خرقانی فریبامهندس فریبا خرقانی

سمت: کارشناس آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی و گیاه شناسی کاربردی

ایمیل:

شماره تماس: 38804714-051

امیرعلی صادقی  مهندس امیرعلی صادقی

 سمت: کارشناس آزمایشگاه تنش های محیطی و فیزیولوژی

 ایمیل:

 شماره تماس: 38804724-051

Mahvash Majdiمهندس مهوش مجدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

ایمیل:

شماره تماس: 38804714-051

لیلا کوهیمهندس لیلا کوهی

سمت: کارشناس آزمایشگاه گروه آموزشی اگروتکنولوژی

ایمیل:

شماره تماس: 38804724-051