parasitic orobanchaceaeتالیف: دنیل ، ام. جوئل، جاناتان گرسل، لایتون جی. مسلمان

ترجمه: دکتر ابراهیم ایزدی دربندی، دکتر اکبر علی وردی، مهندس مریم شوریابی، مهندس نیرالسادات حسینی، مهندس محبوبه ملایی

تاریخ نشر: 1398

این کتاب که حاصل تحقیقات بیش از 40 محقق برجسته و سرشناس است، در نوع خود اثری منحصر به فرد است که از نگاهی عمیق و علمی به زوایای مختلف زیست شناسی، فیزیولوژی، ژنتیک و مدیریت گیاهان انگل خانواده گل جالیز پرداخته است. چیدمان فصول کتاب بسیار هوشمندانه و در دو بخش مجزا طراحی و تدوین شده است. در بخش اول کتاب که شامل 16 فصل اســــــت به بررسی خصوصیــــات گیاه شناسی و شناسایی گونه های مختلف گل جالیز، پراکنش جغرافیایی، فیزیولوژی و ژنتیــــک گل جالیز پرداخته شـــــده است و در بخش دوم با استفاده از یافته های علمی و پایه ای اشاره شده در بخش اول، در 10 فصل با نگاهی علمی، راهکارهای مدیریت و کنترل انگل های این خانواده بررسی شده است. موضوع های کتاب حاضر بر اساس سرفصل های مصوب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی برای دروس مرتبط با شناسایی علف های هرز، اکولوژی علف های هرز، ژنتیک و اصلاح نباتات و مدیریت و کنترل گیاهان انگل خانواده گل جالیـــــز در مقاطع کارشنــــاسی و تحصیلات تکمیلی رشته های زیست شناسی گیاهی، کشاورزی و منابع طبیعی مفید است و راهنمای مناسبی برای تولیدکنندگان فارغ التحصیل از مراکز دانشگاهی است.

افق  تاليف: داگلاس دي. بوهلر، ترجمه: دكتر محمدحسن راشد محصل-مهندس سيد احمد حسيني، تاريخ نشر:1386

 در كتابي كه پيش روي شماست تعدادي از بهترين محققان عصر حاضر تلاش كرده اند تا مطالب روز را در بوته نقد و بررسي قرار دهند، نظام هاي مديريت علف هاي هرز را بهبود بخشند.

اقلیم2

تالیف: پاول سی. دی. نیوتن و همکاران، ترجمه: علیرضا کوچکی-مهدی نصیری محلاتی-لیلی تبریزی-محمدخیرخواه-رضا میرزایی تالارپشتی، تاریخ نشر: پاییز 1389
 امروزه تغيير اقليم بصورت يكي از چالش‌هاي مهم انسان درآمده است و طيف گسترده‌اي از مردم شامل دانشمندان، سياستمداران و ساير اقشار را به‌خود مشغول داشته است. گرچه تغيير اقليم در طي تاريخ هميشه وجود داشته است ولي فعاليت‌هاي بي رويه انسان در حال حاضر به‌شدت آن افزوده است و به‌دليل تغيير اقليم به‌شكل فعلي آن كليه فعاليت‌هاي بشر را تحت تأثير قرار خواهد داد و به همين دليل نوعي بسيج جهاني براي كاهش مخاطرات آن در حال وقوع است. بدون ترديد كشاورزي به‌علت ماهيت بيولوژيكي آن از يك طرف و جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با آن از طرف ديگر بيشترين آسيب را از تغييرات اقليمي خواهد ديد و به همين دليل ارائه راه‌حل‌هايي براي كاهش مخاطرات و نيز سازگاري به آن بسيار ضروري است. كتاب حاضر اثر تغييرات بر كليه جنبه‌هاي كشاورزي ازجمله بر چرخه‌هاي زيست زمين شيميايي، فراهمي آب و عناصر غذايي، تقاضاي آب و عناصر غذايي در شرايط تغيير اقليم، اثرات تغيير اقليم بر تثبيت زيستي نيتروژن، شبكه‌هاي غذايي در شرايط تغيير اقليم، پايداري توليدات كشاورزي در شرايط تغيير اقليم، اثر تغيير اقليم بر آفات، بيماري‌ها، علف‌هاي هرز و ريز موجودات خاك و بالاخره راه‌هاي سازگاري به آن را مورد بحث قرار داده است.
 
 
 

زیست شور

تدوین و گردآوری: دکتر محمد کافی-مهندس معصومه صالحی-مهندس حمیدرضا عشقی‌زاده، تاریخ نشر: زمستان 1389
 اصطلاح شوری، گویای حضور بیش از حد یون‌های محلول در خاک و آب اعم از آب آبیاری، زهکشی و زیرزمینی است. ترکیبات معرف شوری آب و خاک غالبا شامل کاتیون‌های کلسیم (++Ca)، منیزیم (Mg++)، سدیم (+Na) و آنیون‌های کلر (-Cl)، سولفات (--SO4) و بی‌کربنات (HCO3-) می‌باشند. کشاورزی شورزیست عبارت از بهره برداری از منابع آب و خاک شور برای تولید محصولات کشاورزی اعم از شورزیست و غیر‏شور‌زیست‌ است. در حدود هزار میلیون هکتار از خشکی‌های کره زمین تحت تنش شوری هستند. 10 تا 50 درصد از اراضی آبی،
در معرض تنش شوری بوده و یا تولید خود را در اثر شوری از دست داده‌اند و هر ساله حدود 5 میلیون هکتار از اراضی دنیا به دلیل شوری بهره‌وری خود را از دست می‌دهند. در ایران نیز حدود 16 تا 23 میلیون هکتار از اراضی، شور می‌باشند. این مساحت شامل اراضی قابل کشت، بیابان‌ها، مرداب‌ها، دشت کویر و لوت می‌باشد. به تازگی مساحت این اراضی حدود 25 میلیون هکتار تخمین زده شده است و ادعا می‌شود 50% اراضی تحت آبیاری شور شده و یا در معرض شور شدن هستند. با وجود گستره اراضی شور در ایران مطالعات قابل توجهی در مورد مساحت اراضی شور و سدیک انجام نشده است.

سیتو

دوین و گردآوری: دکتر محمد فارسی-مهندس مهدی قبولی-مهندس حسن محمودنیا، تاریخ نشر: زمستان 1389
 اين کتاب شامل دو بخش می‌باشد که به شکلی جامع مباحث سيتوژنتيک گياهی را پوشش داده است.
در بخش اول به مفاهيم و تغييرات سيتوژنتيکی و توضيح روش‌‌های مختلف مطالعه و بررسی کروموزوم‌ها و استفاده از نمادگذاری صحيح پرداخته است. در اين بخش تغييرات کروموزومی از نوع اضافه داشت، کمداشت، وارونگی و تبادلات کروموزومی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به روش‌های توليد هاپلوئيدی و کاربرد آنها در اصلاح نباتات و تحقيقات جهش‌زايی، سيتوژنتيکی، تکاملی و پلی‌پلوئيدی و اهميت آن در تکامل و اصلاح گياهان پرداخته است. همچنين استفاده از اتوپلوئيدی، الوپلوئيدی، آنيوپلوئيدی به ويژه مونوسوميک‌ها، نولی‌سوميک‌ها، تری‌سوميک‌ها و تتراسوميک‌ها در اصلاح نباتات
به تفصيل مورد بحث قرار گرفته‌اند. در انتهای اين بخش روش‌های انتقال ژن با استفاده از دستورزی کروموزومی و توليد گياهان آمفی‌پلوئيد جديد و پديده‌هاي آپوميکسی بحث شده است. در بخش دوم تحت عنوان سيتوژنتيک مولکولی، به استفاده از سيتوژنتيک مولکولي در تشخيص ژن‌های صفات خاص، تهيه نقشه‌های ژنتيکی، سيتوژنتيکي و فيزيکی به کمک نشانگرهای مولکولی و موضوعاتی نظير محتوای DNAی هسته‌ای و سازماندهی آن و خانواده‌های چند ژنی در يوکاريوت‌ها پرداخته است.