مقطع کارشناسی

 • گیاه پزشکی

کارشناسی ارشد

 • بیماری شناسی گیاهی
 • حشره شناسی کشاورزی

دکتری تخصصی

 • بیماری شناسی گیاهی
  • قارچ شناسی و بیماری های قارچی در گیاهان
  • پروکاریوت های بیماری زا
  • نماتولوژی گیاهی
  • ویروس شناسی گیاهی
 • حشره شناسی کشاورزی
  • کنترل بیولوژیک و اکولوژی حشرات
  • بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها
  • فیزیولوژی و سم شناسی حشرات