بدون عکس

دکتر جواد زارعی

سرپرست کارگاه های گروه مهندسی بیوسیستم

ایمیل:

شماره تماس: 38804763-051

مهدی آرین.jpg1دکتر مهدی آرین

سمت: کارشناس بیوسیستم

ایمیل:

شماره تماس: 38804687-051

حمید محمدی نژادمهندس حمید محمدی نژاد

سمت: کارشناس ماشین های کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38804688-051