مقطع کارشناسی

 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

مقطع کارشناسی ارشد

 • اگرواکولوژی
 • اگروتکنولوژی
  • گرایش علوم علف های هرز
  • گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • گرایش علوم و تکنولوژی بذر

 

مقطع دکتری

 • اگرواکولوژی
 • اگروتکنولوژی
  • گرایش علوم علف های هرز
  • گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • گرایش علوم و تکنولوژی بذر