمحمدعلی ابراهیمی نیک۲۰۱۴-۱۱
پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی)عباس روحانی,مهدی خجسته پور,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۴-۱۲
مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغانمحمدحسین اق خانی,حسن صدرنیا۲۰۱۵-۱
بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرماییمحمودرضا گلزاریان,محمدحسین اق خانی,حسن صدرنیا۲۰۱۵-۳
تعیین پارامترهای بهینه مؤثر بر توزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده از الگوریتم ژنتیکعباس روحانی۲۰۱۵-۳
مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان)باقر عمادی,عباس روحانی,مهدی خجسته پور۲۰۱۵-۳
تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلانباقر عمادی,مهدی خجسته پور۲۰۱۵-۴
طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعیمحمدحسین اق خانی,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۵-۴
مقایسه دو روش خشک کردن بر مصرف انرژی و پارامترهای کیفی شلغم رقم سر ارغوانیحسن صدرنیا,مهدی خجسته پور۲۰۱۵-۴
مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399محمدحسین عباسپور فرد,مهدی خجسته پور۲۰۱۵-۴
پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی با مدل غیرخطی المان محدود به‌کمک نرم‌افزار آباکوسمهدی خجسته پور,حسن صدرنیا۲۰۱۵-۶
سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذاییمحمدحسین عباسپور فرد,مهدی خجسته پور۲۰۱۵-۷
بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیامهدی خجسته پور,حسن صدرنیا۲۰۱۵-۸
ارزیابی چرخه حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست توده، انرژی و کسب درآمدمهدی خجسته پور۲۰۱۵-۹
بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتباقر عمادی۲۰۱۵-۹
پیش بینی دمای خاک و درصد رطوبت نسبی هوای داخلی گلخانه نیمه خورشیدی مجهز به دیواره سیمانی شمالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان تبریزعباس روحانی۲۰۱۵-۹
مقایسه کارآیی سه نوع شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی بذر بیست گونه علف هرزمحمودرضا گلزاریان۲۰۱۵-۹
بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر یکنواختی دمای هوای ورودی خشک کن خورشیدیمحمدحسین عباسپور فرد,مهدی خجسته پور۲۰۱۵-۱۰
مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاءمحمد طبسی زاده,محمدحسین عباسپور فرد,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۵-۱۱
بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستانمهدی خجسته پور۲۰۱۵-۱۲
پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLPعباس روحانی,محمدحسین اق خانی۲۰۱۵-۱۲
ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیرمحمدحسین اق خانی,مهدی خجسته پور,جلال برادران مطیع۲۰۱۵-۱۲
کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیمحسن صدرنیا,محمدحسین اق خانی۲۰۱۵-۱۲
کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیکباقر عمادی,مهدی خجسته پور,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۵-۱۲
ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجیمحمدرضا بیاتی۲۰۱۶-۴
بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنیمحمدحسین اق خانی۲۰۱۶-۴
بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پستهمحمدحسین اق خانی,جلال برادران مطیع۲۰۱۶-۴
بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشکمحمدحسین اق خانی۲۰۱۶-۴
بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافیباقر عمادی,مهدی خجسته پور۲۰۱۶-۴
تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانیمهدی خجسته پور,باقر عمادی,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۶-۴
شناسایی و تعیین درجه تازگی اناردانه با استفاده از سامانه تصویر برداری حرارتیمحمودرضا گلزاریان,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۶-۵
طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطیمحمدحسین عباسپور فرد,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۶-۵
بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایرانباقر عمادی,مهدی خجسته پور۲۰۱۶-۶
تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت سرخرطومی درخت خرما جهت مبارزه غیر شیمیاییحسن صدرنیا۲۰۱۶-۶
تعیین مراحل رسیدگی خرمای مضافتی با استفاده از طیف سنجی رامانباقر عمادی۲۰۱۶-۶
اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشکمحمودرضا گلزاریان۲۰۱۶-۷
تولید فیلم خوراکی زیست تخریب ‌پذیر از صمغ کتیرا و تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آنباقر عمادی,حسن صدرنیا۲۰۱۶-۷
ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرزعباس روحانی,محمدحسین عباسپور فرد,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۶-۷
ردپای انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل (مطالعه موردی)باقر عمادی,مهدی خجسته پور۲۰۱۶-۸
انتخاب شبکه عصبی بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285محمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۶-۱۰
بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتیمحمدحسین اق خانی,محمودرضا گلزاریان,محمد طبسی زاده۲۰۱۶-۱۰
پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزهحسن صدرنیا,حسن عاقل۲۰۱۶-۱۰
مدل سازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ گیری تراکتور بر عضله گاستروکنیمیوس با الگوریتم ژنتیکمحمدحسین عباسپور فرد,مهدی خجسته پور,عباس روحانی۲۰۱۶-۱۰
تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزینحسن صدرنیا,محمد طبسی زاده۲۰۱۷-۱
ارزیابی ارگونومیکی چای کاران شمال کشور حین برداشت به کمک روش شبیه سازی بدنمهدی خجسته پور۲۰۱۷-۲
استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2محمدحسین عباسپور فرد,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۷-۲
بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمزمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۷-۲
تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگیمحمودرضا گلزاریان۲۰۱۷-۲
مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیرعباس روحانی۲۰۱۷-۲
پیش‌بینی جرم و حجم پرتقال رقم محلی دزفول با استفاده از شبکه های عصبی MLPعباس روحانی۲۰۱۷-۳
تأثیر پیش تصفیه قلیایی بر بهبود تخریب پذیری زیستی مواد آلی پسماندهای جامد شهری و تولید بیوگاز در هضم بی هوازیمحمدعلی ابراهیمی نیک,مهدی خجسته پور۲۰۱۷-۳
مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواهمهدی خجسته پور,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۷-۳
ارزیابی مدل های ریاضی انتقال حرارت و رگرسیون چندگانه در پیش بینی متغییرهای داخلی گلخانه نیمه خورشیدیعباس روحانی۲۰۱۷-۴
بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخباقر عمادی۲۰۱۷-۴
تجزیه و تحلیل سهم نهاده های مختلف و تعیین شاخصهای انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهدحسن صدرنیا,مهدی خجسته پور,حسن عاقل۲۰۱۷-۵
مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خاممحمدحسین اق خانی,عباس روحانی۲۰۱۷-۵
مقایسه الگوریتم‌های تشخیص نقاط ویژه تصاویر در فضاهای رنگ مختلف به منظور تهیه نقشه سه بعدی درختانمهدی خجسته پور,باقر عمادی۲۰۱۷-۵
اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضویمهدی خجسته پور,باقر عمادی۲۰۱۷-۶
بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتیمحمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۷-۶
بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستانمهدی خجسته پور,عباس روحانی۲۰۱۷-۶
اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاکعباس روحانی,محمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۷-۷
ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهریعباس روحانی,محمدحسین اق خانی,محمدعلی ابراهیمی نیک۲۰۱۷-۷
بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویجعباس روحانی,محمدحسین اق خانی۲۰۱۷-۷
امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگازعباس روحانی۲۰۱۷-۸
تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برخی پارامترهای عملکردی مهم یک موتور دیزل متداول در شرایط کاری مختلفمحمدحسین عباسپور فرد,عباس روحانی۲۰۱۷-۸
تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد-عباس روحانی,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۷-۹
تعیین مشخصه های فیزیکی و مدل سازی رگرسیونی جرم و حجم پرتقال رقم محلی دزفولعباس روحانی۲۰۱۷-۱۱
ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفرانمحمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۸-۱
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینهحسن صدرنیا,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۸-۳
ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزیحسن صدرنیا,عباس روحانی۲۰۱۸-۴
تأثیر پارامترهای فیزیکی بر یکنواختی توزیع دمای محصول پسته رقم فندقی در حرارت دهی با مایکروویوحسن صدرنیا,مهدی خجسته پور۲۰۱۸-۴
بررسی تصفیه‌ پذیری شیرابه زباله در بیوراکتور بی‌ هوازی دو مرحله‌ای به‌صورت جریان پیوستهمهدی خجسته پور,محمدعلی ابراهیمی نیک,عباس روحانی۲۰۱۸-۶
تخمین ضریب تمرکز تنش گشودگی دایره ای واقع در ورق ارتوتروپیک با استفاده از مدلی جدید بر پایه روش رگرسیونیعباس روحانی۲۰۱۸-۷
ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولیمحمدحسین عباسپور فرد,محمدعلی ابراهیمی نیک۲۰۱۸-۸
اثر غلظت کلسیم کلرید در هضم بیولوژیک مشترک زباله جامد شهری و شیرابه لندفیلمحمدعلی ابراهیمی نیک,مهدی خجسته پور,عباس روحانی۲۰۱۸-۹
تخمین ضریب تمرکز تنش صفحات تک لایه کامپوزیتی حاوی گشودگی های مثلثی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانهعباس روحانی۲۰۱۸-۹
تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهدمحمودرضا گلزاریان۲۰۱۸-۱۰
بررسی انتشار گاز آمونیاک از سالن‌های پرورش جوجه گوشتی و تأثیرات دما، رطوبت و سن جوجه‌ها بر آنمحمدحسین اق خانی۲۰۱۸-۱۲
بررسی انتشار گاز گلخانه ای، مصرف انرژی و هزینه های تولید مرکبات: مطالعه موردی استان مازندرانمحمدحسین اق خانی,عباس روحانی۲۰۱۸-۱۲
بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماریعباس روحانی,محمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۸-۱۲
بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلتمحمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۹-۱
مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوتمحمد طبسی زاده,عبدالعلی فرزاد,عباس روحانی۲۰۱۹-۱
مدلسازی و تعیین شرایط بهینه فرآیند حرارتی پسته رقم احمدآقایی با مایکروویو به روش سطح پاسخحسن صدرنیا,مهدی خجسته پور۲۰۱۹-۱
بررسی اثر اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبیدیم-سزیم بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی3-MAFAPb-IBrمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۹-۳
تخمین نفت زیستی حاصل از پیرولیز مواد زائد: رویکرد شبکه عصبیعباس روحانی,محمدحسین اق خانی,محمدعلی ابراهیمی نیک۲۰۱۹-۳
طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک اجاق زیست‌توده سوز میکروگازیفایر جریان طبیعیمحمدعلی ابراهیمی نیک,محمدحسین عباسپور فرد,عباس روحانی۲۰۱۹-۳
ارائه‌ی مدل ریاضی جدید بر پایه‌ی روش رگرسیونی جهت تخمین تمرکز تنش اطراف بریدگی بیضی شکل در صفحات کامپوزیتی تحت بار کششیعباس روحانی۲۰۱۹-۴
تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآمحمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد۲۰۱۹-۴
ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست‌تودهای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعیمحمدعلی ابراهیمی نیک,عباس روحانی۲۰۱۹-۴
مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهیجلال برادران مطیع,محمدحسین اق خانی,عباس روحانی۲۰۱۹-۴
پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌هامحمدحسین عباسپور فرد,مهدی خجسته پور۲۰۱۹-۵
اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمزحسن صدرنیا۲۰۱۹-۶
ارائه‌ی‌ یک رابطه‌ی صریح جهت تحلیل تنش صفحات دارای گشودگی‌ شبه مربّعی و تحت کشش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانهعباس روحانی۲۰۱۹-۶
پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی و شبکه‌های عصبی مصنوعیعباس روحانی,محمودرضا گلزاریان۲۰۱۹-۶
حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفیحسن صدرنیا۲۰۱۹-۶
مطالعه سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک حاصل از آمیخته ژلاتین پای مرغ و آرد کامل سیب‌زمینیمحمدحسین عباسپور فرد,مهدی خجسته پور۲۰۱۹-۶
تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم‌های بسته‌بندی پلی‌وینیل الکلمحمدحسین عباسپور فرد,محمدحسین اق خانی۲۰۱۹-۷
بررسی تاثیر فرآیند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آنحسن صدرنیا,محمد طبسی زاده۲۰۱۹-۱۰
اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازیعباس روحانی,محمد طبسی زاده,رسول خدابخشیان کارگر۲۰۱۹-۱۲
اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیس تتخری بپذیری فیل مهای زیستک‌امپوزیتی بر پایه ژلاتینمحمدحسین عباسپور فرد,محمد طبسی زاده۲۰۲۰-۱
روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخشبندی اشیا دانهای به کمک پردازش تصاویر دیجیتالمحمدحسین اق خانی,محمودرضا گلزاریان۲۰۲۰-۳
بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمیمهدی خجسته پور,محمدحسین اق خانی۲۰۲۰-۴
پیش‌بینی دمای هوای یک گلخانه‌ با پوشش پلی اتیلن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: منطقه جیرفتحسن صدرنیا,عباس روحانی۲۰۲۰-۴
تأثیر اینترکولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن ٢٨٥ عملیاتیمحمدحسین عباسپور فرد,جواد زارعی۲۰۲۰-۶
طراحی ساخت و ارزیابی سامانه فرآوری مایعات به‌صورت پیوسته با تکنولوژی مایکروویومهدی خجسته پور۲۰۲۰-۷
بررسی عددی اثر تغییر زمان پاشش سوخت بر تأخیر احتراق، متغیرهای عملکردی و انتشار آلایندگی موتور دوگانه‌سوز دیزل/گاز با دینامیک سیالات محاسباتیعباس روحانی,مهدی خجسته پور,جواد زارعی۲۰۲۰-۹
تاثیر رنگدانه‌های طبیعی مختلف بر بازدهی سلول‌های خورشیدی حساس به رنگدانهمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۲۰-۹
مدل سازی و بهینه سازی فرایند انعقاد-لخته سازی شیرابه لندفیل با استفاده از روش سطح پاسخمهدی خجسته پور,محمدعلی ابراهیمی نیک,عباس روحانی۲۰۲۰-۹
بررسی اثر نشاسته گرمانرم بر میزان زیست تخریب پذیری خاکپوش های کشاورزی بر پایه پلی لاکتیک اسید و پلی اتیلن سبکمهدی خجسته پور,حسن صدرنیا۲۰۲۰-۱۰
پیش‌بینی متغیرهای داخلی یک گلخانه دوطرفه شیشه‌ای با ساختار ویژه با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی (MLP و RBF)عباس روحانی۲۰۲۰-۱۰
تاثیر استفاده توام از نانوذرات و نانوالیاف 2TiO در الکترود کاتد بر بازدهی سلول خورشیدی حساس به رنگدانه طبیعی پوست انار سیاهمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۲۰-۱۰
طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویرحسن صدرنیا۲۰۲۰-۱۱
استفاده از روش سطح پاسخ در بهینه سازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذاییحسن صدرنیا,مهدی خجسته پور۲۰۲۰-۱۲
تحلیل فضای کاری و سینماتیک بازوی روبات جابجاکننده محصولات در مزرعهمحمدحسین اق خانی,محمودرضا گلزاریان۲۰۲۰-۱۲
مدل‌سازی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی موتور دیزل دوگانه‌سوز تحت اثر تغییرات زمان پاشش و درصد اختلاط سوخت به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک چندهدفهعباس روحانی,مهدی خجسته پور,جواد زارعی۲۰۲۰-۱۲
برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطع‌نگاری رایانه‌ای پرتو ایکسمهدی آرین,مهدی خجسته پور,محمودرضا گلزاریان۲۰۲۱-۲
ساخت و ارزیابی سامانۀ تزریق هوا به داخل خاک و مدل‌سازی پارامترهای آنحمید محمدی نژاد,محمدحسین اق خانی,محمدحسین عباسپور فرد,عباس روحانی۲۰۲۱-۳
هضم بی هوازی حالت جامد قسمت آلی زباله جامد شهری برای تولید بیوگاز (مطالعه موردی در مشهد)محمدعلی ابراهیمی نیک,عباس روحانی۲۰۲۱-۳
بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی بر پایه حسگرهای نیمه‌هادی اکسید فلزیMOS) به منظور تشخیص خلوص اسانس نعناع فلفلیعباس روحانی۲۰۲۱-۶
انتخاب طول موجهای های طیفی حساس از میان داده های فراطیفی جهت تشخیص برگ های درخت پسته آلوده به آفت پسیلمحمدحسین اق خانی۲۰۲۱-۹
بررسی تأثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور دیزل دارای توربو‌شارژ با نرم‌افزار GT-Powerجواد زارعی۲۰۲۱-۹
بررسی میزان ضایعات برن قهوهای در فرآیند خشککردنمحمدحسین اق خانی,عباس روحانی۲۰۲۱-۹
موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافتهمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۲۱-۹
بهینه‌سازی تولید زیست‌گاز در هضم بی‌هوازی پسماندهای آلی امد شهری با غلظت‌های مختلف تحت پیش‌تیمارهای حرارتیعباس روحانی۲۰۲۱-۱۰
تولید بسته‌بندی هوشمند بر پایه صمغ درخت هلو و کورکومین به منظور تشخیص فساد ماهیجلال برادران مطیع۲۰۲۱-۱۱
Comparison of drying kinetics of mint leaves by photovoltaic / thermal solar dryer and natural dryingمحمدحسین عباسپور فرد,حمید محمدی نژاد۲۰۲۲-۱
بررسی‌ تثیر سرعت، عمق و نوع خاک‌ورز بر ناهمواری سطح خاک و میزان زیر خاک شدن بقایای گیاهی در اراضی دیمجلال برادران مطیع۲۰۲۲-۱
بررسی سایش بوش سیلندر تراکتورهای کشاورزیرسول خدابخشیان کارگر۲۰۲۲-۱
ارزیابی قابلیت اطمینان بازوی لنگ موتور دیزلی به روش آزمون شتاب یافتهعباس روحانی,محمدحسین اق خانی۲۰۲۲-۲
دره‌بندی دانه‌های کاکائو آلوده به آفلاتوکسین با استفاده از طیف‌سنی مادون قرمز نزدیکمهدی خجسته پور,محمودرضا گلزاریان۲۰۲۲-۳
اثر سامانه پیوسته فرآوری مایعات به روش مایکروویو بر خصوصیات کیفی آب پرتقالمهدی خجسته پور۲۰۲۲-۷
به کارگیری سامانه بینی الکترونیک مبتنی بر الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص درجه خلوص اسانس نعناع فلفلیعباس روحانی۲۰۲۲-۷
توسعه یک سامانه پویای نوین سایه‌انداز گلخانه حاوی سیال به‌ روش دینامیک سیالات محاسباتی: اعتبارسنجی و مطالعات هیدرولیکیمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۲۲-۷
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعتها بر پایه مطالعات تربی توسعه یافتهحمزه سلطانعلی عباسکوهی,مهدی خجسته پور۲۰۲۲-۷
طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک به کمک روش سوات مطالعه موردی: شرکت کیهان صنعت قائمرسول خدابخشیان کارگر۲۰۲۲-۸
Evaluation the convective drying of apple slices: Investigation of temperature changes by infrared thermographyحسن صدرنیا۲۰۲۲-۱۰
بهینه‌سازی تولید بریکت‌ سوختی از ضایعات هرس درختان شهری و چمنمحمدحسین اق خانی,مهدی خجسته پور,عباس روحانی۲۰۲۲-۱۰
طراحی کنترلر ترکیبی فازی/PID جهت تعیین نیروی لازم برای پایداری تراکتور در شیب های عرضیمحمدحسین عباسپور فرد,عباس روحانی۲۰۲۲-۱۱
ارزیابی ریسک سلامتی انسان ناشی از مصرف گیاه خرفه (Portulaca Oleracea) کشت شده در خاک آلوده به فلز نیکل و اصلاح شده با آهنعباس روحانی۲۰۲۳-۱
پایش وضعیت موتور تراکتور ITM285 با بهره‌گیری از آنالیز صدا و پارامترهای عملکردی موتورمحمدحسین عباسپور فرد۲۰۲۳-۱
مطالعه تربی و مدلسازی ریاضی حذف سولفید هیدروژن از بیوگاز با استفاده از بیوفیلترمحمدرضا بیاتی,محمدعلی ابراهیمی نیک,عباس روحانی۲۰۲۳-۲
ساخت و ارزیابی عملکرد یک ریان‌سن مبتنی بر پالس حرراتی برای اندازه گیری دبی شیره گیاهی در بافت های آوندیجلال برادران مطیع,عباس روحانی۲۰۲۳-۴
امکان بکارگیری کلاچ‌های صفحه‌ای و مخروطی در سیستم انتقال توان تیلر به منظور بهبود هدایت و تسهیل کاربری آن‌هامحمدحسین عباسپور فرد,عباس روحانی,محمدحسین اق خانی۲۰۲۳-۵
تاثیر دو ماده موثره اسانسهای گیاهی بر عامل بیماری آتشک سیب و گلابیعباس روحانی۲۰۲۳-۶
اثر ترکیبی پلاسمای سرد فشار اتمسفری و پراکسید هیدروژن به عنوان یک رویکرد کارآمد برای غیرفعال‌کردن پنی‌سیلیوم دییتاتومحسن صدرنیا۲۰۲۳-۷
بررسی اقتصادی پیامدهای زیست‌محیطی تولید آب‌میوه: مطالعه موردی آب انارمهدی خجسته پور۲۰۲۳-۷
تشخیص خودکار فلفل دلمه‌ای مبتنی بر توصیفگر سه بعدی هیستوگرام ویژگی‌های سریع نقطه (FPFH) و یادگیری ماشینمحمودرضا گلزاریان,محمدحسین اق خانی۲۰۲۳-۷
مقایسه و بررسی میزان تانن پوست سیب زمینی با چهار حلال مختلفرسول خدابخشیان کارگر۲۰۲۳-۷
ساخت کف‌پوش (Finish Floor) تخته تراشة جهت‌دار از بقایای هرس شهری و باغی با چسب اوره فرمالدئیدعباس روحانی,محمدعلی ابراهیمی نیک۲۰۲۳-۹
بررسی تاثیر پیش تیمار پلاسمای سرد بر سینتیک خشک کردن برگ بومحمدرضا بیاتی,جلال برادران مطیع,مهدی خجسته پور۲۰۲۳-۱۲
بررسی تربی تاثیر فاکتور هندسی و ضریب شکست نوری در متمرکزکننده‌های خورشیدی لومینسانسیمحمدحسین عباسپور فرد,محمودرضا گلزاریان۲۰۲۳-۱۲
شبیه‌سازی انتقال حرارت و رم در خشک‌کن رفرکتنس ویندو برای ژل آلوئه‌ورامهدی خجسته پور,محمودرضا گلزاریان۲۰۲۳-۱۲