خاک3

تالیف: دانیل هیلل، ترجمه: دکتر بیژن قهرمان، تاریخ نشر: زمستان1389
«هيدرولوژي يکي از سه شاخه‌ي عمده‌ي سيالات در علم ژئوفيزيک است. دو شاخه‌ي ديگر هواشناسي و اقيانوس شناسي است ولي هيدرولوژي به طرق مختلف با اين دو شاخه تفاوت دارد. هم هواشناسي و هم اقيانوس شناسي از مباني علمي نسبتاً روشني برپايه‌ي مکانيک سيالات برخوردارند، در نتيجه هيچ‌گونه عدم اطميناني در مورد حدود و دامنه‌ي آن‌ها وجود ندارد. اما درباره‌ي هيدرولوژي چطور؟ به نظر مي‌رسد براي بسياري از متخصصان هدف از هيدرولوژي به خوبي تعريف شده و قلمرو آن کاملاً محدود باشد. با اين وجود تصويري که هيدروژئولوژيست‌ها، هيدرواکولوژيست‌ها و مهندسان زهکشي شهري از هيدرولوژي دارند بسيار متفاوت است. بسياري از هيدرولوژيست‌ها براي يک يا چندين بخش از کل چرخه‌ي هيدرولوژي با خلاءهايي روبرو هستند. اين موضوع نه تنها از لحاظ نظري تاسف‌بار است بلکه از لحاظ عملي نيز مشکلاتي را به بار مي‌آورد. بين بخش‌هاي متعدد تقابل‌هايي وجود دارد که مي‌تواند از جنبه‌ي عملي مهم باشد.
 

خاک2

تالیف: ک.جی.موکرجی و همکاران، ترجمه: دکتر امیر لکزیان، تاریخ نشر: زمستان1389

كتابی که پیش رو دارید و با عنوان "فعاليت­هاي ميكروبي درريزوسفر" ترجمه شده مشتمل بر شانزده فصل مختلف است. فصل­هاي ابتدايي اين كتاب عمدتا درباره توصيف بخش‌هاي مهم ريزوسفر، جداسازي و شمارش ريزجانداران مستقر در ريزوسفر، ترشحات ريزوسفري و پويايي جمعيت­هاي ميكروبي مي‌باشد. باكتري­هاي ريزوسفر، اثرات متقابل ريزجانداران در ريزوسفر، مفهوم ميكوريزوسفر و روش­هاي مولكولي نيز در فصول ديگر اين کتاب بررسي شده است. در فصل­هاي پاياني كتاب نیز مطالب بسيار جديد و ارزشمندي پيرامون قارچ­هاي ميكوريزا مطرح شده است. كتاب فعاليت‌هاي ميكروبي در ريزوسفر براي همه محققان و متخصصان رشته­هاي زيست فناوري ميكروبي، اكولو‍ژي ميكروبي و ميكوبيولوژي خاك مفيد و سودمند است.
 
 
 

خاک

تاليف: ديويد، م. سيلويا و همكاران، ترجمه: دكتر امير لكزيان با همكاري مهندس نرگس ميلاني، تاريخ نشر1384

اين كتاب يكي از جامع ترين كتابهاي ميكروبيولوژي خاك مي باشد كه تا كنون منتشر شده است. مطالب اين كتاب شامل سه بخش است كه بخش اول بررسي باكتريها، قارچها، جلبكها، سيانوباكتريها، پروتوزوئرها و ... مي باشد. بخش دوم تغيير شكل هاي ميكروبي عناصر مهم نظير كربن، نيتروژن،‌گوگرد و فسفر را برسي مي كند و در بخش سوم به جنبه هاي عملي ميكروبيولوژي خاك نيز مي يردازد.