دکتر محمود دانشورمدیر قطب

دکتر محمود دانشور

درجه علمی: استاد

گرایش: سیاست و توسعه کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس:38805781-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

دکتر ناصر شاهنوشیقائم مقام قطب

دکتر ناصر شاهنوشی

درجه علمی: استاد

گرایش: سیاست و توسعه کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38805780-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

 اعضا

دکتر آرش دوراندیش دکتر آرش دوراندیش

درجه علمی: دانشیار

گرایش: اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38805786-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

دکتر محمود صبوحی دکتر محمود صبوحی

درجه علمی: استاد

گرایش: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ایمیل:

شماره تماس: 38805789-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

دکتر محمد قربانی دکتر محمد قربانی

درجه علمی: استاد

گرایش: اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38805784-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

دکتر علیرضا کرباسی دکتر علیرضا کرباسی

درجه علمی: استاد

گرایش: بازاریابی محصولات کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38805788-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

دکتر محمدرضا کهنسال دکتر محمدرضا کهنسال

درجه علمی: استاد

گرایش: اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38805783-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

دکتر حسین محمدی دکتر حسین محمدی

درجه علمی: دانشیار

گرایش: تجارت و بازاریابی

ایمیل:

شماره تماس: 38805782-051

رزومه و سایر اطلاعات