معرفی ایستگاه اقلیم شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

بیش از یک قرن است که علم هواشناسی به صورت رسمی شناخته شده و وضعیت فیزیکی (دما، رطوبت، میزان ابر، سمت و سرعت باد، تشعشع زمین و خورشید و ...)، دینامیکی و سینوپتیکی جو را مورد مطالعه قرار می دهد. به منظور انجام این مطالعات، در ابتدا نیاز داریم که بتوانیم داده های جوی را اندازه گیری کرده و سپس به مطالعه ی شرایط مختلف جو بپردازیم. لذا به منظور اندازه گیری این پارامترها و نیز هماهنگی و همخوانی بین اطلاعات جمع آوری شده از مناطق مختلف جهان ایستگاه های استاندارد هواشناسی تاسیس شده است. ایستگاه های هواشناسی انواع مختلف دارند که بر اساس نیاز و موارد استفاده طبقه بندی می شوند. ایستگاه های هواشناسی را می توان به ایستگاه های سینوپتیک، اقلیم شناسی، باران سنجی، هواشناسی کشاورزی، ایستگاه های جو بالا و ایستگاه های دریایی طبقه بندی نمود. از اطلاعات بدست آمده از هر یک از این ایستگاه ها می توان در موارد مختلف استفاده نمود.

هواشناسی علمی است که در علوم مختلف مورد بحث و توجه قرار گرفته و بسیاری از برنامه ریزی ها و طراحی های صورت گرفته در بخش های صنایع، حمل و نقل، ساختمان سازی، کشاورزی و غیره با توجه به خصوصیات آب و هوایی در هر منطقه می باشد.

بخش کشاورزی از جمله بخش هایی است که به میزان زیادی تحت تأثیر شرایط آب و هوایی می باشد و هرگونه تغییری در شرایط و خصوصیات آب و هوایی هر منطقه می تواند اثر زیادی بر میزان عملکرد گیاه باقی بگذارد. لذا بررسی شرایط آب و هوایی در بخش کشاورزی اهمیت بالایی دارد.

به منظور بررسی های دقیق تر و همچنین آموزش به دانشجویان، در محوطه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ایستگاه اقلیم شناسی دایر شده است. این ایستگاه یکی از ایستگاه های ثبت شده سازمان هواشناسی است و داده های مختلف هواشناسی (دمای تر و خشک، دمای حداکثر و حداقل، دمای اعماق خاک، رطوبت، تبخیر ، سمت و سرعت باد و میزان تابش های طول موج بلند و کوتاه)را روزانه سه مرتبه اندازه گیری و ثبت می کند. این اطلاعات به بخش داده پردازی سازمان هواشناسی ارسال می شود و مورد استفاده محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار می گیرد. همچنین از سوی دیگر دانشجویان مقطع کارشناسی که درس هواشناسی می گذرانند و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته هواشناسی کشاورزی، از نزدیک با ایستگاه و ادوات موجود در آن آشنا شده و حتی در برخی موارد خود به جمع آوری داده ها از ایستگاه می پردازند، که این امر تأثیر بسیار مثبتی بر آموزش آنان خواهد داشت.

ادوات موجود در ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی شامل موارد زیر می شود:

دما: دماسنج حداکثر و حداقل، دما سنج تر و خشک، دما نگار، دماسنج های خاک در ارتفاع های مختلف

لازم به ذکر است که از دماسنج تر و خشک برای محاسبه میزان رطوبت استفاده می شود.

ساعات آفتابی: آفتاب نگار

تشعشع: تشعشع نگار ( Actinograph)

رطوبت: حداکثر، رطوبت حداقل (رطوبت نگار)

سمت و سرعت باد: در ارتفاع 10 متری

میزان بارندگی:

میزان تبخیر: با استفاده از تشت تبخیر که خود شامل تشت تبخیر کلاس A، باد سنج و سرعت سنج در بالای سطح تشت تبخیر می شود.

 

ایستگاه1    ایستگاه2    ایستگاه3    ایستگاه5