علوم و صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و امر جمع آوری، عمل آوری، تبدیل، تکمیل و نگهداری و حمل و نقل این محصولات را مورد بررسی قرار می دهد.

هدف از این دوره ، تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند اداره واحدهای صنعتی فرآورده های غذایی را برعهده گرفته و در برنامه ریزی و طراحی شیوه های توسعه این گونه صنایع در مناطق کشاورزی- صنعتی یاری نموده و همچنین در امور آموزشی و تحقیقی در این رشته فعالیت نمایند.