سید مجید زرگریاندکتر سید مجید زرگریان

سمت: مربی امور آموزشی، مسئول آزمایشگاه گیاهان زینتی و باغبانی عمومی

ایمیل:

شماره تماس: 38804644-051

Behdad Alizadehدکتر بهداد علیزاده

سمت: مربی امور آموزشی، مسئول آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی و فیزیولوژی گیاهی (سرپرست آزمایشگاه های گروه باغبانی و مهندسی فضای سبز)

ایمیل:

شماره تماس: 38804749-051

Dr. Maryam Kahrobaiyanدکتر مریم کهربائیان

سمت: مربی امور آموزشی، مسئول آزمایشگاه کشت بافت

ایمیل:

شماره تماس: 38804642-051

هاجر نعمتیهاجر نعمتی

سمت: سرپرست آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

ایمیل:

شماره تماس: 38804604-051

Hossein Eslamiمهندس حسین اسلامی خیبری

سمت: کارشناس آزمایشگاه / کارگاه گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

ایمیل: h_eslami_K@ yahoo.com

شماره تماس: 38804670-051