عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی تنش خشکی ومحلول پاشی متانول بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در نخودشهربانو طاهرآبادیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۸۸/۱۲/۱۵
اثرات جیبرلین((GA وایندول استیک اسید(IAA)وکینتین (kinetin)بر ریزش گلها و عملکرد نخود (Cicer arietinum L)ابراهیم رضا مراتی دالنجانکارشناسی ارشدپارسا۱۳۸۸/۱۲/۰۱
اثر پرایمینگ بذر بر تحمل به سرما در مراحل جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های برنجفرزین پورامیردکتری(Ph.d)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۸۹/۰۹/۲۸
عنوان طرح: طراحی الگوی کشت دشت مشهد براساس کارآیی مصرف انرژی ، آب و اقتصادحمید برکیدکتری(Ph.d)پارسا۱۳۸۹/۰۹/۰۷
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن وابیاری بر عملکرد،اجزای عملکرد و روابط منبع _مخزن در نخود( Cicer arietinum L)زهره امینیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۰/۱۲/۱۵
بررسی اثرات دگر ﺁسیبی عصاره آبی برگ گردو در دو بستر کشت خاک شنی و خاک رس برجوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرزمحمدحسین گزیدریکارشناسی ارشدناصری پور یزدی۱۳۹۰/۱۲/۲۰
ببررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی چهار گونه مرزه کوهی (Satureja spp.) در شرایط تنشهای کمبود آب و سرماحامد ظریف کتابی مشهددکتری(Ph.d)خزاعی۱۳۹۰/۱۲/۱۴
مطالعه تأثیر پوشش دار کردن بذر با ترکیبات طبیعی و پلیمرهای مصنوعی جذب کننده رطوبت بر روی جوانه زنی بذر ذرت (Zea mays L.)محمود رضا بهرامیدکتری(Ph.d)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۰/۱۲/۰۷
مطالعه تغییرات تنوع زیستی در مزارع گندم تحت تاثیر کاربرد آفت کش ها، علف کش ها و تناوب زراعیحسین کریم پوردکتری(Ph.d)نظامی۱۳۹۱/۰۳/۰۷
بررسی بیولوژی و امکان کنترل بیولوژیک گیاه هرز علف پشمکی و مطالعه وضعیت پراکنش آن در ایراناحسان اله زیدعلیدکتری(Ph.d)قربانی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
ارزیابی زیست محیطی نظام های زراعی پرنهاده و کم نهاده در استان خراسان به روش LCAاگرین داوریدکتری(Ph.d)نصیری محلاتی۱۳۹۱/۱۰/۲۷
نشاکاری، رهیافتی در جهت افزایش کارایی مصرف آب در ذرت شیرینمتین حقیقی خواهدکتری(Ph.d)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۱/۱۰/۲۶
اثرات حاشیه ای گیاه تاتوره (Datura starmonium) روی تنوع وتراکم آفات کلیدی گوجه فرنگیملیحه رضائیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
تأثیر پرایمینگ بذر و کشت نشایی بر روی عملکرد هندوانه بذری(Citrullus lunatus)مسعود زرندیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۲/۰۲/۱۵
ارزیابی شاخص های کشت مخلوط زیره سبز و نخود در کشت مخلوط تاخیریوحید قهرمانی قلعه جقکارشناسی ارشدناصری پور یزدی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
بررسی اثر آرایش های مختلف کشت((Cuminum cyminum و((Cicer arietinum بر شاخص های رقابتی و اقتصادی کشت مخلوط زیره سبز و نخودهانیه مشیریکارشناسی ارشدناصری پور یزدی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
مطالعه تأثیر مواد اللوپاتی بقایای گندم، کلزا و افدرا بر علف های هرز و شاخص های فیزیولوژیکی گیاه سویا در شرایط مزرعهجعفر البوغبیشکارشناسی ارشددادخواه۱۳۹۲/۰۳/۱۲
مطالعه تاثیر آللوپاتی چغندرقند، کلزا و افدرا بر علف‌های هرز و شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه نخود در شرایط مزرعهبهروز بابایی نژادکارشناسی ارشددادخواه۱۳۹۲/۰۳/۱۲
تلفیق کودهای بیولوژیک وبقایای غلات بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه دارویی همیشه بها رکبرا فانی خشتیکارشناسی ارشدناصری پور یزدی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندر قند (Beta vulgaris L.) تحت تاثیر تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شدهسمانه التجاییکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
: ارزیابی شرایط تغییر اقلیم و اثر آن بر روی تقویم زراعی کشت گندم در شهر تربت حیدریهسیدابراهیم هاشمیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۲/۰۲/۱۵
بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات زراعی و کیفی دانه در ارقام مختلف گندم نان و دوروممهدی نصیری تبریزیکارشناسی ارشددادخواه۱۳۹۲/۰۳/۱۲
بررسی جنبه ‏های رقابتی در بهره‏برداری از منابع محیطی و ویژگی‏های تولید علوفه در کشت مخلوط جو/ماشک و تریتیکاله/ماشکفخرالدین هاشمی شادگاندکتری(Ph.d)کوچکی۱۳۹۲/۱۰/۰۹
اثرات کاربرد سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی برخی ارقام جدید کلزا (Brassica napus L.)کوروش اسکندری زنجانیدکتری(Ph.d)نظامی۱۳۹۲/۱۰/۱۵
بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک ارقام جدید چغندر قند (Beta Vulgaris. L) پائیزه تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشتعلیجان سالاریاندکتری(Ph.d)خزاعی۱۳۹۲/۱۰/۲۱
ارزیابی ترکیب‌پذیری گونه‌ای و برآورد ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام در کشت مخلوط‌ برخی گیاهان زراعی و دارویی بهاره در یاسوجسید کرامت دیدگاهدکتری(Ph.d)کوچکی۱۳۹۲/۱۰/۰۹
ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک بارهنگ برگ پهن (Plantago major) تحت تاثیر تنش خشکیحمیدرضا جعفریدکتری(Ph.d)نظامی۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدی بارهنگ برگ پهن(Plantago major ) درشرایط تنش شورینوید خاتمیاندکتری(Ph.d)نظامی۱۳۹۲/۱۰/۲۲
استفاده از مدل سازی درارزیابی پتانسیل و خلاءء عملکرد توتون گرمخانه ای در استانهای مازندران و گلستانرضا محسن زادهدکتری(Ph.d)رضوانی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۱۷
استفاده از گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides) در گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین در اطراف مجتمع مس سرچشمهصالح ازاد شهرکیدکتری(Ph.d)رضوانی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۱۷
بررسی جنبه هایی از اکوفیزیولوژی علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) و مدیریت شیمیایی آن در گندم (Triticum aestivum L. )محمد سرحدیدکتری(Ph.d)راستگو۱۳۹۲/۰۷/۱۵
مطالعه کمی پایداری در تولید گندم دیم و آبی و روش های ارزیابی آنها، مطالعه موردی: استان خوزستاننرگس دقیقیاندکتری(Ph.d)بنایان اول۱۳۹۲/۰۶/۱۷
ارزیابی لاین ها و ارقام مختلف گندم به سطوح مختلف نهاده های زراعی در جهت طراحی تیپ های ایده آل برای نظام های کم نهادهقاسم کرد فیروز جاییدکتری(Ph.d)کوچکی۱۳۹۳/۰۳/۱۱
مطالعه جنبه های فیزیولوژیکی و فنولوژیکی هفت رقم رایج گندم خراسان شمالی تحت تاثیر تنش سرما در شرایط مزرعه و کنترل شدهمحمد کریماندکتری(Ph.d)کافی۱۳۹۳/۰۳/۱۸
بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک تعدادی از نمونه های معطر برنج ایرانی برای تحمل به شوری و تنش خشکی انتهای فصلاحمد جعفرزادهدکتری(Ph.d)نظامی۱۳۹۳/۰۳/۱۸
تاثیر سیستمهای مختلف خاکورزی ( بدون خاکورزی، کم خاکورزی و رایج) و تناوبهای ذرت، ماش،کنجد و برنج روی بانک بذر علفهای هرز و گندم در استان خوزستانرضا پورآذردکتری(Ph.d)رضوانی مقدم۱۳۹۳/۱۰/۰۷
بررسی و طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری مدیریت علفهای هرز گندم زمستانهعلیرضا عطریدکتری(Ph.d)قنبری۱۳۹۳/۱۰/۱۷
بررسی برخی خصوصیات زیستی علف هرز قیچ لوبیایی (Zygophillum fabago L.)مجید حیدریدکتری(Ph.d)راستگو۱۳۹۳/۱۰/۱۷
نقش پویایی جایگاه اکولوژیک در تکامل خصوصیت علف هرزی گل جالیز (Orobanche sp و Phelipanche sp)سلمان رحیمیدکتری(Ph.d)قنبری۱۳۹۳/۱۰/۱۷
بررسی تاثیر منبع تامین نیتروژن بر ویژگیهای کمی و کیفی مرزه در شرایط متفاوت آبیاری.مجید بهادریاندکتری(Ph.d)بنایان اول۱۳۹۳/۱۰/۰۷
ارزیابی زیست محیطی کشاورزی شهری در کلان شهرها – مطالعه موردی شهر تهرانمحمد هادی حیدرزاده مقدمدکتری(Ph.d)بنایان اول۱۳۹۳/۱۰/۰۷
ارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علف کش تریفلورالین (ترفلان) و وجین دستی بر کنترل علف های هرزسویا (.Glycine max L )ماریه توره شیخهاکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۴/۰۱/۲۰
بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه ای با استفاده از روش شناسی سطح- پاسخ و ازریابی تآثیر سطوح تعیین شده بر کارآیی مصرف نور و آبعبدالرضا نخبه زعیمدکتری(Ph.d)جهان۱۳۹۴/۱۱/۱۰
تأثیر مدیریت تغذیه، آبیاری و بستر کاشت بر مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی گیاه دارویی برازمبل (.Perovskia abrotanoides karel)ژاله حقیقت شیشواندکتری(Ph.d)کافی۱۳۹۵/۰۲/۱۹
شناسایی قارچ های بیمارگر گل جالیز به عنوان عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک در مزارع صیفی خراسانالهام نعیمیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۵/۰۳/۰۵
مقایسه کشت مستقیم و کشت نشایی بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خربزه خاتونی در مشهدعلیرضا خلقی پورکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۴/۰۱/۲۸
ارزیابی امکان استفاده از رهیافت اختلاط مالچ وعلف‌کش‌‌ درکنترل علف های هرزگوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)مرضیه عظیمیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۶/۰۱/۲۰
ارزیابی تحمل شش رقم کلزای رایج به تنش یخ زدگی در شرائط مزرعه و گلخانهبهنام کشاورزکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۵/۱۲/۱۲
اثر آللوپاتیک گیاهان دارویی در مدیریت علف‌های هرز ذرت با استفاده از طرح بادبزنیحسین محمدیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۷/۰۲/۰۲
رویکردی فیزیولوژیک بر ریزازدیادی و استقرار گونه بومی و در حال انقراض راپونتیکوئیدس اشمیدی (.Rhaponticoides schmidii Wagenitz) در شرایط کنترل‌شده و برررسی متابولیت‌های ثانویه گیاه تحت تأثیر اسیدسالیسیلیک و کم‌آبیاریحسام الدین سلوکیدکتری(Ph.d)کافی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
تاثیر تیمارهای هورمونی، غیر هورمونی و دمایی بر شکست خواب مینی تیوبر سیب زمینی رقم آگریافرهاد عبودیت مجندهکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۷/۰۷/۰۱
ارزیابی میزان باقیمانده سموم علف کش و اثرات آن بر شاخص های کیفی زعفران (Crocus sativus L) در استان خراسان رضویعبدالله درپور سرخ سراییدکتری(Ph.d)راستگو۱۳۹۷/۰۷/۰۱
بررسی تاثیر سه گونه قارچ میکوریزا بر ویژگی های رشدی، میزان کلونیزاسیون ریشه و غلظت فسفر اندام هوایی دو نوع گل اطلسیسیدمحمود ثریایکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۷/۱۰/۲۳
بررسی اثر روش های مختلف شکست خواب بذر و روش کاشت بذر بر شاخص های فیزیولوژیکی و فنولوژی علف هرز هندوانه ابوجهل -Citrullus colocynthis L.-سیما رحیمیدکتری(Ph.d)قنبری۱۳۹۷/۱۲/۱۲
ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بذر هیبرید و لاین‌های والدینی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای تحت شرایط متفاوت محیطیعلی گرانپایهدکتری(Ph.d)توکل افشاری۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بررسی کارایی استفاده از علفکش ها و ارزیابی تحمل برخی از گونه های علف هرز در نخود-Cicer arietinum L.- در شرایط تنش خشکیرحیم بخش محمدنژادلجیدکتری(Ph.d)ایزدی دربندی۱۳۹۸/۰۳/۰۵
بررسی تنوع ژنتیکی بنیه بذر در توده های بومی پیاز ایران با تاکید بر مکانیسم های فیزیولوژیکرضا کماییدکتری(Ph.d)کافی۱۳۹۸/۰۴/۱۰
ارزیابی امکان استفاده از رهیافت اختلاط مالچ و علف‌کش‌‌ درکنترل علف های هرز فضای سبز شهریاحمد حسنیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۸/۰۴/۳۰
ارزیابی آسیب‌پذیری و ریسک خشکسالی در استان‌های خراسان به‌منظور تدوین شاخصهای آب و هوایی در قیمت‌گذاری بیمه گندمهدا لطیفیدکتری(Ph.d)خرم دل۱۳۹۸/۰۷/۰۲
بررسی تاثیر استفاده از تنوع ژنتیکی بر ثبات عملکرد در زراعت دیم گندم با استفاده از روش به نژادی تکاملی محصولات زراعیمایده سلیمیدکتری(Ph.d)کوچکی۱۳۹۸/۰۷/۰۲
مطالعه برخی جنبه های اکولوژی جوانه زنی بذر علف هرز مهاجم شمعدانی وحشی Geranium robertianum تحت تاثیر برخی عوامل و تنش های محیطیعبدالله جلیلیدکتری(Ph.d)ایزدی دربندی۱۳۹۸/۰۸/۲۹
ارزیابی پتانسیل و خلا عملکرد زعفران در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالیمحمد حسن هاتفی فرجیاندکتری(Ph.d)رضوانی مقدم۱۳۹۸/۰۹/۱۷
تاثیر کود شیمیایی و زیستی بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد نخود در شرایط کم آبیارینیلوفر جلایری نیادکتری(Ph.d)نظامی۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مقایسه خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‌های امیدبخش مقاوم به خشکی نخود در شرایط مزرعه و گلخانهمهرداد سعیدیاندکتری(Ph.d)گلدانی۱۳۹۹/۰۴/۰۸
تأثیر تیمارهای بذر و تغذیه بر خصوصیات سبز و استقرار گیاهچه، رشد و عملکرد کمی و کیفی کینوا در شرایط تنش شوریسحر مریداحمدیدکتری(Ph.d)کافی۱۳۹۸/۱۱/۰۶
بررسی تیمارهای شکستن خواب در بذور و غده موسیرزهرا رمضان زادهکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ارزیابی کارایی استفاده از منابع در سطوح بالای نیتروژن جهت تیپ های مختلف گندم - بهاره و بینابین و زمستانهافسانه یوسفیدکتری(Ph.d)کوچکی۱۳۹۹/۰۷/۱۵
ارزیابی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم در سیستم‌های کشت مخلوط تحت مدیریت‌های ارگانیک و رایجمحمدجواد مصطفویدکتری(Ph.d)اسدی۱۳۹۹/۰۷/۱۵
بررسی اثر ماکرو و میکروپلاستیک بر برخی ویژگی‌های بیولوژیکی خاک و گیاهمینا هوشمنددکتری(Ph.d)رضوانی مقدم۱۳۹۹/۰۷/۱۵
کمّی سازی تاثیر شاخص های مختلف کیفیت آب مخزن سمپاش بر کارایی برخی علف کش های اسیدی ضعیفامیدرضا دوزنده خراسانیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۹/۰۸/۱۸
مطالعه بنیه توده های بذری گندم و رابطه آن با سرعت چرخه سلولی در مرحله جوانه زنینجمه صالحاندکتری(Ph.d)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۹/۰۷/۳۰
اثر آبیاری با فاضلاب بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گونه های گیاهی در کشف رودخالد توخیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۹/۰۹/۲۳
بررسی باقی‌مانده علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز -ALS- گندم و تاثیر آن بر شاخص‌های عملکردی و فیزیولوژیکی ذرت در دورهای مختلف آبیاری در شمال استان خوزستاننرگس سعدیدکتری(Ph.d)حاج محمدنیا قالی باف۱۳۹۹/۱۰/۲۱
ارزیابی روابط رقابتی سویا (Glycine max L.)، گاوپنبه (Abutilon theophrasti L) و سوروف(Echinochloa crus-galli) تحت تاثیر تنش های خشکی و شوریسیدحمید مقدمدکتری(Ph.d)راستگو۱۳۹۹/۱۲/۲۰
ارزیابی روش های نوین تشخیص بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) مقاوم به بازدارنده های استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) و استولاکتات سینتاز (ALS)حسین مختاری کرچگانیدکتری(Ph.d)راستگو۱۳۹۹/۱۲/۲۰
بیولوژی خواب و جوانه زنی بذر برخی از گونه ها و اکوتیپ های جنس لاله واژگون -Fritillaria L.- موجود در ایرانحمید شریفیدکتری(Ph.d)خواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۹/۱۲/۰۳
ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی در شرایط مزرعه و کنترل شدهحیدر حامد فلیحدکتری(Ph.d)نظامی۱۳۹۹/۱۱/۱۳
بررسی کارایی و ماندگاری علفکش متریبوزین در خاک در تلفیق با کاربرد مالچ آلی و غیرآلی در گوجه فرنگی -Lycopersicum esculentum L.-آرش مقصودیدکتری(Ph.d)ایزدی دربندی۱۳۹۹/۱۲/۰۳
ارزیابی خصوصیات زراعی و اکولوژیکی در نظامهای مختلف تولید برنجامید منعمی امیریدکتری(Ph.d)خرم دل۱۳۹۹/۰۷/۱۵
بررسی نقش موسیلاژ در جوانه زنی بذور بالنگو در شرایط تنش های محیطی خشکی و شوریزهره محمودیان زوکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۰/۰۲/۱۵
تعیین مراحل فنولوژیکی و اثرات مقادیر شوری و دما در دو گونه‌ی آتریپلکس( A.leucoclada و A.Lentiformis) در مراحل جوانه‌زنی و رویشعلیرضا دهقان بهابادیدکتری(Ph.d)اسدی۱۴۰۰/۰۲/۱۵
بررسی اثرات اختلاط و کاربرد پس رویشی علف کش های آترازین و توفوردی ام سی پی ای در مدیریت تلفیقی علف های هرز ذرت علوفه ای (Zea mays).سیدداود سجادیان جاغرقدکتری(Ph.d)راشدمحصل۱۴۰۰/۰۳/۲۳
مطالعه فلوریستیک و تهیه نقشه پراکنش گونه‌های علف‌های هرز در قطب‌های تولید زعفران (Crocus sativus) افغانستانعبیدالله غفوریدکتری(Ph.d)اسدی۱۴۰۰/۰۴/۰۶
ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در افغانستانمحمد یوسف جامیدکتری(Ph.d)کوچکی۱۴۰۰/۰۶/۲۲
تأثیر ترکیب‌های پیام‌رسان، بر انتقال مواد فتوسنتزی از اندام هوایی به غده و فرآیند القای پیری برگ در سیب‌زمینیمجتبی حسینیان کامروددکتری(Ph.d)کافی۱۴۰۰/۰۴/۲۷
تأثیر محلول‌پاشی ریزمغذی‌های آهن، روی، منگنز بر مراحل رشد و نمو، عملکرد، کیفیت بذر و دانه دو ژنوتیپ کاملینااکرم رستمی پوردکتری(Ph.d)توکل افشاری۱۴۰۰/۰۷/۱۸
ارزیابی تحمل به خشکی نخود دسی در مراحل مختلف رشد و نمو در شرایط کنترل شده و مزرعه ایسیدمیلاد موسویدکتری(Ph.d)پارسا۱۴۰۰/۰۸/۰۹
تعیین الگوی کشت بهینه بخش آبکوه قوچان با تاکید بر مدیریت منابع آبالهه قشقائیکارشناسی ارشدکافی۱۴۰۰/۰۹/۱۴
مطالعه خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و جنبه های زراعی گیاه دارویی آویشن شیرازی -Zataria multiflora Boiss.- در عرصه های طبیعی و امکان سنجی اهلی سازی آن در شرایط کشت های مزرعهمصطفی شمشادیکارشناسی ارشدپارسا۱۴۰۰/۰۸/۰۹
بررسی تاثیر علف کش های کاندید در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotundus L) در پیاز ( Alium cepa L)(کشت پیازچه و کشت نشایی) در جنوب کرمانمحمد روزخشدکتری(Ph.d)راستگو۱۴۰۰/۰۸/۰۹
تاثیر تاریخ کاشت بر پویایی جامعه و خسارت علف های هرز در ارقام چغندرقند(Beta vulgaris L) در کشت پاییزهنعیمه سادات حسینی مرغشکارشناسی ارشدراستگو۱۴۰۰/۱۰/۱۵
کاهش اثر تنش شوری در ژنوتیپ‌های نخود با کاربرد اسید سالیسیلیک و نیتریک اکسیدفاطمه نظام پورکارشناسی ارشدنظامی۱۴۰۰/۱۱/۰۳
تاثیرتیمارهای مختلف کودی بر عملکرد رویشی و کمیت اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)جعفر بندارکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۴۰۱/۰۱/۳۱
اثر محلول پاشی سطوح مختلف سیتوکینین و بور بر نمو، عملکرد و کیفیت بذر ارقام یولاف زراعیزهره زارع زاددکتری(Ph.d)توکل افشاری۱۴۰۰/۰۹/۲۸
ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) و کارآیی استفاده از نهاده‌ها با به کار گیری کودهای دامی، شیمیایی و شیرابه دامی در شرایط استفاده و عدم استفاده از بیوچارسیدجلیل داورپناهدکتری(Ph.d)رضوانی مقدم۱۴۰۰/۱۰/۲۶
بهینه سازی مصرف علف کش های اکسی فلورفن و هالوکسی فوپ آر متیل استر در مزارع پیاز با استفاده از مواد افزودنی و روش های کاشتشهرام رودباریدکتری(Ph.d)ایزدی دربندی۱۴۰۱/۰۱/۲۴
اثر تغییر اقلیم بر شاخص‌های اقلیمی کشاورزی کشور عراقفاطمه سالم جاسم الساعدیکارشناسی ارشدخرم دل۱۴۰۱/۰۲/۱۸
تعیین میزان انطباق اراضی ز یر کشت محصول گندم و چغندر قند با نقشه های تناسب اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات زمین _ مکانی و سنجش از دورمطالعه موردی : استان خراسان شمالی.مهری نیک بختکارشناسی ارشدکامکار۱۴۰۱/۰۶/۲۰
امکان‌سنجی پوشش‌دهی بذر گوجه فرنگی با قارچ تریکودرما و بررسی تأثیر آن در جوانه‌زنی بذر و کاهش تنش های غیرزیستی و فیزیولوژیکیآتنا فروشندهکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۱/۰۶/۲۰
واکنش ژنوتیپ‌های منتخب نخود کابلی -.Cicer arietinum L- به تنش شوریمشکات جعفری نسبکارشناسی ارشدنظامی۱۴۰۱/۰۶/۲۰
تاثیر پتاسیم بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد کمی و کیفی کینوا -Chenopodium Quinoa Willd- و تعیین حدود بحرانی پتاسیم کینوا در شرایط تنش شوریزهرا نصیریدکتری(Ph.d)کافی۱۴۰۱/۰۵/۰۲
مقایسه اثر تغذیه زیستی در تولید بذر نخود -.Cicer arietinum L- در دو نظام کشاورزی رایج و ارگانیکمعصومه امینیکارشناسی ارشدفلاح پور۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طراحی تیپ ایده‌آل چغندرقند -.Beta vulgaris L- برای شرایط کم‌آبیاری با استفاده از رهیافت مدل‌سازیعلی اسدیدکتری(Ph.d)گلدانی۱۴۰۱/۰۷/۱۰
اﺛﺮ آبیاری و آراﻳﺶ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ رشد و عملکرد ذرت (Zea Mays L.) در مشهدمیلاد محمددوستکارشناسی ارشدنظامی۱۴۰۱/۰۷/۱۰
بررسی تغییر فلور علف های هرز تحت تاثیر روش های مختلف مدیریت و اقلیم در مزارع گندم استان خراسان شمالیندا پاسبان زیارتدکتری(Ph.d)اسدی۱۴۰۱/۰۵/۰۲
تأثیر روش های مختلف کاشت و 4 رقم و ژنوتیپ نخود برروی عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط دیم در منطقه مانه و سملقان.عبدالعلی شجاعیکارشناسی ارشدپارسا۱۴۰۱/۰۶/۲۰
تعیین کارایی مصرف آب و نیتروژن زعفران -.Crocus sativus L- در سطوح مختلف کود دامی و زئولیت تحت شرایط کم آبیاریجواهر رحمانیان رادکانیکارشناسی ارشدگلدانی۱۴۰۱/۰۸/۲۴
ارزیابی تحمل برخی گونه‌های علف هرز باریک برگ و گندم ( .Triticum aestivum L) به تنش شوری بر اساس صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکردمحمد نعیمیکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۴۰۱/۱۱/۰۹
تجزیه و تحلیل و نقشه برداری از تغییرات مکانی – زمانی عملکرد و ثبات عملکرد گندم، چقندرقند و سیب زمینی در استان خراسان رضویمهدی سلطانیکارشناسی ارشدجهان۱۴۰۱/۱۱/۰۹
کارایی کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز در کشت پاییزه و بهاره نخود (Cicer arietinum L)مهدی جانمحمدی تعالیکارشناسی ارشدراستگو۱۴۰۱/۱۱/۰۹
ارزیابی فلور، خسارت و تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در گیاه کاملینا (Camelina sativa L. Crantz) در شهرستان مانه و سملقانعلی نردینیکارشناسی ارشدراستگو۱۴۰۱/۱۱/۰۹
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‎‌های هرز کینوآ (Chenopodium quinoa Willd.) در مشهدمحمدسعید شهرابادیکارشناسی ارشداسدی۱۴۰۱/۱۱/۰۹
مقایسه عملکرد و ارزش تغذیه ای علوفه شش ژنوتیپ گیاه کینوا-Chenopodium quinoa Willd.- در مراحل مختلف برداشت در شرائط آبیاری با آب شورمهدی خسروشیریکارشناسی ارشدکافی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
بررسی امکان کنترل علف‌های هرز توت فرنگی (Fragaria ananassa) با استفاده از رهیافت تلفیق مالچ و علف‌کش در شرایط استان گلستانیعقوب محمدپوردکتری(Ph.d)ایزدی دربندی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و کاربرد علف کش بر عملکرد گندم در اراضی دیم مشهد در شرایط خاکورزی حفاظتی و خاکورزی مرسوممهری صفائیکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۴۰۲/۰۱/۲۷
مقایسه مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن -Eurygaster integriceps- در شرایط آب و هوایی نیشابورشهاب جهانداریکارشناسی ارشداسدی۱۴۰۲/۰۱/۲۷
اثر کاربرد کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط شورمریم کیوان شکوهکارشناسی ارشداحمدی لاهیجانی۱۴۰۲/۰۱/۲۷
مقایسه اثر شیرابه ی کود دامی ، کوددامی و کود شیمیایی برخصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L. در شرایط مشهدزهرا فریمانهکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۴۰۲/۰۱/۲۷
تاثیر انواع بستر کشت و حجم حفره های سینی نشاء بر کیفیت نشاء و عملکرد گیاه سرخارگل (Echanacea purpurea L.) در شرایط گلخانه اینوشین تیموری حفیظ ابادکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۴۰۲/۰۱/۲۷
: بررسی اثر کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی و محلول پاشی عنصر روی برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در شرایط مشهدفاطمه مشکانیکارشناسی ارشدجهان۱۴۰۲/۰۱/۲۷
اثر میکروبیوم بذر گیاه چمن شور ساحلی -Aeluropus littoralis- بر عملکرد گوجه فرنگی در شرایط بهینه و تنش شوریمهدی صفریانکارشناسی ارشدکافی۱۴۰۲/۰۷/۱۶
ارزیابی مقاومت جمعیت‌های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur) مزارع گندم استان خراسان رضوی به بازدارنده‌های استیل کوآنزیم اِی کربوکسلاز (ACCase) و بازدارنده های استولاکتات سینتاز (ALS)اکرم هوشیارنژادکارشناسی ارشدراستگو۱۴۰۲/۰۶/۲۶
پاسخ برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و زایشی کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) و سلمه تره (Chenopodium album L.) به تنش خشکی و تداخلپگاه قهستانی بجدکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
تاثیر دما، رطوبت و زمان انبارداری بر خصوصیات جوانه زنی بذر ارقام گندم عراقیاحمد کاظم جوید الکنانیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۲/۰۷/۰۹
مطالعه کاربرد پرولین تجاری و تولید شده توسط باکتری.های محرک رشد بر بهبود صفات فیزیولوژیک گندم در شرایط تنش شوریعلی طاهریدکتری(Ph.d)کافی۱۴۰۲/۰۸/۲۸
پوشش‌دهی بذر پیاز خوراکی -Allium cepa - و بررسی تاثیر آن در خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه در شرایط تنش‌های خشکی و شورینفیسه خادمی تربتیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بررسی ویژگیهای جوانه زنی و فنولوژی گیاه مهاجم فرفیون -Euphorbia hypericifolia L.- تحت تأثیر عوامل محیطیحبیبه سلطانی نرابدکتری(Ph.d)ایزدی دربندی۱۴۰۲/۰۸/۱۴
مطالعه اکوفیزیولوژیکی سازگاری گل سازویی -Scrophularia striata- در عرصه‌های طبیعی استان ایلام و امکان‌سنجی کاشت آن در نظام‌های زراعیمحمدجواد رحیمیدکتری(Ph.d)رضوانی مقدم۱۴۰۲/۰۹/۲۷
نقش دانش بومی در مدیریت حاصلخیزی خاک، با تاکید بر برج های کبوتر در یزد و اصفهانسیدمحمد دهقان منشادیکارشناسی ارشدفلاح پور۱۴۰۲/۰۹/۲۷
فنولوژی و خصوصیات جوانه‌زنی علف هرز شیر‌پنیر- Galium aparine- در شرایط تنش شوری و خشکیالناز حسن فخرابادیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۴۰۲/۱۰/۲۴
ارزیابی اثر شیوه‌‌ها و ترکیبات پوشش‌دهی بذر بر جوانه‌زنی بذر، رشد و استقرار گیاهچه و مقاومت به خشکی و شوری قیاق بلندملیکا منبتی موسویکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۲/۰۸/۰۱
مطالعه فنولوژی، خصوصیات و دماهای کاردینال جوانه‌زنی علف هرز گچ‌دوست -Gypsophila Pilosa Hudson- درشرایط تنش شوری و خشکیزهرا موحدیان فرکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۴۰۲/۱۱/۲۳
بررسی تمایز، یکنواختی، پایداری و تعیین ارزش زراعی و مصرف ارقام تریتیکاله، چاودار و یولاف زراعیزهرا اشکیل گندمانیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۲/۱۲/۲۰
زیست سازگاری، عملکرد و کیفیت اسیدهای چرب گلرنگ مبتنی بر تیمارهای پوشش بذر تحت تنش خشکی و شوریریحانه عاملیانکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۲/۱۱/۲۳
تولید بذر نخود -.Cicer arietinum L- با استفاده از نشاکاریساجده السادات حسینی هدککارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تأثیر پوشش دهی بذر بر جوانه زنی، ظهور و استقرار گیاهچه زیره سبز (. )Cuminum cyminum Lدر شرایط دمایی مختلفرضا رجبیکارشناسی ارشداحمدی لاهیجانی۱۴۰۲/۱۱/۲۳