دکتر محبت محبی دکتر محبت محبی

درجه علمی: استاد

گرایش: مهندسی مواد غذایی

ایمیل:

شماره تماس: 38805765-051

رزومه و سایر اطلاعات

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون

نام و نام خانوادگیمرتبه علمی در هنگام تصدیدوران تصدی
دکتر رستم فرجی استادیار 1358 تا 1360
دکتر پرویز دادخواه مربی 1362 تا 1363
دکتر مسعود فلاحی مربی 1363 تا 1364
دکتر هاشم پورآذرنگ استادیار 1366 تا 1367
دکتر سیدعلی مرتضوی استاد 1367 تا 1372
دکتر هاشم پورآذرنگ دانشیار 1372 تا 1375
دکتر فخری شهیدی استادیار 1375 تا 1379
دکتر هاشم پورآذرنگ دانشیار 1379 تا 1383
دکتر فخری شهیدی دانشیار 1383 تا 1385
دکتر محمدباقر حبیبی دانشیار 1385 تا 1387
دکتر ناصر صداقت استادیار 1387 تا 1388
دکتر رضا فرهوش دانشیار 1388 تا 1390
دکتر فخری شهیدی استاد 1390 تا 1393
دکتر مصطفی مظاهری دانشیار 1393 تا 1399
دکتر محبت محبی استاد 1399 تاکنون