رئیس هسته پژوهشی میوه، سبزی، صیفی جات

شهیدی دکتر فخری شهیدی

درجه علمی: استاد

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

ایمیل:

شماره تماس: 38805778-051

رزومه و سایر اطلاعات

رئیس هسته پژوهشی ماشین های کشاورزی

Dr. Mohammad Hossein Aghkhani دکتر محمد حسین آق خانی

درجه علمی: استاد

گرایش: مکانیک ماشین های کشاورزی- طراحی ماشین های کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38805833-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

رئیس هسته پژوهشی بسته بندی مواد غذایی

صداقت دکتر ناصر صداقت

درجه علمی: استاد

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

ایمیل:

تلفن تماس: 38805761-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

 

هسته پژوهشی کشاورزی اکولوژیک و پایدار

دکتر مهدی نصیری محلاتی دکترمهدی نصیری محلاتی

درجه علمی: استاد

گرایش: بوم شناسی گیاهی زراعی

ایمیل:

تلفن تماس:38805802-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

رئیس هسته پژوهشی روش های نوین فرآوری و نگه داری مواد غذایی

سید علی مرتضوی دکتر سید علی مرتضوی

درجه علمی: استاد

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

ایمیل:

رزومه و سایر اطلاعات

 

 

 

رئیس هسته آفات و بیماری های گیاهان باغی و زینتی

دکتر جعفرپور

رئیس هسته پژوهشی کشاورزی ارگانیک

Dr. Reza Ghorbani دکتر رضا قربانی

درجه علمی: استاد

گرایش: کشاورزی پایدار و اکولوژیک- مدیریت پایدار علف های هرز

ایمیل:

شماره تماس: 38805804-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

رئیس هسته پژوهشی خشکسالی و پدیده های زیان بخش جوی

علیزاده دکتر امین علیزاده

درجه علمی: استاد

گرایش: آبیاری، زهکشی و هواشناسی

ایمیل:

شماره تماس: 38805828-051

رزومه و سایر اطلاعات