فهرست مطلب

معرفی گروه:

باغبانی مجموعه ای از علوم، فنون و هنر در زمینه های گیاهشناسی، فیزیولوژی گیاهی، خاکشناسی و تغذیه گیاهی، ژنتیک و اصلاح نباتات، گیاهپزشکی، میوه کاری، سبزیکاری، گلگاری، گیاهان دارویی و طراحی فضای سبز است. دوره کارشناسی شامل دو رشته به نام های 1- مهندسی علوم باغبانی و 2- مهندسی فضای سبز می باشد.

هدف از ایجاد این دوره ها تربیت افرادی است که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه های مختلف تولیدی، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به عنوان مدرس در مراکز آموزش و واحدهای تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشأ خدمات باشند. دوره کارشناسی علوم باغبانی از سال 1373 راه اندازی شده است. تعداد واحدهای دوره کارشناسی 143 واحد می باشد.