دکتر سعید طریقیدکتر سعید طریقی
درجه علمی استاد
گرایش
پروکاریوت های بیماری زا در گیاهان
ایمیل
شماره تماس 051-38804746
رزومه و سایر اطلاعات https://prof.um.ac.ir/starighi

 

رؤسای دانشکده از بدو تأسیس تاکنون
نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در زمان تصدی
دوران تصدی
دکتر قاسم تهرانی موید استاد 54 تا 57

دکتر علیرضا کوچکی

استادیار 58 تا 58

دکتر رستم فرجی

استادیار 59 تا 59

مهندس محمد ابراهیم بازاری

مربی 59 تا 60

دکتر امیرهوشنگ فلاح راد

مربی 60 تا 64

مهندس محمد ابراهیم بازاری

مربی 64 تا 70

دکتر محمد حسن راشد محصل

دانشیار 70 تا 74

دکتر رضا ولی زاده

استادیار 74 تا 77

دکتر محمد حسن راشد محصل

استاد 77 تا 79

دکتر حمید بهادر قدوسی

استادیار 79 تا 81

دکتر محسن دانش مسگران

استاد 81 تا 81

دکتر بهروز جعفرپور

استاد 81 تا 84

دکتر رضا ولی زاده

استاد 84 تا 92

دکتر ناصر شاهنوشی

استاد 93 تا 96

دکتر احمد نظامی

استاد 96 تا 1400

دکتر رضا ولی زده

استاد 1400 تا 1403

دکتر سعید طریقی

استاد 1403 تا کنون