عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
گیلاس و آلبالو (فیزیو لوژی، اصلاح و تولید)سیدحسین نعمتیانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۸۷
کشت بدون خاک توت فرنگی راهنمای علمی و عملیعلی تهرانی فرجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۸۹
قارچهای دارویی، خواص درمانی و کاربرد آن در پزشکی با تاکید بر درمان سرطانمجید عزیزی ارانیانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۰
چگونه درختان را هرس کنیمغلامحسین داوری نژادسنبله۱۳۹۰
An Investigation into the Tolerance and Sensitivity of the Adelaide Parklands’ Landscape Plants to tفاطمه کاظمیUniversity of South Australia۱۳۹۱
باغبانی بدون آلرژی راهنمایی برای ایجاد فضای سبز سالمعلی تهرانی فرانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۳
پردازش تصویر از اصول تا اجرا با کمک نرم افزار متلبفاطمه کاظمی۱۳۹۳
ماشینها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز، آشنایی، اصول کار و کاربردفاطمه کاظمیجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۴
اصلاح گیاهان داروییمجید عزیزی ارانیچاپ نخست۱۳۹۴
Essential Oil and Antifungal Therapyمحمد مقدمSpringer۱۳۹۵
تکنولوژی تولید و فرآوری به لیمو(تولید، صنعت و درمان)مجید عزیزی ارانیانتشارات مرکز تحقیقات و توسعه۱۳۹۵
Chemistry of Essential Oils and Factors Influencing Their Constituentsمحمد مقدمElsevier۱۳۹۶
step wise protocols for somatic embryogenesis of important woody plantsلیلا سمیعیSpringer Nature Switzerland AG. Part of Springer N۱۳۹۷
Essential oils - biological activity and therapeutic potentialمحمد مقدمElsevier۱۳۹۷
انبارداری میوه و سبزیجات (انبار کم‌فشار، پرفشار و با اتمسفر کنترل شده)مجید عزیزی ارانیانتشارات مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا۱۳۹۷
راهنمای طراحی کاشت گیاهانفاطمه کاظمیآموزش و ترویج کشاورزی۱۳۹۸
مدیریت منظر پایدار، طراحی، احداث و نگهداریفاطمه کاظمیجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۹
کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتیعلی تهرانی فر۱۳۹۹
The Pomegranate: Botany, Production and Usesیحیی سلاح ورزیCABI۱۳۹۹
اگرواکولوژی مناطق خشکیحیی سلاح ورزی۱۴۰۱
The Role of Growth Regulators and Phytohormones in Overcoming Environmental Stressحسین آروئی,سیدحسین نعمتی© Academic Press۱۴۰۲