عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی ویژگی های مورفولوژیک گندم بر شکارگری سن Orius sp. روی شته جو Sipha maydisسمانه غلامی مقدمکارشناسی ارشدمدرس اول
بررسی فونیستیک و پراکنش سنک های پسته، دشمنان طبیعی آن‎ها و تنوع ژنتیکی گونه غالب در منطقه رفسنجاننجمه زین الدینی میمندکارشناسی ارشدمدرس اول
بررسی فونیستیک راسته گوشخیزک ها ( Dermaptera ) در شهرستان مشهد و حومه و تنوع ژنتیکی گونه غالبمنا کردستانیکارشناسی ارشدمدرس اول
بررسی فون زنبورهای خانواده Vespidae در شهرستان مشهدوحومهمریم صالحی فردکارشناسی ارشدمدرس اول
فون قسمتی از پروانه های روزپرواز پارک ملی و منطقه حفاظت شده ی تندوره در شهرستان درگز (استان خراسان رضوی- ایران)منیژه رامونکارشناسی ارشدمدرس اول
تعیین تنوع ژنتیکی ویروس M سیب‌زمینی در ایران و مطالعه نقش سرکوبگری خاموشی ژن به وسیله پروتئین p11 در کارلاویروسهافاطمه طبسی نژاددکتری(Ph.d)روحانی۱۳۸۹/۱۱/۱۸
بررسی تاثیر حشرات گرده افشان برعملکرد میوه و بذر دو گونه گیاه جالیزی (کدو دارویی و خربزه مشهدی)الهام توکلی رادکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۱/۰۶/۱۸
ارزیابی بروز مقاومت نسبت به اثرات حشره کشی اسانس های گیاهی اسطوخودوس، Lavandula angustifolia Mill ، رازیانه، Foeniculum vulgare Miller و مرزه، Satureja hortensis، در مگس سرکه ،Drosophila melanogaster، و بررسی الگوی بیان برخی ژن های مؤثرمعصومه رضایی رکن آبادیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۱/۰۸/۰۲
بررسی بیماری های ویروسی عمده زعفران (Crocus sativus) در ایران.راضیه دری گیودکتری(Ph.d)مهرور۱۳۹۳/۰۲/۰۹
شناسایی و ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی جهت کنترل بیمارگر باکتریایی pectobacterium carotovorum sub sp. carotovorumناهید گرایلیدکتری(Ph.d)بقائی راوری۱۳۹۳/۱۱/۰۱
ارزیابی تاثیر جدایه های Bacillus، سیلیکون و تلفیق آنها در کنترل نماتد ریشه گرهی خیار (Meloidogyne javanica) در گلخانهناهید داناییکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۳۹۴/۰۴/۰۹
بررسی فون شته ها و پارازیتوئید های آنها روی درختچه ها و گل های زینتی در شهرستان مشهدسارا اکبریکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۴/۰۷/۲۱
بررسی تاثیرعصاره های کاکوتی و ترخون در کارایی قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana علیه شپشک آرد آلود انگور ((Hemiptera: Pseudococcidae (Signoret) Planococcus ficusسیده هما امیری کاریزکنیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۴/۱۰/۰۷
بررسی مورفولوژیکی و مولکولی برخی از خانواده های Heteroderidae , Hoplolaimidae در استان های خراسان شمالی، گلستان، مازندران و گیلان.سمیه باعدل چریدکتری(Ph.d)مهدی خانی مقدم۱۳۹۴/۱۲/۱۱
مطالعه تاکسونومی و پراکنش بالپولکداران خانواده Geometridae (زیرخانواده‏های Geometrinae، Orthostixinae، Alsophilinae و Desmobathrinae) در ایرانشمسی فیض پوردکتری(Ph.d)فکرت۱۳۹۴/۱۲/۲۲
ارزیابی مقاومت در تعدادی نمونه ژنتیکی گوجه فرنگی در تعامل با باکتری Pseudomonas syringae pv. tomatoالمیرا خادملودکتری(Ph.d)بقائی راوری۱۳۹۵/۰۲/۲۶
شناسایی فنوتیپی و مولکولی جدایه های Xanthomonas arboricola از در ختان گردو در خراسان شمالیرضا ربیعیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۳۹۵/۰۴/۲۲
بررسی پاتولوژی و تاکسونومی نماتودهای مرتبط با سوسک‌های چوب‌خوار و پوست‌خوار در جنگل‌های استان های خراسان شمالی و گلستانهادی شیخ نژاددکتری(Ph.d)کریمی۱۳۹۵/۰۸/۲۲
بررسی کنه‌های میان‌استیگمایان مرتبط با سخت‌بالپوشان خانواده‌های Carabidae و Scarabaeidae در مناطقی از استان خراسان رضویازاده غفاریان زرعیدکتری(Ph.d)صادقی نامقی۱۳۹۵/۱۲/۰۲
ترجیح میزبانی سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus و تاثیر عصاره گیاه مریم گلی (Salvia officinalis: Lamiaceae)، گزنه (Urtica dioica L.: Urticaeae) و رازیانه (Foeniculum vulgare: Apiaceae) در شهرستان تربت جامسمیه یوسفیکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۶/۰۷/۱۸
بررسی تاکسونومیک سخت بالپوشان زیرخانواده Harpalinae (Col.: Carabidae) در استان‏های خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستانمهناز کیخسرویدکتری(Ph.d)فکرت۱۳۹۶/۱۰/۱۱
بررسی ترانسکریپتوم و دینامیسم جمعیت ویروس تریستزای مرکباتندا روحانیدکتری(Ph.d)زکی عقل۱۳۹۶/۰۸/۱۶
تاثیر آب مغناطیسی شده روی جدول زندگی و فعالیت آنزیم‌های سم‌زدای شته معمولی گندم، Schizaphis graminum و کارآیی حشره‌کش‌های شیمیاییسیده صفورا فدایی وطندکتری(Ph.d)مروج۱۳۹۷/۰۳/۰۱
مطالعه کارایی اندوفیتی قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana در برهمکنش با گیاه - گیاهخوارمهرداد محمدیانیدکتری(Ph.d)کریمی۱۳۹۷/۰۴/۱۹
مطالعه ویروم و بررسی دینامیسم جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو در تاک و میزبان های غیر تاکزهرا غلام پوردکتری(Ph.d)زکی عقل۱۳۹۷/۰۵/۰۶
بررسی واکنش بیماری زایی و بیوشیمیایی برخی ارقام سیب زمینی نسبت به نماتد ریشه گرهیناهید پلاشیدکتری(Ph.d)مهدی خانی مقدم۱۳۹۷/۰۷/۰۲
جداسازی، شناسایی و ارزیابی پتانسیل کنترل زیستی جدایه های Streptomyces در تعامل با بیماری جرب باکتریایی سیب زمینیمریم رمضانی مقدمدکتری(Ph.d)بقائی راوری۱۳۹۷/۰۶/۱۹
ارزیابی پتانسیل بیوکنترلی برخی جدایه های گرم مثبت باکتری در تعامل با نماتد ریشه گرهیمهناز آشنائیدکتری(Ph.d)مهدی خانی مقدم۱۳۹۷/۰۷/۰۷
تهیه و ارزیابی خواص نانوذرات حاوی اسانس و عصاره‌ی سیر و کاربرد آن علیه آفت انباری Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)فاطمه خنده رودکتری(Ph.d)مروج۱۳۹۷/۰۷/۰۲
شناسایی نماتدهای ریشه‌گرهی هویج در استان‌های لرستان و خوزستان و ارزیابی واکنش‌های بیماری‌زایی و بیوشیمیایی برخی ارقام هویج نسبت به گونه رایجلیلا جهانبازیاندکتری(Ph.d)مهدی خانی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جداسازی، شناسایی و بررسی کارایی جدایه های P.fluorescens در کنترل پوسیدگی نرم سیب زمینیمحمد غلامیدکتری(Ph.d)بقائی راوری۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مقایسه ساختار زانتان های تولید شده توسط گونه های زانتوموناس و ارزیابی تاثیر آنها بر واکنشهای دفاعی گندم در برابر X. translucensعباداله عبادیدکتری(Ph.d)طریقی۱۳۹۷/۰۷/۰۲
اثر کودهای بیولوژیک باکتریایی بر مقاومت القایی گیاه گندم نسبت به شته سبز گندمصبورا میرزامحمدیدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۷/۰۸/۱۲
دینامیسم جمعیت شته ها و پارازیتوئید های آنها روی گیاهان کلزا و خردل وحشی در شرایط مزرعه ای: اثرات کیفیت گیاه و مورچه های همیارمهران پورامیریدکتری(Ph.d)صادقی نامقی۱۳۹۷/۰۸/۱۹
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس ابلقی میخک -Carnation mottle virus- در استان خراسان رضویهاجر حسینیدکتری(Ph.d)مهرور۱۳۹۷/۰۷/۱۵
ارزیابی مقاومت حشره‌کشی اکوتیپ‌های مختلف کرم ساقه‌خوار نواری Chilo suppressalis و بررسی نقش رقم مقاوم و حساس برنج در کارائی سموم دیازینون و تبوفنوزاید بر کنترل آفتسیدمحمدرضا سیدی بادلیدکتری(Ph.d)مروج۱۳۹۷/۱۱/۱۳
ارزیابی تغییرات جمعیت و فاکتورهای بیماریزایی نژادهای فیژیولوژیک قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis عامل پژمردگی آوندی خربزه در استانهای خراسان رضوی و شمالیشهاب حیدریکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۸/۰۲/۱۷
بررسی و شناسایی نماتدهای انگل گیاهی برخی گیاهان پیازدار دراستان های خراسان جنوبی و خراسان رضویمهدی بهدانیدکتری(Ph.d)مهدی خانی مقدم۱۳۹۸/۰۷/۱۰
ارزیابی اثر نماتد Oscheius sp بر خصوصیات زیستی نماتدهای بیمارگر حشراتنسترن رضاییدکتری(Ph.d)کریمی۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شناسایی و بررسی پراکنش قارچ های آب شیرین در اکوسیستم های جنگلی و زراعی استان مازندران و امکان سنجی کنترل زیستی بیماری سوختگی غلاف برنج توسط آن هاامید کریمیدکتری(Ph.d)ممرآبادی۱۳۹۸/۱۰/۲۳
ارزیابی قابلیت بیوکنترل باکتریهای رایزوسفر و اندوفیت سیب زمینی علیه بیماری لکه موجیابراهیم سالاریدکتری(Ph.d)بقائی راوری۱۳۹۸/۱۰/۲۳
بررسی ال ان سی آر ان ای‌های تولید‌شده در گیاه پروانش در پاسخ به آلودگی Candidatus phytoplasma phoeniciumرضا توانایی سرابدکتری(Ph.d)زکی عقل۱۳۹۸/۱۰/۲۳
استفاده از نانوذرات نقره در شناسایی عامل زردی انگورفرناز قهرمانلوکارشناسی ارشدزکی عقل۱۳۹۸/۱۰/۱۷
بررسی تاثیر اندوفیتی قارچ های بیمارگر حشرات بر توازن رشد و پاسخ های دفاعی گیاه گوجه فرنگی و بیولوژی حشره مینوز گوجه فرنگی ‌Tuta asboultaسپیده غفاریدکتری(Ph.d)کریمی۱۳۹۹/۰۸/۱۱
بررسی تاثیر نانوذرات نقره تولید شده توسط باکتری های همراه گوجه فرنگی علیه بیمارگرهای Fusarium oxysporum ، Ralstonia solanacearum، Pseudomonas syringe pv tomato و Alternaria alternataمیثم سلطانی نژاددکتری(Ph.d)طریقی۱۳۹۸/۰۷/۱۰
شناسایی مورچه های همیار شته انار Aphis punicae و ارزیابی حضور آنها بر انبوهی جمعیت این شته در شهرستان کاشمرزهرا اسماعیل زادهکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۳۹۹/۰۸/۲۷
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی و بیولوژیکی پوتی ویروس پروانش -Vinca minor- در استان خراسان رضویثریا تورنگدکتری(Ph.d)مهرور۱۳۹۹/۰۸/۲۶
بررسی اثرآنتاگونسیتی گونه های Ganoderma و Lentinus علیه بیمارگرهای عمده قارچی گوجه فرنگیفرناز فرازیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۸/۲۷
ارزیابی بیمارگری قارچ اندوفیت Beauveria bassiana Ascomycota: Hypocreales در گیاه پنبه علیه آفت Helicoverpa armigera Hubner Lepidoptera: Noctuidaeهادی فرخ زادهدکتری(Ph.d)مروج۱۳۹۹/۰۹/۰۴
پرورش لارو مگس خانگی Musca domestica در بسترهای مختلف و مقایسه ارزش غذایی آن در تغذیه طیورعلیرضا فردینکارشناسی ارشدمروج۱۳۹۹/۰۸/۲۷
بررسی اثر فراکسیونهای حاصل از عصاره ی برخی گیاهان دارویی بر جدایه های Fusarium spp و Xanthomonas translucens بیماریزا در گندم و مکانیسم عملکرد آنهامرجان سویزیدکتری(Ph.d)طاهری۱۴۰۰/۰۴/۱۵
شناسایی پیتیوم های مایکوپارازیت در استان خراسان رضوی و بررسی خاصیت زیست مهارگری آنها علیه تعدادی از بیمارگرهای مهم گیاهی در برهمکنش های دوگانه در شرایط in vitro و در برهمکنش های سه گانه روی گیاهان آلوده به بیمارگرحمید افضلیدکتری(Ph.d)ممرآبادی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
جمع آوری و شناسایی قارچ های بیمارگر بندپایان از مزارع زعفران شهرستان بیرجند و بررسی کارایی گونه زهرآگین روی کنه زعفران -Rhizoglyphus robini- در شرایط آزمایشگاه و مزرعهفرحناز درمیانیدکتری(Ph.d)کریمی۱۴۰۰/۰۴/۲۳
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی جدایه های بادنا ویروس 1 پیچ گلیسین (Wisteria badnavirus 1) در استان خراسان رضویابوالفضل ملک زادهکارشناسی ارشدمهرور۱۴۰۰/۰۴/۱۳
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی یک جدایه ویروس موزائیک شیر مرغ (Ornithogalum mosaic virus) در استان خراسان رضویسیدمحمدمصطفی ابراهیمیکارشناسی ارشدمهرور۱۴۰۰/۰۴/۱۳
شناسایی و ردیابی ژن های اثرگذار قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود Ascochyta rabiei براساس عناصر تنظیمی بالادست ژن؛ در شرایط این ویترو و برهمکنش با ارقام نخود مقاوم و حساسمرضیه حسنیدکتری(Ph.d)شکوهی فر۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شناسایی شته های گال زای پسته، دینامیسم جمعیت، باکتری های همزیست داخلی و حشرات گال زی شته غالب در مناطق پسته خیز استان خراسان رضویاکرم نجمیدکتری(Ph.d)صادقی نامقی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
شناسایی و معرفی تعدادی از قارچ های خوراکی، سمی و داروئی استان خراسان رضوی و مطالعه خواص ضد میکروبی آنها بر علیه بر علیه قارچ بیمارگر آلترناریاسیما چوب تراش ابردهکارشناسی ارشدممرآبادی۱۴۰۰/۰۹/۰۲
ردیابی مگس میوه مدیترانه Ceratitis capitata-Wiedemann--Dip,Tephritidae- در باغات میوه استان خراسان رضوی به منظور مدیریت آفتغلام رضا رستمیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۴/۱۳
بررسی تاکسونومیک بال‏ریشکداران خانواده Thripidae (Thysanoptera) براساس صفات ریختی در استان سیستان و بلوچستان، جنوب شرقی ایرانمسعود سرگزیدکتری(Ph.d)فکرت۱۴۰۰/۰۸/۱۱
جمع آوری و شناسایی نماتودهای بیمارگر حشرات از جنگل شهید زارع ساری و ارزیابی چند جدایه زهرآگین روی مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitataنازیلا صمدائیکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۰۹/۰۲
سیستماتیک، بیماریزایی و کنترل زیستی Rhizoctonia solani بیماریزا در لوبیا در استان های فارس و خراسان رضویبهناز باقریهدکتری(Ph.d)طاهری۱۴۰۰/۰۸/۲۵
بهینه سازی روش سرما درمانی کالوس زعفران زراعی (Crocus sativus) به منظور دستیابی به میکروکورم عاری از ویروسزهرا بتوئیکارشناسی ارشدزکی عقل۱۴۰۰/۱۱/۰۵
شناسایی عامل ایجاد کننده پوسیدگی کورمها و برگهای زعفران در استان خراسان رضویسمیه مصطفی زادهکارشناسی ارشدطریقی۱۴۰۰/۱۰/۰۷
بررسی و ارزیابی مقاومت وحساسیت چند درخچه ی زینتی به نماتد ریشه گرهی ( Meloidogyne javanica )مبینا میرزائی رادکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۴۰۰/۱۰/۰۷
تعیین تنوع ژنتیکی اکوتیپ های زنجرک Psammotettix alienus و مطالعه کارایی آن در انتقال ویروس کوتولگی گندم سویه WDV-W درایرانمریم کارگردکتری(Ph.d)زکی عقل۱۴۰۰/۰۳/۱۲
کارایی سه گونه نماتود بیمارگر حشرات- Steinernema carpocapsae , Steinernema feltiae و Heterorhabditis bacteriophora - روی مگس سیارید در شرایط آزمایشگاه و گلخانه.زینب رنجبر کلرکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۱۱/۰۵
فراوانی و تنوع گونه ای شته ها و دشمنان طبیعی آنها در مزارع چغندرقند تحت تاثیر سیستم های آبیاری متفاوت در شهرستان شیروانمرضیه صابریکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شناسایی سیرفید های شته خوار فضای سبز مشهد و تاثیر شته های مختلف بر پارامتر های زیستی و شکارگری گونه غالبسارا اکبری القارکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۴۰۱/۰۴/۱۴
بررسی تنوع زیستی جوندگان به‌عنوان آفات شهری دریکی از آرامستان‌های شهرستان مشهد و کنترل گونه‌های خسارت‌زاسمیرا حاجی علیلوبنابدکتری(Ph.d)مروج۱۴۰۰/۰۶/۰۳
بررسی اثر چهار رقم گندم رایج در مزارع بیرجند روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز غدد بزاقی و معده میانی حشرات کامل سن گندم Eurygaster integriceps Putton (Hemiptera: Scutelleridae)محمدرضا امیریکارشناسی ارشدمروج۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بررسی تنوع همزیستهای داخلی پسیل گلابیسارا مشتاقیانکارشناسی ارشدفکرت۱۴۰۱/۰۸/۰۳
تنوع باکتری های همزیست در جمعیت های مختلف مگس میوه هلو Bactrocera Zonata (Diptera: Tephritidae) درایران.سعید عسگری فریمانیکارشناسی ارشدفکرت۱۴۰۱/۰۸/۰۳
تنوع و فراوانی باکتری های همزیست داخلی در جمعیت های طبیعی کنه تارتن دو لکه ای در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و تاثیر دما بر انتقال عمودی باکتری های همزیستسمیرا قویدلدکتری(Ph.d)صادقی نامقی۱۴۰۱/۰۹/۰۱
پسیل معمولی پسته: نوسانات جمعیت و پارازیتیسم روی ارقام تجاری رایج در شهرستان سبزوارامیرمسعود اسلامیکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۴۰۱/۰۹/۰۱
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی Betanucleorhabdovirus و Alfanecrovirus آلوده کننده چغندرقند در مناطق عمده کشت آن در ایرانجواد ابخودکتری(Ph.d)مهرور۱۴۰۱/۱۱/۰۴
ساخت سازه بیانی پپتید کایمر ضد قارچ cLF36 تحت کنترل پروموتر CaMV 35S برپایه ناقل جفتی اگروباکتریوم و تایید مولکولی آنعادله حاجی پورکارشناسی ارشدشکوهی فر۱۴۰۱/۱۲/۲۰
بررسی اثرآنتاگونسیتی برخی گو نه های قارچهای خوراکی و دارویی راسته های Polyporales و Agaricales علیه جدایه های آلترناریای بیماریزا در پرتقالفروغ دانای سیوکیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۱/۱۱/۰۴
آنالیز بیان پروموتر ژن CaDRRG از منشاء نخود، در پاسخ به هورمون های دفاعی گیاه و عصاره قارچ Ascochyta rabiei در لاین های تراریخت توتونسارا نعیمیکارشناسی ارشدممرآبادی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
ارزیابی اثر ضدمیکروبی برخی گونه های قارچهای خوراکی و دارویی رده Agaricomycetes علیه Fusarium spp و Xanthomonas translucens بیماری زا درگندمسیده فائزه حسینیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
شناسایی گونه های آلترناریای عامل پوسیدگی انگور و بررسی اثر میکروارگانیسم های مفید فیلوسفر علیه این بیمارگرهاندا سمندری نجف ابادیدکتری(Ph.d)طاهری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
سیستماتیک و ارزیابی فاکتورهای بیماریزایی Botrytis spp. بیماریزا در توت فرنگی و بررسی تاثیر اسانس برخی گونه های گیاهی علیه این بیمارگرهافاطمه مقصودیدکتری(Ph.d)طاهری۱۴۰۱/۱۲/۰۹
غنای گونه ای، فعالیت فصلی و جغرافیای زیستی سیرفید های شته خوار و شته های میزبان آنها در بخش میان رودان پائین عراقحیدر عبدالکریم علیوی الفرحانیدکتری(Ph.d)صادقی نامقی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
: شناسایی متابولیت‌های ثانویه باکتری‌های همزیست Xenorhabdus spp. و Photorhabdus luminescens با تعیین اثر عصاره‌ ناخالص آنها در پروانه برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua، بالتوری سبزChrysoperla carnea و سنجش خواص ضدمیکروبیجمیله الوندیدکتری(Ph.d)کریمی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
:کنترل بیولوژیک بیماری لکه نواری باکتریایی گندم بااستفاده از باکتری های همراه با گیاهفاطمه قاسمیکارشناسی ارشدطریقی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی یک جدایه از ویروس پژمردگی 1 باقلا بروی بارهنگ دراستان خراسان رضویمحمدرضا کرامتیکارشناسی ارشدمهرور۱۴۰۲/۰۲/۰۵
بررسی اثر برخی ترکیبات بیولوژیکی و طبیعی علیه گونه های آلترناریای بیماریزا در گوجه فرنگیذبیح الله محمدیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۲/۰۲/۰۵
تاثیر برخی از عناصر کم مصرف و آمینواسیدها بر فعالیت نماتد ریشه گرهی -Meloidogyne javanica- در گیاه گوجه فرنگیاعظم سلیمانی دیزیچهدکتری(Ph.d)مهدی خانی مقدم۱۴۰۲/۰۳/۰۲
شناسایی مولکولی گونه های پسیل درخت زبان گنجشگ با استفاده از روش مالتی پلکسPCRناصر نبی فرخانیکارشناسی ارشدفکرت۱۴۰۲/۰۴/۰۶
بررسی اثر ترکیبات بیولوژیکی و طبیعی علیه گونه های فوزاریم عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندمانسیه سادات حسینیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۲/۰۴/۰۶
بررسی ویروس ها و شبه ویروس های درختان پسته در ایران با استفاده از توالی یابی بالامریم سادات نقیب زادهدکتری(Ph.d)زکی عقل۱۴۰۲/۰۴/۰۶
سبب شناسی زردی برخی از درختان فضای سبز در مشهدصادق قصابی کیسمیکارشناسی ارشدزکی عقل۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تاثیر برخی اصلاح کننده های خاک بر کاهش جمعیت نماتد ریشه گرهی پسته در شرایط باغمحمدناصر زرین فرکارشناسی ارشدمهدی خانی مقدم۱۴۰۲/۰۴/۰۶
بررسی اثر پیوسیانین در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگیعارفه رحیمیکارشناسی ارشدطریقی۱۴۰۲/۰۸/۰۲
شناسایی و تعیین تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و بیماریزایی باکتری عامل پوسیدگی زعفران در استانهای خراسانفاطمه مقدم دیمهدکتری(Ph.d)طریقی۱۴۰۲/۰۹/۰۷
بررسی امکان مهار زیستی بیماری لکه موجی در سیب زمینی های بذری تولیدی در گلخانه های آیروپونیک با استفاده از آنتاگونیست های اندوفیتزهره قدیریدکتری(Ph.d)ممرآبادی۱۴۰۲/۰۹/۰۷
بررسی تبار شناسی جدایه های بیمارگر Streptomyces سیب زمینی با استفاده از توالی یابی چند جایگاه ژنیبهناز رضوانیکارشناسی ارشدبقائی راوری۱۴۰۲/۰۹/۰۷
پیش آگاهی زمان ظهور پروانه چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsel با استفاده از فرمون جنسی و مدل روز-درجه در شهرستان فردوسراحله ایزدپناهکارشناسی ارشدصادقی نامقی۱۴۰۲/۰۹/۰۷
امکان سنجی مهار زیستی کپک سبز پرتقال با استفاده از باکتری های اپی فیتنرگس صادقیدکتری(Ph.d)بقائی راوری۱۴۰۲/۱۰/۰۵
ارزیابی اثر هورمون های گیاهی بر آلودگی به نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica و تاثیر آنها بر پاسخ های دفاعی میزبانریحانه حدادفردکتری(Ph.d)مهدی خانی مقدم۱۴۰۲/۱۰/۰۵
بررسی خصوصیات مولکولی و تبارزایی مستروویروس جدید زعفران در استان خراسان جنوبیمعصومه طاوسیدکتری(Ph.d)مهرور۱۴۰۲/۱۱/۰۳